Quyết định số 658/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 658/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 658/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Đội tuyển bóng đá quốc gia do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 658/2006/QĐ-UBTDTT

  1. Y BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ***** S : 658/2006/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C, HO T Đ NG C A Đ I TUY N BÓNG ĐÁ QU C GIA B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Theo đ ngh c a V trư ng V Th theo thành tích cao 2, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch t ch c, ho t đ ng c a Đ i tuy n bóng đá qu c gia” g m 6 chương, 17 đi u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Th thao thành tích cao 2, Th trư ng các V , đơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao, S th d c th thao, S văn hóa thông tin – th thao, Cơ quan th d c th thao các ngành và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái QUY CH T CH C, HO T Đ NG C A Đ I TUY N BÓNG ĐÁ QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 658/2006/QĐ-UBTDTT ngày 03 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Quy ch này quy đ nh v thành ph n, quy trình thành l p Đ i tuy n bóng đá qu c gia (sau đây g i là Đ i tuy n); v nhi m v và quy n h n c a thành viên Đ i tuy n và c a các V , đơn v liên quan thu c y ban Th d c Th thao và Liên đoàn bóng đá Vi t Nam (sau đây g i là Liên Đoàn) đ i v i Đ i tuy n. 2. Quy ch này đư c áp d ng cho t t c các Đ i tuy n, bao g m Đ i tuy n Nam, N , Olympic và các Đ i tuy n tr t U21 tr xu ng thì t p trung làm nhi m v t p hu n, thi đ u bóng đá qu c t trong nư c và ngoài nư c. Đi u 2. Thành viên Đ i tuy n
  2. 1. Đ i tuy n do Liên đoàn đ xu t danh sách, trên cơ s tham kh o ý ki n các cơ quan ch c năng liên quan, H i đ ng hu n luy n viên qu c gia, và đư c y ban Th d c th thao ra quy t đ nh thành l p. 2. Liên đoàn ra quy t đ nh tri u t p ho c tr v đơn v , đ a phương khi c n thay th , b sung các thành viên Đ i tuy n trong th i gian t p hu n, thi đ u theo quy t đ nh thành l p Đ i tuy n đã đư c y ban Th d c th thao ban hành. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A CÁC THÀNH VIÊN Đ I TUY N Đi u 4. Trư ng đoàn 1. Ph trách chung và ch u trách nhi m trư c Lãnh đ o y ban Th d c Th thao và Liên đoàn v m i m t c a Đ i tuy n trong quá trình t p hu n, thi đ u bóng đá qu c t trong nư c và nư c ngoài. 2. Là ngư i phát ngôn chính th c v các v n đ chung c a Đ i tuy n, bao g m ch trương, m c tiêu, nhi m v , k ho ch, chương trình ho t đ ng, tình hình tư tư ng, sinh ho t c a toàn đ i trư c các phương ti n thông tin đ i chúng trong và ngoài nư c. 3. Có trách nhi m trao đ i ý ki n v i Hu n luy n viên trư ng và Ban hu n luy n Đ i tuy n v k ho ch hu n luy n chuyên môn và bi n pháp t ch c th c hi n trong quá trình t p hu n, thi đ u nhưng không can thi p, áp đ t v nh ng v n đ thu c trách nhi m, quy n h n c a Hu n luy n viên trư ng và các thành viên c Ban hu n luy n Đ i tuy n. 4. Thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c Ban hu n luy n Đ i tuy n th c hi n đúng k ho ch hu n luy n chuyên môn đã đư c phê duy t v th i gian, n i dung và quân s t p luy n. 5. L p k ho ch, chương trình và n i dung công tác giáo d c chính tr , tư tư ng; công tác qu n lý sinh ho t và giao nhi m v đ Ban hu n luy n Đ i tuy n tri n khai th c hi n. 6. T ch c t t công tác thi đua, khen thư ng; chăm do đ i s ng tinh th n, v t ch t đ m b o quy n l i c a các thành viên Đ i tuy n đư c th chi n đúng ch đ , tiêu chu n quy đ nh. Tr c ti p ăn, , sinh ho t cùng Đ i tuy n trong các đ t t p hu n, thi đ u trong nư c và ngoài nư c. 7. Thư ng xuyên báo cáo tình hình sinh ho t, di n bi n tư tư ng và k t qu t p luy n c a Đ i tuy n v i Lãnh đ o Liên đoàn; t ch c h p t ng k t, rút kinh nghi m nghiêm túc ngay sau khi k t thúc t ng đ t t p hu n, thi đ u đ rút ra đư c nh ng bài h c thi t th c đ i v i t ng thành viên Đ i tuy n, đ ng th i đánh giá m c đ hoàn thành nhi m v c a Đ i tuy n. 8. Phân công đ i di n Ban hu n luy n Đ i tuy n tham gia các cu c h p giao ban hàng tu n t i các Trung tâm Hu n luy n Th thao (nơi Đ i tuy n t p hu n) và các cu c h p khác theo k ho ch đã đư c phê duy t. 9. Là ngư i ký các văn b n c a Đ i tuy n báo cáo Lãnh đ o Liên đoàn, Lãnh đ o y ban Th d c th thao. 10. Trong trư ng h p có nhi u ý ki n ho c quan đi m chưa th ng nh t trong Đ i tuy n v nh ng v n đ có th nh hư ng tr c ti p đ n danh d , l i ích qu c gia mà không có đi u ki n báo cáo xin ý ki n c p trên, Trư ng đoàn ho c Lãnh h i là ngư i quy t đ nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t đ nh đó. 11. Trong th i gian t p trung làm nhi m v t i Đ i tuy n, có trách nhi m đóng th thu nh p cá nhân khi có thu nh p cao t các kho n ti n tài tr , ti n thư ng theo quy đ nh hi n hành. 12, Đư c hư ng các quy n l i theo các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c, y ban Th d c th thao và Liên đoàn. Đi u 5. Hu n luy n viên trư ng 1. Ph trách chính công tác hu n luy n chuyên môn c a Đ i tuy n và ch u trách nhi m cao nh t trư c Lãnh đ o y ban Th d c th thao, Lãnh đ o Liên đoàn v k t qu t p luy n, thi đ u c a Đ i tuy n. 2. Là ngư i phát ngôn chính th c c a Đ i tuy n v công tác chuyên môn trư c các phương ti n thông tin đ i chúng trong và ngoài nư c.
  3. 3. Căn c vào chương trình ho t đ ng hàng năm do Liên đoàn cung c p và căn c vào tình hình th c t , xây d ng k ho ch hu n luy n chuyên môn c năm và t ng đ t t p hu n đ báo cáo Lãnh đ o Liên đoàn trình Lãnh đ o y ban Th d c th thao phê duy t. 4. Phân công nhi m v c th cho các Tr lý Hu n luy n viên và giám sát vi c th c hi n. 5. T ch c th c hi n hi u qu chương trình ho t đ ng c a Đ i tuy n và tri n khai t t k ho ch hu n luy n chuyên môn đã đư c phê duy t. 6. Ch u trách nhi m v đ u pháp và đ i hình chi n thu t c a Đ i tuy n; tr c ti p ch đ o v chuyên môn trong các tr n đ u và có quy t đ nh cu i cùng v vi c s d ng l c lư ng c u th trong t p hu n và trong thi đ u c a Đ i tuy n. 7. Đ xu t v i Trư ng đoàn v các v n đ có liên quan đ n Đ i tuy n đ đ m b o đi u ki n t t nh t cho công tác hu n luy n chuyên môn. 8. Báo cáo chuyên môn đ nh kỳ cho lãnh đ o Liên đoàn theo quy đ nh; báo cáo t ng k t, rút kinh nghi p k t qu công tác t p hu n, thi đ u c a Đ i tuy n ngay sau khi k t thúc t ng đ t t p trung và khi k t thúc m t năm hu n luy n v i Lãnh đ o Liên đoàn. 9. Trong th i gian t p trung làm nhi m v t i Đ i tuy n, có trách nhi m đóng thu thu nh p cá nhân khi có thu nh p cao t các kho n ti n tài tr , ti n thư ng theo quy đ nh hi n hành. 10. Đư c hư ng các quy n l i theo các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c, y ban th d c th thao và Liên đoàn. Đi u 6. Tr lý hu n luy n viên 1. Giúp Hu n luy n viên trư ng v công tác hu n luy n chuyên môn theo nhi m v đư c phân công trong quá trình t p hu n, thi đ u; công tác t ch c, qu n lý gi gi c sinh ho t, t p luy n c a c u th . 2. Có k ho ch, bi n pháp c th và ch đ ng t ch c th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng đoàn và Hu n luy n viên trư ng. 3. Ph n ánh k p th i v i Trư ng đoàn và Hu n luy n viên trư ng nh ng v n đ phát sinh khi th c hi n nhi m v đư c giao v công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, đ o đ c, l i s ng c a các c u th Đ i tuy n; công tác hu n luy n chuyên môn; công tác qu n lý Đ i tuy n theo quy ch , n i quy và nh ng quy đ nh hành chính hi n hành c a y ban Th d c th thao và Liên đoàn. 4. Có trách nhi m th c hi n các công vi c liên quan đ n tài chính cho các thành viên Đ i tuy n. Tri n khai vi c c p phát và thu h i trang thi t b chuyên môn theo quy đ nh. Đ i di n Đ i tuy n tham d các cu c h p theo s phân công c a Trư ng đoàn ho c Hu n luy n viên trư ng. 5. Tham gia ý ki n v i Trư ng đoàn và Hu n luy n viên trư ng v công tác t ch c, qu n lý, đi u hành chung và công tác hu n luy n c a Đ i tuy n. 6. Trong th i gian t p trung làm nhi m v t i Đ i tuy n có trách nhi m đóng thu thu nh p cá nhân khi có thu nh p cao t các kho n ti n tài tr , ti n thư ng theo quy đ nh hi n hành. 7. Đư c hư ng các quy n l i theo các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c, y ban Th d c th thao và Liên đoàn. Đi u 7. Tr lý Hu n luy n viên ngôn ng (phiên d ch) 1. Có trách nhi m phiên d ch và truy n đ t chính xác, trung th c, k p th i nh ng v n đ , nh ng công vi c c n trao đ i, bàn b c gi a các thành viên Đ i tuy n v i Hu n luy n viên trư ng ngư i nư c ngoài và ngư c l i trong su t quá trình t p hu n, thi đ u. Trong khi d ch tuy t đ i không đưa quan đi m cá nhân và làm sai l ch n i dung trao đ i, làm nh hư ng không t t đ n công vi c chung. 2. Khi có nh ng ý ki n chưa th ng nh t v quan đi m trong quan h công tác v i Hu n luy n viên trư ng ngư i nư c ngoài, phiên d ch ph i báo cáo k p th i v i Trư ng đoàn đ có bi n pháp gi i quy t h p lý vì l i ích chung. 3. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Trư ng đoàn và nhi m v chuyên môn theo s phân công c a Hu n luy n viên trư ng.
  4. 4. Trong th i gian t p trung làm nhi m v t i Đ i tuy n có trách nhi m đóng thu thu nh p cá nhân khi có thu nh p cao t các kho n ti n tài tr , ti n thư ng theo quy đ nh hi n hành. 5. Đư c hư ng các quy n l i theo các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c, y ban Th d c th thao và Liên đoàn. Đi u 8. C u th 1. Có trách nhi m t p trung đúng th i gian, đ a đi m theo quy t đ nh tri u t p c a y ban Th d c th thao. 2. Phát huy tinh th n trách nhi m, kh c ph c khó khăn, tích c c t p luy n và th c hi n t t nh t các yêu c u chuyên môn c a Ban hu n luy n; luôn đ t l i ích c a Đ i tuy n lên trên h t, thi đ u dũng c m ngoan cư ng; quy t tâm ph n đ u hoàn thành xu t s c m i nhi m v đư c giao. 3. Đ cao ý th c t ch c k lu t; ch p hành nghiêm ch nh các yêu c u, quy đ nh, n i quy trong th i gian t p hu n, thi đ u; tích c c h c t p, rèn luy n tu dư ng đ o đ c, tác phong sinh ho t; s ng trung th c và hòa nh p trong cu c s ng t p th ; luôn đ m b o s đoàn k t th ng nh t gi a các thành viên trong Đ i tuy n; có thái đ tôn tr ng đúng m c đ i v i các c p Lãnh đ o, cán b qu n lý, Ban hu n luy n Đ i tuy n trong th i gian t p trung làm nhi m v . 4. Tham gia đóng góp ý ki n mang tính xây d ng v i Trư ng đoàn, Hu n luy n viên trư ng v công tác t ch c, qu n lý, đi u hành; v chương trình, n i dung hu n luy n; v s d ng l c lư ng thi đ u và các v n đ liên quan khác c a Đ i tuy n. 5. Trong th i gian t p trung làm nhi m v t i Đ i tuy n, có trách nhi m đóng thu thu nh p cá nhân khi có thu nh p cao t các kho n ti n tài tr , ti n thư ng theo quy đ nh hi n hành. 6. Đư c hư ng các quy n l i theo các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c, y ban th d c th thao và Liên đoàn. Đi u 9. Bác sĩ 1. Có trách nhi m chăm lo, phòng b nh và săn sóc s c kh e cho các thành viên c a Đ i tuy n; t ch c ki m tra y h c cho c u th theo yêu c u c a Ban hu n luy n; t ch c ki m tra y h c cho c u th theo yêu c u c a Ban hu n luy n; t ch c ki m tra s c kh e đ nh kỳ cho các thành viên khác trong th i gian t p hu n và thi đ u c a Đ i tuy n. 2. Thư ng xuyên theo dõi, ki m tra n m v ng tình hình s c kh e các thành viên Đ i tuy n; ch đ ng đ xu t bi n pháp đi u tr và tr c ti p ti n hành ch y ch a ch n thương cho các c u th trong quá trình t p luy n và thi đ u. 3. Theo dõi, ki m tra đi u ki n v sinh môi trư ng, v sinh th c ph m; ch u trách nhi m v th c đơn ăn u ng hàng ngày c a Đ i tuy n đ đ m b o ch đ dinh dư ng và tiêu chu n calo c n thi t cho c u th . 4. Ph n ánh k p th i v i Trư ng đoàn và Hu n luy n viên trư ng v tình hình ch n thương, s c kh e và kh năng tham gia t p luy n, thi đ u c a c u th v i tinh th n trách nhi m cao và thái đ nghiêm túc. 5. Phát huy tinh th n trách nhi m trong công tác phòng ch ng s d ng Doping m i nơi, m i lúc đ i v i c u th . 6. Trong th i gian t p trung làm nhi m v t i Đ i tuy n, có trách nhi m đóng thu thu nh p cá nhân khi có thu nh p cao t các kho n ti n tài tr , ti n thư ng theo quy đ nh hi n hành. 7. Đư c hư ng các quy n l i theo các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c, y ban Th d c Th thao và Liên đoàn. Chương 3: NHI M V VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN Đi u 10. Liên đoàn
  5. 1. Tìm hi u, trao đ i, tham kh o ý ki n các cơ quan ch c năng liên quan, H i đ ng Hu n luy n viên Qu c gia, th ng nh t vi c đ c Hu n luy n viên trư ng và gi i thi u các thành viên c a Ban hu n luy n Đ i tuy n đ trình y ban Th d c th thao phê duy t. 2. Căn c l ch thi đ u hàng năm c a Liên đoàn bóng đá Th gi i (FIFA), châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF), ph i h p v i Ban Hu n luy n Đ i tuy n l p k ho ch t p hu n, thi đ u c a Đ i tuy n đ trình Lãnh đ o y ban Th d c th thao phê duy t. 3. Ch đ o Ban Hu n luy n Đ i tuy n căn c tiêu chu n chuyên môn và tình hình th c t t i th i đi m tuy n ch n đ ti n hành công tác theo dõi, ki m tra và tuy n ch n c u th cho Đ i tuy n đ trình Lãnh đ o y ban Th d c th thao phê duy t. 4. Đ xu t y ban Th d c th thao phê duy t nh ng thay đ i chương trình, k ho ch ho t đ ng, t p hu n và thi đ u c a Đ i tuy n, chương trình hu n luy n chuyên môn ho c thành ph n l c lư ng c u th trư c khi tri n khai th c hi n. Đi u 11. V Th thao thành tích cao 2 1. Là đ u m i ti p nh n thông tin, ý ki n đ xu t c a Liên đoàn v các v n đ liên quan đ n Đ i tuy n, nghiên c u và tham mưu trình Lãnh đ o y ban Th d c th thao quy t đ nh. 2. Tham mưu cho Lãnh đ o y ban Th d c th thao ch đ o Liên đoàn trong quá trình t ch c, qu n lý và đi u hành các Đ i tuy n. Đi u 12. Các Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia 1. Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia (nơi Đ i tuy n t p hu n) có trách nhi m ph i h p v i V Th thao thành tích cao 2, Liên đoàn trong quá trình qu n lý Đ i tuy n. 2. H tr và t o đi u ki n thu n l i đ Đ i tuy n hoàn thành t t nhi m v . Chương 4: CÁC M I QUAN H GI A Đ I TUY N Đi u 13. Quan h gi a các thành viên 1. M i quan h gi a Trư ng đoàn v i HLV trư ng là m i quan h lãnh đ o và ch u s lãnh đ o trong công tác t ch c, qu n lý và đi u hành vì m c đích xây d ng Đ i tuy n v ng m nh. 2. M i quan h gi a Trư ng đoàn v i các thành viên khác c a Đ i tuy n v t ng th là m i quan h lãnh đ o và ch u s lãnh đ o toàn di n. 3. M i quan h gi a Hu n luy n viên trư ng v i các Tr lý Hu n luy n viên là m i quan h đi u hành và ph i h p ho t đ ng, tri n khai th c hi n công tác chuyên môn và sinh ho t. 4. M i quan h gi a Hu n luy n viên trư ng và các tr lý Hu n luy n viên v i c u th là m i quan h gi a th y và trò trong vi c t ch c, qu n lý, đi u hành v t p luy n, thi đ u và sinh ho t. 5. M i quan h gi a Hu n luy n viên trư ng và các Tr lý Hu n luy n viên v i Bác sĩ, Phiên d ch là m i quan h ph i h p và th c hi n các công vi c đư c phân công theo nhi m v . 6. M i quan h gi a Bác sĩ và Phiên d ch v i các thành viên khác trong Đ i tuy n là m i quan h giúp đ và ph c v trong t p lu n, thi đ u và sinh ho t Đi u 14. M i quan h v i cơ quan ch c năng liên quan 1. Đ i v i y ban Th d c th thao và Liên đoàn: Đ i tuy n ch u s lãnh đ o và ch đ o toàn di n v công tác t ch c, qu n lý và đi u hành trong quá trình tri n khai th c hi nnvu đư c giao. 2. Đ i v i các cơ quan ch c năng c a y ban th d c th thao: Đ i tuy n ch u s ch đ o, hư ng d n và h tr c a các V liên quan thu c y ban Th d c th thao. 3. Đ i v i các cơ quan thông tin đ i chúng: Đ i tuy n có m i quan h h p tác, xây d ng và thi n chí v các v n đ có liên quan đ n ho t đ ng c a Đ i tuy n trong gi i h n cho phép.
  6. 4. Đ i v i các Nhà tài tr : Đ i tuy n đư c hư ng các quy n l i và ph i đáp ng đ y đ các yêu c u c a Nhà tài tr theo H p đ ng đã đư c ký k t v i Liên đoàn. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 15. Khen thư ng 1. Đ i tuy n và các thành viên Đ i tuy n đ t thành tích xu t s c trong quá trình t p hu n và thi đ u s đư c khen thư ng theo k t qu trong t ng nhi m v đư c giao. 2. N u đ t thành tích đ c bi t xu t s c s đư c đ ngh Nhà nư c khen thư ng x ng đáng. Đi u 16. K lu t 1. Các thành viên Đ i tuy n khi đư c tri u t p làm nhi m v , n u không thi hành ho c v ng m t không có lý do chính đáng s b k lu t theo quy đ nh hi n hành. 2. Các thành viên Đ i tuy n n u vi ph m k lu t trong sinh ho t, t p luy n và thi đ u, làm nh hư ng đ n danh d , uy tín c a Đ i tuy n s b k lu t theo quy đ nh. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 17. Trách nhi m t ch c thi hành 1. V Th thao thành tích cao 2, Liên đoàn có trách nhi m hư ng d n, đôn đ c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c đ ngh nh ng v n đ có liên quan đ n đ i tuy n c n ph n ánh k p th i đ Liên đoàn báo cáo y ban Th d c th thao xem xét, quy t đ nh./.
Đồng bộ tài khoản