intTypePromotion=3

Quyết định số 66 /2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 66 /2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66 /2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Hội nhập kinh tế quốc tế (giai đoạn 2007 - 2010) do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66 /2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ************** S : 66 /2007/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2007 QUY T Đ NH V BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG H I NH P KINH T QU C T (GIAI ĐO N 2007 - 2010) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n đ n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Qu c t (WTO); Căn c Ngh quy t Đ i h i Đ ng b thành ph khóa VIII; Căn c Ngh quy t s 02/NQ-TU ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a Ban ch p hành Đ ng b thành ph v th c hi n Ngh quy t 08-NQ/TW c a Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n đ n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Qu c t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này K ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 02-NQ/TU ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a Ban ch p hành Đ ng b thành ph v th c hi n Ngh quy t 08- NQ/TW c a Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n đ n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Qu c t , g i t t là Chương trình H i nh p kinh t qu c t c a thành ph (giai đo n 2007 - 2010). Đi u 2. Phân công Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th H ng theo dõi và ch đ o t ch c th c hi n Chương trình này. Vi n Kinh t là cơ quan thư ng tr c ph trách Chương trình. Đi u 3. Cơ quan thư ng tr c ph trách Chương trình có trách nhi m c th hóa thành k ho ch t ch c th c hi n hàng năm và ch đ ng ph i h p v i các cơ quan, đơn v , doanh nghi p có liên quan tri n khai th c hi n. Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Giám đ c các cơ quan, đơn v và doanh nghi p thu c thành ph căn c k ho ch này xây d ng k ho ch c th giai đo n 2007 - 2010 và hàng năm, nh m th c hi n đ t hi u qu cao nh t các n i dung tr ng tâm và nh ng gi i pháp ch y u c a Chương trình. Đi u 4. Giao cơ quan thư ng tr c t ng h p báo cáo đ nh kỳ hàng quý v k t qu th c hi n và nh ng khó khăn, vư ng m c c n gi i quy t cho y ban nhân dân thành ph ; t ch c sơ k t hàng năm k t qu th c hi n; đ xu t đi u ch nh, b sung nh ng n i dung, ch tiêu, gi i pháp c th cho y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có nh ng v n đ phát sinh đ t xu t, cơ quan thư ng tr c báo cáo Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p ch đ o gi i quy t. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Đi u 6. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban Ch đ o C i cách Hành chính thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, đơn v và doanh nghi p thu c thành ph có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nơi nh n: - Như Đi u 6; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; B N i v ; - B K ho ch và Đ u tư; - B Khoa h c và Công ngh ; - B Xây d ng; B Ngo i giao; Lê Hoàng Quân - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Thương m i; - Thanh tra Chính ph ;
  2. 2 - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph ; - y ban nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - Các Đoàn th thành ph ; - Văn phòng Thành y, các Ban c a Thành y; - Các Ban H i đ ng nhân dân thành ph ; - Báo, Đài; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các T NCTH, TTCB, TH (5b); - Lưu:VT, (TH-Hn) K HO CH TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG H I NH P KINH T QU C T C A THÀNH PH (GIAI ĐO N 2007 - 2010) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 66 /2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) I. M C TIÊU Chính ph đã ban hành Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 v Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng (khóa X) v m t s ch trương, chính sách l n đ n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i (g i t t là WTO); H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Đ ng b thành ph khóa VIII đã thông qua Ngh quy t s 02-NQ/TU ngày 02 tháng 4 năm 2007 v th c hi n Ngh quy t s 08-NQ-TW c a Ban Ch p hành Trung ương Đ ng Khóa X. K ho ch này xác đ nh các nhi m v và công vi c c th mà chính quy n thành ph , các cơ quan đơn v , các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t t p trung tri n khai trong năm 2007 và c giai đo n 2007 - 2010 đ th c hi n ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c v h i nh p kinh t qu c t nh m t n d ng các cơ h i, vư t qua thách th c, đưa kinh t trên đ a bàn thành ph phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng. II. NH NG NHI M V CH Y U Trên cơ s các ch trương và gi i pháp l n đư c đ ra trong Ngh quy t 02 c a Thành y, y ban nhân dân thành ph xác đ nh 11 n i dung công vi c tri n khai th c hi n, c th sau đây: 1. Tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c v WTO và l trình th c hi n các cam k t c a nư c ta khi gia nh p WTO trong cán b , công ch c, các doanh nghi p và các t ng l p nhân dân thành ph v i n i dung và hình th c phù h p v i t ng đ i tư ng. 1.1. H th ng các cơ quan báo chí, phát thanh, truy n hình thành ph m thêm các chuyên m c thông tin tuyên truy n đ nh kỳ v WTO v i n i dung ph c p phù h p v i qu n chúng nhân dân. 1.2. Giao Ban đi u hành m ng thông tin kinh t thành ph ch trì ph i h p v i các đơn v m website v h i nh p kinh t qu c t trên m ng thông tin kinh t thành ph ; các website c a các đơn v tr c thu c thành ph m thêm chuyên m c v h i nh p đ cung c p thông tin và ph n ánh ho t đ ng v h i nh p c a đơn v mình. 1.3. Vi n Kinh t thành ph cùng S Văn hóa và Thông tin ch trì, ph i h p v i S Thương m i, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư (ITPC) và Hi p h i Doanh nghi p t ch c biên so n c m nang, tài li u tuyên truy n theo hình th c thông tin ho c d ng h i đáp nh m gi i thi u ki n th c cơ b n v WTO và các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO, phát hành r ng rãi cho m i đ i tư ng làm tài li u tham kh o. Ch trì ph i h p các s - ngành có liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c các l p ph bi n c p nh t ki n th c v h i nh p, v T ch c WTO, các cam k t và l trình th c hi n các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO, v các rào c n đ i v i thương m i (TBT) và Hi p đ nh v các bi n pháp v sinh đ ng th c v t (SPS) cho các đ i tư ng là doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trên đ a bàn thành ph và các h kinh doanh; trong đ i ngũ cán b , công ch c thu c các cơ quan đ ng, đoàn th , các s - ban - ngành thành ph và qu n - huy n. 1.4. Vi n Kinh t ch trì, ph i h p v i các B Thương m i, y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t và các B - Ngành có liên quan t ch c các h i th o chuyên đ v h i nh p kinh t qu c t v i s tham gia r ng rãi c a các đ i tư ng có quan tâm. 2. Đ y m nh th c hi n chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t ; nâng cao năng l c c nh tranh c a thành ph , c a t ng doanh nghi p và t ng s n ph m.
  3. 3 2.1. Các s - ngành thành ph , các T ng Công ty tr c thu c xây d ng ngay các bi n pháp tri n khai th c hi n “Chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph ” do Ngh quy t Đ i h i Đ ng b thành ph l n th VIII đ ra; phát tri n m nh các lo i hình d ch v có giá tr gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, b o hi m, vi n thông, v n t i, du l ch và d ch v tư v n... đ t ng bư c chi m t tr ng cao trong cơ c u ngành d ch v . 2.2. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p S Quy ho ch - Ki n trúc, S Xây d ng nhanh chóng hoàn thành quy ho ch xây d ng, quy ho ch và k ho ch s d ng đ t phù h p v i quy ho ch phát tri n các ngành d ch v , công nghi p (bao g m c đi u ch nh quy ho ch các khu và c m công nghi p) và nông nghi p. n đ nh quy ho ch đ t đai cho phát tri n nông nghi p theo t ng giai đo n và dài h n. 2.3. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn tri n khai nhanh chương trình chuy n d ch cơ c u cây tr ng, v t nuôi; chú tr ng đ u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn theo mô hình liên k t “4 nhà”; đ y m nh công tác nghiên c u và chuy n giao khoa h c k thu t m i đ áp d ng ti n b k thu t vào s n xu t nông nghi p, t o ra s n ph m có giá tr cao và có kh năng c nh tranh. Chú tr ng chuy n d ch cơ c u lao đ ng nông nghi p nông thôn ngo i thành; phát tri n ti u th công nghi p và làng ngh , đa d ng hóa các lo i hình t ch c s n xu t nông thôn. Tăng ngân sách đ u tư cho nông nghi p và nông thôn, t p trung đ u tư cơ s h t ng, th y l i; có chính sách h tr phát tri n các huy n ngo i thành còn khó khăn, nh m gi m kho ng cách v m c s ng c a ngư i dân vùng đô th và nông thôn. 2.4. S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Du l ch xây d ng các chương trình h tr m i và thi t th c cho các doanh nghi p thành ph phù h p v i yêu c u tình hình m i như h tr thông tin, ti p th , xây d ng thương hi u, tư v n pháp lý… nh m nâng cao năng l c c nh tranh. 2.5. Tri n khai th c hi n các chương trình h tr đào t o nh m trang b ki n th c, nâng cao năng l c c nh tranh cho doanh nghi p: 2.5.1. Vi n Kinh t ph i h p các s - ngành t ch c th c hi n chương trình h tr đào t o b i dư ng ki n th c qu n lý kinh t cho đ i ngũ Giám đ c và các nhà qu n lý thu c các doanh nghi p v a và nh c a thành ph ; t ch c đào t o b i dư ng chuyên đ v thu , h i quan, ch ng bán phá giá, v thu đ i kháng, các bi n pháp t v và cơ ch gi i quy t tranh ch p, v k năng thương th o h p đ ng, m các l p đào t o b i dư ng v Lu t Thương m i qu c t cho cán b , công ch c và các nhà qu n lý doanh nghi p c a thành ph . 2.5.2. S Khoa h c và Công ngh , S Tư pháp ch trì t ch c đào t o b i dư ng ki n th c v th c hi n quy n s h u trí tu ; xây d ng k ho ch và t ch c đào t o đ i ngũ chuyên gia pháp lý có kh năng h tr các doanh nghi p trong tranh ch p qu c t . 2.6. Vi n Kinh t ch trì, ph i h p v i Hi p h i doanh nghi p xây d ng Đ án c ng c v t ch c và ch c năng c a Hi p h i doanh nghi p thành ph và các Hi p h i ngành ngh khác đ đ m b o vai trò ch đ ng tích c c h tr hi u qu cho các doanh nghi p trong quá trình h i nh p. 3. Đ i m i nâng cao hi u qu đ u tư; phát tri n các thành ph n kinh t ; tăng cư ng công tác xúc ti n qu ng bá đ u tư, thương m i, du l ch. 3.1. Ban Đ i m i doanh nghi p thành ph xây d ng k ho ch tham mưu cho y ban nhân dân thành ph th c hi n có hi u qu k ho ch s p x p, đ i m i doanh nghi p Nhà nư c trong năm 2007, xây d ng l trình s p x p các doanh nghi p Nhà nư c còn l i đ n năm 2010 chuy n sang ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p. 3.2. S K ho ch và Đ u tư thành ph ch trì ph i h p v i các s - ngành liên quan, Ban Qu n lý các khu ch xu t và công nghi p xây d ng k ho ch tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các gi i pháp nh m t o môi trư ng thu n l i và khuy n khích thành ph n kinh t tư nhân đ u tư vào s n xu t kinh doanh, tăng nhanh s lư ng và ch t lư ng các lo i hình doanh nghi p; đ y m nh thu hút các nhà đ u tư nư c ngoài, các t p đoàn kinh t xuyên qu c gia n m công ngh ngu n, công ngh cao, khuy n khích đ u tư vào các ngành ngh , các lĩnh v c then ch t góp ph n thúc đ y nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph . 3.3. S Thương m i ch trì xây d ng các bi n pháp nh m khuy n khích các t ch c thương m i trong nư c phát tri n m ng lư i bán l r ng kh p trên đ a bàn thành ph và g n v i h th ng bán l n i đ a các đ a phương khác. 3.4. S Thương m i, S Du l ch, Vi n Kinh t , Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư (ITPC) căn c vào ch c năng, nhi m v đư c giao, ch đ ng xây d ng chương trình xúc ti n qu ng bá v thương m i, đ u tư và du l ch c a thành ph ra nư c ngoài. Ph i h p v i các B - Ngành Trung ương tích c c khai thác s h tr c a các nhà ngo i giao đ đ y m nh ho t đ ng xúc ti n thương
