Quyết định số 66/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 66/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn qui chế hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 66/2002/Q -UB Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I "V VI C PHÊ CHU N QUI CH HO T NG C A LIÊN OÀN BÓNG Á HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c quy t nh s 29/2002/Q -UB ngày 01/3/2002 c a U ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Th d c th thao Hà N i, Ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i. QUY T NNH i u 1 : Phê chuNn Qui ch ho t ng c a Liên oàn bóng á Hà N i. B n qui ch ư c ban hành kèm theo Quy t nh này g m 5 chương, 27 i u do i h i i bi u l n th I Liên oàn bóng á Hà N i nhi m kỳ 2002 - 2006 thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2002. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và U ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i, Giám c S Th d c th thao Hà N i thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
 2. QUY CH HO T NG C A LIÊN OÀN BÓNG Á HÀ N I NHI M KỲ KHÓA I (2002 - 2006) (Kèm theo quy t nh s 66/2002/Q -UB ngày 02/5/2002 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1 : Liên oàn bóng á Hà N i (L B HN) là m t t ch c xã h i ngh nghi p v chuyên môn bóng á, ư c thành l p theo quy t nh c a U ban nhân dân thành ph và ch u s qu n lý nhà nư c v Th d c th thao c a S Th d c th thao Hà N i, Vi t t t và giao d ch : L B Hà N i (ti ng Vi t). Tên ti ng Anh : Hanoi Football Federation - HNFF (vi t t t). Liên oàn bóng á Hà N i qui t các t ch c thành viên và h iviên trong Th ô Hà N i, t ch c và ho t ng theo i u l c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam và Qui ch ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê chuNn, ho t ng t nguy n, t qu n theo nguyên t c dân ch , ph i h p và th ng nh t hành ng, quy t nh theo a s . i u 2 : Qui ch ho c ng c a Liên oàn bóng á Hà N i xác nh ch c năng, nhi m v và m i quan h ph i h p, ch công tác, l l i làm vi c c a m t t ch c xã h i ngh nghi p, phù h p v i Pháp l nh Th d c th thao, pháp l nh Th ô Hà N i và Qui ch làm vi c c a S Th d c th thao Hà N i, ư c hư ng d n v qu n lý Nhà nư c c a S Th d c th thao và Ban t ch c chính quy n thành ph i v i các Liên oàn th thao t i a phương. Chương 2 CH C NĂNG NHI M V , QUY N H N C A LIÊN OÀN BÓNG Á HÀ N I VÀ CÁC T CH C C A LIÊN OÀN i u 3 : Nh ng nhi m v ch y u c a Liên oàn bóng á Hà N i . 1. T p h p v n ng oàn k t và phát tri n phong trào t p luy n Bóng á trong m i t ng l p nhân dân, c bi t i tư ng thanh thi u niên, nhi ng, h c sinh, sinh viên góp ph n nâng cao s c kho và giáo d c phNm ch t o c con ngư i m i. 2. T ng bư c hoàn thi n h th ng hu n luy n ào t o v n ng viên t cơ s n qu n, huy n và thành ph có trình chuyên môn cao. Nâng cao nghi p v cho cán b , hu n luy n viên, tr ng tài bóng á. Hoàn thi n và qu n lý th ng nh t h th ng thi u bóng á trong toàn thành ph .
 3. 3. Hư ng d n h th ng thi u t cơ s n thành ph , th ng nh t các qui ch qu n lý i u hành các cu c thi u các c p. 4. Tham gia xây d ng và ào t o i ngũ v n ng viên bóng á thanh thi u niên, nhi ng, h c sinh Bóng á tr (các U) i h ng II,h ng nh t, chuyên nghi p và i tuy n thành ph . Tuy n ch n và b i dư ng các v n ng viên có thành tích cao áp ng nh ng nhi m v thi u trong nư c và ngoài nư c, t ch c, qu n lý, i u hành hu n luy n, ki m tra các i tuy n này và nh ng ơn v khác khi có yêu c u. 5. Ph i h p v i các cơ s s n xu t t ng bư c s n xu t nh ng d ng c ph c v cho t p luy n Bóng á t c p cơ s , trư ng h c và các i i bi u. xu t v i S Th d c th thao và các c p chính quy n U ban nhân dân thành ph nh ng trang thi t b hi n i c n thi t ph c v cho vi c nâng cao thành tích cho v n ng viên nh cao c a Hà N i. 6. Nghiên c u t ch c các d ch v th d c th thao thông qua môn Bóng á. 7. M r ng quan h v i các t ch c c a các thành ph , t nh, thành, ngành trong c nư c, nư c ngoài (theo lu t nh c a Nhà nư c, Liên oàn bóng á Vi t Nam), AFF, AFC và FIFA. 8. xu t v i Thành ph ban hành ch chính sách : cho các i tư ng ho t ng môn bóng á; s tài tr c a Nhà nư c cho pháp tri n bóng á thành ph và s óng góp tài tr c a các cơ quan doanh nghi p Nhà nư c, tư nhân cho s phát tri n bóng á phong trào và bóng á thành tích cao. 9. Xây d ng t ch c các CLB Bóng á trong h th ng t ch c c a Liên oàn bóng á Hà N i quan tâm và b o v quy n l i chính áng c a các h i viên c a Liên oàn. i u 4 : i h i i bi u thành ph c Liên oàn bóng á Hà N i là t ch c cao nh t c a Liên oàn do Ban ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i tri u t p, ti n hành thư ng kỳ 4 năm m t l n. Nhi m v chính c a i h i là: - Ki m i m công tác trong nhi m kỳ qua và ra chương trình, k ho ch nhi m kỳ t i. -S a i i u ch nh Qui ch ho t ng Liên oàn (n u có). - Thông qua quy t toán tài chính nhi m kỳ trư c và k ho ch tài chính nhi m kỳ t i. - B u ra ban ch p hành m i. - Ra ngh quy t i h i. Trư ng h p c bi t, c n t ch c i h i b t thư ng (ph i có 2/3 t ng s u viên Ban ch p hành ho c 2/3 các t ch c thành viên tr lên yêu c u, Ban ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i báo cáo v i S Th d c th thao, Ban t ch c chính quy n thành ph ngh ti n hành i h i b t thư ng theo Ngh quy t i u l .
 4. Ban ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i là cơ quan lãnh o cao nh t c a Liên oàn gi a hai kỳ i h i, th c hi n nhi m v theo i u 16, chương III - i u l Liên oàn bóng á Vi t Nam. 4.1. Nhi m v Ban ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i . - Quy t nh Qui ch ho t ng, qui nh ch c năng, nhi m v và quy n h n cho các ch c danh : Ch t ch, Phó ch t ch, T ng thư ký, Trư ng ban ki m tra và các Ban ch c năng, các H i ng tư v n. - B u ban Thư ng v g m Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký v m t s u viên khác. - Xây d ng k ho ch, quy t nh nh ng ch trương, nhi m v , gi i pháp l n nh m c th hóa và th c hi n Ngh quy t i h i. - Xác nh phương hư ng, nhi m v ch y u c a k ho ch ho t ng hàng năm, k ho ch tài chính hàng năm c a Liên oàn. - Ch o các cu c thi u trong nư c và qu c t t i Hà N i. - Ch o các ho t ng v ào t o, hu n luy n, ng d ng KHKT, ho t ng c a các i bóng á nam, n các c p c a Hà N i. - Ch o vi c xây d ng và tri n khai th c hi n các quan h h p tác qu c t . - Tìm ki m các gi i pháp thu hút ngu n t i tr trong, ngoài nư c. - H tr phát tri n bóng á phong trào và xây d ng h th ng thi u bóng á cơ s . - Quy t nh khen thư ng và thi hành k lu t i v i các thành viên. - B sung ho c mi n nhi m u viên Ban ch p hành theo ngh c a Ban thư ng v và Qui ch ho t ng c a Liên oàn. - Qui nh tri u t p, t ch c i h i i bi u toàn thành ph nh kỳ ho c b t thư ng sau khi ư c phép c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 4.2. Ban ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i h p toàn th m i năm 2 l n, do Ban thư ng v tri u t p. Ngh quy t các cu c h p c a Ban ch p hành ch có giá tr thi hành khi có quá 1/2 t ng s u viên Ban ch p hàng tán thành. 4.3. Trong trư ng h p gi a 2 kỳ h p có vi c t xu t thu c thNm quy n quy t nh c a Ban ch p hành thì : - Ban thư ng v tri u t p h i ngh b t thư ng. - Trư ng h p không h p ư c, Ban thư ng v g i văn b n d th o v n i dung H i ngh n các y viên ban ch p hành. T ng u viên ghi rõ ý ki n c a mình i v i văn b n d th o, g i v Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i. N u n h n, u viên nào
 5. không g i ý ki n v coi như ã ng ý v i d th o và ph i nghiêm ch nh ch p hành Ngh quy t. - Trư ng h p c p bách, Ban ch p hành không th h p và cũng không k p g i văn b n xin ý ki n thì Ban thư ng v quy t nh và ch u trách nhi m v các quy t nh ó trư c Ban ch p hành, ng th i báo cáo v i Ban ch p hành trong phiên h p g n nh t. i u 5 : Ban thư ng v là cơ quan lãnh o c a Liên oàn gi a 2 kỳ h p c a Ban ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i. Ban thư ng v có trách nhi m và quy n h n : - ChuNn b n i dung và t ch c các cu c h p c a Ban ch p hành Liên oàn. xu t phương hư ng, nhi m v , m c tiêu, gi i pháp, d toán ngân sách, k ho ch ho t ng hàng năm c a Liên oàn trình Ban ch p hành Liên oàn xem xét, quy t nh. - C th hóa và ch o t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a Ban ch p hành Liên oàn. - Thông qua i u l các gi i thi u l n thu c h th ng thi u toàn thành ph . - Thông qua k ho ch ho t ng hàng năm, ch o và ki m tra ho t ng c a các Ban ch c năng, H i ng tư v n tr c thu c liên oàn. - ư c ban ch p hành u quy n quy t nh c th v vi c i u ch nh ch c năng, nhi m v , t ch c b máy, b trí cán b c a các Ban ch c năng, H i ng tư v n tr c thu c Liên oàn. - Thay m t Ban ch p hành xu t v i Thành y, H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph v cơ ch chính sách, chi n lư c phát tri n bóng á Hà N i. Ban thư ng v h p 3 tháng 1 l n, khi c n có th h p b t thư ng, trong trư ng h p không h p toàn th ban thư ng v ư c thì l y ý ki n c a các y viên thư ng v b ng cách trao i tr c ti p, qua i n tho i ho c g i văn b n d th o n các y viên thư ng v như phương th c i v i u viên ban ch p hành. i u 6 : Trư ng h p Ban ch p hành, Ban thư ng v ti n hành bi u quy t mà có s phi u b ng nhau (vì s ngư i h p là ch n) thì ngư i ch trì bi u quy t bên nào, bên y ư c coi là a s (trư ng h p không h p ư c, l y ý ki n tr c ti p ho c b ng i n tho i, b ng thư cũng gi i quy t theo phương th c này). i u 7 : Ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i - Là ngư i ch u trách nhi m cao nh t v m i ho t ng c a Liên oàn bóng á Hà N i có nhi m v và quy n h n : 7.1. i di n c a Liên oàn bóng á Hà N i trư c pháp lu t. 7.2. Thay m t Liên oàn bóng á Hà N i gi m i quan h v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c chính tr xã h i, v i S Th d c th thao. nh kỳ làm vi c v i
 6. lãnh o S th d c th thao xu t nh ng ki n ngh c a Liên oàn v i lãnh o S th d c th thao. 7.3. Căn c Ngh quy t c a Ban ch p hành, Ban thư ng v ch o vi c nghiên c u, xu t nh ng cơ ch , ch trương, chính sách l n nh m phát tri n bóng á Hà N i; xây d ng các án chương trình, k ho ch ng n h n và dài h n v chuyên môn v quan h qu c t và ch o các m t công tác khác; ng th i phân công t ch c th c hi n. 7.4. Ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành, Ban thư ng v . 7.5. Quy t nh nh ng công vi c t xu t khi không th tri u t p H i ngh Ban thư ng v , ng th i thông báo và ch u trách nhi m trư c Ban thư ng v gi i quy t v nh ng i u ó. nh kỳ ch trì h i ý b ph n thư ng tr c c a Ban thư ng v i gi i quy t công vi c c a liên oan (B ph n thư ng tr c c a Ban thư ng v bao g m : Ch t ch, các Phó ch t ch, t ng thư ký); khi c n thì m i thêm lãnh o các Ban chuyên môn, H i ng tư v n có liên quan. 7.6. ánh giá, xu t v i Ban thư ng v và Ban ch p hành v vi c b nhi m, mi n nhi m, xác nh tư cách c a các y viên Ban thư ng v , Ban ch p hành, Trư ng, Phó các Ban ch c năng. Theo ngh c a Thư ng tr c Ban thư ng v quy t nh thành l p Ban t ch c các gi i bóng á th ô. 7.7. Quy t nh nhân s ch ch t c a Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i . 7.8. Theo yêu c u i u hành trong t ng th i gian, Ch t ch có th tr c ti p gi i quy t m t s vi c ã phân công cho Phó ch t ch, ho c i u ch nh l i s phân công gi a các phó ch t ch. 7.9. Là ch tài kho n, là ngư i phát ngôn th nh t c a Liên oàn bóng á Hà N i. i u 8 : Các phó ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i ư c Ch t ch phân công ph trách m t s ho c m t s lĩnh v c công tác, theo dõi ho t ng c a m t s cơ s , t ch c c a Liên oàn, có trách nhi m giúp Ch t ch gi i quy t công vi c hàng ngày c a Liên oàn theo ch trương chung c a Ban ch p hành, ban thư ng v và trên lĩnh v c, a bàn ư c phân công. - Phó ch t ch ch ng gi i quy t công vi c, khi có v n liên quan n lĩnh v c c a Phó ch t ch khác ho c b ph n không thu c ph m vi mình ph trách thì tr c ti p ph i h p v i Phó ch t ch ho c trư ng b ph n có liên quan cùng gi i quy t. Trư ng h p gi a các Phó ch t ch có ý ki n khác nhau v cách gi i quy t thì báo cáo v Ch t ch quy t nh. - Các quy t nh gi i quy t công vi c c a t ng Phó Ch t ch ph i ư c thông báo n Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i Văn phòng thông tin k p th i t i Ch t ch, các phó Ch t ch khác, T ng thư ký và các u viên thư ng v có liên quan bi t. C th : 8.1. Phó ch t ch th ơng tr c :
 7. - Là ngư i tr c ti p và thư ng xuyên giúp Ch t ch ch o các m t công tác, thay m t ch t ch gi i quy t công vi c hàng ngày c a Ban thư ng v Liên oàn, ch trì các cu c h p c a Thư ng tr c Ban thư ng v , Ban ch p hành khi Ch t ch v ng m t, Phó ch t ch thư ng tr c cùng các phó Ch t ch và T ng thư ký t ch c qu n lý, i u hành b máy chuyên trách giúp vi c c a Liên oàn. - Là ngư i ư c u quy n th nh t c a Ch tài kho n Liên oàn bóng á Hà N i . - Là ngư i giúp Ban thư ng v và Ch t ch gi m i quan h công tác gi a Liên oàn v i S Th d c th thao Hà N i. - Là ngư i phát ngôn c a Liên oàn bóng á Hà N i . ư c ch t ch u quy n làm Ch t ch H i ng thi ua, khen thư ng, k lu t c a Liên oàn bóng á Hà N i. i u 9 : T ng thư ký. - T ng thư ký là ngư i giúp vi c cho Ban thư ng v cho Ch t ch và cho Phó ch t ch thư ng tr c là ngư i i u hành, ph i h p ho t ng c a các Ban ch c năng; tr c ti p i u hành Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i tri n khai t ch c th c hi n quy t nh c a Ban ch p hành, Ban thư ng v , và ch th c a Ch t ch. - Là ngư i phát ngôn c a Liên oàn bóng á Hà N i . - Là ngư i ư c u quy n th hai c a Ch tài kho n Liên oàn bóng á Hà N i . - Tr c ti p ph trách quan h qu c t , giúp vi c phó Ch t ch ph trách Ban chuyên môn. ư c thay m t Liên oàn bóng á Hà N i ký các văn b n h p ng h tr v tài chính c a các t ch c trong và ngoài nư c sau khi ã xin ý ki n c a thư ng tr c ho c Ch t ch, Phó Ch t ch thư ng tr c Liên oàn bóng á Hà N i . i u 10 : U viên Ban ch p hành. Các u viên Ban ch p hành có trách nhi m : tham gia y các kỳ H i ngh Ban ch p hành(n u không có lý do chính áng mà v ng m t liên ti p trong 2 kỳ H i ngh toàn th Ban ch p hành s b mi n nhi m); n m v ng và ph n ánh y tình hình c a cơ s ngành ơn v mà mình là i bi u; tham gia vào ho t ng trong m t ban ch c năng và th c hi n t t công vi c do Ban ch p hành Liên oàn phân công; tích c c óng góp ý ki n vào s lãnh o c a Ban ch p hành và Ban thư ng v , nghiêm túc th c hi n các ch trương, n i dung ho t ng c a Ban ch p hành; trư ng h p v ng m t t i H i ngh toàn th Ban ch p hành v n ph i th c hi n nghiêm túc ngh quy t c a H i ngh . i u 11 : Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i là cơ quan tham mưu, giúp vi c Ban ch p hành, Ban thư ng v liên oàn, có ch c năng tham mưu, t ng h p giúp Ban ch p hành ( mà tr c ti p là Ban thư ng v và thư ng tr c) t ch c, i u hành công vi c c a liên oàn, tr c ti p ph c v các ho t ng hàng ngày c a Ban thư ng v , Thư ng tr c Liên oàn. 11.1. Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i có nhi m v :
 8. T ch c vi c theo dõi, t ng h p tình hình ho t ng c a Liên oàn, t ch c công tác thông tin ph c v s lãnh o c a Ban ch p hành, Ban Thư ng v giúp các Ban ch c năng trong vi c xu t nh ng ch trương, bi n pháp giúp lãnh o Liên oàn qu n lý, ch o m i ho t ng c a Liên oàn trong ph m vi Th ô Hà N i. - Theo dõi, ôn c các Ban ch c năng, các H i ng tư v n th c hi n các án, chương trình công tác, so n th o các văn b n trư c khi trình Lãnh o Liên oàn. - Giúp Ban thư ng v tri n khai vi c th c hi n các ngh quy t c a Ban ch p hành, Ban thư ng v Liên oàn. - Giúp Ban thư ng tr c t ch c th c hi n các văn b n ch o c a S Th d c th thao và c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, Liên oàn bóng á Hà N i. - Qu n lý vi c ban hành các văn b n, thu phát, lưu tr công văn, h sơ, con d u. - Ph i h p v i Ban v n ng tài tr d trù xin Nhà nư c (S th d c th thao) c p kinh phí h tr . - T ch c ph c v các cu c H i ngh , ti p khách c a Liên oàn bóng á Hà N i . xu t các kho n chi hành chính, l tân... ch tài kho n phê duy t. - Qu n lý tài chính, ngân sách, tài s n c a Liên oàn, b o m các i u ki n, phương ti n làm vi c c a Ban ch p hành, Ban thư ng v và các Ban ch c năng, H i ng tư v n. 11.2. Lãnh o Văn phòng có Chánh Văn phòng và 01 phó chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành, Ban thư ng v v vi c lãnh o, i u hành toàn di n các m t công tác c a Văn phòng. Phó Văn phòng ph trách m t s lĩnh v c công tác do Chánh Văn phòng phân công sau khi ã có ý ki n ch o c a Ch t ch ho c Phó ch t ch thư ng tr c c a Liên oàn bóng á Hà N i. 11.3. Trong văn phòng có b ph n tài chính (làm nhi m v qu n lý tài chính, tài s n, ngân sách c a Liên oan). Ch c năng, nhi m v , cán b c a các b ph n tr c thu c Văn phòng do Chánh Văn phòng xu t và Ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i quy t nh. i u 12 : Ban chuyên môn g m có 3 ti u ban. - Ti u ban ào t o hu n luy n ng d ng khoa h c k thu t. - Ti u ban t ch c thi u - Tiêu ban tr ng tài. 12.1. Ti u ban ào t o, hu n luy n và khoa h c k thu t có trách nhi m t ch c, th c hi n m i quy t nh c a lãnh o Liên oàn liên quan n công tác ào t o, hu n luy n, b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên và ng d ng khoa h c k thu t.
 9. Ti u ban ào t o, hu n luy n và khoa h c k thu t có trách nhi m ph i h p v i các ban ch c năng, các H i ng tư v n, các cơ quan ch c năng c a các Ban, ngành, oàn th trong h th ng chính tr gi i quy t có hi u qu , ng b t ng công vi c c th , nh t là công tác phát tri n bóng á tr , bóng á trong trư ng h c, nâng cao ch t lư ng c a các i bóng á th ô Hà N i. 12.2. Ti u ban t ch c thi u: Ti u ban t ch c thi u có nhi m v t ch c, gi i quy t các công vi c liên quan n t ch c thi u, tr ng tài và lu t l thi u theo ch trương chung c a Ban ch p hành, Ban Thư ng v Liên oàn. Ban t ch c thi u có trách nhi m ph i h p v i các Ban ch c năng, các H i ng tư v n gi i quy t có hi u qu , ng b t ng công vi c c th : Xây d ng qui ho ch, k ho ch thi u dài h n, ng n h n, t xu t c a bóng á qu n chúng và nh cao qui mô và t ch c th c hi n. Xây d ng h th ng thi u toàn thành ph xu t v i Ban thư ng v Liên oàn, S th d c th thao thông qua và cho th c hi n. Ph i h p v i B ph n quan h qu c t xây d ng k ho ch và t ch c các gi i, các tr n u qu c t t i Hà N i. Giúp các cơ s , ngành t ch c các gi i, các cu c thi u qu n chúng có qui mô toàn thành ph . T ng k t, ánh giá chuyên môn v thi u, phát hi n v n ng viên ưu tú tuy n ch n V V các i bóng các c p, phát hi n các hu n luy n viên, tr ng tài xu t s c ngh Liên oàn bóng á Hà N i và S Th d c th thao phong c p b c, t ng danh hi u vinh d . T ch c các gi i bóng á qu c gia, các gi i và các tr n u qu c t t i Hà N i do Liên oàn bóng á Hà N i i u hành ư c u nhi m c a S TDTT ho c L B Vi t Nam. So n th o i u l các gi i thi u Hà N i Ban Thư ng v Liên oàn bóng á Hà N i thông qua. Ph i h p v i ti u ban tr ng tài phân công tr ng tài các gi i trong h th ng gi i thành ph và thi u qu c t t ch c t i Hà N i khi ư c u nhi m. 12.3. Ti u ban tr ng tài : là t ch c chuyên môn c a Liên oàn bóng á Hà N i ho t ng dư i s ch o c u Ban chuyên môn có nhi m v : - Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch công tác tr ng tài bóng á. - Ph i h p v i ti u ban ào t o hu n luy n KHKT xây d ng và ào t o b i dư ng i ngũ tr ng tài.
 10. - Ph i h p v i ti u ban t ch c thi u phân công tr ng tài làm các nhi m v các gi i trong h th ng thi u c p thành ph và c tr ng tài tha gia các gi i trong nư c, qu c t cho Liên oàn bóng á Vi t Nam. - Quan tâm n nghĩa v quy n l i c a tr ng tài, xu t gi i thi u v i Ban thư ng v Liên oàn bóng á Hà N i nh ng tr ng tài trình cho H i ng tr ng tài qu c gia và Liên oàn bóng á Vi t Nam. i u 13 : Ban bóng á phong trào 13.1. Ban bóng á phong trào là m t Ban ch c năng c a Ban ch p hành, ho t ng dư i s ch o c a Ban thư ng v , có ch c năng tham mưu, xây d ng k ho ch và xu t các bi n pháp th c hi n 2 nhi m v : - Xây d ng, phát tri n phong trào bóng á qu n chúng ngày càng r ng rãi trong toàn thành ph . - Xây d ng, phát tri n h th ng t ch c c a Liên oàn và ưa ho t ng c a các t ch c thành viên i vào n n n p. Ban có trách nhi m và quy n h n : - Ph i h p v i phòng Th thao qu n chúng thu c S Th d c th thao Hà N i và các oàn th chính tr - xã h i. Kh o sát, có k ho ch hình thành h th ng t ch c qu n lý phong trào bóng á qu n chúng trong thành ph i v i các l c lư ng vũ trang, công nhân viên ch c, thanh niên, h c sinh, sinh viên (nam và n ), nông dân, thi u niên có hoàn c nh c bi t, bóng á lão tư ng... nh m khuy n khích ngày càng ông o ngư i t p luy n bóng á, góp ph n nâng cao th ch t cho m i ngư i; ng th i t o môi trư ng phát hi n nh ng năng khi u bóng á. 13.2. Ch o ho t ng bóng á qu n chúng các a phương, ngành theo hư ng xã h i hóa, phù h p v i c i m t ng nơi, t ng l a tu i và gi i tính. Ph i h p cùng Ban thông tin tuyên truy n biên so n tài li u, m các l p ào t o, b i dư ng, hư ng d n nghi p v cho cán b , hư ng d n viên và nh ng ngư i tình nguy n ho t ng bóng á nghi p dư. 13.3. L p k ho ch Liên oàn bóng á Hà N i ph i h p cùng S Th d c Th thao trong vi c ng viên, h tr xây d ng, qu n lý và s d ng có hi u qu h th ng sân bãi ph c v t p luy n bóng á. 13.4. Ph i h p v i Ban t ch c thi u tham gia i u hành m t s gi i bóng á qu n chúng qui mô toàn thành ph . i u 14 : Ban v n ng tài tr và t o ngu n tài chính Ban v n ng tài tr và t o ngu n tài chính là Ban chuyên trách v công tác v n ng tài tr , t o ngu n tài chính cho Liên oàn bóng á Hà N i. Ban v n ng tài tr và t o ngu n tài chính có trách nhi m xây d ng k ho ch, sau khi ư c Ban thư ng v thông qua, ti n hành;
 11. 14.1. T ch c th c hi n k ho ch v n ng tài tr i v i cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c ký k t h p ng v i cá nhân và các t ch c ó. 14.2. T ch c th c hi n k ho ch t o ngu n tài chính cho Liên oàn, th c hi n h p tác u tư v bóng á. 14.3. Ti p nh n ngu n ti n t i tr , k c s h tr c a S th d c th thao, ph i h p v i Văn phòng xu t phương án phân b kinh phí Ban ch p hành quy t nh. i u 15 : Ban thông tin, tuyên truy n, có trách nhi m : 15.1. Ph i h p v i các Ban có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch dài h n, ng n h n, k ho ch t xu t v công tác Thong tin, tuyên truy n, trong ho t ng i n i, i ngo i c a Liên oàn. 15.2. Xây d ng quan h r ng rãi và g n bó v i các cơ quan truy n th ng i chúng, t ch c m ng lư i thu th p, x lý các thông tin t báo chí, phát thanh truy n hình trong nư c và qu c t v bóng á d giúp lãnh o gi i quy t các v n t n l i nh m phát tri n bóng á lành m nh, úng hư ng ch ng tiêu c c. 15.3. Ph i h p công tác thông tin, tuyên truy n v i t báo "th thao ngày nay" c a S th d c th thao Hà N i. 15.4. Giúp Ban Ch p hành, Ban Thư ng v t ch c các cu c h p báo c a Liên oàn bóng á. i u 16 : Ban T ch c, ki m tra, thi ua, khen thư ng, k lu t. Ban ki m tra, thi ua, khen thư ng, k lu t là m t t ch c tr c thu c Ban Ch p hành, có trách nhi m và quy n h n : 16.1. Nghiên c u, xu t v i Ban Thư ng v Liên oàn ch o, hư ng d n vi c gia nh p, qu n lý, phát tri n các t ch c thành viên và gi i quy t m i quan h gi a Liên oàn bóng á Hà N i các thành viên và gi a các thành viên v i nhau. 16.2. Ki m tra, giám sát các ho t ng do Liên oàn t ch c, c bi t là ho t ng ch ng tiêu c c trong thi u bóng á, trong ho t ng tài chính, v n ng tài tr ... Ho t ng ki m tra trong n i b Liên oàn ph i theo úng i u l Liên oàn, b o m tính khách quan, trung th c, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, ch chính sách c a Nhà nư c và Qui ch ho t ng c a Liên oàn. 16.3. xu t H i ng Thi ua - Khen thư ng - K lu t, Ban Thư ng v , Ban ch p hành khen thư ng ho c ngh S Th d c - Th thao, các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c khen thư ng và phong t ng các danh hi u vinh d c p thành ph cho các cá nhân và t p th có thành tích xu t s c trong ho t ng bóng á. 16.4. xu t H i ng Thi ua - Khen thư ng - K lu t, Ban Thư ng v , Ban ch p hành, S th d c Th thao ho c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c xem xét,
 12. x lý k lu t i v i cá nhân và t ch c thành viên thu c Liên oàn bóng á Hà N i m c khuy t i m nghiêm tr ng ho c vi ph m pháp lu t và các qui nh c a Nhà nư c. i u 17 : Ban c ng viên chuyên nghi p. Là m t ban ch c năng ho t ng dư i s ch o c a Ban thư ng v có ch c năng tham mưu xây d ng k ho ch và xu t các bi n pháp nhi m v : - T ch c các CLB, h i c ng viên bóng á Hà N i (cho các i bóng các c p thu c Liên oàn bóng á Hà N i). - Hư ng d n các t ch c này ho t ng m t cách có t ch c theo úng i u l c a t ch c mình úng lu t pháp c a Nhà nư c m t cách sôi n i nhi t tình có văn hóa tránh hi n tư ng "Holigan" trong bóng á. - T o m i i u ki n t t nh t các CLB, h i c ng viên bóng á Hà N i ư c tham d các tr n u c a các i bóng á Hà N i trên sân Hà N i, trên sân i phương (vé xem, ch ng i, phương ti n i l i, các phương ti n ph c v c ng). i u 18 : H i ng thi ua - khen thư ng - k lu t. Là t ch c ph trách công tác thi ua - khen thư ng - k lu t c a L B Hà N i ho t ng dư i s ch o c a Ban Thư ng v do Phó Ch t ch Thư ng tr c Liên oàn làm Ch t ch H i ng, có nhi m v : 18.1. Ch o Ban T ch c Thi ua - Khen thư ng - k lu t và Văn phòng Liên oàn xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác thi ua, ng viên m i thành viên ho t ng có k t qu cao nh t trên t t c các lĩnh v c ho t ng c a Liên oàn. 18.2. Căn c ý ki n xu t c a các Ban ch c năng, các H i ng tư v n thu c Liên oàn và k t qu thNm tra, xác minh c a Ban TC-T -KT-KL, H i ng thi ua - khen thư ng - k lu t xét duy t và ra quy t nh khen thư ng i v i nh ng t p th và cá nhân thành viên c a Liên oàn có nhi u thành tích, thi hành k lu t i v i nh ng t p th và cá nhân c a Liên oàn vi ph m qui ch c a Liên oàn, pháp lu t c a Nhà nư c. 18.3. i v i t p th và cá nhân có thành tích c bi t ho c vi ph m k lu t nghiêm tr ng, H i ng thi ua - khen thư ng - k lu t ki n ngh S TDTT và UBND TP xét thư ng m c cao hơn ho c x lý k lu t m c n ng hơn. i u 19 : Chuyên viên, nhân viên c a Liên oàn bóng á Hà N i. 19.1. Các chuyên viên, nhân viên công tác t i cơ quan Liên oàn bóng á Hà N i ư c tuy n d ng dư i 3 hình th c : bi t phái, h p ng và c ng tác viên. 19.2. Căn c vào công vi c ư c giao, năng l c, trình c a chuyên viên, nhân viên ký h p ng dài h n, ng n h n ho c ch c ng tác viên v i m c lương ư c tho thu n. Chuyên viên, nhân viên làm vi c t i Văn phòng ký h p ng v i Chánh văn phòng ( ư c Ch t ch y quy n).
 13. 19.3. Ti n lương, ph c p c a cán b , chuyên viên, nhân viên cơ quan Liên oàn trích t quĩ c a Liên oàn do Phó Ch t ch thư ng tr c Liên oàn duy t chi. i u 20 : Ch H i h p, thông tin, thông báo, báo cáo : 20.1. Sau các cu c h p c a Ban ch p hành, Ban thư ng v , ch m nh t là 10 ngày, Văn phòng ph i g i Ngh quy t ho c thông báo v nh ng n i dung c n thi t n các cơ quan và thành viên h u quan. 20.2. Sau m i quí (3 tháng) Ch t ch Liên oàn có thông báo v ho t ng c a Liên oàn bóng á Hà N i g i n các cơ quan, các thành viên có liên quan và các y viên Ban ch p hành. Cu i quí IV k t h p thông báo quí và năm. 20.3. Phó Ch t ch thư ng tr c ch trì giao ban v i các Phó Ch t ch, T ng thư ký, Chánh Văn phòng m i tháng m t l n t i tr s Liên oàn ch o công tác thư ng xuyên nh m gi i quy t k p th i các công vi c và báo cáo v i Ch t ch, báo cáo Ban Thư ng v trong kỳ h p g n nh t. 20.4. Các t ch c, Ban ch c năng c a Liên oàn, các H i ng, Văn phòng liên oàn báo cáo b ng văn b n m i quí (3 tháng) 1 l n vào ngày 25 c a tháng cu i quí g i v Văn phòng Liên oàn Bóng á Hà N i. 20.5. Văn phòng làm báo cáo tháng g i S Th d c Th thao và Ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i vào chi u th 6 tu n cu i tháng. i u 21 : ThNm quy n ký các văn b n : 21.1. Ch t ch Liên oàn bóng á Hà N i ký các Ngh quy t c a Ban ch p hành, các quy t nh v t ch c b máy và nhân s , các văn b n g i lãnh o thành ph các công văn g i ngư i ng u các B , Ban ngành, oàn th Trung ương và các văn b n i ngo i c n ngư i ng u Liên oàn ký. 21.2. Các Phó Ch t ch và T ng thư ký Liên oàn bóng á Hà N i ph trách các lĩnh v c công tác ký thay Ch t ch các văn b n thu c ph n vi c ư c Ch t ch phân công. Phó Ch t ch thư ng tr c ký các Ngh quy t, Quy t nh c a Ban thư ng v , ký thay Ch t ch khi ư c y quy n ho c Ch t ch v ng. 21.3. Chánh Văn phòng, các trư ng ban ch c năng theo u quy n c a Ch t ch ư c th a l nh ch t ch Liên oàn ký m t s văn b n có tính ch t báo cáo hành chính thu c ph m vi ph trách. Chương 3: M I QUAN H GI A LIÊN OÀN BÓNG Á HÀ N I VÀ CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V TH D C TH THAO C A THÀNH PH (S TDTT) i u 22 : S Th d c th thao Hà N i là cơ quan qu n lý Nhà nư c v Th d c th thao i v i các Liên oàn th thao Hà N i nói chung, i v i Liên oàn bóng á Hà N i nói riêng.
 14. S TDTT ch o, hư ng d n, ki m tra, t o i u ki n L B Hà N i ho t ng theo úng pháp l nh Th d c th thao và nh ng qui nh c a các t ch c bóng á qu c t phù h p v i pháp lu t Vi t Nam. Trách nhi m và ph m vi qu n lý Nhà nư c v Th d c th thao c a S TDTT Hà N i i v i L B HN th hi n trên các m t ch y u sau ây : + Ch o các kỳ i h i và nhân s ch ch t c a Liên oàn. + Phương hư ng ho t ng c a Liên oàn. + Ki m tra gi i quy t khi u n i t cáo, khen thư ng và x lý vi ph m pháp lu t v Th d c th thao. i u 23 : Liên oàn bóng á Hà N i có trách nhi m 23.1. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan c a S Th d c th thao Hà N i (trư c h t là : CLB bóng á, phòng TDTT Qu n chúng, phòng Quan h Qu c t ) trong vi c xây d ng k ho ch ho t ng công tác dài h n, ng n h n. 23.2. nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo v i S Th d c th thao v tình hình ho t ng c a Liên oàn; k p th i báo cáo khi có trư ng h p t xu t. 23.3. Ki n ngh S Th d c th thao h tr v kinh phí ho t ng, cán b chuyên môn, cơ s v t ch t cho bóng á và ho t ng c a Liên oàn. 23.4. Ki n ngh S Th d c th thao ban hành các văn b n pháp qui, cơ ch , ch , chính sách cho bóng á khen thư ng và k lu t i v i t p th và cá nhân thu c Liên oàn bóng á Hà N i. Chương 4 M I QUAN H GI A LIÊN OÀN BÓNG Á HÀ N I V I CÁC THÀNH VIÊN C A LIÊN OÀN i u 24 : Liên oàn bóng á Hà N i có các t ch c thành viên tr c thu c sau ây : - H i bóng á các qu n, huy n, các ngành, và các t ch c khác tr c thu c thành ph . - Các câu l c b bóng á ngo i h ng, h ng Nh t, h ng Nhì qu c gia (nam). - Các i bóng á n . Sau khi có ơn xin gia nh p, t nguy n th a nh n Qui ch ho t ng c a Liên oàn, th c hi n úng và các th t ch và ư c Ban Ch p hành Liên oàn bóng á Hà N i ra quy t nh công nh n thì ư c tr thành thành viên chính th c c a Liên oàn bóng á Hà N i . i u 25 : Quan h gi a Liên oàn bóng á Hà N i v i các t ch c thành viên tr c thu c :
 15. 25.1. Trách nhi m c a Liên oàn bóng á Hà N i i v i các t ch c thành viên tr c thu c : - Thông báo và bàn b c, trao i v qui ho ch, k ho ch dài h n, ng n h n, chương trình hành ng c a Liên oàn bóng á Hà N i t i các thành viên và t ch c ph i h p th ng nh t hành ng. - C cán b theo dõi, giúp các t ch c thành viên ho t ng. - Giúp v công tác ào t o cán b qu n lý, hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài. - Tăng cư ng ph bi n ki n th c khoa h c v qu n lý, ào t o, hu n luy n thông qua vi c m các l p h c do Liên oàn ho c L B Vi t Nam AFF, AFC..., t ch c và trang b các sách v , tài li u chuyên môn c n thi t... - C cán b qu n lý, hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài... t các t ch c thành viên tham d các t nghiên c u, kh o sát, t p hu n, thi u làm nhi m v trong nư c và nư c ngoài. - Giúp v cán b , trang thi t b ho c kinh phí cho các thành viên khi c n thi t : (thi u trong nư c và qu c t , i h i Liên oàn cơ s , m l p ào t o...) trong kh năng và i u ki n cho phép. - Ph i h p v i S TDTT u tư kinh phí, trang thi t b , tài li u hu n luy n... cho m t s ơn v , a phương tr ng i m làm công tác tuy n ch n, ào t o c u th bóng á các l a tu i : U11, U13, U14, U16, U18, U21...) ph c v s phát tri n cơ b n, lâu dài c a Liên oàn bóng á Hà N i trong i u ki n cho phép. 25.2. Quy n h n c a Liên oàn bóng á Hà N i i v i các t ch c thành viên : - Công nh n thành viên chính th c c a Liên oàn bóng á Hà N i. - Công nh n, c p ch ng ch hành ngh cho các hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài bóng á c p thành ph . - Công nh n, c p gi y ăng ký cho các i bóng á thi u, d gi i trong nư c và nư c ngoài. - Qu n lý vi c chuy n như ng c u th , hu n luy n viên trong nư c và nư c ngoài thi u cho các i bóng á là thành viên Liên oàn bóng á Hà N i. - Công nh n, c p gi y phép t ch c thi u các gi i, Cúp bóng á, các cu c giao lưu bóng á c a các a phương, ngành... trong ph m vi th ô Hà N i. - Thu niên li m c a các thành viên. - Khen thư ng và x lý k lu t các thành viên. 25.3. Trách nhi m c a các t ch c thành viên i v i Liên oàn bóng á Hà N i.
 16. - nh kỳ báo cáo (6 tháng và hàng năm) v ho t ng c a t ch c mình n Văn phòng Liên oàn bóng á Hà N i. Xin ý ki n ch o c a Liên oàn trong các công vi c l n như : i h i, H i ng Bóng á cơ s , thành l p m i t ch c, các ho t ng bóng á l n... Ch p hành nghiêm túc i u l , các Ngh quy t, qui nh c a Ban ch p hành, Ban Thư ng v v t ch c thi u, tri u t p h c viên, tri u t p hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, quy t nh khen thư ng, k lu t... - óng niên li m theo qui nh. - Tham gia y các ho t ng theo ch trương công tác, chương trình ho t ng c a Liên oàn bóng á Hà N i . 25.4. Quy n l i c a các t ch c thành viên : - ư c tham gia ý ki n vào các ch trương công tác, chương trình ho t ng c a Liên oàn bóng á Hà N i. - ư c ng c , c vào oàn i bi u i d ih i i bi u Liên oàn bóng á Vi t Nam. - ư cc i bóng d các gi i bóng á trong nư c và qu c t theo i u l gi i; ư c d các cu c thi u bóng á trong nư c và ra nư c ngoài thi u theo qui nh c a Liên oàn bóng á Hà N i, Liên oàn bóng á Vi t nam. - ơn v thành viên ư c c cán b , hu n luy n viên, hư ng d n viên, tr ng tài d các l p h c do Liên oàn bóng á Hà N i và L B Vi t nam t ch c. - ư c c p gi y phép hành ngh , gi y chuy n như ng theo úng qui ch c a Liên oàn bóng á Vi t Nam. - ư c khen thư ng và hư ng các ch , chính sách ưu tiên c a Liên oàn bóng á Hà N i. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 26 : Ch có i h i i bi u Liên oàn bóng á Hà N i m i có quy n b sung và s a i qui ch này nh m phù h p v i th c ti n ho t ng c a Liên oàn bóng á Hà N i ư c U ban nhân dân thành ph Hà N i phê chuNn. Qui ch này áp d ng i v i Liên oàn bóng á Hà N i, Ban ch p hành, Ban thư ng v , các ch c danh lãnh o thu c Ban Ch p hành, các U viên Ban ch p hành, các Ban ch c năng và H i ng tư v n, các t ch c thành viên tr c thu c c a Liên oàn bóng á Hà N i.
 17. i u 27 : B n qui ch này g m 5 chương 27 i u ã ư c i h i i bi u Liên oàn bóng á Hà N i l n th I thông qua ngày 28/3/2002 và có hi u l c thi hành k t ngày c p có thNm quy n phê duy t.
Đồng bộ tài khoản