Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
229
lượt xem
48
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 66/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C THƯ NG XUYÊN V TI NG ANH TH C HÀNH B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; Căn c k t qu th m nh c a H i ng qu c gia th m nh Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành ngày 22 tháng 3 năm 2008; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, QUY T NNH: i u 1. Quy nh kèm theo Quy t nh này Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 177/Q -TCBT ngày 30/01/1993 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Chương trình ti ng Anh th c hành A, B, C. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, Th trư ng các ơn v thu c B Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và cơ s giáo d c thư ng xuyên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vinh Hi n
 2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C THƯ NG XUYÊN V TI NG ANH TH C HÀNH (ban hành kèm theo Quy t nh s 66/2008/Q -BGD T ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) M CL C GI I THI U CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu 2. Nguyên t c xây d ng chương trình 3. C u trúc chương trình 4. Ki m tra ánh giá 5. Tài li u h c t p và tham kh o CHƯƠNG TRÌNH GDTX V TI NG ANH TH C HÀNH TRÌNH CƠ B N (A1 & A2): K năng Nói C p A1.S C p A2.S TRÌNH CƠ B N (A1 & A2): K năng Nghe C p A1.L C p A2.L TRÌNH CƠ B N (A1 & A2): K năng c C p A1.R C p A2.R TRÌNH CƠ B N (A1 & A2): K năng Vi t C p A1.W C p A2.W TRÌNH TRUNG C P (B1 & B2): K năng Nói
 3. C p B1.S C p B2.S TRÌNH TRUNG C P (B1 & B2): K năng Nghe C p B1.L C p B2.L TRÌNH TRUNG C P (B1 & B2): K năng c C p B1.R C p B2.R TRÌNH TRUNG C P (B1 & B2): K năng Vi t C p B1.W C p B2.W TRÌNH CAO C P (C1 & C2): K năng Nói C p C1.S C p C2.S TRÌNH CAO C P (C1 & C2): K năng Nghe C p C1.L C p C2.L TRÌNH CAO C P (C1 & C2): K năng c C p C1.R C p C2.R TRÌNH CAO C P (C1 & C2): K năng Vi t C p C1.W C p C2.W GI I THI U CHƯƠNG TRÌNH
 4. 1. M c tiêu Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành ư c biên so n cho h c viên thu c h giáo d c thư ng xuyên. M c tiêu c a chương trình nh m trang b cho h c viên ki n th c và k năng c n thi t v ti ng Anh th c hành, c bi t là kh năng giao ti p thông qua các k năng Nghe, Nói, c, Vi t. 2. Nguyên t c xây d ng chương trình Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành ư c xây d ng d a trên nh ng nguyên t c (underlying principles) sau: - L y ngư i h c làm trung tâm (learn-er-centred). - Chú tr ng n trình /kh năng u ra (outcomes-focused). - S d ng các chuNn qu c t ph n ánh nhu c u và o ti n trong h c t p (using international benchmarks as indi-cators of needs and progress). - Nguyên t c xuyên su t xây d ng chương trình là d a trên nhi m v giao ti p (task- based), k t h p cùng v i các tr c k năng (skill-based), ch c năng (functional), c u trúc (structural) và ch (topical). Nguyên t c d a trên nhi m v giao ti p (task-based) ư c l a ch n xây d ng chương trình vì nh ng lý do sau: - (i) mô t m c thành th o trong kh năng giao ti p (communicative pro-ficiency) t c là mô t năng l c th c hi n thành công các nhi m v giao ti p; - (ii) ánh giá m c thành th o trong kh năng giao ti p t c là ánh giá năng l c th c hi n thành công các nhi m v giao ti p; - (iii) vi c th c hi n thành công các nhi m v giao ti p giúp h c viên/giáo viên/ngư i ki m tra ánh giá có ư c công c ( nh lư ng và nh tính) o ư c k t qu giao ti p (demonstrable and mesurable outcomes of performance) và - (iv) nhi m v giao ti p trong h c ngo i ng t o i u ki n/thúc Ny vi c k t h p m i khía c nh t o nên năng l c giao ti p thành th o (promote the integration of all aspects of communicative compe-tence), ng th i bu c ngư i h c ph i x lý/s d ng ngôn ng nhi u t ng b c (multilevel language procesing). 3. C u trúc chương trình V i m c tiêu ti m c n các chuNn qu c t hi n nay v ào t o ngo i ng , d a trên cơ s tham kh o Khung trình chung Châu Âu (Common Europe-an Framework), Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành ư c chia thành 3 trình ,6c p bao g m: - Cơ b n (Basic Stage): g m hai c p A1 và A2
 5. - Trung c p (Intermediate Stage): g m hai c p B1 và B2 - Cao c p (Advanced Stage): g m hai c p C1 và C2 T ng th i lư ng c a chương trình là 1.620 ti t. M i trình A, B, C có th i lư ng 540 ti t. M i c p A1, A2, B1, B2, C1, C2 có th i lư ng 270 ti t. Chương trình s p x p theo các trình t k năng và ký hi u sau: Cơ b n (Basic Stage) - Nói: A1.S và A2.S - Nghe: A1.L và A2.L - c: A1.R và A2.R - Vi t: A1.W và A2.W Trung c p (Intermediate Stage) - Nói: B1.S và B2.S - Nghe: B1.L và B2.L - c: B1.R và B2.R - Vi t: B1.W và B2.W Cao c p (Advanced Stage) - Nói: C1.S và C2.S - Nghe: C1.L và C2.L - c: C1.R và C2.R - Vi t: C1.W và C2.W Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành bao g m 3 ph n: 1. Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh (Ph n ti ng Vi t). 2. Ph l c 1: Ph n ti ng Anh 3. Ph l c 2: Tiêu chí các nhi m v giao ti p 4. Ki m tra ánh giá
 6. Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành ư c thi t k dưa trên Khung trình chung Châu Âu (CEF) và ti m c n các chuNn trình qu c t . Vì v y, trình u ra c a các trình ào t o trong chương trình s ti m c n v i các chuNn ki m tra ánh giá qu c t hi n nay. Tham kh o hai b ng quy chuNn trình sau: Council of Alte Europe Ucles Ielts Toefl Toeic (CEF) Level 1 A2 KET 3.0 400/97 150 Level 1-2 A2-B1 KET/PET 3.5 - 4.0 450/133 350 Level 2 B1 PET 4,5 477/153 350 Level 3 B2 FCE 5.0 500/173 625 Level 3 B2 FCE 5.25 513/183 700 Level 3 B2 FCE 5.5 527/197 750 Level 4 C1 CAE 6.0 550/213 800 Level 4 C1 CAE 6.25 563/223 825 Level 4 C1 CAE 6.5 577/233 850 Ngu n: “Using English for Accademic Purposes-a Guide for International Students”, Andy Gillet, Department of Inter-faculty Studies, University of Hertfordshire. Hatfield. UK. (2002). http://www.co.uk/index.htm CEF IELTS TOEFL Cambridge ESOL Level Paper/Computer/Internet Exams 8.0 C2 7.5 CPE (pass) 7.0 600/250/100 C1 6.5 577/233/91 CEA (pass) 6.0 550/213/80 B2 5.5 527/197/71 FCE (pass) 5.0 500/173/61 B1 4.5 477/153/53 PET (pass) 4.0 450/133/45 A2 3.0 KET (pass) A1 Ngu n: IELTS (1995, p.27), Educational Testing Service (2004a, 2004b)
 7. Tùy thu c m c ích h c ti ng Anh c a h c viên, sau khi h c xong các trình quy nh trong chương trình này, h c viên có th tham d các kỳ thi do B GD- T quy nh l y các ch ng ch có trình tương ương c a Vi t Nam ho c các kỳ thi qu c t , ví d như TOEFL ho c IELTS (cho m c ích h c t p/nghiên c u), ho c TOEIC (m c ích làm vi c). 5. Tài li u h c t p và tham kh o Tài li u ph c v gi ng d y và h c ngo i ng trên th gi i hi n nay r t a d ng, phong phú và ư c c p nh t, thay i thư ng xuyên. Tuy nhiên, ph n l n các b giáo trình h c ti ng Anh u ư c thi t k d a trên các khung ánh giá trình và các chuNn trình ư c th gi i công nh n r ng rãi, ví d như Khung trình chung Châu Âu (CEF). Căn c vào ph n mô t chi ti t các m c tiêu (objectives) cho m i k năng Nghe, Nói, c, Vi t thu c m i trình và căn c vào các quy nh v n i dung ki n th c và k năng c n ph i d y cho m i c p , các cơ s t ch c ào t o l a ch n các tài li u gi ng d y chính và các tài li u ph tr cho khóa h c. thu n ti n cho vi c l a ch n giáo trình, tài li u ph tr , chương trình ưa ra m t ví d v tài li u “New Headway and the Com-mon European Framework” trong ó ch rõ m c tương ương c a các t p giáo trình New Headway v i n i dung ào t o c a Khung trình chung Châu Âu (CEF). Chương trình cũng ưa ra m t ví d g i ý v cách b trí s d ng b giáo trình New Headway cho 1 c p c a Chương trình giáo d c thư ng xuyên v ti ng Anh th c hành. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C THƯ NG XUYÊN V TI NG ANH TH C HÀNH TRÌNH CƠ B N (C P A1 và A2) K NĂNG NÓI K NĂNG NGHE K NĂNG C K NĂNG VI T TRÌNH CƠ B N (A1 và A2): K năng Nói C p A1.S M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c
 8. Có th s d ng các t bi t l p ho c hai ba t m t, v n t v ng và c u trúc r t h n ch . H c viên có th trao i m t cách h n ch , tr l i nh ng câu h i r t ơn gi n v nh ng nhu c u cá nhân c n thi t trư c m t, nhưng chưa n m ư c c u trúc ng pháp và các thì cơ b n. Có th nói nhát g ng, kho ng ng ng nói dài, thư ng nh c l i nh ng t ã nói; Trong ngôn ng giao ti p chưa bi t cách liên k t ngôn b n. Có th ph i s d ng c ch kèm theo l i nói di n t. Có th th nh tho ng ph i chuy n sang ti ng Vi t và thư ng xuyên c n s giúp c a ngư i cùng tham gia giao ti p. Có th giao ti p m t cách h n ch nhưng khó khăn v phát âm v n làm gi m áng k kh năng giao ti p. 2. Trình khi k t thúc c p A1.S Có th giao ti p m t cách h n ch v m t s nhu c u cá nhân ơn gi n. Khó khăn v phát âm v n còn c n tr khá nhi u n giao ti p. C n s tr giúp áng k trong giao ti p. Có th h i và tr l i các câu h i ơn gi n, quen thu c hàng ngày ho c các câu h i có th oán trư c v thói quen và thông tin cá nhân. Còn ng p ng ng khá lâu và ph i d a nhi u vào c ch i u b th hi n i u mu n nói. Có th s d ng ư c r t h n ch các c u trúc ng pháp và các thì cơ b n. Còn h n ch nhi u v v n t v ng và ch bi t m t s cách di n t ơn gi n. Có th s d ng các ơn v ch s lư ng, giá c và th i gian. i u ki n th c hi n thành công giao ti p. Ý ki n trao i ng n, m t i m t trong hoàn c nh thông thư ng và trao iv i t ng ngư i m t. Ngư i cùng i tho i ph i dùng các câu h i ph n h i giúp ngư i nói di n tý ki n c a mình. T c l i nói ch m. Phát ngôn ư c h tr thêm b i ng c nh (ví d : s d ng c ch , v t, v trí). Các m nh l nh, hư ng d n ng n, ơn gi n có dài t hai n b y t và th c hành trong b i c nh l p h c. Ch giao ti p v nh ng v n liên quan n b n thân ơn gi n thư ng ngày. C p A2.S
 9. M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th giao ti p ơn gi n, tuy v n còn khó khăn, v nh ng nhu c u thi t y u trong các cu c h i tho i thông thư ng (informal). Khó khăn v phát âm có th h n ch áng k giao ti p. Thư ng xuyên c n s giúp c a i tư ng cùng giao ti p. Có th h i và tr l i các câu h i ơn gi n, k c các câu h i d ng WH v nh ng ch quen thu c, s d ng các t ơn l và câu ng n. Có th n m tương i h n ch ng pháp cơ b n (các c u trúc cơ ng pháp và các thì cơ b n). Có th s d ng các t /c m t ch th i gian cơ b n (ví d : ngày hôm qua, tu n trư c). M i ch dùng úng thì quá kh iv im ts ng t quen thu c. Có th ã cho th y kh năng s d ng t v ng, tuy còn khá h n ch . Có th s d ng (r t h n ch ) các phương ti n k t n i ngôn b n. 2. Trình khi k t thúc c p A2.S Có th tham gia các cu c h i tho i ng n v nh ng v n thư ng nh t. Có th giao ti p v nh ng nhu c u cơ b n, miêu t m t tình hu ng, k m t câu chuy n ơn gi n, s d ng a d ng các t /c m t ơn l và các câu ng n ơn gi n. Khó khăn v phát âm có th v n c n tr giao ti p. V n c n m t s s tr giúp. Có th s d ng m t s t liên k t (ví d : and, but, first, next, then, because). Có v n t v ng s d ng trong các giao ti p r t thông thư ng hàng ngày. Có th s d ng các phương ti n liên k t ngôn b n (and, but, first, next, then, because…). Có th trao i qua i n tho i nh ng n i dung ng n, ơn gi n, có th oán trư c. i u ki n th c hi n thành công giao ti p Giao ti p m t i m t, v i t ng ngư i i tho i ho c trong nhóm i tho i quen thu c, bi t h tr nhau. T c nói t ch m n trung bình. Giao ti p b ng l i nói ư c h tr thư ng xuyên b i ngôn ng c ch và hình nh. Ngư i cùng tham gia giao ti p thư ng ph i h tr thêm. Ch giao ti p là nh ng ch thông thư ng, quen thu c hàng ngày.
 10. N u giao ti p qua i n tho i thì thư ng là các o n trao i ng n, ơn gi n. M nh l nh và hư ng d n thư ng ch bao g m ba, b n bư c và thư ng kèm theo h tr ngôn ng c ch ho c d u hi u, hình nh. Ngôn t ngư i nói thư ng ư c d n d t b i nh ng câu h i c th c a ngư i i tho i. N i dung c n d y/h c t ư c các yêu c u c a k năng NÓI c p A1.S và A2.S. Ki n th c, k năng, chi n lư c c n d y: Kh năng phát âm sao cho ngư i i tho i hi u ư c, t hi u qu v giao ti p. C u trúc ng pháp và t v ng liên quan n nh ng thông tin cá nhân cơ b n (dân t c, quê hương, ngôn ng th nh t, a ch , ngày sinh, tu i, i n tho i); th i gian, ngày tháng, ti n t , trư ng h c, c trong phòng h c, cơ s v t ch t c ng ng, ngh nghi p và vi c làm, tình tr ng hôn nhân, gia ình riêng, nhà , s thích v ăn u ng, th i ti t, qu n áo, các mùa trong năm vv… C u trúc ng pháp và t v ng liên quan n ơn v o th i gian cơ b n, trình t th i gian, t ng ch quan h thân thu c, nhu c u, mong mu n, k l i nh ng tr i nghi m cá nhân, miêu t ngư i, v t, tình hu ng và các thói quen hàng ngày. Kh năng s d ng trôi ch y t p h p các cách di n t, c u trúc ng pháp và t v ng thu c lo i khuôn m u có s n trong các tình hu ng giao ti p th c (au-thentic). Năng l c ng x phi ngôn ng có hi u qu và phù h p. Ki n th c v giao ti p b ng l i nói trong các s ki n và tình hu ng riêng bi t như trao i gi a sinh viên và giáo viên, gi a ngư i bán hàng v i khách mua hàng. Ki n th c v các chuNn ngôn ng xã h i và thông tin v văn hóa xã h i/ư c nh v phép l ch s liên quan n năng l c và ch giao ti p; các k năng liên quan n giao ti p tương tác (interac-tional) (ví d : áp l i m t l i gi i thi u, hư ng d n và ch d n, thu hút s chú ý, yêu c u nh c l i; trao i v tu i tác, thu nh p, hôn nhân, con cái, s thích v ăn u ng, vv). Ki n th c v n i dung, ngôn ng , hình th c ngôn b n liên quan n nh ng tình hu ng c th (ví d : ngân hàng). M t s ki n th c và k năng có liên quan khác (ví d : k năng/chi n lư c h c, ghi nh m t cách có hi u qu các c m t các cách di n t). K năng h p tác nhóm hoàn thành công vi c (ví d : th c hành theo nhóm, k năng gi i quy t v n và ưa ra quy t nh). Ki n th c n n và s chuNn b c n thi t th c hi n thành công m t bài t p/nhi m v NÓI c p A1.S và A2.S:
 11. Hi u bi t v nhi m v và m c ích giao ti p. Hi u bi t v ngư i i tho i/c t a. Ki n th c v n i dung/ch và v n t v ng liên quan. Ki n th c v hình th c ngôn b n phù h p cho m t nhi m v giao ti p ơn gi n nh t nh. TRÌNH CƠ B N (A1 và A2): K năng Nghe C p A1.L M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th hi u m t s lư ng r t h n ch các t ơn l thông thư ng, m t vài c m t ơn gi n trong ng c nh có th ph ng oán trư c, thu c các ch hàng ngày liên quan n chính b n thân. V n c n nhi u s giúp (ví d như ph i ơn gi n hóa l i nói, gi i thích, làm c ch i u b , d ch…) Có th hi u m t s câu chào h i Có th nghe hi u m t s m nh l nh, ch d n ơn gi n nh có các c ch i u b và các d u hi u giúp h c viên hi u ư c ng c nh giao ti p; ph i ch t v t m i oán hi u ư c các m nh l nh, ch d n dài và khó hơn. 2. Trình khi k t thúc c p A1.L Có th hi u m t s lư ng h n ch các t , các c m t ơn gi n và các câu ng n, ơn gi n thu c các ch liên quan tr c ti p n b n thân khi ư c nói ch m và thư ng xuyên ư c nh c l i. V n c n nhi u s tr giúp khi nghe (ví d như ơn gi n hóa l i nói, gi i thích, c ch i u b , d ch…). Có th nghe hi u ư c các câu h i ơn gi n v thông tin cá nhân và các ch d n, m nh l nh ơn gi n liên quan n tình hu ng, b i c nh giao ti p. Có th nghe hi u ư c các ch d n, hư ng d n ơn gi n n u có nh ng d u hi u giúp ph ng oán tình hu ng giao ti p. i u ki n th c hi n thành công giao ti p Bài nghe ng n (kho ng 7 n 10 dòng), v i các t ã bi t, thông d ng hàng ngày. Các m nh l nh, hư ng d n ng n (t 2 n 5 t ) ư c phát âm rõ ràng kèm theo các c ch , i u b . Phát ngôn ư c h tr thêm b i ng c nh (ví d : tình hu ng ngay trư c m t, có kèm theo các h tr như: tranh nh, m t i m t ho c video ho c c hai).
 12. M t s bài t p (nghe) giao ti p òi h i h c viên ph n h i b ng c ngôn t và c ch , i ub . M t s bài t p nghe i kèm v i hư ng d n i n ký hi u d ng vi t (ví d : khoanh tròn, tick, i n t vào ch tr ng…). Bài nghe là các o n c tho i ho c h i tho i ng n thu c các ch thông thu c hàng ngày. Phát ngôn rõ ràng, t ch m rãi cho nt c trung bình. H c viên ư c mô t tình hu ng, b i c nh bi t tr ng tâm trư c khi nghe. M nh l nh ho c hư ng d n ph n l n dư i d ng các m nh ơn gi n. ôi khi i tư ng giao ti p c n nh c i nh c l i m t s ch giúp ngư i nghe. C p A2.L M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th hi u ư c các t chính y u, các c m t theo m u s n có và các câu ng n trong các h i tho i ơn gi n oán trư c ư c n i dung, thu c các ch g n gũi liên quan n chính b n thân, nói v i t c ch m và thư ng xuyên ư c nh c l i. Có th nghe hi u các câu h i liên quan n kinh nghi m c a b n thân và nhi u lo i ch d n, hư ng d n thông thư ng hàng ngày, các m nh l nh cho phép và không cho phép, các yêu c u trong các b i c nh giao ti p t c th i, tuy v n thư ng xuyên c n tr giúp (ví d : ơn gi n hóa phát ngôn, gi i thích, c ch i u b ). 2. Trình khi k t thúc c p A2.L Có th nghe hi u, v i m c c g ng cao, các h i tho i ơn gi n trong các tình hu ng giao ti p mang tính nghi l ho c thông thư ng, các d ng di n ngôn thu c các ch liên quan tr c ti p n b n thân, t c nói t ch m n trung bình. Thư ng ph i yêu c u ngư i nói nh c l i. ôi khi c n m t chút tr giúp (ví d ơn gi n hóa l i nói, gi i thích). Có th nh n bi t nhi u ch nh hi u ư c m t s t và c m t quen thu c. Có th nghe hi u các câu h i tr c ti p ng n. Có th hi u nhi u ch d n/hư ng d n, yêu c u, ch th liên quan n ng c nh giao ti p t c th i. Có th nghe i n tho i hi u các l i nh n ng n, ơn gi n, oán trư c ư c n i dung. i u ki n th c hi n thành công giao ti p.
 13. Bài nghe là các o n c tho i, trình bày ho c h i tho i ng n (có vài l n trao i gi a các vai) thu c các ch quen thu c hàng ngày. Phát ngôn rõ ràng t c t ch m rãi n trung bình, ôi khi ngư i nói c n nh c l i, ho c ngư i nghe yêu c u nh c l i. Phát ngôn ư c h tr thêm b i ng c nh (ví d : tình hu ng ngay trư c m t, có kèm theo các h tr như: tranh nh, m t i m t ho c video ho c c hai). Giáo viên c n mô t tình hu ng, b i c nh trư c khi nghe h c viên bi t cách nghe có tr ng tâm. M nh l nh ho c hư ng d n ph n l n dư i d ng các m nh ơn gi n. M t s bài t p nghe òi h i h c viên ph n h i b ng c ngôn t và c ch , i u b . M t s bài t p nghe i kèm v i nh ng hư ng d n i n ký hi u d ng vi t (ví d : khoanh tròn, tick, i n t vào ch tr ng…) ôi khi c n nh c i nh c l i m t s ch giúp ngư i nghe. Giao ti p tr c ti p (m t i m t) ho c dư i d ng nghe – nhìn (băng audio, băng video). M nh l nh, ch d n/hư ng d n rõ ràng, không có Nn ý, có i kèm v i các d u hi u g i ý hình nh hay hi n v t. Ph n l n các ch d n, hư ng d n là các m nh ơn ho c m nh kép có th có các tr ng ng dài ch nơi ch n, th cách .. N i dung c n d y/h c t ư c các yêu c u c a k năng NGHE c p A1.L và A2.L Ki n th c, k năng, chi n lư c c n d y: Kh năng nh n bi t các âm ( o n tính), nh p, ng i u và các d u hi u khác (ví d l n, cao, t c nói) có th hi u các phát ngôn (bao g m c k năng ph ng oán và tiên oán); Kh năng nh n bi t các t và các cách di n t liên quan n các ki n th c cơ b n liên quan n b n thân; dân t c, t nư c, ti ng m , a ch , nơi ch n, môi trư ng h c t p, các v t d ng trong l p h c, các phương ti n, d ch v trong c ng ng, các ho t ng thông thư ng, công vi c và ngh nghi p, gia ình, các ho t ng trong gia ình, hôn nhân và các m i quan h , nhà , th c phNm và th c ăn, th i ti t và các mùa, qu n áo, th i gian và l ch, ngày ngh , các ho t ng ưa thích, m i quan tâm, s thích, nhu c u, mong mu n, mua bán và d ch v , các ơn v o lư ng, kích c , tr ng lư ng, phương th c mua bán và tr ti n; Kh năng nh n bi t các c u trúc ng pháp và các phương ti n liên k t các phát ngôn có th hi u ngôn b n;
 14. Kh năng nh n bi t các d u hi u/ngôn t trong ngôn b n/văn b n th hi n các ý nghĩa như so sánh, tương ph n ho c minh h a b ng ví d ; Kh năng nh n bi t trình t th i gian trong các câu chuy n; Kh năng nh n bi t các t ng mô t ngư i, v t d ng, tình hu ng, các công vi c quen thu c ho c c p thi t hàng ngày; Kh năng nghe hi u và/ th c hi n các hành ng (ví d thu th p thông tin, tuân th cách àm phán hi u nghĩa, gi i quy t v n ho c ra quy t nh); hi u m t ph n n i dung thông tin hàm ch a, ngôn t và phương ti n ngôn b n/văn b n, m t s ki n th c văn hóa xã h i hàm ch a trong m t s nhi m v giao ti p c th (ví d trong giao ti p xã h i và yêu c u/cung c p các d ch v ). Ki n th c n n và s chuNn b c n thi t th c hi n thành công m t s bài t p/nhi m v Nghe c p A1.L và A2.L: Ki n th c v lĩnh v c thu c bài nghe trư c khi bi t v bài t p liên quan. Ki n th c v b i c nh/ng c nh: m c tiêu, nơi di n ra, ai tham gia. Ki n th c v ch . Ki n th c v hình th c ngôn b n/văn b n tiêu bi u c a m t tình hu ng giao ti p. Ki n th c chung và ki n th c văn hóa xã h i có liên quan ho c thông tin h tr nghe hi u mô hình x lý thông tin t trên xu ng (top-down). Các ho t ng h tr trư c khi nghe, t p trung s chú ý ho c hư ng d n các ho t ng nghe hi u. TRÌNH CƠ B N (A1 và A2): K năng c C p A1.R M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th c ư c các ch cái nhưng ch hi u bài vi t ti ng Anh m c t i thi u. Có th nh n d ng ư c m t s ít các t quen thu c và các c m t ơn gi n trong ng c nh có th oán ư c, có liên quan n các nhu c u thi t y u. Tuy nhiên ki n th c h n ch v ti ng Anh, chưa n m ư c m i quan h gi a âm thanh và ký tư ng và các quy nh v ánh v n h n ch kh năng gi i mã các t l . Có th ghép các bài minh h a ơn gi n và các câu ơn gi n ch a các t quen thu c. 2. Trình khi k t thúc c p A1.R
 15. Có th c tên riêng, các bi n báo công c ng thư ng g p và các bài khóa ng n khác có các t quen thu c và c m t ơn gi n trong ng c nh có th oán ư c, có liên quan n nhu c u thi t y u. Có th gi i mã c p hình v các t quen thu c và không quen thu c. Có th c nh ng o n ng n g m vài câu ơn gi n có các t ng quen thu c, thu c nh ng lĩnh v c kinh nghi m hàng ngày; nh ng câu chuy n k ơn gi n v thói quen hàng ngày; các o n mô t s v t, nơi ch n, con ngư i; các ch d n ơn gi n; Có th tìm thông tin c th trong bài khóa ng n, ư c trình bày ơn gi n, rõ ràng. i u ki n th c hi n thành công giao ti p Các bài c ng n (có th là c m t ơn gi n ho c t 5 n 7 câu), v i các t thư ng g p. Các câu ch có trung bình ba n năm t ch a n i dung. Ph n ch d n ng n, m ch l c. Ng c nh quen thu c v i ngư i h c và tr giúp cho vi c hi u bài c. Bài c ư c in ho c ch vi t theo l i ch in. Có tranh nh ho c bi u tư ng quen thu c. Các nhi m v /bài t p ch yêu c u các câu tr l i mi ng ng n; khoanh tròn, ghép ôi, tích các m c ho c i n vào ch tr ng. C p A2.R M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th hi u văn b n t t hơn nh có thêm ki n th c v ngôn ng và ý th c t t hơn v m i quan h gi a âm thanh và ký tư ng cũng như các quy nh v ánh v n trong ti ng Anh. Có th gi i mã các t quen thu c và m t s t không quen thu c. Có th c m t o n ơn gi n trong ng c nh cu c s ng hàng ngày quen thu c, có th d oán các câu chuy n k ơn gi n v các vi c x y ra hàng ngày (ví d chuy n vi t và c l p), các bài t ngư i, nơi ch n, v t, các ch d n ơn gi n. Có th tìm thông tin c th trong bài c ơn gi n ư c trình b y rõ ràng (ví d các tin t c r t ng n, d báo th i ti t, phi u qu ng cáo hàng). 2. Trình khi k t thúc c p A2.R
 16. Có th c m t bài g m hai, ba o n trong ng c nh quen thu c và oán trư c ư c, ví d chuy n k , ti u s , mô t , ch d n ơn gi n, các m c tin ơn gi n, qu ng cáo, t rơi qu ng cáo hàng. Tuy nhiên ph i s d ng t i n song ng thư ng xuyên. Có th tìm, so sánh m t ho c nhi u thông tin c th trong m t bài. Có th suy lu n m c h n ch và hi u m t ôi ch a nghĩa (ví d khi oán t chưa bi t trong văn c nh). Có th tìm thông tin, giúp cho quá trình h c ti ng và phát tri n k năng c. Có th v n ph i c nhNm hi u v i t c ch m. i u ki n th c hi n thành công giao ti p dài bài c ch g m hai ho c ba o n ng n. Ngôn ng c th , dùng nghĩa en, ôi khi có vài t /c m t tr u tư ng. Ph n l n các t quen thu c v i ngư i h c. Các ch d n, m nh l nh thu c lo i thông thư ng dùng hàng ngày, có th không kèm tranh nh. Văn xuôi (chuy n, ti u s , mô t ) có th liên quan n kinh nghi m b n thân. Các m c tin có ngôn ng ơn gi n v i ít thành ng . Ng c nh thư ng quen thu c, có vài ph n d oán, ôi khi i kèm tranh. Nh ng bài ch vi t tay d nhìn, gi ng ch ánh máy. N i dung c n d y/h c t ư c các yêu c u c a k năng Cc p A1.R và A2.R Ki n th c, k năng, chi n lư c c n d y: Kh năng nh n bi t t , c m t trong các bài c liên quan n nh ng vi c x y ra hàng ngày (ví d nh n d ng ngư i, dân t c, th i ti t, qu n áo, kỳ ngh , ho t ng trong gia ình, s thích v.v). Kh năng nh n bi t các c u trúc ng pháp và các t n i hi u bài c. Kh năng nh n bi t các d u hi u văn b n th hi n ý nghĩa, ví d s i l p hay minh h a. Kh năng nh n bi t các t th hi n chu i s ki n trong chuy n k . Kh năng nh n bi t các t mô t ngư i, v t, tình hu ng, s vi c hàng ngày ho c trư ng h p khNn c p.
 17. Kh năng s d ng các u m i ng c nh, văn c nh hi u bài c (nghĩa en và suy lu n). Kh năng s d ng các k năng c khác nhau tùy theo nhi m v /bài t p (ví d dùng k năng c tìm thông tin chính tìm m c ích bài, dùng k năng c tìm thông tin c th ). Kh năng c và th c hi n các ho t ng: thu th p và dùng thông tin, gi i quy t v n và ra các quy t nh, làm vi c cá nhân hay theo nhóm, hi u bài c và oán nghĩa. Ki n th c v n i dung, ngôn ng , văn b n, văn hóa, xã h i có liên quan n các nhi m v c th (ví d trong các bài c v giao ti p xã h i, các bài c v kinh doanh/d ch v ). K năng tìm thông tin, s d ng máy tính, Internet. Ki n th c n n và s chuNn b c n thi t th c hi n thành công m t bài t p/nhi m v Cc p A1.R và A2.R: Có ki n th c v ng c nh, ki n th c văn hóa – xã h i có liên quan, v ch i m (ví d v s ki n, trào lưu hay các v n ). Có các ho t ng trư c khi c, t p trung chú ý, hư ng d n và ngư i h c ư c cung c p y thông tin v nhi m v c. TRÌNH CƠ B N (A1 và A2): K năng Vi t C p A1.W M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th vi t các ch trong b ng ch cái, các s . Có th vi t các thông tin nh n di n cá nhân ơn gi n. Có th chép/ghi l i th i gian, a ch , tên, s và giá c . Có th vi t m t s lư ng nh các t quen thu c, các c m t ơn gi n và các câu v b n thân, có liên quan n nhu c u thi t y u. Tuy nhiên ki n th c v ngôn ng còn h n ch , chưa quen v i m i quan h gi a âm và ký t cũng như các quy nh v ánh v n làm h n ch kh năng vi t các t l . 2. Trình khi k t thúc c p A1.W Có th vi t m t s câu và c m t v b n thân và gia ình hay các thông tin quen thu c khác dư i d ng mô t ơn gi n, câu tr l i cho các câu h i vi t ho c các t khai ã ư c ơn gi n hóa.
 18. Có th chép thông tin cơ b n t các b n ch d n và l ch trình. Tuy nhiên ki n th c v ngôn ng còn h n ch , chưa quen v i m i quan h gi a âm và ký t cũng như các quy nh v ánh v n làm h n ch kh năng vi t các t l . i u ki n th c hi n thành công giao ti p. Ng c nh phù h p v i ngư i h c. c gi c a bài vi t r t quen thu c. Các bài c n chép ng n (danh sách g m 10 – 20 m c ho c bài vi t g m năm – b y câu) v i b c c ơn gi n, ch a ng thông tin c th hàng ngày. Bài c n chép rõ ràng, dư i d ng vi t tay ho c ánh máy. M u khai có b c c ơn gi n, ch a 8 n 12 m c thông tin cá nhân cơ b n có dòng và ô tr ng vi t rõ ràng (ví d qu c gia, tình tr ng hôn nhân, v /ch ng, con, qu c t ch, s tài kho n, v.v). Bài vi t ng n (ví d ba n năm câu) s d ng các câu quen thu c, dùng hàng ngày, phù h p v i ngư i h c, dư i d ng có hư ng d n. C p Vi t A2.W M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th th c hi n các nhi m v vi t có tính ch t cá nhân ơn gi n, quen thu c trong các ng c nh có th d oán hàng ngày. Có th vi t các câu m t m nh v b n thân và gia ình (ví d mô t và k ơn gi n). Có th sao chép ho c vi t l i các ch d n ho c tin nh n ơn gi n. Có th i n m u khai ơn gi n. 2. Trình khi k t thúc c p A2.W Có th chuy n t i các ý tư ng và thông tin ơn gi n v các kinh nghi m có tính ch t cá nhân trong các ng c nh d d oán hàng ngày dư i d ng vi t. Có th vi t các bài t , tư ng thu t các s ki n, chuy n k , k ho ch tương lai ơn gi n v b n thân, gia ình ho c các ch i m r t quen thu c. Có th vi t các tin nh n ng n: bưu nh, l i nh n, ch d n và thư. Có th i n các m u ơn.
 19. Có th sao chép thông tin t t i n, bách khoa toàn thư, sách hư ng d n s d ng. Có th chép chính t ơn gi n, ch m v i nhi u l n nh c l i. Có th vi t các câu ơn gi n m t m nh ho c câu liên k t ơn gi n. i u ki n th c hi n thành công giao ti p Ng c nh giao ti p thông thư ng, không mang tính nghi l trang tr ng. Ngư i c quen thu c. Ch quen thu c hàng ngày. Ghi chép ng n (3 n 5 câu). L i nh n, bài ghi chép g m ba n năm o n. Bài sao chép g m m t ho c hai o n văn v i b c c ơn gi n dư i d ng ánh máy ho c ch vi t rõ ràng. Bài vi t có th t các ngu n khác nhau, có th có tính ch t k thu t ho c chuyên môn. Các m u khai ơn gi n, kho ng 15 – 20 m c. Ghi chép ng n (3 n 5 câu) có th dư i d ng vi t có hư ng d n (guided text) v i các ch tr ng/ o n ghép. o n vi t ng n (5 n 8 câu) v ch quen thu c và thích h p v i ngư i h c. N i dung c n d y/h c t ư c các yêu c u c a k năng VI T c p A1.W và A2.W Ki n th c và k năng c n d y: Các k năng vi t/ghi l i thông tin (ví d l p danh sách, bao g m danh sách t v ng, i n m u khai ơn gi n, chép ch nh t ). Ki n th c v b c c bài khóa (ví d thư cá nhân, l i nh n, bài vi t, các d ng m u khai, séc, biên lai, hóa ơn), ki n th c cơ b n v c u trúc o n văn (ví d câu ch o, câu liên quan/ph ). Kh năng hi u m c ích và b c c m u khai, nh n d ng m c và kho ng tr ng cho t t c các h ng m c. Ki n th c t v ng và thành ng c n thi t hoàn thành các d ng m u khai. T dùng cho nh n d ng cá nhân như tên, a ch , ngh nghi p, v , ch ng, tình tr ng hôn nhân, qu c t ch, mã bưu i n, ngày sinh, s i n tho i, tên thành ph , qu c gia v.v ch vi t in, ch ký, b n hi u và các t vi t t t thông d ng.
 20. Các k năng v quy trình vi t: chuNn b trư c khi vi t (ví d tìm ý), vi t nháp và vi t l i (ví d c l i, ch a l i chính t , d u, ng pháp). Kh năng vi t bài khóa ng n truy n t i m t l i nh n, thông báo m t s vi c hay k m t câu chuy n ơn gi n (ví d chuy n có tính ch t riêng tư,…), k v k ho ch cho tương lai. Mô t ngư i, v t, tình hu ng ho c s vi c di n ra hàng ngày. K năng ánh máy, x lý văn b n cơ b n. Ki n th c n n và s chuNn b c n thi t th c hi n thành công m t bài t p/nhi m v VI T c p A1.W và A2.W: Ki n th c v m c ích bài khóa, c gi , ng c nh, n i dung/ch i m và t v ng liên quan, và cách trình bày thích h p (ví d ngư i h c có th c n các thông tin/ki n th c c th v các lo i m u ơn ph i i n v.v). Ch i m có th bao g m i mua hàng (ví d mua th c ăn, qu n áo), nhà c a, th i gian, ngày tháng, ti n t , ngân hàng và các d ch v tài chính, bưu i n, nhà hàng, y t , giáo d c, công vi c, kinh doanh, gia ình, kỳ ngh , phong t c, th i ti t, qu n áo, mùa, du l ch, an toàn và an ninh, các c p chính quy n, Internet, v.v. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C THƯ NG XUYÊN V TI NG ANH TH C HÀNH TRÌNH TRUNG C P (C P B1 và B2) K NĂNG NÓI K NĂNG NGHE K NĂNG C K NĂNG VI T TRÌNH TRUNG C P (B1 và B2): K năng Nói C p B1.S M c tiêu (Objectives) 1. Trình ban u c a ngư i h c Có th tham gia giao ti p xã giao và trao i v nhu c u thi t y u, ch quen thu c mà cá nhân quan tâm.
Đồng bộ tài khoản