  4. 4 m i và đ u tư c a thành ph . Hình thành m t đ i ngũ tư v n, ti p th chuyên nghi p trong ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư trên đ a bàn thành ph ; gi i thi u v các th trư ng c a các n n kinh t tr ng đi m thu c WTO và bi n pháp thâm nh p các th trư ng th gi i đ m r ng th trư ng xu t kh u cho các doanh nghi p trên đ a bàn thành ph . 4. Phát tri n và s d ng có hi u qu ngu n nhân l c c a thành ph , bao g m c cán b , công ch c: giao S N i v ch trì, ph i h p các s - ngành có liên quan tri n khai th c hi n các n i dung sau: 4.1. Xây d ng k ho ch th c hi n công tác quy ho ch, đào t o, xây d ng đ i ngũ công ch c theo hư ng chuyên nghi p, hi n đ i, có tinh th n trách nhi m cao trong ph c v nhân dân và doanh nghi p, am hi u lu t pháp qu c t , thông th o ngo i ng , tin h c, k năng hành chính và đư c xác đ nh là khâu đ t phá đ đáp ng yêu c u phát tri n c a thành ph . 4.2. Ti p t c và m r ng vi c th c hi n Chương trình đào t o th c sĩ, ti n sĩ tr c a thành ph v i n i dung, đ i tư ng đào t o phù h p nh m b sung ngu n nhân l c có trình đ cao đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i cũng như yêu c u công tác h i nh p c a thành ph . 4.3. Xây d ng m t t ch c có ch c năng đi u ph i chung đ tri n khai th c hi n các v n đ d báo, ho ch đ nh k ho ch đào t o phát tri n và s d ng ngu n nhân l c đ ng b đáp ng nhu c u k p th i c a xã h i và các thành ph n kinh t trong th i gian t i. Tham mưu y ban nhân dân thành ph thành l p Ban ch đ o phát tri n ngu n nhân l c c a thành ph . 4.4. Nghiên c u ban hành ch đ đãi ng , s d ng cán b , công ch c, qu n lý doanh nghi p… nh m t n d ng có hi u qu ngu n nhân l c đã đư c đào t o trong xã h i. Đ ng th i ti p t c rà soát s p x p l i các b máy và đơn v s nghi p c a thành ph theo hư ng tinh g n, hi u qu . Có chính sách thu hút s d ng hi u qu đ i ngũ chuyên gia gi i trong nư c, Vi t ki u và các chuyên gia gi i là ngư i nư c ngoài. 4.5. Thu hút các ngu n l c t nư c ngoài cho đào t o đ i h c, sau đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh . T o ra cơ c u lao đ ng m i có trình đ cao, có k năng ngh nghi p thành th o và bi t ngo i ng . Đào t o đ i ngũ lu t sư am hi u lu t pháp qu c t , đ kh năng tham gia tranh t ng qu c t , chuyên gia tư v n, qu n tr doanh nghi p, k toán, ki m toán đ t trình đ qu c t . 5. Xây d ng và tri n khai chương trình phát tri n k t c u h t ng k thu t đô th . S Giao thông - Công chính đ xu t y ban nhân dân thành ph ban hành các chính sách đ t phá nh m huy đ ng ngu n v n xã h i đáp ng nhu c u đ u tư, có các bi n pháp m nh m v qu n lý đ u tư xây d ng nh m kh c ph c tình tr ng trì tr trong thi công công trình, đ y nhanh ti n đ th c hi n d án. Nâng cao hi u qu các ngu n l c đ u tư trong và ngoài nư c đ phát tri n k t c u h t ng k thu t, đ c bi t t p trung đ u tư cho giao thông và ch ng ng p, góp ph n quan tr ng trong vi c c i thi n môi trư ng s ng và môi trư ng đ u tư c a thành ph . 6. Đ y m nh c i cách hành chính theo chi u sâu, ki n toàn t ch c b máy Nhà nư c. 6.1. Th trư ng các s - ngành có liên quan, nh t là trên lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v đô th ti p t c đ y m nh c i cách hành chính; c i ti n quy trình th t c, đơn gi n hóa và công khai th t c trong các lĩnh v c quy ho ch, đ u tư (k c đ u tư ra nư c ngoài), đ t đai, xây d ng, xu t nh p kh u, thu , h i quan, xu t nh p c nh. 6.2. S N i v ch trì, ph i h p v i Ban Ch đ o C i cách hành chính t ch c t ng k t công tác phân c p cho y ban nhân dân qu n - huy n và y quy n cho s - ngành th c hi n trong th i gian qua; trên cơ s đó ti p t c phân c p trong m t s lĩnh v c qu n lý phù h p v i năng l c c a các cơ quan đư c phân c p; g n vi c phân c p v i tăng cư ng trách nhi m và công tác ki m tra, giám sát c a y ban nhân dân thành ph . Nghiên c u s p x p, ki n toàn t ch c b máy các cơ quan hành chính Nhà nư c c a thành ph , các qu n - huy n theo yêu c u ph bi n theo hư ng qu n lý đa ngành, đa lĩnh v c, kh c ph c s ch ng chéo v ch c năng nhi m v , tăng cư ng s ph i h p đ ng b , nâng cao năng l c và hi u qu ho t đ ng. 7. Ti p t c rà soát các văn b n, quy đ nh hi n hành thu c th m quy n c a thành ph phù h p v i các nguyên t c và quy đ nh c a T ch c thương m i th gi i. 7.1. S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và Ban Ch đ o C i cách hành chính thành ph ti p t c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t do thành ph ban hành đ bãi b ho c s a đ i các văn b n, các quy đ nh c a thành ph không còn phù h p v i các quy đ nh c a WTO. T th c ti n c a thành ph , đ xu t Chính ph s a đ i, b sung nh ng văn b n quy ph m pháp lu t cho phù h p v i các cam k t qu c t , đ ng th i phù h p v i nhu c u th c t c a các doanh nghi p.
  5. 5 7.2. S K ho ch và Đ u tư ch trì ti n hành rà soát các chương trình h tr doanh nghi p c a thành ph đang th c hi n trong th i gian qua; đi u ch nh, b sung các chương trình h tr cho phù h p v i quy đ nh c a WTO. Ph i h p S Thương m i ch trì t ch c nghiên c u các quy đ nh c a WTO, lu t l qu c t có liên quan đ n vi c h tr doanh nghi p đ tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ban hành ch trương chính sách thích h p. 8. Hình thành đ ng b các y u t c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa; ti p t c phát huy và s d ng hi u qu các mô hình xã h i hóa: 8.1. Vi n Kinh t ch trì xây d ng và phát tri n đ ng b các y u t c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa; ti p t c nghiên c u hoàn thi n các y u t kinh t th trư ng, trong đó chú tr ng th trư ng tài chính, th trư ng b t đ ng s n và th trư ng khoa h c công ngh . 8.2. Vi n Kinh t ch trì, ph i h p v i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán thành ph và các B - Ngành Trung ương đ xây d ng và phát tri n th trư ng ch ng khoán, nh m m c tiêu đ n năm 2010 có th k t n i v i th trư ng ch ng khoán c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. 8.3. Ti p t c áp d ng mô hình xã h i hóa trong đ u tư, nh t là trong lĩnh v c d ch v đô th , giáo d c và y t ; bãi b nh ng hình th c h tr không phù h p; đ ng th i b sung nh ng hình th c h tr cho nông nghi p, cho nông dân phù h p v i các quy đ nh c a T ch c Thương m i Th gi i. 8.4. S N i v ch trì, tham mưu y ban nhân dân thành ph hoàn thi n các thi t ch dân ch , b sung và hoàn thi n các quy đ nh v dân ch cơ s c p qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, cơ quan và doanh nghi p Nhà nư c. 9. Tích c c và ch đ ng gi i quy t các v n đ môi trư ng, văn hóa, xã h i n y sinh trong quá trình h i nh p: 9.1. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p cùng S Tư pháp, S Khoa h c và Công ngh và các s - ngành có liên quan xây d ng các bi n pháp b o v môi trư ng; nâng cao hi u l c pháp lu t v b o v môi trư ng, tăng cư ng năng l c c a các cơ quan ch c năng trong công tác b o v môi trư ng và kh c ph c h u qu do ô nhi m môi trư ng, s c môi trư ng. Xã h i hóa trong công tác đ u tư b o v môi trư ng. Nâng cao nh n th c c ng đ ng trong v n đ b o v môi trư ng. Xây d ng đ án b o v môi trư ng các khu công nghi p, làng ngh , lưu v c sông, khu b o t n thiên nhiên và đa d ng sinh h c, b o v môi trư ng bi n và ven bi n, nâng cao năng l c quan tr c môi trư ng, phát tri n công ngh môi trư ng. 9.2. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i thành ph ch trì, ph i h p cùng Liên đoàn Lao đ ng và các s - ngành có liên quan nghiên c u xây d ng các chính sách h tr d y ngh , t o vi c làm, chuy n đ i ngh nghi p, gi i quy t v n đ lao đ ng m t vi c làm do doanh nghi p không đ ng v ng trong quá trình c nh tranh. Xây d ng quan h lao đ ng lành m nh, tăng cư ng kh năng ngăn ng a và x lý tranh ch p lao đ ng, đ m b o quy n l i h p pháp c a ngư i lao đ ng. Xây d ng h th ng an sinh xã h i đ i v i các nhóm dân cư, kh c ph c r i ro theo nguyên t c: Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i lao đ ng cùng đóng góp, cùng chia s ; đ ng th i phát huy vai trò tích c c c a các t ch c xã h i - ngh nghi p. Nghiên c u m r ng di n th c hi n ch đ b o hi m xã h i, b o hi m xã h i t nguy n, bao g m b o hi m xã h i đ i v i nông dân. 9.3. S Văn hóa và Thông tin ch trì, ph i h p cùng các đoàn th và các s - ngành có liên quan xây d ng k ho ch b o v và phát huy nh ng giá tr văn hóa dân t c, phát huy vai trò n n t ng và đ ng l c tinh th n c a văn hóa trong phát tri n kinh t - xã h i; tăng cư ng công tác ki m soát và x lý s xâm nh p c a các s n ph m và d ch v văn hóa không lành m nh, gây phương h i đ n s phát tri n c a đ t nư c, c a thành ph , văn hóa và con ngư i Vi t Nam. B o v có hi u qu di tích l ch s , văn hóa. Có cơ ch thích h p đ huy đ ng các ngu n l c tôn t o và phát huy di s n văn hóa nh m giáo d c truy n th ng và t o ti n đ v ng ch c cho phát tri n, h i nh p nói chung và ph c v du l ch c a thành ph nói riêng. 10. Công tác nghiên c u chuyên đ làm cơ s cho các đ xu t v chính sách h i nh p: 10.1. Vi n Kinh t thành ph ch trì, ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh , S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i xây d ng k ho ch, t ch c đi u tra đánh giá tác đ ng c a vi c Vi t Nam gia nh p WTO trên các lĩnh v c và ngành c th : nông nghi p, nông thôn, nông dân; đ i v i vi c phát tri n ngành d t may, da giày, tài chính - ngân hàng, lĩnh v c phân ph i, th trư ng b t đ ng s n, các s n ph m ch l c c a thành ph . 10.2. Vi n Kinh t ph i h p v i C c Th ng kê nghiên c u d báo tác đ ng c a vi c Vi t Nam gia nh p WTO đ i v i tình hình kinh t - xã h i c a thành ph trong năm 2007 và nh ng năm v sau. 11. Gi v ng và tăng cư ng nhi m v an ninh, qu c phòng trong quá trình h i nh p.
  6. 6 Công an thành ph , B Ch huy Quân s thành ph theo ch c năng nhi m v c a ngành xây d ng k ho ch tham mưu y ban nhân dân thành ph các bi n pháp nh m gi v ng và tăng cư ng qu c phòng, an ninh qu c gia trong quá trình h i nh p. Xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân v ng m nh, xây d ng các l c lư ng vũ trang nhân dân cách m ng, chính quy, tinh nhu , b o v v ng ch c đ c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th c a đ t nư c; có phương án đ u tranh ch ng l i âm mưu di n bi n hòa bình, chuy n hóa ch đ c a các th l c thù đ ch; có đ i sách đ m b o an ninh chính tr , an ninh tư tư ng, an ninh thông tin, an ninh kinh t - xã h i. Đ y m nh phòng, ch ng t i ph m có t ch c, các hành vi tham nhũng, buôn l u, gian l n thương m i… Xây d ng cơ ch x lý các v n đ xuyên biên gi i và an ninh truy n th ng. III. T CH C TH C HI N 1. K ho ch tri n khai Chương trình hành đ ng c a thành ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 4 (khóa X) v công tác h i nh p kinh t qu c t đư c th c hi n trong giai đo n 2007 - 2010; trong quá trình th c hi n s đư c đi u ch nh b sung phù h p v i yêu c u công tác h i nh p và yêu c u phát tri n c a thành ph hàng năm. 2. Giao Vi n Kinh t - cơ quan thư ng tr c Ban Ch đ o H i nh p Kinh t qu c t c a thành ph ch u trách nhi m theo dõi, đôn đ c vi c th c hi n n i dung k ho ch hành đ ng các đơn v cơ quan, đơn v và đ a phương. Hàng năm có sơ k t đánh giá, đ xu t b sung các công vi c c th cho t ng n i dung, trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t đ nh; ch đ ng xây d ng k ho ch kinh phí ho t đ ng c a Ban Ch đ o hàng năm trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. Căn c vào K ho ch này, Th trư ng các các s - ban, ngành, Ch t ch H i đ ng Qu n tr , T ng Giám đ c các T ng Công ty tr c thu c, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các đơn v có liên quan xây d ng K ho ch th c hi n và các đ án c th trong tháng 5 năm 2007; đ nh kỳ hàng quý báo cáo k t qu v cho Vi n Kinh t , cơ quan Thư ng tr c Ban Ch đ o H i nh p kinh t qu c t c a thành ph đ t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph . 4. Kinh phí th c hi n K ho ch này do ngân sách thành ph đài th , ph i h p v i chương trình h tr k thu t ph c v Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 4 khóa X./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản