Quyết định số 656-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 656-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 656-TTg về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 656-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 656-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG TÂY NGUYÊN TH I KỲ 1996- 2000 VÀ 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, B trư ng Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi. QUY T NNH: i u 1. A. V trí, ti m năng và l i th phát tri n kinh t - xã h i Tây Nguyên Tây Nguyên có v trí chi n lư c h t s c quan tr ng v kinh t , chính tr và an ninh qu c phòng i v i c nư c. Vi c b o v , phát huy nh ng l i th c a Tây Nguyên v v trí a lý và i u ki n t nhiên, bao g m c khí h u, r ng, t Bazan, ngu n nư c, nh ng i u ki n thu n l i khác cho phát tri n nông lâm nghi p - c bi t là các cây công nghi p quan tr ng..., s t o ra ư c s phát tri n năng ng c a Tây Nguyên trong môi trư ng sinh thái b n v ng, tr c ti p nâng cao i s ng c a nhân dân Tây Nguyên, trư c h t là ng bào dân t c, ng th i t o ư c nhân t g n k t s phát tri n kinh t Tây Nguyên v i vùng duyên h i Nam Trung b , ông Nam B và c a c nư c. Hi n nay vi c b o v , khai thác các th m nh, ti m năng to l n c a Tây Nguyên còn b h n ch , r ng là tài nguyên quý giá và l n nh t c a c nư c còn l i Tây Nguyên v n ang ti p t c b ch t phá và suy gi m; di n tích t Bazan r t quý nhưng chưa ư c khai thác h p lý, ngu n nư c ang có xu hư ng b c n ki t, cơ s h t ng k thu t còn r t y u kém, m t b ph n ng bào các dân t c trong vùng v n ti p t c du canh, du cư, t l h ói nghèo còn l n, i s ng văn hoá còn th p. Nh m kh c ph c tình hình trên và phát huy nh ng l i th c a Tây Nguyên, Nhà nư c ch trương th c hi n nh t quán, lâu dài v chính sách và cơ ch khuy n khích, huy ng m i ngu n l c t i ch và c a c nư c phát tri n toàn di n kinh t - xã h i Tây Nguyên. B. M c tiêu ch y u phát tri n, kinh t - xã h i Tây Nguyên th i kỳ 1996 - 2000 và 2010 là: 1. V phát tri n s n xu t nông lâm nghi p.
 2. a) Lâm nghi p: C n nh n th c y và sâu s c nhi m v b o v và phát tri n v n r ng là v n s ng còn lâu dài c a Tây Nguyên và c a c nư c. R ng ph i ư c coi là m t th m nh, mũi nh n v kinh t , nhân t quan tr ng hàng u cho phát tri n toàn di n kinh t - xã h i Tây Nguyên. Vi c b o v , phát tri n r ng Tây Nguyên ph i t ư c m c tiêu sau ây: - Phát tri n kinh t r ng Tây Nguyên ph i nh m làm phong phú thêm v n r ng, khai thác và s d ng có hi u qu các ưu th c a r ng, b o v môi trư ng sinh thái, gi ngu n nư c, i u ti t dòng ch y, h n ch thiên t i, ch ng xói mòn và tăng s n phNm xã h i. - Ch m d t n n t phá r ng, tăng cư ng qu n lý, b o v , nâng cao ch t lư ng 3 tri u ha r ng hi n có, ng th i tr ng m i 300.000 ha r ng và 400.000 ha cây công nghi p lâu năm, nâng che ph lên trên 70%. Coi nhi m v tăng cư ng xây d ng các khu r ng phòng h u ngu n c a các công trình thu l i, thu i n, các vư n Qu c gia và khu b o t n thiên nhiên là yêu c u s ng còn b o v môi trư ng, ngu n nư c cho Tây Nguyên và cho nhi u vùng r ng l n khác c a c nư c. - Ny m nh tr ng r ng nguyên li u công nghi p và r ng c s n, ch y u ph i áp d ng các bi n pháp thâm canh và tuy n ch n tr ng các loài cây r ng tăng trư ng nhanh, s m cho s n phNm, t năng su t và hi u qu cao g n v i quy ho ch phát tri n các cơ s công nghi p gi y, ch bi n g và lâm s n khác. - Khuy n khích nhân dân t n d ng nh ng di n tích t ai ngoài vùng quy ho ch tr ng cây l y c i, có bi n pháp t ng bư c thay c i b ng các ngu n ch t t khác, trư c h t các ô th và vùng dân cư t p trung; nghiêm c m vi c dùng c i làm ch t t các cơ s s n xu t v t li u xây d ng và t l y than hàng hoá. - Ph i chuy n ph n l n di n tích r ng t nhiên hi n có sang r ng phòng h , r ng c d ng th c hi n ch qu n lý, b o v nghiêm ng t. T ng buôn làng, t ng xã, t ng ơn v ph i xây d ng quy ư c qu n lý b o v r ng m i ngư i th c hi n. - Áp d ng các ti n b khoa h c k thu t, k c công nghi p sinh h c, c y mô, lai t o, ch n gi ng s m có t p oàn cây thích h p, có giá tr (cây l y g , cây l y nh a, cây l y qu , cây làm v t li u xây d ng, cây làm nguyên li u công nghi p, cây làm dư c li u v.v...) ph c v cho m c tiêu tr ng r ng. - Huy ng m i ngu n v n thu c các thành ph n kinh t trong nư c k c hình th c liên doanh liên k t v i các thành ph n kinh t u tư phát tri n r ng, ( nh ng nơi i u ki n an ninh, qu c phòng cho phép, có th huy ng c v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài). b) V s n xu t cây công nghi p: T p trung phát tri n các cây công nghi p ch l c c a Tây Nguyên, trư c h t là cao su, cà phê, ng th i trên cơ s i u tra quy ho ch có th m r ng di n tích nh ng cây công nghi p khác như bông, dâu t m, mía v.v...
 3. - Cao su: Là cây tr ng có ti m năng to l n Tây Nguyên. t ư c m c tiêu 350.000 ha vào năm 2010, t n d ng khai thác t tr ng, i tr c thích h p phát tri n cao su nh m cung c p nguyên li u cho công nghi p cao su, che ph t và c i thi n môi trư ng sinh thái. Ph n u m i năm tr ng m i kho ng 20.000-30.000 ha theo hư ng a d ng các thành ph n kinh t tr ng cao su (qu c doanh, cao su nhân dân, cao su ti u i n), huy ng m i ngu n v n trong dân, các doanh nghi p c a m i thành ph n kinh t và t n d ng ngu n v n vay ưu ãi c a ngân hàng Th gi i cho vay tr ng cao su. T ng công ty cao su Vi t nam cùng v i các t nh Tây Nguyên ph i có k ho ch u tư phát tri n công nghi p sơ ch và ch bi n sâu, ưa công nghi p ch bi n các s n phNm cao su tr thành m t trong nh ng ngành công nghi p quan tr ng trong cơ c u kinh t toàn vùng Tây Nguyên. - Cà phê: ây là cây tr ng có s n phNm hàng hoá ch l c không ch c a Tây Nguyên mà c a c nư c, t o nên nh ng vùng dân cư trù phú, nh ng ô th m i, huy n, xã m i, nhi u buôn, làng ã thoát kh i nghèo ói và m t t l không nh tr nên gi u có. Song c n ch m d t ngay n n phá r ng phát tri n t cà phê không theo quy ho ch, gây s m t cân b ng ngu n nư c và xâm ph m nghiêm tr ng v n r ng. Nghiêm c m vi c chuy n như ng t ai trái phép và gây tranh ch p t ai trong c ng ng các dân t c Tây Nguyên. M c tiêu phát tri n cây cà phê là duy trì và Ny m nh thâm canh nh m nâng cao ch t lư ng vư n cà phê hi n có, m thêm di n tích cà phê chè nơi có i u ki n theo úng quy ho ch, cân i v i kh năng cung c p ngu n nư c, b o v v n r ng. Ph n u t năng su t bình quân 2 t n cà phê nhân/ha tr lên, m i năm có s n lư ng kho ng 300.000 t n cà phê nhân. T ng công ty cà phê Vi t nam cùng v i các t nh Tây Nguyên s m có quy ho ch phát tri n công nghi p ch bi n các s n phNm cà phê, a d ng s n phNm như: cà phê rang, cà phê b t v i ch t lư ng cao, m u mã p, i u ki n xu t khNu phù h p v i th hi u c a khách hàng, làm cho s n phNm cà phê Vi t nam có s c c nh tranh lâu dài trên th trư ng th gi i. - Bông: Là cây tr ng ã g n bó v i t p quán truy n th ng tr ng bông d t th cNm c a ng bào dân t c, nhi u vùng t Tây Nguyên phù h p v i cây tr ng (tr ng xen v i cây tr ng khác, tr ng có tư i và không tư i). C n ph i phát huy nh ng k t qu bư c u v k thu t phòng tr sâu b nh t ng h p, lai t o và phát tri n gi ng bông lai, m nh d n u tư và th c hi n nh ng chính sách và bi n pháp ưu ãi v gi ng, khuy n nông, vay v n, tr giá m r ng di n tích tr ng bông, s m ưa cây bông tr thành m t cây công nghi p ch l c m i có hi u qu kinh t Tây Nguyên, nh m áp ng ư c nhu c u r t l n v s i và bông c a th trư ng trong nư c. - Dâu t m: áp d ng các bi n pháp và thâm canh di n tích dâu hi n có Tây Nguyên, trên cơ s kinh nghi m ã tích lu ư c v tr ng dâu nuôi t m, s d ng gi ng dâu có năng su t cao, gi ng t m t t cùng v i công ngh ươm tơ hi n i nâng cao s n lư ng và ch t lư ng tơ; t ng bư c phát tri n công nghi p s n xu t các s n phNm t tơ, l a. S n lư ng tơ t kho ng 3.000 t n/năm, áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu.
 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân t nh Lâm ng ph i t ng k t ánh giá vùng dâu t m tơ B o L c có k t lu n v hư ng phát tri n dâu t m tơ ây. Trư c m t và c p bách là b ng m i bi n pháp liên doanh, liên k t, thu hút ư c m i ngu n v n nh m t n d ng, khai thác có hi u qu h t công su t các cơ s công nghi p ch bi n hi n có c a T ng công ty dâu t m tơ Vi t nam B o L c. - Cây mía: Vi c phát tri n cây mía ph i phù h p v i s phát tri n cơ s h t ng, kh năng ch bi n và trên cơ s so sánh l i th khí h u, t ai Tây Nguyên v i nh ng cây tr ng khác l a ch n m c phát tri n cho thích h p, có hi u qu v ng ch c. c) V s n xu t lương th c. S n xu t lương th c Tây Nguyên có v trí quan tr ng trong chi n lư c an ninh lương th c qu c gia, góp ph n tr c ti p n nh i s ng ng bào các dân t c, h n ch n n phá r ng, t nương làm r y, du canh du cư. C n ph i tăng nhanh di n tích lúa ông xuân có năng su t cao nơi có i u ki n, gi m d n, ti n t i xoá b lúa nương r y có năng su t th p không n nh, phát tri n m nh ngô cao s n, s n cao s n tăng s n lư ng màu quy thóc. Ph n u ưa s n lư ng lương th c Tây Nguyên t trên 1,5 tri u t n/năm. - Cây lúa: Ph n u t di n tích 200.000 ha vào năm 2000 và 240.000 ha vào năm 2010, ch y u d a vào phát tri n thu l i tăng di n tích lúa có tư i và m thêm di n tích lúa nư c nh ng nơi có i u ki n, áp d ng h th ng bi n pháp thâm canh, tăng năng su t lúa. - Cây màu: Phát huy ti m năng c a Tây Nguyên phát tri n s n xu t ngô, s n và khoai tây. Xây d ng vùng ngô cao s n, s n cao s n t p trung, g n v i công nghi p ch bi n, s d ng các gi ng có ưu th lai t 600.000 - 700.000 t n màu quy thóc, áp ng nhu c u t i ch và cung c p cho các vùng khác trong c nư c, gi i quy t nguyên li u cho công nghi p, th c ăn chăn nuôi. d) Rau, qu và hoa. Phát huy l i th v khí h u trên cao nguyên phát tri n s n xu t các lo i rau, qu các hoa ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. Trong nh ng lo i rau và hoa cao c p xu t khNu ph i ư c s n xu t theo ki u công nghi p tiên ti n, t s n xu t n óng gói, b o qu n, v n t i vươn t i chi m lĩnh ư c th trư ng nhi u nư c. V rau ph n u ưa di n tích và s n lư ng toàn vùng n năm 2000 t kho ng 20.000 ha, 400.000 t n và n năm 2010 t 30.000 ha, 750.000 t n. V cây ăn qu c i t o thêm 14.000 ha vư n t p n năm 2000 có kho ng 40.000 ha và 2010 có kho ng 60.000 ha. Riêng Lâm ng c n ch n l a tr ng các lo i rau qu ôn i có l i th hơn các vùng khác như c i th o, c i bó xôi, khoai tây, súp lơ, h ng, dâu tây... cung c p cho thành ph à L t, thành ph H Chí Minh và các thành ph , khu công nghi p khác; tr ng các lo i hoa quý như cúc, h ng, lay dơn, tuy líp... xu t khNu.
 5. ) Chăn nuôi. Cùng v i vi c phát tri n v r ng, cây công nghi p, Tây Nguyên còn có th m nh, ti m năng v chăn nuôi i gia súc (bò) c n ư c phát tri n. Ph n u n năm 2010 có àn bò th t t kho ng 1 tri u con v i nh ng gi ng bò t t, trong ó kho ng 10% là bò th t ch t lư ng cao và 10.000 con bò s a, s n lư ng s a t trên 30 tri u lít/năm. Phát tri n công nghi p ch bi n s a, th t và da t i ch , hình thành ngành công nghi p quan tr ng c a Tây Nguyên. Xây d ng các d án phát tri n vùng chăn nuôi bò th t, bò s a v i công ngh m i trên cơ s ng c ư c thâm canh và có 1 ph n di n tích ng c ư c tư i trong mùa khô. Chương trình phát tri n chăn nuôi bò (th t và s a), ng v t bán hoang dã Tây Nguyên ph i theo hư ng t p trung, a d ng hoá các hình th c chăn nuôi, l y h gia ình là chính, các doanh nghi p Nhà nư c làm nòng c t trong vi c cung c p gi ng t t, khuy n nông, t ch c tiêu th và ch bi n các s n phNm chăn nuôi. 2. Phát tri n công nghi p. M c tiêu phát tri n công nghi p Tây Nguyên ch y u là công nghi p hoá nông lâm nghi p và phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm s n. - Công nghi p hoá s n xu t nông lâm nghi p: là áp d ng nhanh các ti n b khoa h c k thu t và công nghi p vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p như lai t o, ch n l c các gi ng cây, con m i có năng su t cao, ch t lư ng t t, phương pháp c y mô, chi t ghép, phương pháp canh tác m i, phòng tr sâu b nh t ng h p h n ch vi c dùng hoá ch t thu c tr sâu, dùng phân bón vi sinh, phân bón là kích thích sinh trư ng; cơ gi i hoá t ng bư c khâu làm t, tư i cây, thu ho ch, v n chuy n. - Công nghi p ch bi n nông lâm s n: m r ng quy mô, k t h p v i hi n i hoá công nghi p cho công nghi p gi y, ch bi n cao su, cà phê, bông, dâu t m tơ, d u th c v t, tinh b t s n, mía ư ng, bánh k o, th c phNm, u ng, xay xát lúa, ngô, ch bi n lương th c th c phNm, th c ăn chăn nuôi. - Công nghi p cơ khí ch y u là s a ch a, s n xu t các máy móc ơn gi n, các lo i nông c ph c v cho s n xu t và ph tùng thay th và m t s m t hàng kim khí tiêu dùng cho nhân dân, nh t là ng bào các dân t c vùng xa, vùng cao. 3. V giáo d c - y t văn hoá xã h i. - Ph n u n năm 2010 cơ b n ph c p giáo d c ti u h c, m i tr em n tu i i h c u ư c n trư ng, m r ng các trư ng n i trú và bán trú cho con em ng bào dân t c ít ngư i. M r ng các hình th c d y ngh ào t o công nhân k thu t. Xây d ng h th ng giáo trình gi ng d y trong các nhà trư ng ph thông b ng c ti ng kinh và ti ng dân t c. - M c tiêu chung phát tri n y t Tây Nguyên là phòng và ch a b nh theo nhi u hình th c: Nhà nư c, dân l p, tư nhân, k t h p y t dân s và y t qu c phòng, y h c hi n
 6. i v i y h c dân t c; phát tri n hình th c y t c nh và lưu ng ph c v vùng cao, vùng xa. Ph n u n năm 2000 t 100% s xã có tr m y t khám và ch a b nh thông thư ng cho dân. - Phát huy truy n th ng văn hoá c truy n c a các dân t c trong c ng ng dân cư, xây d ng xã, làng, buôn, b n, gia ình có n p s ng văn hoá m i. Xoá b h t c mê tín d oan, phát tri n các hình th c, văn hoá ngh thu t qu n chúng, văn hoá dân gian, b o m cho m i t ng l p nhân dân ư c thư ng th c văn hoá ngh thu t. - Ph n u n năm 2000 trên toàn vùng Tây Nguyên ư c ph sóng phát thanh truy n hình, 100% s xã có tr m truy n thanh, kho ng 80% s h ư c nghe ài phát thanh, kho ng 60% s h ư c xem truy n hình. - T p trung xây d ng 7 h ng m c công trình tr ng i m các xã nghèo: ư ng cho các phương ti n cơ gi i i l i thông su t c hai mùa khô và mưa, i n n trung tâm xã, phòng h c cho h c sinh, tr m y t , tr m i n tho i, có ch cho xã và liên xã, có nư c s ch cho dân dùng. 4. nh canh, nh cư, di dân, phát tri n vùng kinh t m i. Trư c h t, nh canh, nh cư và n nh i s ng cho 1 tri u ng bào dân t c. Hoàn thành cơ b n công tác nh canh nh cư vùng xa, vùng cao, vùng căn c cách m ng cũ, vùng biên gi i, th c hi n vi c nh canh nh cư cho 60.000 h , s p x p cho 27.000 h di cư t do ang g p khó khăn, gi i quy t n nh i s ng ng bào kinh t m i (k c dân di cư t do) ã n t nh ng năm qua. Vi c ưa dân i xây d ng vùng kinh t m i ph i theo quy ho ch và các d án c a Nhà nư c thu hút thêm lao ng t các t nh ông dân n Tây Nguyên, ch y u là các t nh B c b và duyên h i mi n Trung. n năm 2010 Tây Nguyên có dân s n nh kho ng 5-6 tri u ngư i. 5. Xoá ói gi m nghèo. Xoá ói gi m nghèo là m t chương trình h t s c quan tr ng c a Tây Nguyên. Các B , ngành và nh t là U ban nhân dân các c p trong vùng Tây Nguyên ph i t p trung b ng m i bi n pháp ch o th c hi n n h t năm 1998 không còn h ói tri n miên, ói t b a, ói giáp h t, gi m d n m c nghèo. Ph n u n năm 2000 ph n l n các h nghèo ói u có i u ki n t l c vươn lên ăn và b t nghèo, c bi t là h ng bào dân t c, các h gia ình chính sách có m c s ng b ng ho c trên m c trung bình c a c ng ng. i u 2. Nh ng gi i pháp cơ b n: t ư c nh ng m c tiêu ch y u trên ây c n ph i ư c gi i quy t ng b m t s gi i pháp cơ b n sâu ây: 1- V giao thông: Ph i căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i Tây Nguyên có quy ho ch t i ưu, có bư c i c th và l a ch n các công trình ưu tiên trong vi c phát tri n giao thông Tây Nguyên. C n ưu tiên m r ng m ng lư i giao thông và nâng c p d n theo kh năng kinh t cho phép. Ph n u th c hi n phương châm "Giao thông ph i i
 7. trư c m t bư c" ph c v và áp ng m i yêu c u cho các ngành kinh t Tây Nguyên phát tri n g n li n và áp ng quy ho ch b trí các khu dân cư, khu kinh t t p trung cũng như ph c v t t an ninh qu c phòng. Giao thông Tây Nguyên ph i ư c m mang giao lưu v i các vùng phát tri n. - i v i ư ng qu c l và liên t nh l . + Nâng c p, c i t o tuy n ư ng tr c d c Tây Nguyên g m qu c l 14 t Kon Tum i k L k; và o n n i Buôn Ma Thu t - Chơn Thành n thành ph H Chí Minh, qu c l 14c ch y d c Tây Nguyên. + C i t o nâng c p các qu c l xương cá n i v i tr c qu c l 14 là: qu c l 24 n i Kon Tum n Qu ng Ngãi, qu c l 19 Quy Nhơn - Gia Lai g p qu c l 14c, qu c l 27 Phan Rang - Lâm ng - Buôn Ma Thu t, qu c l 28 Phan Thi t - Gia Nghĩa, qu c l 20 D u Giây - à L t - ơn Dương. - i v i ư ng giao thông nông thôn. + Quy ho ch, phát tri n và nâng c p các tuy n giao thông xu ng huy n, xã t ng bư c có th i l i ư c 2 mùa. + T p trung làm ư ng t huy n n các xã chưa có ư ng cho các phương ti n i l i b ng xe cơ gi i. + Duy tu nâng c p ư ng kho ng 4.000 km c p huy n, trên 8.000 km ư ng xã áp ng s d ng b n lâu, tăng năng l c v n t i, b o m nhu c u i l i c a nhân dân. + Các xã c n ph i h p v i các nông lâm trư ng nâng c p ch t lư ng n t ư ng các tr c chính k t h p kinh t v i dân sinh. - B Giao thông v n t i cùng các t nh Tây nguyên ngay t bây gi c n nghiên c u xây d ng quy ho ch, k ho ch làm m i, nâng c p, duy tu s a ch a h th ng ư ng b vùng Tây Nguyên (bao g m Qu c l , Liên t nh l , t nh l và giao thông nông thôn); ng th i s m nghiên c u, kh o sát, quy ho ch n sau năm 2000 có th u tư xây d ng tuy n ư ng s t xuyên Tây Nguyên. - C n phát huy và gi i quy t t t các ngu n v n có th huy ng ư c theo phương châm "c nư c, m i ngư i, m i t ch c u có trách nhi m và nghĩa v tham gia làm giao thông", c th là: + i v i các công trình giao thông qu c l ư c u tư b ng v n ngân sách, v n ODA, ch n m t s qu c l ưu tiên làm trư c th c hi n vi c u tư b ng v n ngân sách là 40%, v n tín d ng vay c a ngân hàng thương m i là 30%, bán trái phi u và huy ng các ngu n khác là 30%; khi u tư nâng c p xong ư c th l phí giao thông hoàn tr g c và lãi, trư c h t hoàn tr g c và lãi vay tín d ng. + i v i giao thông t nh l và ư ng liên huy n ch y u b ng v n ngân sách a phương, v n ngân sách Trung ương cân i hàng năm h tr .
 8. + i v i giao thông nông thôn d a vào dân làm là chính, bao g m dân t i ch các b n, buôn, làng, xã, huy n c n ph i làm ư ng giao thông, và dân các thành ph , th xã, th tr n, B n, Buôn, Làng, xã, khác c a t nh ã có ư ng giao thông t t cũng ph i có óng góp xây d ng. + i v i ư ng nông thôn vùng xa, vùng cao, i s ng còn nghèo mà chưa có ư ng cho các phương ti n i l i b ng cơ gi i thông su t c 2 mùa khô và mưa thì dân a phương óng góp ch y u b ng công lao ng, Trung ương và t nh s h tr v k thu t m tuy n, mìn phá á, nh a ư ng và h tr thêm b ng lương th c dân có i u ki n tham gia làm ư ng ngoài ngày công nghĩa v công ích. 2. V b o v , khai thác ngu n nư c. Phát tri n thu l i là ti n có ý nghĩa quy t nh cho vi c s d ng t ai, b trí lao ng, dân cư, c i thi n môi trư ng sinh thái. M i di n bi n c a h th ng r ng u ngu n, c a sơ khai thác các dòng ch y u có tác ng n toàn c c và ngu n nư c ng m d tr có kh năng khai thác Tây Nguyên. - i v i ngu n nư c ph c v cho s n xu t: Vi c xây d ng và khai thác các công trình thu l i Tây Nguyên g n li n v i vi c xây d ng các h ch a nư c tư i, c i t o môi trư ng sinh thái cho vùng. C n chú tr ng t n d ng a hình, t ai c th và yêu c u phân b h p lý trong quy ho ch xây d ng các h ch a nư c l n, v a và nh g n v i vi c b o v r ng và tr ng r ng m i, khai thác nư c ng m, k t h p thu l i v i thu i n tư i cho lúa, cà phê, rau qu , ng c t p trung, chăn nuôi. + Ti p t c nâng c p, c ng c các công trình thu l i hi n có, t ng bư c kiên c hoá các công trình thu l i nh , b o m toàn b di n tích t lúa Tây Nguyên có nư c c y 2 v trong năm. + T p trung nâng c p, b sung và hoàn thi n các công trình thu l i lo i v a nhưng phát huy hi u qu còn th p b ng cách u tư b sung, nâng c p và hoàn thi n h th ng kênh mương u m i như các công trình Hoàng n, Buôn Tri t, Eakao, Bi n H , Krongbuk h ... ph n u ưa công su t t 60%-70% năng l c thi t k . + KhNn trương hoàn thành và s m tri n khai xây d ng các công trình thu l i lo i v a và l n k c công trình t o ngu n nư c như: k C m (Kon Tum), L K, Buôn Tr p ( k L k), Iamơ (Gia Lai), Cát Tiên (Lâm ng). + S n hoàn thành h ang thi công như h Easoup 1B ( k L k), h Ayunh (Gia Lai), h a T h (Lâm ng), kh i công xây d ng m i h Ea soup 2 ( k L k), h k t (Kon Tum), h Iamla (Gia Lai), h Krông Buk h , Krông Păk Thư ng ( k L k). + Khuy n khích m i t ch c, cá nhân u tư xây d ng các h ch a nư c v a và nh , các công trình thu l i tư i cho cây công nghi p và rau qu , ng c và nư c sinh ho t ph c v s n xu t và i s ng Tây Nguyên.
 9. + Ti p t c nghiên c u b sung, quy ho ch, l p t ng quan sơ khai thác sông SêRêpôk, Sesan, Sông Ba, Thư ng ng Nai chuNn b cho bư c ti p theo. - i v i ngu n nư c cho sinh ho t dân cư: Trong nh ng năm t i chương trình c p nư c sinh ho t Tây Nguyên c n t p trung: + Gi i quy t cơ b n nư c ăn cho ng bào vùng cao còn thi u nư c nghiêm tr ng, trư c h t là cho 30 v n dân vùng cao, vùng kinh t m i. + Phát tri n các hình th c tr nư c trong mùa mưa, có k ho ch nghiên c u s d ng nư c ng m ph c v nhu c u tư i và c p nư c sinh ho t. n năm 2000 ph i gi i quy t cơ b n ngu n nư c s ch dùng cho sinh ho t c a nhân dân (k c dân thu c vùng kinh t m i), và nhu c u khác. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i xây d ng d án quy ho ch b o v và khai thác ngu n nư c (k c nư c ng m) nh m áp ng nhu c u cho phát tri n kinh t - xã h i Tây Nguyên. 3- V i n: - Khai thác l i th u ngu n c a các con sông phát tri n thu i n Tây Nguyên. n năm 2000 ưa 100% công su t nhà máy thu i n Yaly vào ho t ng (700 MW), giai o n 2000 n 2010 s hoàn thành xây d ng các nhà máy thu i n SéanI, SéanII, và Sêrêpôc v i t ng công su t l p máy là 1.771 MW và t ng i n năng s n xu t t 8.400 tri u KWh (phát lên h th ng i n qu c gia). Bên c nh các công trình thu i n l n s phát tri n thu i n v a, nh và c c nh , máy phát di n d a vào s c gió, i n m t tr i... nh m cung c p i n cho dân cư vùng cao, vùng xa. - Ph n u n năm 2000 có 65% s h gia ình ư c s d ng i n t ngu n i n lư i qu c gia, s h còn l i s s d ng các ngu n i n t i ch : thu i n nh , c c nh , i n m t tr i, i n gió. - Vi c xây d ng, c i t o ngu n i n, lư i i n (cao, trung, h th ), ưa i n v các c m dân cư thì th c hi n theo ch Nhà nư c và nhân dân cùng làm. B Công nghi p, T ng công ty i n l c Vi t Nam ph i có k ho ch và d án c th theo hư ng: + i v i ngu n i n và lư i i n cao th : Nhà nư c cân i t ngu n v n Ngân sách, v n OSA, v n vay tín d ng c a Nhà nư c. + i v i lư i i n trung th : Do Ngân sách Trung ương, Ngân sách a phương u tư là 30% - 40%, v n vay tín d ng v i lãi su t ưu ãi là 30%, s còn l i phát hành trái phi u công trình và các ngu n v n khác. + i v i lư i i n h th : Khuy n khích, huy ng m i ngu n l c (v n, công lao ng) c a dân a phương xây d ng, a d ng hoá các lo i hình t ch c trong vi c xây d ng và qu n lý lư i i n như: Ban qu n lý i n, h p tác xã i n, Công ty tư nhân... ưa i n n h gia ình và c m dân cư. Nh ng công trình lư i i n h th ư c xây d ng b ng v n, công lao ng c a dân, sau khi hoàn thành ưa vào s d ng
 10. thì T ng Công ty i n l c Vi t Nam ph i phân b , tr d n vào giá bán i n hoàn tr v n cho h theo tho thu n gi a ngư i b v n v i T ng Công ty i n l c Vi t Nam. + G n vi c hình thành các c m dân cư v i vi c xây d ng, c i t o lư i i n n c m dân cư. i v i các khu v c ng bào dân t c s ng quá xa, thưa dân c n tìm ngu n tài tr nhân o cho phát tri n ngu n i n khác t i ch (thu i n nh , c c nh , i n gió, i n m t tr i...). B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Công nghi p, T ng Công ty i n l c Vi t Nam s m nghiên c u xây d ng c th cơ ch huy ng ngu n l c phát tri n i n Tây Nguyên trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Phát tri n ô th : ây là v n có tính chi n lư c lâu dài ô th hoá các t nh Tây Nguyên. B Xây d ng ph i h p v i các B , ngành liên quan s m quy ho ch phát tri n ô th và các khu dân cư g n v i vi c phát tri n các ô th h t nhân như thành ph à L t, Buôn Ma Thu c, th xã Pleiku, Kon Tum và 65 th tr n hi n có, v i vi c b trí l i dân cư và vi c xây d ng các tuy n tr c ư ng qu c l , t nh l . C n có quy ho ch, xác nh c th các th tr n, th t ã hình thành, t ng bư c hình thành các c m dân cư t p trung, các trung tâm xã, liên xã (ch ) ti n t i hình thành các th tr n, th t m i, t o i u ki n chuy n d n cơ c u kinh t - xã h i và ô th hoá nông thôn. 5. V phát tri n ngu n nhân l c: T o ngu n nhân l c và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c là nhân t r t quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i Tây Nguyên. - Trư c h t là nâng cao dân trí, ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài t i ch , ng th i thu hút các ngu n nhân l c, các cán b khoa h c - k thu t, các chuyên gia gi i t ngoài vùng n làm vi c Tây Nguyên. - Tăng cư ng h th ng giáo d c nh t là i v i ng bào dân t c, ưa các n i dung hư ng nghi p nông lâm nghi p, khuy n nông, khuy n lâm vào các trư ng dân t c n i trú và có chính sách khuy n khích các h c sinh t t nghi p các trư ng này tham gia công tác khuy n nông, khuy n lâm, phát tri n y t c ng ng, xoá mù ch Tây Nguyên. - Khuy n khích và t o i u ki n cho con em các dân t c Tây Nguyên vào h c t i các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p Tây Nguyên thông qua các trư ng d b , trư ng n i trú. - i v i con em các dân t c Tây Nguyên vào h c các trư ng i h c và trung h c d y ngh ngoài vùng Tây Nguyên cũng c n ph i có chính sách thu hút s h c sinh này sau khi t t nghi p tr v xây d ng kinh t - xã h i Tây Nguyên. - Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i thu hút h c sinh ngoài vùng vào h c các trư ng h c i h c và trung h c d y ngh Tây Nguyên và t nguy n l i Tây Nguyên công tác.
 11. - Xây d ng phòng h c cho c p ti u h c, xây kiên c các trư ng ph thông trung h c. Có chính sách ưu tiên i v i giáo viên n công tác Tây Nguyên nh t là các khu v c ng bào dân t c ít ngư i, vùng cao, vùng xa. - Xây d ng các b nh vi n huy n, b nh viên khu v c (liên xã), nh ng b nh viên này ư c tăng cư ng các i v sinh phòng ch ng d ch, b nh s t rét, b nh bư u c , b o v s c kho bà m và tr sơ sinh, các b nh chuyên khoa mãn tính và b nh xã h i. - Trên cơ s i u tra phân lo i các h nghèo, nguyên nhân nghèo ói c n có bi n pháp kh c ph c theo hư ng t o i u ki n các h t vươn lên kh c ph c khó khăn, s n xu t có hi u qu , tăng thu nh p. + i v i nh ng h ói nghèo vì thi u t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p ph i i phá r ng làm r y tr ng lương th c, U ban nhân dân các c p c n có ngay bi n pháp giao t, khoán r ng cho h các h có t s n xu t theo hư ng nông, lâm k t h p, ng th i h tr lương th c trong th i gian 1-2 năm u các h có i u ki n t s n xu t và n nh i s ng. + i v i nh ng h ói nghèo vì thi u v n, thi u kinh nghi m s n xu t, U ban nhân dân các c p c n t o i u ki n giúp các h vay ư c v n c a Ngân hàng ph c v ngư i nghèo, các chương trình 327, chương trình 120... b ng các hình th c t vay v n t nguy n, tín ch p... g n vi c vay v n v i hư ng d n các bi n pháp khuy n nông, khuy n lâm có hi u qu . + i v i các h ói nghèo thu c di n h chính sách do không có s c lao ng, U ban nhân dân các c p (t nh, huy n, xã) c n có th ng kê th t c th ưa vào di n i tư ng tr c p xã h i hàng năm có chính sách h tr lương th c cho các h này. - Hình thành qu tài tr lâu dài (t Ngân sách Nhà nư c và ngu n tài tr khác) huy ng cán b am hi u nông lâm nghi p, nông thôn Tây Nguyên i vào các buôn làng hư ng d n nhân dân làm ăn ti n b , xây d ng cu c s ng văn minh, trư c h t là i v i nh ng vùng ng bào dân t c còn nhi u khó khăn. - Huy ng ngu n nhân l c t nơi khác n phát tri n Tây Nguyên ph i theo quy ho ch và d án c th . ây là bi n pháp r t quan tr ng ngăn ch n vi c ch t phá r ng và di dân t do. + Trình duy t s m vi c hình thành m t s vùng dân cư m i t p trung theo d án ã ư c quy ho ch. + u tư ng b theo d án ã ư c duy t, trong ó Nhà nư c u tư xây d ng m t s cơ s h t ng then ch t như: ư ng giao thông, thu l i, tr m xá, trư ng h c, công trình c p nư c sinh ho t t o i u ki n ban u cho dân n nh cu c s ng và phát tri n s n xu t. + B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng v i U ban nhân dân các t nh có dân i vào U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên nh n dân n s m h p bàn tho thu n nh ng trách nhi m và nghĩa v m i bên, nh ng chính sách, cơ ch th c hi n c th , t nh có dân i ph i có k ho ch ăng ký theo úng tiêu chuNn, t nh nh n dân n ph i có quy ho ch t ai, xây d ng cơ s h t ng ban u cùng th c hi n vi c
 12. i u ng và ti p nh n dân n phát tri n kinh t - xã h i Tây Nguyên. Khuy n khích i u ng ng b m i l c lư ng lao ng có k thu t v s n xu t nông, lâm nghi p, thu l i, y t , giáo d c, ph c v cho yêu c u phát tri n Tây Nguy n. 6. V phát tri n khoa h c và công ngh . - u tư c ng c các cơ s nghiên c u khoa h c k thu t nông lâm nghi p Tây Nguyên ưa nhanh các ti n b k thu t và công ngh m i vào s n xu t, trư c h t ph i huy ng t t kh năng c a các cơ s nghiên c u khoa h c t i ch , khuy n khích các cơ quan khoa h c trong và ngoài nư c nghiên c u và chuy n giao k thu t cho nông dân, nông thôn Tây Nguyên. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p cùng các B , ngành có liên quan xây d ng án chuy n Vi n Nghiên c u cà phê (Eakmat) thành Vi n Khoa h c k thu t nông lâm nghi p Tây nguyên trình Th tư ng quy t nh. - B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng quan tâm b trí thích áng ngu n kinh phí trong k ho ch nghiên c u hàng năm cho các chương trình và d án nghiên c u nông lâm nghi p và phát tri n nông thôn Tây Nguyên. B Giáo d c và ào t o có k ho ch u tư nâng c p Trư ng i h c Tây Nguyên, i h c à L t, nghiên c u có th i m i n i dung và phương th c ào t o cho phù h p nh hư ng và n i dung phát tri n Tây Nguyên, có chương trình và n i dung ph i h p ch t ch v i Vi n Khoa h c k thu t nông lâm nghi p Tây Nguyên chuy n giao các ti n b khoa h c k thu t và công ngh ph c v s n xu t và i s ng ng bào Tây Nguyên. 7. V t ai và b o v tài nguyên r ng. - i v i t nông nghi p c n hoàn thành vi c giao t nông nghi p n nh, lâu dài cho h gia ình, cá nhân theo Ngh nh s 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 c a Chính ph . i v i t lâm nghi p c n th c hi n ngay vi c giao t lâm nghi p n nh lâu dài cho h gia ình, cá nhân theo Ngh nh s 02/CP ngày 5/1/1994 c a Chính ph . i v i t nông, lâm nghi p c a các doanh nghi p Nhà nư c thì th c hi n theo Ngh nh s 01/CP ngày 4/1/1995 c a Chính ph . - i v i nh ng h hi n nay không có t s n xu t, nh t là ng bào dân t c t i ch thì U ban nhân dân các c p ph i có ngay bi n pháp gi i quy t các h này có t s n xu t theo quy ho ch và n nh i s ng. - Trong ph n t lâm nghi p giao cho t ng h , nh t thi t ph i có t nông nghi p h ó th c hi n s n xu t nông lâm k t h p như tr ng cây công nghi p, cây ăn qu , cây lương th c, chăn nuôi, làm kinh t vư n và t , ây là i u ki n quy t nh ng bào yên tâm làm ngh r ng và b o v r ng. - i v i ph n t lâm nghi p ư c giao s d ng lâu dài mà trong ó có ph n di n tích r ng kinh t , bao g m: r ng t nhiên, r ng tr ng, r ng ang khoanh nuôi b o v tái sinh thì c n ư c b o v phát tri n là chính, k t h p v i khai thác theo quy ho ch, k ho ch và úng quy trình k thu t. Nhà nư c ch thu thu tài nguyên và m t ph n
 13. giá tr s n phNm ư c phép khai thác. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n c th cho các a phương th c hi n. - Th c hi n chính sách giao t, cho thuê t i núi tr c cho các thành ph n kinh t trong và ngoài vùng có v n u tư phát tri n r ng. - i v i r ng c d ng, r ng phòng h k c t ã quy ho ch phát tri n các lo i r ng này, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u xây d ng và s m ban hành cơ ch , chính sách th t c th các a phương th c hi n giao khoán chăm sóc b o v nh m gi cho ư c các lo i r ng này, k t h p b o v v i khai thác l i th c a r ng trong vi c gìn gi ngu n nư c, b o v môi trư ng, bào t n qu gen, phát tri n du l ch sinh thái. - C n khNn trương ti n hành i u tra r ng, làm cơ s cho vi c quy ho ch phát tri n r ng, xác nh di n tích c a t ng lo i r ng, phân thành các lo i r ng c d ng, r ng phòng h , r ng kinh t , nh ng khu r ng c n c i t o, tr ng m i, xác nh nh ng lo i cây t i ưu cho t ng lo i r ng, t ng bư c nâng cao ch t lư ng r ng còn gi ư c và c i ti n công tác qu n lý r ng, ti n t i th c hi n nh kỳ ki m tra và ki m kê r ng. i v i r ng kinh t c n xây d ng k ho ch tr ng t a và khai thác b o m yêu c u t c tăng trư ng và ph kín r ng nhanh hơn t c khai thác, khôi ph c d n di n tích r ng b phá. Xác nh l i ph m v lâm ph n c a t ng t nh, t ng huy n, t ng xã và cho n t ng buôn làng, ch nào còn r ng ph i có bi n pháp qu n lý b o v cho b ng ư c, ch nào ph i tr ng r ng m i thì có chính sách khuy n khích huy ng m i ngu n v n, m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n v n r ng, nhanh chóng t che ph như m c tiêu ra. T năm 1997 tr i Nhà nư c l i toàn b thu tài nguyên r ng, ti n bán cây ng, các kho n ti n ph t, ti n thu t lâm s n cho t nh u tư b o v r ng và tr ng r ng. B Tài chính hư ng d n c th cho các a phương th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân t nh th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ra l nh óng c a r ng nh ng khu v c c m khai thác, huy ng m i l c lư ng k c công an, quân i, cơ quan, trư ng h c tham gia phòng ch ng, ch a cháy r ng, ngăn ch n t n n ch t phá r ng trái phép. Các phương ti n thông tin i chúng ph i thư ng xuyên nh c nh , thông báo tình hình phòng ch ng cháy r ng, khai thác g trái phép. T nay tr i n u a phương, ơn v nào còn x y ra cháy, phá r ng thì trư c h t là Ch t ch U ban nhân dân các c p, Th trư ng ơn v tr c ti p ó ph i ch u trách nhi m. 8. V v n và u tư. Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n, g m v n c a Nhà nư c, v n c a các doanh nghi p trong và ngoài vùng, v n c a dân và v n u tư nư c ngoài phát tri n nông lâm nghi p và kinh t - xã h i Tây Nguyên theo hư ng Nhà nư c và nhân dân cùng làm, huy ng t i a m i ngu n v n, lao ng t i ch c a các t ch c và các t ng l p dân cư ang s ng Tây Nguyên. a) V n c a Nhà nư c,
 14. - V n ngân sách Nhà nư c h tr u tư ch y u vào các lĩnh v c sau ây: + V thu l i: Các công trình thu l i v a và l n, các công trình t o ngu n, các công trình c p nư c sinh ho t cho ô th , các vùng dân cư t p trung và công nghi p. V n ngân sách h tr u tư v thu l i trong 5 năm 1996-2000 kho ng 1.800 t ng, trong giai o n 2001-2010 kho ng 2200 t ng. + V vùng sâu, vùng cao, vùng căn c cách m ng cũ: Nhà nư c h tr làm 7 công trình xã h i g n v i công tác nh canh nh cư cho kho ng 100 xã, 700 buôn làng và kho ng 40.000 h ng bào dân t c. + v xây d ng vùng kinh t m i: Nhà nư c h tr u tư xây d ng cơ s h t ng v giao thông, thu l i, i n, thông tin liên l c, giáo d c, y t ... m t s vùng tr ng i m như: Ea Soup, Ayunpa - Krông Pa, Ia Lâu, Ia Mơ... có ti m năng phát tri n kinh t hàng hoá l n, n nh cu c s ng c a ng bào tài ch và ti p nh n lao ng dân cư nơi khác n. Trư c m t, t p trung v n th c hi n nh ng công trình thi t y u c n s m ưa vào ho t ng, r i nâng c p và hoàn thi n d n trong quá trình phát tri n v sau. + i v i các chương trình Qu c gia như: Chương trình 327, chương trình 120, chương trình xoá ói gi m nghèo, nh canh nh cư, ngân hàng ph c v ngư i nghèo... c n ưu tiên b trí v n và cán b th c hi n quy t nh này. - V n tín d ng c a Nhà nư c: giành v n cho các thành ph n kinh t vay phát tri n nông lâm nghi p và công nghi p ch bi n nông lâm s n. Nhà nư c có chính sách lãi su t phù h p cho t ch c, cá nhân vay tr ng cây công nghi p lâu năm và r ng nguyên li u công nghi p, trư c h t ưu tiên i v i ng bào các dân t c ang sinh s ng t i ch . Giành kho ng 100 tri u USD vay c a Ngân hàng th gi i cho vay tr ng cao su, theo quy nh và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. V n tín d ng u tư cho vay tr ng r ng kinh t th c hi n theo chính sách ư c quy nh t i Quy t nh 264-CT ngày 22/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). Giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c xây d ng cơ ch chính sách h tr và huy ng m i ngu n v n cho phát tri n kinh t xã h i Tây Nguyên trình Th tư ng Chính ph quy t nh. b) V n c a các doanh nghi p và v n c a nhân dân. + Các doanh nghi p Nhà nư c: dùng v n kh u hao cơ b n, các ngu n v n t có, v n vay u tư phát tri n tr ng cây lâu năm, tr ng r ng, chăn nuôi... trên di n tích t ư c giao và phát tri n công nghi p ch bi n.
 15. + Các doanh nghi p ngoài qu c doanh và nhân dân ư c Nhà nư c khuy n khích b v n u tư phát tri n nông lâm nghi p, công nghi p ch bi n nông lâm s n Tây Nguyên. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng các B , ngành liên quan s m xây d ng và trình Th tư ng v cơ ch và chính sách c th thu hút v n và lao ng m i t ch c và cá nhân yên tâm u tư. + H i ng nhân dân các c p c n quán tri t tinh th n n l c c a t ng a phương là chính phát tri n Tây Nguyên mà huy ng m i ngu n l c và t o m i i u ki n thu n l i các doanh nghi p và nhân dân trên a bàn xây d ng k t c u h t ng và công trình phúc l i công c ng nông thôn. c) V n nư c ngoài. Trên cơ s quy ho ch ư c duy t theo tinh th n phát tri n kinh t g n v i an ninh qu c phòng, các a phương và các B , ngành liên quan có trách nhi m tranh th ngu n v n vi n tr và v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào lĩnh v c và nh ng nơi mà an ninh, qu c phòng cho phép ph c v cho s nghi p phát tri n Tây Nguyên. B K ho ch và u tư nghiên c u giành t l tho áng ngu n v n vi c tr không hoàn l i c a các t ch c Qu c t , các Chính ph và t ch c phi Chính ph tài tr phát tri n nông lâm nghi p và xây d ng nông thôn Tây Nguyên c bi t t p trung vào nh ng vùng còn khó khăn nh t. Ngu n v n ODA (cũng s ư c Nhà nư c ưu tiên) dùng phát tri n các tuy n ư ng giao thông huy t m ch ( o n Buôn Ma Thu t i Chơn Thành thu c ư ng 14, o n Buôn Ma Thu t - Di Linh thu c ư ng 27, ư ng 24 t Kon Tum i Dung Qu t); các công trình v thu i n, thu l i, c p nư c sinh ho t ô th , bưu chính vi n thông, ưu tiên cho các công trình k t c u h t ng ô th . d) Ngu n v n c a các t nh ngoài vùng, c a tư nhân cũng ư c coi tr ng thu hút phát tri n s n xu t, nh t là i v i cây xu t khNu. 9. i m i các doanh nghi p Nhà nư c và phát tri n các lo i hình kinh t h p tác. - Ti n hành rà soát, s p x p l i các doanh nghi p Nhà nư c nông, lâm nghi p trên a bàn. Các nông lâm trư ng th c hi n giao t, khoán vư n cây và khoán r ng t i h gia ình theo Ngh nh 01/CP c a Chính ph . - KhNn trương s p x p l i h th ng các lâm trư ng và cơ s công nghi p ch bi n lâm s n. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có k ho ch ch o, hư ng d n và giúp các a phương có án t ch c l i h th ng các lâm trư ng, xí nghi p ch bi n lâm s n theo hư ng: Ch gi l i m t s r t ít các lâm trư ng có i u ki n tu n th nh ng yêu c u m i v b o v r ng và kinh doanh có lãi theo Ngh nh 388/CP. Các lâm trư ng qu c doanh khác còn l i ph i chuy n thành các ơn v làm d ch v lâm sinh, khuy n lâm ho c tr thành ban qu n lý các d án phát tri n r ng, cung ng d ch v cho dân b o v và phát tri n r ng.
 16. B Công nghi p bàn c th v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các t nh Tây Nguyên quy ho ch và xây d ng cho ư c vùng nguyên li u gi y và xây d ng d án u tư cơ s s n xu t gi y có công su t l n và hi n i Tây Nguyên. - Các T ng Công ty lâm nghi p, cao su, cà phê, mía ư ng, bông, d u t m tơ và các doanh nghi p Nhà nư c khác ph i óng vai trò nòng c t trong vi c huy ng v n, cung c p cây gi ng, con gi ng và v t t m b o ch t lư ng, hư ng d n k thu t và ào t o cán b , k thu t cho các chương trình có liên quan. - i m i các h p tác xã nông nghi p hi n còn và phát tri n các lo i hình kinh t h p tác a d ng theo tinh th n Lu t h p tác xã ã ư c Qu c h i thông qua. i u 3. T ch c th c hi n. 1. Các B , ngành căn c vào ch c năng và quy n h n c a mình ch trì cùng v i các t nh Tây Nguyên, t ch c ch o th c hi n các chương trình, d án c th thu c ph m vi ch o c a B , ngành mình theo các m c tiêu và n i dung c a Quy t nh này. Trên cơ s các chương trình, d án ã ư c phê duy t c n ph i có k ho ch c th th i kỳ 5 năm, 10 năm và k ho ch hàng năm, b t u t năm 1997, t ch c ch o, ki m tra, ôn c th c hi n theo m c tiêu chương trình, d án ã ra. M i B , ngành có liên quan c n c cán b chuyên môn, k thu t gi i, am hi u sâu s c Tây Nguyên theo dõi giúp lãnh o B trong vi c ph i k t h p v i Ban Ch o Tây Nguyên cũng như các B , ngành có liên quan cùng U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên th c hi n. nh kỳ hàng quý, hàng năm, trong báo cáo ánh giá k t qu công tác c a B , ngành ph i có ki m i m ánh giá th c hi n chương trình công tác Tây Nguyên, phát hi n nh ng khó khăn tr ng i có bi n pháp kh c ph c. 2- U ban nhân dân các c p các t nh Tây Nguyên ph i xác nh các n i dung trong Quy t nh này là nhi m v ch y u c a các c p u ng và chính quy n a phương c th hoá thành các chương trình, k ho ch c a t ng ngành chuyên môn, t ng c p chính quy n t nh, huy n, xã t ch c th c hi n. Trư c h t l a ch n xác nh m t s chương trình m c tiêu, n i dung c th c a a phương có yêu c u c p bách t ch c ch o th c hi n trong quý 4 năm 1996 và năm 1997, và có k ho ch c th th c hi n n i dung c a Quy t nh này trong các năm ti p theo. U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên c n ph i xin ý ki n c a t nh u có ch trương và bi n pháp c th nh m huy ng m i ngu n l c trong xã h i phát tri n cơ s h t ng (giao thông, thu l i, i n...) ưa ra H i ng nhân dân t nh xem xét quy t nh, t o ư c phong trào toàn dân làm m i nghĩa v công ích. Ch t ch U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên ph i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình d án ra.
 17. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan, U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên xây d ng các chương trình v phát tri n lâm nghi p, nông nghi p, khai thác qu n lý s d ng ngu n nư c, nh canh nh cư di dân và phát tri n kinh t m i. 4. B Giao thông V n t i cùng v i U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên l p quy ho ch và k ho ch và ch o th c hi n phát tri n giao thông Tây Nguyên. 5. B K ho ch và u tư ch trì cùng các ngành có liên quan thNm nh quy ho ch t ng th Tây Nguyên trình Th tư ng Chính ph quy t nh vào tháng 10/1996, làm cơ s xây d ng c th các chương trình d án tri n khai ngay t u năm 1997. Nghiên c u xây d ng chính sách và cơ ch nh m khuy n khích và thu hút các ngu n l c th c hi n Quy t nh này. Trên cơ s các chương trình d án ư c phê duy t, B ph i b trí k ho ch ngân sách năm 1997 và nh ng năm ti p theo cho các chương trình d án ư c th c hi n theo m c tiêu ã ra trong Quy t nh này. 6. B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên nghiên c u chính sách tái u tư tr l i do khai thác ngu n thu i n và tài nguyên r ng Tây Nguyên trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 7. Thành l p ban Ch o Tây Nguyên g m lãnh o các B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông V n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính và m t s B , ngành có liên quan. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm trư ng ban ch o. i u 4. Các B trư ng, Th tư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên ch u trách nhi m th hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản