Quyết định số 66/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 66/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2004/QĐ-UB về việc: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Trung Văntại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội - tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S ; 66/2004/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C: PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU ĐÔ TH M I TRUNG VĂN T I XÃ TRUNG VĂN, HUY N T LIÊM, HÀ N I - T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th . Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000 c a U ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) và Quy t nh s 61/2003/Q -UB ngày 13/5/2003 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c Phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 (ph n h t ng k thu t); Xét ngh c a Giám c s Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s : 674 /TTr-QHKT ngày 16 tháng 4 năm 2004, QUY T NNH i u 1 Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Trung Văn t i xã Trung Văn, huy n T Liêm Hà N i, t l 1/500, do công ty Tư v n ki n trúc ô th Hà N i l p tháng 03 năm 2004 v i n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: V trí: Khu ô th m i Trung Văn n m v phía Tây Nam thành ph Hà N i, trong a gi i xã Trung Văn, huy n T Liêm, Hà N i. Ranh gi i: + Phía Tây B c giáp ư ng quy ho ch Láng H - Thanh Xuân kéo dài. + Phía Tây Nam là ư ng quy ho ch r ng 21,25m và khu t p th giáo viên Trư ng Cao ng Giao thông v n t i.
  2. + Phía ông Nam là ư ng quy ho ch có m t c t ngang r ng 17,5m. + Phía ông B c là ư ng quy ho ch có m t c t ngang r ng 13,5m. Quy mô: T ng di n tích khu ô th m i Trung Văn: 129.444 m2 Dân s theo quy ho ch kho ng 4170 ngư i 2. M c tiêu: - C th hoá quy ho ch chi ti t huy n T Liêm xây d ng khu ô th m i hoàn ch nh, ng b h t ng xã h i, h t ng k thu t g n k t v i t ch c không gian ki n trúc, góp ph n nâng cao i s ng c a nhân dân trong khu v c. - T o thêm qu nhà ph c v cho nhu c u phát tri n nhà c a nhân dân Th ô và nhu c u di dân gi i phóng m t b ng c a Thành ph . - Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t là cơ s pháp lý l p d án u tư xây d ng khu ô th m i và qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1 Các ch tiêu quy ho ch: - Dân s trong ph m vi quy ho ch : 4170 ngư i (kho ng 1025 h ) - T ng cao trung bình toàn khu: 6,7 t ng. -M t xây d ng chung: 20,8% - H s s d ng t chung: 1,4 l n 3.2. Quy ho ch s d ng t: Trong khu quy ho ch, theo Quy ho ch chi ti t khu v c dành di n tích h p lý (»8.266 m2) t i góc ư ng giao thông chính b trí công trình h n h p cao t ng: Văn phòng, d ch v , thương m i, nhà .... c p khu v c. Khu dân cư hi n có (»2.766 m2) ư c gi l i và c i t o ch nh trang theo quy ho ch. Di n tích t còn l i (12,1 ha) ư c b trí v i ng b các ch c năng thu c ơn v . Trong ó có trư ng Ti u h c, trư ng Trung h c cơ s ư c tính toán cho dân cư khu ô th vào m t ph n khu dân cư hi n có xung quanh. C th như sau: B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T: STT Ch c năng ô t D n tích T l Ch tiêu m2 % (m2/ngư i) I t công trình h n h p 8.266
  3. II t ơn v : 121.178 100 1 t công c ng (ch ) 2.150 1,77 0,51 t trư ng h c (Ti u h c và 2 THCS) 15.091 12,45 3,6 3 t nhà tr 3.511 2,9 0,85 t cây xanh k thu t, cây xanh 4 TT 9.675 7,98 2,33 5 t nhà 51.885 42,82 12,45 6 t ư ng, bãi xe 38.866 32,08 9,33 T ng c ng: 129.444 T ng di n tích t xây d ng nhà 49.099 m2 t nhà cao t ng 28.512 m2 (chi m 58,07%) t nhà th p t ng 20.587 m2 (chi m 41,93%) Trong quy ho ch s d ng t phân chia thành 16 lô t v i các ch c năng và ch tiêu quy ho ch ki n trúc c th ư c th ng kê t i b ng sau: B NG TH NG KÊ QUY HO CH S D NG T: Các ch tiêu t u c Di n Ch c năng ô Ký M t STT tích DT sàn H s T ng S Ghi chú t hi u DT XD DT sàn DT sàn xây S h (m2) DV-CC SD cao ngư i (m2) (m2) (m2) d ng (h ) (m2) (l n) TB (ngư i) (%) tH nh p HH 8266 2370 28800 28,7 3,5 12,2 II t ơn v 121178 24505 9796 121891 18774 A t công c ng ơn v 1 Ch CC 2150 860 1720 40,0 0,8 2 B t trư ng 15091 2132 6396 h c 2 Trư ng THCS TH1 8950 1107 3321 12,4 0,4 3 3 Trư ng ti u TH2 6141 1025 3075 16,7 0,5 3 h c C t nhà tr NT 3511 765 1530 21,8 0,4 2 D t cây xanh 9675 150 150 4 Cây xanh k CxKT 3221 B trí thu t tr m x lý nư c s ch, tr m c p khí gas trung tâm
  4. 5 Cây xanh CXTT 6454 150 150 2,3 0,02 1 B trí các TDTT sân th thao: tennis... E t xây d ng 51885 20598 121891 18774 nhà 6 Nhà cao t ng Ct1 2879 968 10648 968 33,6 4,0 12 95 380 T ng 1 ph c v TM- DVCC, 7 Nhà cao t ng Ct2 8926 3808 30600 7616 42,7 4,3 10,1 273 1092 T ng 1,2 ph c v TM- DVCC 8 Nhà cao t ng Ct3 9385 3980 37088 7960 42,4 4,8 11,3 372 1490 T ng 1,2 ph c v TM- DVCC UBND phư ng, CA phư ng 9 Nhà cao t ng CT4 7322 2230 15624 2230 30,5 2,4 8 140 560 T ng 1 ph c v TM- DVCC 10 Nhà bi t th bt1 6930 2425 7275 35 1,0 3 30 120 nhà công v 11 Nhà bi t th bt2 5087 1780 5340 35 1,0 3 24 96 12 Nhà vư n NV 8570 3597 10791 42 1,3 3 56 224 13 t dân cư DC 2786 1810 4525 65 35 208 hi n có gi l i, ch nh trang F t ư ng, 38866 bãi xe 14 ư ng 11,5 - 36779 21,25 m 15 Bãi xe x 2087 T ng c ng 129444 26875 38596 121891 18774 20,8 1,4 6,7 1025 4170 Di n tích t và sàn nhà b sung vào qu nhà ph c v các i tư ng chính sách c a thành ph theo Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a U ban nhân dân Thành ph ư c xác nh như sau: - Giành ô t BT1 có di n tích 6930 m2 (nhà th p t ng) chi m 14,11% t phát tri n m i khai thác làm qu nhà công v c a Thành ph (tri n khai theo d án riêng c a Thành ph ). - Giành qu nhà cao t ng di dân gi i phóng m t b ng trong khu CT3 v i di n tích t 9.385 m2 chi m 19% t phát tri n m i (tri n khai theo d án riêng c a Thành ph ).
  5. 3.3. T ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan: g n k t khu ô th m i v i khu v c, trên tr c ư ng Láng H - Thanh Xuân kéo dài (phía B c khu ô th ) b trí các công trình h n h p và nhà cao t ng k t h p d ch v kho ng 12 n 17 t ng. V i hình th c ki n trúc p, hi n i t o i m nh n cho khu ô th và c nh quan cho tuy n ư ng. Phía trong khu ô th , giáp khu dân cư hi n có b trí các công trình nhà th p t ng và các công trình công c ng: trư ng Ti u h c, Trung h c cơ s , nhà tr , m u giáo. Trung tâm khu ô th b trí các công trình công c ng th p t ng c a ơn v , có m t xây d ng th p k t h p v i cây xanh t o nên c nh quan thông thoáng xen gi a khu cao t ng và khu th p t ng, b trí khu cây xanh, th thao nh m t o kho ng không, c i thi n vi khí h u và c nh quan cho các lô nhà và khu v c làng xóm hi n có. Các khu nhà th p t ng ư c b trí thành các nhóm có lõi cây xanh n m d c theo tuy n ư ng 11,5m. 3.4. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: * Các tuy n ư ng bao quanh khu ô th m i: Bao quanh khu ô th m i là các tuy n ư ng c p khu v c và ư ng nhánh. C th như sau: - ư ng khu v c: giáp v i khu ô th m i v phía Tây B c v i m t c t ngang B = 40,0 m theo Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm (lòng ư ng xe ch y g m hai d i, chi u r ng m i d i 11,25m; hè hai bên r ng 7,25mx2; d i phân cách trung tâm r ng 3 m). - ư ng phân khu v c: giáp phía Tây Nam khu ô th m i có m t c t ngang r ng 21,25m (lòng ư ng 3 làn xe r ng 11,25m; hè hai bên r ng 5mx2). - ư ng nhánh: + Tuy n ư ng giáp phía ông Nam khu ô th m i có m t c t ngang r ng 17,5 m (lòng ư ng 2 làn xe r ng 7,5m; hè hai bên r ng 5mx2). + Tuy n ư ng giáp phía ông B c khu ô th m i có m t c t ngang r ng 13,5 m (lòng ư ng 2 làn xe r ng 7,5m; hè hai bên r ng 3mx2). Các tuy n ư ng này ư c xác nh phù h p v i Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm ã ư c U ban nhân dân thành ph phê duy t. * Giao thông n i b : Trong khu ô th hình thành thêm hai tr c ư ng nhánh có m t c t ngang ư ng r ng 13,5 m (lòng ư ng xe ch y r ng 7,5 m) theo hư ng Tây Nam - ông B cvà theo hư ng ông Nam- Tây B c ch y qua trung tâm Khu ô th . ây là các tuy n ư ng chính n i Khu ô th v i m ng lư i ư ng bao quanh bên ngoài. Ngoài ra trong khu
  6. ô th còn có các ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng 11,5 m (m t ư ng xe ch y 5,5 m, v a hè m i bên r ng 3 m) nh m m b o m i liên h i l i thu n ti n gi a các công trình ho c nhóm nhà trong khu ô th . * Nơi xe: T t c các công trình trong khu ô th m i (nhà ki u bi t th , nhà vư n, các công trình nhà và công trình công c ng cao t ng ...) ư c thi t k t m b o nhu c u xe c a công trình trong khuôn viên. Các bãi xe và ga ra xe ư c b trí k t h p v i sân vư n trong các khu t và trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình. Các ga ra, bãi xe này n m trong t , t xây d ng công trình công c ng nên không tính vào ch tiêu t giao thông. Ngoài ra trong khu ô th m i còn d ki n b trí m t bãi xe t p trung có di n tích 2.087 m2 ph c v chung cho toàn khu v c. 3.5. Thoát nư c mưa - San n n: * Quy ho ch thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k là h th ng thoát nư c riêng gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng thoát nư c mưa thi t k ư c xây d ng b ng c ng bê tông c t thép ch u l c úc s n có ư ng kính t D600 n D1750. Trên h th ng thoát nư c có b trí các công trình k thu t h th ng như : Gi ng thu nư c mưa, gi ng ki m tra, mi ng x ... theo quy nh hi n hành, c ng ư c n i theo phương pháp n i nh. - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k n t ng ô t xây d ng công trình: Nư c mưa trong ô t xây d ng công trình ư c thoát vào các tuy n c ng xây d ng trên ư ng quy ho ch phía Tây B c và ông B c khu t d n n h i u hoà và tr m bơm phía Tây B c khu t quy ho ch thoát ra sông Nhu . * Quy ho ch san n n: - Cao n n ư c thi t k trên cơ s m c nư c tính toán c a h th ng thoát nư c và phù h p v i n n c a các khu v c lân c n, d c n n i = 0,003 - 0,004 m b o yêu c u thoát nư c t ch y cho ô t xây d ng công trình. - Thi t k san n n theo phương pháp ư ng ng m c thi t k v i H = 0,1m cao n n thi t k th p nh t là 6,3m v phía Tây b c, cao nh t là 7m. 3.6. Quy ho ch c p nư c: * Các gi i pháp thi t k : Ngu n nư c c p cho khu ô th m i Trung Văn d ki n ư c l y t nhà máy nư c Cáo nh và nhà máy nư c Mai D ch thông qua các tuy n ng c p nư c thành ph hi n có D200mm trên ư ng Lương Th Vinh và tuy n ng truy n d n D400mm c a Thành ph s xây d ng trên ư ng quy ho ch 21,25 m n m phía Tây B c khu ô th . Tuy nhiên, trong giai o n trư c m t khi h th ng c p nư c c a thành ph khu v c này chưa ư c xây d ng thì ngu n nư c c p cho khu ô th m i Trung Văn ư c
  7. l y t tr m khai thác và x lý nư c c c b (công su t kho ng 1.600 m3/ng. do Ch u tư xây d ng) ư c xây d ng t i ô t cây xanh k thu t (CXKT). Khi h th ng c p nư c c a thành ph khu v c này ư c xây d ng thì u n i tr m c p nư c c c b này hoà vào m ng c p nư c chung c a thành ph . M ng lư i ư ng ng: - M ng lư i ư ng ng c p nư c trong khu ô th m i ư c thi t k là m ng lư i k t h p gi a m ng vòng v i các m ng nhánh c t. M ng lư i ư ng ng này s ư c u n i t i m t s i m theo quy ho ch m b o c p nư c cho công trình ư c an toàn và liên t c. - M ng lư i ư ng ng phân ph i chính xây d ng trên hè d c theo các tuy n ư ng quy ho ch có ư ng kính D160; D110 c p nư c t i t ng lô t xây d ng công trình. - S d ng m ng lư i ư ng ng c p nư c D50 c p nư c tr c ti p t i các nhà bi t th và nhà vư n trong khu ô th ( ư ng kính c a các tuy n ng d ch v này có th ư c i u ch nh trong qúa trình l p d án). C p nư c ch a cháy: - D ki n b trí các tr c u ho g n các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng t o i u ki n thu n l i cho xe ô tô c u ho l y nư c khi c n thi t. 3.7. Thoát nư c b n và v sinh môi trư ng: * Thoát nư c b n: - H th ng thoát nư c bNn c a khu ô th m i Trung Văn theo quy ho ch là h th ng c ng riêng gi a nư c mưa và nư c th i, ư c thi t k theo 2 giai o n: - Giai o n 1: Nư c th i ư c x lý qua b t ho i xây d ng bên trong công trình ho c trong ô t xây d ng, sau ó theo các tuy n c ng thoát nư c th i riêng t ch y v tr m bơm c a khu ô th (d ki n xây d ng trong khu v c cây xanh k thu t). T tr m bơm nư c th i ư c bơm t m vào h th ng thoát nư c mưa chung c a khu v c. - Giai o n 2: Khi h th ng thoát nư c bNn Thành ph ư c xây d ng, ư ng c ng chính, tr m bơm, tr m x lý Yên Xá ư c xây d ng thì nư c th i t tr m bơm này s ư c bơm vào tuy n c ng thoát nư c bNn chính (D600) chung c a c khu v c * V sinh môi trư ng: - i v i khu v c xây nhà cao t ng ph i có h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác t ng 1 và ư c ưa n khu x lý chung c a Thành ph . - i v i khu v c xây nhà th p t ng có th gi i quy t rác theo 2 phương án: + t các thùng rác nh d c theo các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng là 100m/thùng.
  8. + Xe ch rác thu gom ch n khu x lý rác c a Thành ph . - i v i các cơ quan và công trình công c ng, rác ư c thu gom thông qua h p ng tr c ti p v i Công ty môi trư ng ô th Hà N i. 3.8. Quy ho ch c p i n. - Ngu n c p i n: Theo quy ho ch ngu n cao th c p i n cho khu v c Trung Văn ư c l y t tr m 110/22KV Thanh Xuân hi n có phía B c cách khu v c kho ng 3km, thông qua tuy n cáp ng m 22KV d ki n xây d ng theo ư ng quy ho ch và 6 tr m bi n th d ki n xây d ng m i là tr m N1, N2, N3, N4, N5, N6 v i t ng công su t kho ng 5970KVA. - Tuy n i n cao th d n vào các bi n th i b ng cáp ng m theo các tuy n ư ng quy ho ch. - Các tr m bi n th ư c t các trung tâm ph t i và g n ư ng ti n cho vi c thi công. - Các tuy n cao h th i b ng cáp ng m. - ư ng giao thông trong khu v c ư c chi u sáng b ng èn thu ngân cao áp. - i v i các tuy n h th c p i n chi u sáng sinh ho t th hi n trong b n v ch là nh hư ng, s ư c thi t k c th trong giai o n thi t k chi ti t sau. 3.9. Thông tin - Bưu i n: Theo quy ho ch m ng lư i bưu i n, phía Tây B c khu ô th m i Trung Văn s xây d ng t ng ài v tinh 5000 s , c p cho các thuê bao trong khu thông qua 4 t cáp xây d ng trong khu ô th . M ng lư i cáp thông tin bưu i n ph i ư c thi t k i ng m. Trư c m t t ng ài này chưa xây d ng thì ph c v các thuê bao c a khu v c có th l y t t ng ài Thanh Xuân hi n có phía ông Nam cách khu ô th kho ng 2km. 3.10. T ng h p ư ng dây ư ng ng k thu t: Các ư ng dây ư ng ng c a h th ng c p i n, c p nư c, thoát nư c bNn ư c b trí i d c theo hè ư ng quy ho ch, riêng i v i ư ng c ng thoát nư c mưa b trí dư i ph n ư ng xe ch y. Trư ng h p d c theo tuy n ư ng có nhi u có nhi u công trình ng m và c n m b o m quan s xây d ng hào k thu t t cáp i n, cáp thông tin và ư ng ng c p nư c. i u2 - Giám c s Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Trung Văn ư c phê duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm
  9. t ch c công b , công khai quy ho ch chi ti t ư c phê duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Hư ng d n Ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. - Giao Giám c S K ho ch và u tư t ch c l a ch n ch u tư u tư xây d ng các d án thành ph n: Trư ng h c, nhà tr , ch và nhà cho các i tư ng chính sách...., trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. - Giao Giám c Công ty u tư xây d ng Hà N i t ch c l p d án u tư xây d ng Khu ô th m i Trung Văn ng b h t ng k thu t và các công trình nhà , h n h p, trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo quy nh hi n hành. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng H i ng Nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các s : K ho ch và u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; T ng giám c T ng Công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i; Giám c Công ty u tư - Xây d ng Hà N i, Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm; Ch t ch U ban nhân dân xã Trung Văn; Giám c, Th trư ng các S , Ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản