Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
117
lượt xem
25
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG-THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 66/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THI T B NÂNG, THANG MÁY VÀ THANG CU N B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 178/ 2007/NĐ-CP ngày 3//12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngành B ; Căn c Ngh đ nh s 186/ 2007/NĐ-CP ngày 26/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01//8/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a B Lu t lao đ ng và Ngh đ nh s 110/2002/NĐ – CP ngày 27/1/2002 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 06/CP; Theo đ ngh c a C c trư ng C c An toàn lao đ ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này quy trình ki m đ nh k thu t an toàn các máy, thi t b : 1. Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn thi t b nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH); 2. Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn thang cu n (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH); 3. Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn thang máy đi n và thang máy th y l c (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH); Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s 04/2006/QĐ- BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ban hành quy trình ki m đ nh k thu t an toàn các thi t b nâng – tháng máy. Đi u 3. C c trư ng C c An toàn lao đ ng, Giám đ c các đơn v ki m đ nh k thu t an toàn, các t ch c, cá nhân s d ng các máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Văn phòng TƯ Đ ng; Bùi H ng Lĩnh - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Các t ch c ki m đ nh k thu t an toàn; - S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - B LĐTBXH: BT, các TT, các đơn v tr c thu c; - Lưu VT, C c ATLĐ(07). QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THI T B NÂNG QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i)
 2. L I NÓI Đ U QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH do C c An toàn lao đ ng biên so n, trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng Quy trình này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n vi c ki m đ nh k thu t an toàn các thi t b nâng thu c Danh m c máy, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng do B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành. Vi c ki m đ nh k thu t thi t b nâng ph i đư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau: - Sau khi l p đ t, trư c khi đưa vào s d ng; - Sau khi ti n hành c i t o, s a ch a l n; - Sau khi thi t b x y ra tai n n, s c nghiêm tr ng và đã kh c ph c xong; - H t h n ki m đ nh ho c trư c th i h n theo đ ngh c a cơ s qu n lý, s d ng thi t b nâng; - Theo yêu c u c a cơ quan thanh tra nhà nư c v lao đ ng. Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng các thi t b nâng nêu trên có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ki m đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Tiêu chu n áp d ng - TCVN 4244-2005: Thi t b nâng thi t k , ch t o và ki m tra k thu t. - TCVN 4755-1989: C n tr c – Yêu c u an toàn đ i v i các thi t b th y l c. - TCVN 5206-1990: Máy nâng h - Yêu c u an toàn đ i v i đ i tr ng và n tr ng. - TCVN 5207-1990: Máy nâng h - Yêu c u an toàn chung. - TCVN 5209-1990: Máy nâng h - Yêu c u an toàn đ i v i thi t b đi n. - TCVN 5179-90: Máy nâng h - Yêu c u th th y l c v an toàn. Có th ki m đ nh các ch tiêu v k thu t an toàn c a m t s đ i tư ng thi t b theo tiêu chu n khác khi có đ ngh c a cơ quan s d ng, hay cơ s ch t o, v i đi u ki n tiêu chu n đó ph i có các ch tiêu v k thu t an toàn b ng ho c cao hơn so v i các ch tiêu quy đ nh trong các Tiêu chu n Qu c gia (TCVN) đư c vi n d n trong quy trình này ho c các Tiêu chu n Qu c gia đã đư c nêu trên chưa có quy đ nh các ch tiêu k thu t an toàn cho đ i tư ng này. 3. Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1. Trong quy trình này s d ng các thu t ng , đ nh nghĩa trong TCVN 4244-2005. 3.2. Ki m tra hàng năm: là ho t đ ng đánh giá đ nh kỳ v tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a n i quy, quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t trong quá trình s d ng. 3.3. Ki m đ nh l n đ u: là ho t đ ng đánh giá tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a các quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t v an toàn lao đ ng khi đ i tư ng đư c l p đ t đ s d ng l n đ u tiên. 3.4. Ki m đ nh đ nh kỳ: là ho t đ ng đánh giá tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a các quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t v an toàn lao đ ng đ nh kỳ theo yêu c u t i phi u k t qu ki m đ nh. 3.5. Ki m đ nh b t thư ng: là ho t đ ng đánh giá tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a các quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t v an toàn lao đ ng khi đ i tư ng ki m đ nh b s c , tai n n ho c s a ch a l n. 4. Các bư c ki m đ nh Khi ki m đ nh l n đ u, ki m đ nh đ nh kỳ và ki m đ nh b t thư ng, cơ quan ki m đ nh ph i ti n hành l n lư t theo các bư c sau: - Ki m tra bên ngoài. - Ki m tra k thu t – Th không t i. - Các ch đ th t i – Phương pháp th . - X lý k t qu ki m đ nh.
 3. 5. Phương ti n ki m đ nh Yêu c u v phương ti n ki m đ nh: Các phương ti n ki m đ nh ph i phù h p v i đ i tư ng ki m đ nh, ph i đư c ki m chu n và có đ chính xác phù h p v i quy đ nh c a cơ quan ch c năng có th m quy n và bao g m nh ng lo i sau: - Thi t b đo t i tr ng th (l c k ). - Thi t b đo đư ng kính (thư c c p, pan me). - Thi t b đo kho ng cách (thư c lá, thư c mét). - Thi t b đo v n t c dài và v n t c quay. - Thi t b đo đi n tr cách đi n. - Thi t b đo đi n tr ti p đ t. - Các thi t b đo ki m chuyên dùng khác n u c n. 6. Đi u ki n ki m đ nh Khi ti n hành ki m đ nh thi t b ph i đ m b o các yêu c u v ch t o, c i t o, s a ch a trung đ i tu, l p đ t, s d ng phù h p thi t k k thu t và các tiêu chu n có liên quan. 7. Chu n b ki m đ nh 7.1. Th ng nh t k ho ch ki m đ nh, công vi c chu n b và ph i h p gi a đơn v ki m đ nh v i cơ s s d ng thi t b . 7.2. Ki m tra h sơ k thu t: H sơ đ ki m tra ít nh t ph i có: - Lý l ch thi t b , h sơ k thu t c a thi t b (đ i v i thi t b c i t o, s a ch a có thêm h sơ thi t k c i t o, s a ch a), các ch ng ch cáp, móc, chi ti t, c m chi ti t an toàn. - H sơ l p đ t (đ i v i nh ng thi t b l p đ t c đ nh), s a ch a, c i t o c a thi t b . - H sơ k t qu đo các thông s an toàn thi t b , các h th ng có liên quan: h th ng n i đ t, h th ng ch ng sét, h th ng đi n và các h th ng b o v khác. - H sơ v qu n lý s d ng, v n hành, b o dư ng và k t qu các l n đã ki m đ nh trư c (n u có). - Các k t qu thanh tra, ki m tra và vi c th c hi n các ki n ngh c a các l n thanh tra, ki m tra, ki m đ nh trư c (n u có). 7.3. Chu n b đ y đ các thi t b và phương ti n đ xác đ nh các thông s k thu t an toàn cho quá trình ki m đ nh. 7.4. Đ m b o đ phương ti n, t i tr ng th , trang b b o v cá nhân và quy trình, bi n pháp an toàn trong su t quá trình ki m đ nh. 8. Ti n hành ki m đ nh Khi ti n hành ki m đ nh các thi t b nâng, cơ quan ki m đ nh ph i ti n hành các công vi c sau: 8.1. Ki m tra bên ngoài Ti n hành trình t theo các bư c sau: - Ki m tra v trí l p đ t thi t b , h th ng đi n, b ng hư ng d n n i quy s d ng, hàng rào b o v , m t b ng, kho ng cách và các bi n pháp an toàn, các chư ng ng i v t c n lưu ý trong su t quá trình ti n hành ki m đ nh; s phù h p c a các b ph n, chi ti t và thông s k thu t c a thi t b so v i h sơ, lý l ch. - Xem xét l n lư t và toàn b các cơ c u, b ph n c a thi t b nâng, đ c bi t chú tr ng đ n tình tr ng các b ph n và chi ti t sau: + K t c u kim lo i c a thi t b nâng, các m i hàn, m i ghép đinh tán, m i ghép bulông c a k t c u kim lo i, bu ng đi u khi n, thang, sàn và che ch n. + Móc và các chi ti t c a móc. + Cáp và các b ph n c đ nh cáp. + Ròng r c, tr c và các chi ti t c đ nh tr c ròng r c. + B ph n n i đ t b o v .
 4. + Đư ng ray. + Các thi t b an toàn. + Các phanh. + Đ i tr ng và n tr ng (phù h p v i quy đ nh trong lý l ch thi t b ). - K t qu ki m tra bên ngoài đư c coi là đ t yêu c u n u trong quá trình ki m tra không phát hi n các hư h ng, khuy t t t. 8.2. Ki m tra k thu t – Th không t i. Th không t i ch đư c ti n hành sau khi ki m tra bên ngoài đ t yêu c u và ph i ti n hành trình t theo các bư c sau: - Phân công c th gi a nh ng ngư i tham gia ki m đ nh: ki m đ nh viên, ngư i v n hành thi t b , nh ng ngư i ph giúp (th móc cáp, th ph c v ) và ngư i ch u trách nhi m ch huy đ m b o an toàn trong khu v c th t i trong su t quá trình th t i. - Ki m đ nh viên và ngư i v n hành thi t b (ngư i v n hành ph i có b ng ho c ch ng ch v n hành phù h p v i thi t b ) th ng nh t cách trao đ i tín hi u; ngư i v n hành thi t b ch th c hi n hi u l nh c a ki m đ nh viên. - Ti n hành th không t i các cơ c u và thi t b (m c 4.3.2 TCVN 4244-2005), bao g m: t t c các cơ c u và trang b đi n, các thi t b an toàn, phanh, hãm và các thi t b đi u khi n, chi u sáng, tín hi u, âm hi u. - Các phép th trên đư c th c hi n không ít hơn 3 l n. - Th không t i đư c coi là đ t yêu c u khi các cơ c u và thi t b an toàn c a thi t b khi th ho t đ ng đúng thông s và tính năng thi t k . 8.3. Các ch đ th t i – Phương pháp th Th t i ch đư c ti n hành sau khi th không t i đ t yêu c u và ph i ti n hành trình t theo các bư c sau: 8.3.1 Th t i tĩnh - Th t i tĩnh thi t b nâng ph i ti n hành ch t t i v i t i tr ng b ng 125% (m c 4.3.2-TCVN 4244- 2005) tr ng t i thi t k ho c tr ng t i do đơn v s d ng yêu c u (tr ng t i do đơn v s d ng yêu c u ph i nh hơn t i tr ng thi t k ) và ph i phù h p v i ch t lư ng th c t c a thi t b . - Th t i tĩnh thi t b nâng căn c vào lo i thi t b và đư c th c hi n theo m c 4.3.2-TCVN 4244- 2005. - Th t i tĩnh đư c coi là đ t yêu c u n u trong 10 phút treo t i, t i không trôi, sau khi h t i xu ng, các cơ c u và b ph n c a thi t b không có v t n t, không có bi n d ng dư ho c các hư h ng khác (m c 4.3.2-TCVN 4244-2005). 8.3.2. Th t i đ ng: - Th t i đ ng ch đư c ti n hành sau khi th t i tĩnh đ t yêu c u. - Th t i đ ng thi t b nâng ph i ti n hành v i t i tr ng b ng 110% tr ng t i thi t k ho c tr ng t i do đơn v s d ng đ ngh (m c 4.3.2-TCVN 4244-2005), ti n hành nâng và h t i đó ba l n và ph i ki m tra ho t đ ng c a t t c các cơ c u khác ng v i t i đó. - Th t i đ ng thi t b nâng căn c vào lo i thi t b và đư c th c hi n theo các m c 4.3.2-TCVN 4244- 2005. - Th t i đ ng đư c coi là đ t yêu c u n u sau khi th c hi n đ y đ các bư c trên các cơ c u và b ph n c a thi t b ho t đ ng đúng tính năng thi t k và các yêu c u c a các quy ph m k thu t an toàn hi n hành, không có v t n t, không có bi n d ng dư ho c các hư h ng khác. Sau khi th t i đ ng, đưa thi t b v v trí làm vi c bình thư ng. 10. X lý k t qu ki m đ nh 10.1. L p biên b n ki m đ nh, ghi k t qu ki m đ nh vào lý l ch - Biên b n ki m đ nh k thu t an toàn thi t b nâng căn c theo ch ng lo i ph i đư c l p theo đúng m u quy đ nh t i quy trình này, trong biên b n ph i ghi đ y đ , rõ ràng các n i dung và tiêu chu n áp d ng khi ti n hành ki m đ nh, k c các tiêu chu n ch s h u thi t b yêu c u ki m đ nh có các ch
 5. tiêu an toàn cao hơn so v i các ch tiêu quy đ nh trong các TCVN m c 2 c a quy trình này (khi thi t b đư c ch t o đúng v i các tiêu chu n, các ch tiêu an toàn tương ng). - Ghi tóm t t k t qu ki m đ nh vào lý l ch thi t b (ghi rõ h tên ki m đ nh viên, ngày tháng năm ki m đ nh). 10.2. Thông qua biên b n ki m đ nh Biên b n ki m đ nh k thu t an toàn thi t b nâng ph i đư c các thành viên tham gia ki m đ nh th ng nh t và ký, trong đó b t bu c ph i có các thành viên: - Ki m đ nh viên th c hi n vi c ki m đ nh. - Ch s h u ho c ngư i đư c ch s h u y quy n. - Ngư i ch ng ki n ki m đ nh. Sau khi thông qua biên b n, các thành viên trên ký tên, ch s h u ký tên và đóng d u vào biên b n. C p phi u k t qu ki m đ nh Khi thi t b đư c ki m đ nh đ t yêu c u, c p phi u k t qu ki m đ nh (ph l c – M u phi u k t qu ki m đ nh theo quy đ nh c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i) và biên b n ki m đ nh cho cơ s . 10.3. Khi thi t b đư c ki m đ nh không đ t yêu c u, ph i ghi rõ nh ng n i dung không đ t và nh ng ki n ngh cho ch s h u thi t b bi t và có bi n pháp x lý phù h p. 11. Chu kỳ ki m đ nh Chu kỳ ki m đ nh c a thi t b nâng th c hi n theo quy đ nh t i m c 4.3.1-TCVN 4244-2005: Thi t b nâng thi t k , ch t o và ki m tra k thu t và căn c k t qu ki m đ nh k thu t an toàn nhưng không đư c dài hơn 3 năm đ i v i vi c ki m đ nh đ nh kỳ. Khi rút ng n chu kỳ ki m đ nh, ph i nêu rõ lý do trong biên b n ki m đ nh. M US 1 CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C P TRÊN Đ c l p – T do – H nh phúc ĐƠN V KI M Đ NH --------------------- --------- ..……., ngày…….tháng…….năm 200… BIÊN B N KI M Đ NH K THU T AN TOÀN C N TR C ÔTÔ/BÁNH XÍCH S : ………….. Chúng tôi g m: 1. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên 2. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên Đã ti n hành ki m đ nh c n tr c ôtô/bánh xích t i: ......................................................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................................................. Th i gian ti n hành ki m đ nh: ........................................................................................................ Ch ng ki n vi c ki m đ nh và thông qua biên b n có: 1. ...................................................Ch c v :................................................................................... 2. ...................................................Ch c v :................................................................................... I. LÝ DO KI M Đ NH: L NĐ U Đ nh kỳ B t thư ng • Lý do ki m tra b t thư ng:............................................................................................................ II. Đ C TÍNH K THU T C A THI T B : C n tr c ôtô/Bánh xích
 6. - Mã hi u: .......................... - V n t c quay: .........v/ph - S ch t o: .......................... - V n t c di chuy n máy tr c: ........m/ph - Năm s n xu t: .......................... - T m v i: .............m - Nhà ch t o: .......................... - Đ cao nâng móc (chính/ph ): .............m - Tr ng t i thi t k : .......................... t n - Tr ng t i t m v i l n nh t: ...........t n - V n t c nâng: .......................... m/ph - Công d ng: ................ III. TIÊU CHU N ÁP D NG ............................................................................................................ IV. K T QU KI M Đ NH: A. KI M TRA H SƠ K THU T TT Danh m c Đ t Không đ t Ghi chú 1 Lý l ch máy tr c 2 Bi n ki m soát S : B. KI M TRA BÊN NGOÀI; TH KHÔNG T I: TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 Móc chính/móc ph 15 TB báo t c đ gió 2 C m pu li 16 Thi t b kh ng ch đ cao 3 Cáp nâng chính 17 Thi t b kh ng ch góc nâng c n 4 Cáp nâng ph 18 Đ i tr ng 5 Gi ng c n 19 Cơ c u di chuy n 6 Cáp nâng c n 20 Phanh nâng chính 7 Cơ c u nâng chính 21 Phanh di chuy n 8 Cơ c u nâng ph 22 Phanh nâng ph 9 Cơ c u nâng c n 23 Phanh nâng c n 10 Cơ c u ra vào c n 24 Thi t b báo t m v i và t i tr ng tương ng 11 Chân ch ng (xích) 25 H th ng đi u khi n 12 Còi/chuông 26 H th ng th y l c 13 K t c u kim lo i c n 27 H th ng ra vào c n 14 Khung máy tr c 28 Ki m tra toàn h th ng C. TH T I: V trí treo t i và k t Không T mv i Tr ng t i tương T i th T i th TT Đ t qu th đ t (m) ng (t n) tĩnh (t n) đ ng (t n) 1 T m v i nh nh t R= 2 T m v i l n nh t R= 3 C n ph 4 Chi u dài c n chính 5 Đ n đ nh
 7. TT Đánh giá k t qu Đ t Không Ghi TT Đánh giá k t qu Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 K t c u kim lo i 6 Phanh cơ c u quay 2 Phanh nâng t i 7 Phanh di chuy n 3 Phanh nâng c n 8 Chân ch ng (d i xích) 4 Thi t b ch ng quá 9 H th ng th y l c t i 5 Cáp nâng t i 10 H th ng đi u khi n D. K T LU N VÀ KI N NGH : 1. Ki n ngh : - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... 2. K t lu n: C n tr c ôtô/bánh xích đã đư c ki m đ nh theo TCVN 4244-2005, đ đi u ki n ho t đ ng v i tr ng t i l n nh t là:……. t n/…….. m 3. Th i gian ki m đ nh l n sau:…. 200 ĐƠN V S D NG NGƯ I CH NG KI N KI M Đ NH VIÊN (Ký tên và đóng d u) M US 2 CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C P TRÊN Đ c l p – T do – H nh phúc ĐƠN V KI M Đ NH --------------------- --------- ..……., ngày…….tháng…….năm 200… BIÊN B N KI M Đ NH K THU T AN TOÀN C N TR C THÁP/ C N TR C CHÂN Đ S : ………….. Chúng tôi g m: 1. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên 2. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên Đã ti n hành ki m đ nh c n tr c tháp/c n tr c chân đ t i: ......................................................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................................................. V trí l p đ t thi t b : ........................................................................................................................ Th i gian ti n hành ki m đ nh: ........................................................................................................ Ch ng ki n vi c ki m đ nh và thông qua biên b n có: 1. ...................................................Ch c v :................................................................................... 2. ...................................................Ch c v :................................................................................... I. LÝ DO KI M Đ NH: L nđ u Đ nh kỳ B t thư ng
 8. • Lý do ki m đ nh b t thư ng: ......................................................................................................... II. Đ C TÍNH K THU T C A THI T B : - Mã hi u: .......................... - V n t c di chuy n xe con: ........m/ph - S ch t o: .......................... - V n t c di chuy n máy tr c: ........m/ph - Năm s n xu t: .......................... - T m v i: .............m - Nhà ch t o: .......................... - Đ cao nâng móc: .............m - Tr ng t i thi t k : ................... t n - Tr ng t i t m v i l n nh t: ...........t n - V n t c nâng: ................ m/ph - Công d ng: ................ - V n t c quay: ...................v/ph III. TIÊU CHU N ÁP D NG ............................................................................................................ IV. K T QU KI M Đ NH: A. KI M TRA H SƠ K THU T Không Ghi Không Ghi TT Danh m c Đ t TT Danh m c Đ t đ t chú đ t chú 1 Lý l ch máy tr c 3 H sơ k t c u móng (đư ng ray – n n ray) B. KI M TRA BÊN NGOÀI; TH KHÔNG T I: TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 Móc 17 Thi t b h n ch hành trình xe con 2 Cáp nâng t i 18 Thi t b h n ch hành trình máy tr c 3 Cáp nâng c n 19 H th ng đi n đi u khi n, đ ng l c, chi u sáng 4 Cáp di chuy n xe 20 Thi t b kh ng ch con góc nâng c n 5 Gi ng c n 21 C m pu li 6 Đ i tr ng; c n 22 Ca bin đi u khi n 7 Cơ c u nâng t i 23 Phanh di chuy n xe con 8 Cơ c u nâng c n 24 Neo gi ng 9 Cơ c u di chuy n xe 25 Phanh di chuy n con máy tr c 10 Cơ c u di chuy n 26 Còi/chuông máy tr c 11 Phanh nâng t i 27 Ti p đ a (ch ng sét) 12 Phanh nâng c n 28 Thi t b báo t c đ gió 13 K t c u kim lo i tháp 29 Thi t b ch báo t m v i và t i tr ng tương ng 14 Cơ c u l p d ng 30 Thi t b báo vùng nguy hi m, đèn báo
 9. không 15 Đư ng ray – n n ray 31 Kho ng cách an toàn v i các công trình xung quanh 16 Thi t b kh ng ch 32 Ki m tra toàn h đ cao th ng C. TH T I: V trí treo t i và k t Không T mv i Tr ng t i tương T i th T i th TT Đ t qu th đ t (m) ng (t n) tĩnh (t n) đ ng (t n) 1 T m v i nh nh t R= 2 T m v i l n nh t R= 3 Th c n ph 4 Chi u dài c n chính 5 Đ n đ nh TT Đánh giá k t qu Đ t Không Ghi TT Đánh giá k t qu Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 K t c u kim lo i 5 Phanh cơ c u quay 2 Phanh nâng t i 6 Phanh di chuy n máy tr c 3 Phanh nâng c n 7 Phanh di chuy n xe con 4 Cáp nâng t i 8 Thi t b ch ng quá t i D. K T LU N VÀ KI N NGH : 1. Ki n ngh : - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... 2. K t lu n: C n tr c tháp/c n tr c chân đ đã đư c ki m đ nh theo TCVN 4244-2005, đ đi u ki n ho t đ ng v i tr ng t i l n nh t là:……. t n/…….. m 3. Th i gian ki m đ nh l n sau: ĐƠN V S D NG NGƯ I CH NG KI N KI M Đ NH VIÊN (Ký tên và đóng d u) M US 3 CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C P TRÊN Đ c l p – T do – H nh phúc ĐƠN V KI M Đ NH --------------------- --------- ..……., ngày…….tháng…….năm 200… BIÊN B N KI M Đ NH K THU T AN TOÀN C NG TR C/ C U TR C/PA LĂNG S : …………..
 10. Chúng tôi g m: 1. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên 2. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên Đã ti n hành ki m đ nh c ng tr c/c u tr c/pa lăng t i: ......................................................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................................................. V trí l p đ t thi t b : ........................................................................................................................ Th i gian ti n hành ki m đ nh: ........................................................................................................ Ch ng ki n vi c ki m đ nh và thông qua biên b n có: 1. ...................................................Ch c v :................................................................................... 2. ...................................................Ch c v :................................................................................... I. LÝ DO KI M Đ NH: L nđ u Đ nh kỳ B t thư ng • Lý do ki m đ nh b t thư ng: ......................................................................................................... II. Đ C TÍNH K THU T C A THI T B : C ng tr c/C u tr c/palăng - Mã hi u: .......................... - V n t c di chuy n xe con: ........m/ph - S ch t o: .......................... - V n t c di chuy n máy tr c: ........m/ph - Năm s n xu t: .......................... - Kh u đ , công xôn: .............m - Nhà ch t o: .......................... - Đ cao nâng móc (chính/ph ) .............m - Tr ng t i thi t k : ................... t n - Tr ng t i cu i công xôn: ...........t n - V n t c nâng: ................ m/ph - Công d ng: ................ III. TIÊU CHU N ÁP D NG ............................................................................................................ IV. K T QU KI M Đ NH: A. KI M TRA H SƠ K THU T TT Danh m c Đ t Không đ t Ghi chú 1 Lý l ch máy tr c B. KI M TRA BÊN NGOÀI; TH KHÔNG T I: TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 Móc chính/móc ph 12 Phanh nâng chính 2 C m pu li 13 Phanh nâng ph 3 Cáp nâng chính 14 Phanh di chuy n xe con 4 Cáp nâng ph 15 Đư ng ray – n n ray 5 K t c u kim lo i d m 16 K p ray chính; liên k t v i 17 Còi (chuông) công trình 6 Khung máy tr c 18 Thi t b kh ng ch đ cao 7 Phanh di chuy n 19 Thi t b kh ng ch di máy tr c chuy n xe con 8 Cơ c u nâng chính 20 H th ng đi n 9 Cơ c u nâng ph 21 H th ng đi u khi n
 11. 10 Cơ c u di chuy n xe 22 Thi t b kh ng ch di con chuy n máy tr c 11 Cơ c u di chuy n 23 Ki m tra toàn h máy tr c th ng C. TH T I: V trí treo t i và k t Không Tr ng t i tương ng T i th tĩnh T i th đ ng TT Đ t qu th đ t (t n) (t n) (t n) 1 Gi a kh u đ 2 Cu i công xôn 3 Đ n đ nh TT Đánh giá k t qu Đ t Không Ghi TT Đánh giá k t qu Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 K t c u kim lo i 5 Phanh nâng t i 2 H th ng đi u khi n 6 Phanh di chuy n xe con 3 Thi t b ch ng quá 7 Phanh di chuy n t i máy tr c 4 Cáp nâng t i D. K T LU N VÀ KI N NGH : 1. Ki n ngh : - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... 2. K t lu n: C ng tr c/c u tr c/pa lăng đã đư c ki m đ nh theo TCVN 4244-2005, đ đi u ki n ho t đ ng v i tr ng t i l n nh t là:……….. m 3. Th i gian ki m đ nh l n sau: ĐƠN V S D NG NGƯ I CH NG KI N KI M Đ NH VIÊN (Ký tên và đóng d u) M US 4 CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C P TRÊN Đ c l p – T do – H nh phúc ĐƠN V KI M Đ NH --------------------- --------- ..……., ngày…….tháng…….năm 200… BIÊN B N KI M Đ NH K THU T AN TOÀN T I NÂNG S : ………….. Chúng tôi g m: 1. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên 2. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên Đã ti n hành ki m đ nh t i nâng t i:
 12. ......................................................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................................................. V trí l p đ t thi t b : ........................................................................................................................ Th i gian ti n hành ki m đ nh: ........................................................................................................ Ch ng ki n vi c ki m đ nh và thông qua biên b n có: 1. ...................................................Ch c v :................................................................................... 2. ...................................................Ch c v :................................................................................... I. LÝ DO KI M Đ NH: L NĐ U Đ nh kỳ B t thư ng • Lý do ki m đ nh b t thư ng: ......................................................................................................... II. Đ C TÍNH K THU T C A THI T B : - Lo i và mã hi u: .......................... - Tr ng t i thi t k : .......................... t n - S ch t o: .......................... - V n t c nâng: ....................... m/ph - Năm s n xu t: .......................... - Chi u cao nâng: ............................. m - Nhà ch t o: .......................... - Công d ng: ................................. III. TIÊU CHU N ÁP D NG ............................................................................................................ IV. K T QU KI M Đ NH: A. KI M TRA H SƠ K THU T TT Danh m c Đ t Không đ t Ghi chú 1 Lý l ch máy tr c B. KI M TRA BÊN NGOÀI; TH KHÔNG T I: TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 Móc (ho c bàn 9 Phanh nâng t i nâng) 2 Tang 10 Còi/chuông 3 Cáp 11 Ti p đ a (ch ng sét) 4 Pu li d n hư ng 12 Vòng rào an toàn 5 Khung đ 13 H th ng đi u khi n 6 Neo t i 14 K t c u treo pu li d n hư ng, pu li móc 7 Thi t b kh ng ch 15 Ki m tra toàn h đ cao nâng th ng 8 Cơ c u nâng t i C. TH T I: V trí treo t i và k t Không Tr ng t i tương ng T i th tĩnh T i th đ ng TT Đ t qu th đ t (t n) (t n) (t n) 1 Móc/bàn nâng 2 Đ n đ nh TT K t qu th t i Đ t Không Ghi TT K t qu th t i Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 Khung đ 5 Cáp nâng t i
 13. 2 Neo t i 6 H th ng đi u khi n 3 Phanh nâng t i 7 K t c u treo pu li 4 Cơ c u nâng t i D. K T LU N VÀ KI N NGH : 1. Ki n ngh : - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... 2. K t lu n: T i nâng đã đư c ki m đ nh theo TCVN 4244-2005, đ đi u ki n ho t đ ng v i tr ng t i l n nh t là:……. t n/…….. m 3. Th i gian ki m đ nh l n sau: ĐƠN V S D NG NGƯ I CH NG KI N KI M Đ NH VIÊN (Ký tên và đóng d u) M US 5 CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C P TRÊN Đ c l p – T do – H nh phúc TRUNG TÂM KI M Đ NH --------------------- K THU T AN TOÀN --------- ..……., ngày…….tháng…….năm 200… BIÊN B N KI M Đ NH K THU T AN TOÀN V N THĂNG CH HÀNG S : ………….. Chúng tôi g m: 1. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên 2. ..............................................................................................................................Ki m đ nh viên Đã ti n hành ki m đ nh v n thăng ch hàng t i: ......................................................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................................................. V trí l p đ t thi t b : ........................................................................................................................ Th i gian ti n hành ki m đ nh: ........................................................................................................ Ch ng ki n vi c ki m đ nh và thông qua biên b n có: 1. ...................................................Ch c v :................................................................................... 2. ...................................................Ch c v :................................................................................... I. LÝ DO KI M Đ NH: L NĐ U Đ nh kỳ B t thư ng • Lý do ki m đ nh b t thư ng: ......................................................................................................... II. Đ C TÍNH K THU T C A THI T B : - Mã hi u: .......................... - Tr ng t i thi t k : .......................... t n - S ch t o: .......................... - V n t c nâng: ....................... m/ph - Năm s n xu t: .......................... - Chi u cao nâng: ............................. m
 14. - Nhà ch t o: .......................... - Công d ng: ................................. III. TIÊU CHU N ÁP D NG ............................................................................................................ IV. K T QU KI M Đ NH: A. KI M TRA H SƠ K THU T Không Ghi Không Ghi TT Danh m c Đ t TT Danh m c Đ t đ t chú đ t chú 1 Lý l ch máy tr c 2 H sơ k t c u đ móng B. KI M TRA BÊN NGOÀI; TH KHÔNG T I: TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi TT Cơ c u; b ph n Đ t Không Ghi đ t chú đ t chú 1 Sàn nâng 9 Phanh nâng t i 2 Tang cáp 10 Phanh ch ng rơi 3 Cáp 11 Khung đ (gi m ch n) 4 K t c u kim lo i tháp 12 Còi/chuông 5 Neo gi ng 13 Ti p đ a (ch ng sét) 6 Thi t b kh ng ch 14 Vòng rào an toàn hành trình nâng h 7 Cơ c u l p d ng 15 H th ng đi u khi n 8 Cơ c u nâng t i 16 Ki m tra toàn h th ng C. TH T I: - V trí treo t i và th t i tương ng: Không Tr ng t i tương TT V trí x p t i Đ t T i th tĩnh (t n) T i th đ ng (t n) đ t ng (t n) 1 Trên bàn nâng 2 Đ n đ nh Không Ghi Không Ghi TT K t qu th t i Đ t TT K t qu th t i Đ t đ t chú đ t chú 1 K t c u kim lo i tháp 5 H th ng đi u khi n 2 K t c u sàn nâng 6 Phanh ch ng rơi 3 Phanh nâng t i 7 Neo gi ng 4 Cáp nâng t i D. K T LU N VÀ KI N NGH : 1. Ki n ngh : - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... 2. K t lu n: V n thăng ch hàng đã đư c ki m đ nh theo TCVN 4244-2005, đ đi u ki n ho t đ ng v i tr ng t i l n nh t là:……. t n 3. Th i gian ki m đ nh l n sau:……. 200
 15. ĐƠN V S D NG NGƯ I CH NG KI N KI M Đ NH VIÊN (Ký tên và đóng d u) QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THANG CU N QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i) L I NÓI Đ U QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH do C c An toàn lao đ ng biên so n, trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THANG CU N VÀ BĂNG CH NGƯ I 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng Quy trình này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n vi c ki m đ nh k thu t an toàn các lo i thang cu n và băng ch ngư i thu c Danh m c máy, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng do B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành. Vi c ki m đ nh thang cu n ph i đư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau: - Sau khi l p đ t, trư c khi đưa vào s d ng. - Sau khi ti n hành c i t o, s a ch a l n. - Sau khi x y ra tai n n, s c nghiêm tr ng và đã kh c ph c xong. - H t h n ki m đ nh ho c trư c th i h n theo đ ngh c a cơ s qu n lý, s d ng thang cu n. - Theo yêu c u c a cơ quan thanh tra nhà nư c v lao đ ng. Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng các lo i thang cu n nêu trên có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ki m đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Tiêu chu n áp d ng - TCVN 6397-1998: Thang cu n và băng ch ngư i – Yêu c u an toàn v c u t o và l p đ t. - TCVN 6906-2001: Thang cu n và băng ch ngư i – Phương pháp th , các yêu c u an toàn v c u t o và l p đ t. Có th ki m đ nh theo m t tiêu chu n khác theo đ ngh c a cơ s s d ng, hay cơ s ch t o, nhưng tiêu chu n đó ph i có các ch tiêu v k thu t an toàn b ng ho c cao hơn so v i các ch tiêu quy đ nh trong các Tiêu chu n Qu c gia (TCVN). 3. Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1. Trong quy trình này s d ng các thu t ng , đ nh nghĩa quy đ nh trong TCVN 6397: 1998. 3.2. Ki m tra hàng năm: là ho t đ ng đánh giá đ nh kỳ v tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a n i quy, quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t trong quá trình s d ng. 3.3. Ki m đ nh l n đ u: là ho t đ ng đánh giá tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a các quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t v an toàn lao đ ng khi đ i tư ng đư c l p đ t đ s d ng l n đ u tiên. 3.4. Ki m đ nh đ nh kỳ: là ho t đ ng đánh giá tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a các quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t v an toàn lao đ ng đ nh kỳ theo yêu c u t i phi u k t qu ki m đ nh. 3.5. Ki m đ nh b t thư ng: là ho t đ ng đánh giá tình tr ng k thu t c a đ i tư ng ki m đ nh theo quy đ nh c a các quy trình k thu t, tiêu chu n k thu t v an toàn lao đ ng khi đ i tư ng ki m đ nh b s c , tai n n ho c s a ch a l n. 4. Các bư c ki m đ nh Khi ki m đ nh l n đ u, ki m đ nh đ nh kỳ và ki m đ nh b t thư ng, cơ quan ki m đ nh ph i ti n hành theo các bư c sau:
 16. - Ki m tra bên ngoài. - Ki m tra k thu t – th không t i. - Các ch đ th t i – phương pháp th . - X lý k t qu ki m đ nh. 5. Phương ti n ki m đ nh Yêu c u v phương ti n ki m đ nh: Các phương ti n ki m đ nh ph i phù h p tiêu chu n Qu c gia, v i đ i tư ng ki m đ nh và ph i đư c ki m chu n, có đ chính xác phù h p v i quy đ nh c a cơ quan ch c năng có th m quy n và bao g m nh ng lo i sau: - Thi t b đo đi n tr cách đi n. - Thi t b đo đi n tr ti p đ t. - Thi t b đo dòng đi n. - Thi t b đo hi u đi n th . - Thi t b đo t c đ dài và t c đ vòng. - Các thi t b đo lư ng cơ khí: đo đ dài, đo đư ng kính, đo khe h . - Thi t b đo cư ng đ ánh sáng. - Các thi t b đo ki m chuyên dùng khác n u c n. 6. Đi u ki n ki m đ nh Vi c ki m đ nh thang cu n và băng ch ngư i ch đư c ti n hành khi k t c u công trình l p đ t thang đúng v i thi t k đã đư c duy t và khi thang tr ng thái s n sàng ho t đ ng t i nơi l p đ t, trư c khi đưa vào s d ng. 7. Chu n b ki m đ nh 7.1. Th ng nh t k ho ch ki m đ nh, công vi c chu n b và ph i h p gi a cơ quan ki m đ nh v i cơ s s d ng thi t b . 7.2. Ki m tra h sơ thi t b : H sơ ki m tra ít nh t ph i có: - H sơ k thu t: b n v , kích thư c, đ c tính k thu t; - H sơ l p đ t: v trí l p đ t, các kích thư c an toàn, các s li u v đ cách đi n, đi n tr ti p đ t, h th ng b o v ; - H sơ qu n lý k thu t, v n hành, b o dư ng, ki m đ nh (n u ki m đ nh l n k ti p). - Các k t qu thanh tra, ki m tra và vi c th c hi n các ki n ngh c a các l n thanh tra, ki m tra ho c ki m đ nh trư c (n u có). 7.3. Chu n b đ y đ các thi t b , phương ti n k thu t ph c v cho công vi c ki m đ nh đ i v i t ng ch ng lo i thi t b . 7.4. Chu n b đ y đ các phương ti n, trang b b o v cá nhân và các bi n pháp, quy trình an toàn trong su t quá trình ki m đ nh. 8. Ti n hành ki m đ nh Khi ti n hành ki m đ nh thang cu n và băng ch ngư i, cơ quan ki m đ nh ph i ti n hành các công vi c sau: 8.1. Ki m tra bên ngoài Vi c ki m tra bên ngoài bao g m các công vi c sau đây: 8.1.1. Ki m tra tính đ y đ và đ ng b c a thi t b - Ki m tra tính đ y đ c a các b ph n, c m máy. - Ki m tra thông s k thu t, tính đ ng b c a các c m máy v các ch tiêu k thu t: t c đ , đi n áp, kích thư c l p đ t theo đi u 3.2 c a TCVN 6906: 2001 8.1.2. Ki m tra s chính xác gi a h sơ c a nhà ch t o, l p đ t so v i th c t (v các thông s , ch tiêu k thu t, nhãn hi u).
 17. 8.1.3. Ki m tra các khuy t t t, bi n d ng c a các b ph n, c m máy 8.1.4. Ki m tra bao che các c m máy và các b ph n c a thang 8.1.5. Ki m tra các k t c u g i đ 8.2. Ki m tra k thu t – Th không t i. 8.2.1. Ki m tra ph n l p đ t và đ chính xác các kích thư c hình h c - Khe h gi a b c thang và t m ch n thành bên không l n hơn 4mm m i bên và 7mm cho t ng khe h c hai bên đo t i hai đi m đ i di n nhau, đánh giá theo m c 8.2.1- TCVN 6397: 1998. - Khe h gi a các t m ch n thành lan can li n k l p ti p nhau không quá 4mm, đánh giá theo m c 4.1.5.4-TCVN 6397: 1998. - Khe h gi a hai b c thang k ti p: không l n hơn 6mm, đánh giá theo m c 8.1 TCVN 6397: 1998. - Đ sâu ăn kh p c a răng lư c, đánh giá theo m c 8.3.1-TCVN 6397: 1998. - Khe h gi a chân răng lư c và mép trên c a ph n b m t b c thang, đánh giá theo m c 8.3.2- TCVN 6397: 1998. - Khe h gi a tay v n và d n hư ng: không l n hơn 8mm, đánh giá theo m c 6.3.1-TCVN 6397:1998. - Kho ng cách theo phương ngang gi a mép ngoài c a tay v n v i tư ng bên ho c t m ch n th ng đ ng: không nh hơn 80mm, đánh giá theo m c 6.3.1-TCVN 6397: 1998. - Kích thư c l i vào và l i ra, đánh giá theo m c 4.2.1-TCVN 6397: 1998. - Chi u cao thông th y phía trên b c thang ho c t m n n: không nh hơn 2,3m, đánh giá theo m c 4.2.3-TCVN 6397: 1998. - Kho ng cách g n nh t gi a hành khách đ n vùng t m lư c đ i v i thang cu n và băng ch ngư i trang b thi t b kh i đ ng t đ ng. - B o v đi m vào tay v n, đánh giá theo m c 6.5-TCVN 6397: 1998. - Cơ che ch n, đánh giá theo các kho n c a m c 4.1.1-TCVN 6397: 1998. - C a ki m tra, đánh giá theo các kho n c a m c 4.1.3-TCVN 6397: 1998. 8.2.2. Ki m tra s đ ng b , đ y đ , k t c u và b trí h p lý và kh năng làm vi c an toàn c a các thi t b , cơ c u sau: - Thi t b ch ng k t t i đi m vào c a tay v n. - Thi t b t đ ng d ng thang khi có v t l k t vào t m lư c. - Thi t b an toàn ch ng đ t tay v n (n u có). - S lư ng, v trí, c u t o và công t c d ng. - B kh ng ch v n t c (n u có). - Thi t b d ng t đ ng khi x y ra đ o chi u b t thư ng (n u có). - Thi t b an toàn ngăn ng a chùng xích, đ t xích, tu t xích. - Thi t b an toàn ch ng v t l k t vào gi a t m ch n dư i và m t bên b c thang. 8.2.3. Ki m tra các yêu c u v h th ng an toàn, b o v . - Ki m tra h th ng bôi trơn; - Đo đi n áp, cư ng đ dòng đi n, so sánh v i h sơ thi t b . 8.2.4. Ki m tra s ho t đ ng c a h th ng đi n an toàn, bao g m: - Công t c chính, đánh giá theo m c 11.4-TCVN 6397: 1998; - Công t c an toàn, đánh giá theo m c 11.7.2.2-TCVN 6397: 1998; - Công t c d ng thang; - Thi t b ch ng k t tay; - Thi t b d ng thang khi có v t l k t vào t m lư c; - B kh ng ch vư t t c n u có;
 18. - Thi t b d ng kh n c p, đánh giá theo m c 11.8.2.4.1; 11.8.2.3.2-TCVN 6397: 1998; - Thi t b t đ ng d ng – kh i đ ng t đ ng (n u có). 8.2.5. Th không t i - Kh i đ ng và cho thang ch y không t i ít nh t 15 phút theo c hai hư ng chuy n đ ng. - Đánh giá kh năng ho t đ ng n u thang cu n và băng ch ngư i đ t n i ti p nhau không có l i ra trung gian theo m c 4.2.1-TCVN 6397: 1998. - Đo t c đ đ nh m c c a thang cu n ho c băng ch ngư i. So sánh v i h sơ thi t b và ph i th a mãn m c 10.2.1 và 10.2.2-TCVN 6397: 1998. - Sai s v n t c < 5%, đánh giá theo m c 10.2.3-TCVN 6397: 1998. - Đo v n t c tay v n, đánh giá theo m c 6.1-TCVN 6397: 1998. - Th phanh không t i băng ch ngư i Th c hi n theo m c 4.2.6-TCVN 6906: 2001, đánh giá theo 10.4.4.4-TCVN 6397: 1998. 8.3. Các ch đ th t i – Phương pháp th 8.3.1 Th phanh chính: - Th phanh không t i thang cu n th c hi n theo m c 4.2.4.1-TCVN 6906: 2001, đánh giá theo m c 10.4.4.2-TCVN 6397: 1998. - Th phanh có t i thang cu n th c hi n theo m c 4.2.4.2-TCVN 6906: 2001, đánh giá theo m c 10.4.4.2-TCVN 6397: 1998. - Th phanh băng ch ngư i có t i Th c hi n theo m c 4.2.7-TCVN 6906: 2001, đánh giá theo m c 10.4.4.4-TCVN 6397: 1998. 8.3.2. Th phanh ph (n u có) Th c hi n theo m c 4.2.5-TCVN 6906: 2001. 9. X lý k t qu ki m đ nh 9.1. L p biên b n ki m đ nh (theo m u t i ph n ph l c c a quy trình này). Biên b n ki m đ nh đư c l p t i cơ s s d ng, trong đó ph i ghi đ y đ , rõ ràng n i dung và tiêu chu n áp d ng. 9.2. Thông qua biên b n Biên b n ki m đ nh ph i thông qua t i cơ s và các thành viên tham gia th ng nh t và ký vào biên b n. Trong đó b t bu c ph i có các thành viên: - Ki m đ nh viên th c hi n vi c ki m đ nh. - Ch s d ng ho c ngư i đư c y quy n. - Ngư i ch ng ki n. 9.3. Ghi tóm t t k t qu ki m đ nh vào lý l ch thi t b . 9.4. Khi thi t b đư c ki m đ nh đ t yêu c u, c p phi u k t qu ki m đ nh (ph l c – M u phi u k t qu ki m đ nh theo quy đ nh c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i) và biên b n ki m đ nh cho cơ s . 9.5. Khi thi t b đư c ki m đ nh không đ t yêu c u, ph i ghi rõ nh ng n i dung không đ t và nh ng ki n ngh cho ch s h u bi t và có bi n pháp x lý phù h p. 10. Chu kỳ ki m đ nh 10.1. Th c hi n các bư c ki m đ nh t m c 4.1.1 đ n 8.3.2 c a quy trình này và chu kỳ không quá 5 năm theo m c A 2.1.4 ph l c A TCVN 6397: 1998. 10.2. Khi rút ng n chu kỳ ki m đ nh, ph i nêu rõ lý do trong biên b n ki m đ nh. CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C P TRÊN Đ c l p – T do – H nh phúc ĐƠN V KI M Đ NH --------------------- ---------
 19. ..……., ngày…….tháng…….năm 200… BIÊN B N KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THANG CU N (BĂNG CH NGƯ I) S :………./KĐ I Chúng tôi g m: 1...............................................................- Ki m đ nh viên s :........................................................ 2...............................................................- Ki m đ nh viên s :........................................................ - Cơ s s d ng thi t b : ................................................................................................................. - Đ a ch : .......................................................................................................................................... - V trí l p đ t: ................................................................................................................................. - Th i gian ti n hành ki m đ nh:...................................................................................................... - Ch ng ki n vi c ki m đ nh và thông qua biên b n có: 1. ...................................................Ch c v :................................................................................... 2. ...................................................Ch c v :................................................................................... I. LÝ DO KI M Đ NH: L nđ u Đ nh kỳ B t thư ng II. Đ C TÍNH K THU T Hãng ch t o: Chi u r ng b c thang (mm): S ch t o: Đ cao nâng (mm): Năng su t (ngư i/h): Góc nâng (Đ ): V n t c đ nh m c (m/ph): Tên t ng ph c v : III. TIÊU CHU N ÁP D NG ............................................................................................................ IV. K T QU KI M Đ NH: A. KI M TRA H SƠ: TT H ng m c ki m tra Có Không có Ghi chú 1 H sơ k thu t 2 H sơ l p đ t 3 H sơ qu n lý B. KI M TRA BÊN NGOÀI - Tính đ y đ - đ ng b c a thang: ................................................................................................. - Các khuy t t t – bi n d ng: .......................................................................................................... C. KI M TRA K THU T – TH KHÔNG T I: 1. Ph n l p đ t và đ chính xác các kích thư c hình h c: - Các t m ch n dư i, vách che trong, vách che ngoài c a lan can: Đ t Không đ t - Các b c thang, răng lư c, sàn chi u ngh : Đ t Không đ t - Các băng tay v n (khe h - b o v đi m vào): Đ t Không đ t - Khe h gi a b c thang và t m ch n thành bên: Đ t Không đ t - Khe h gi a hai b c thang k ti p: Đ t Không đ t - Khe h gi a b c thang v i răng lư c: Đ t Không đ t - Đ sâu ăn kh p c a răng lư c: Đ t Không đ t - Kho ng cách an toàn v i các b ph n công trình xung quanh: Đ t Không đ t
 20. 2. Ki m tra các yêu c u v h th ng - Ki m tra toàn h th ng: Đ t Không đ t - H th ng bôi trơn: Đ t Không đ t - Cách đi n gi a các dây pha và dây pha v i đ t: Đ t Không đ t - Đi n tr n i đ t: Đ t Không đ t - Dòng đi n đ ng cơ d n đ ng: Đ t Không đ t 3. Ki m tra tính đ y đ và s ho t đ ng c a các thi t b , cơ c u an toàn - Các công t c d ng thang, công t c an toàn: Đ t Không đ t - Thi t b ch ng k t tay: Đ t Không đ t - Thi t b d ng thang khi có v t l t vào t m lư c: Đ t Không đ t - B kh ng ch v n t c (n u có): Đ t Không đ t - Thi t b ch ng k t v t l gi a t m ch n dư i và m t bên b c thang: Đ t Không đ t - Thi t b t đ ng d ng khi x y ra đ o chi u b t thư ng: Đ t Không đ t - Thi t b d ng khi đ t tay v n ho c gãy b c thang: Đ t Không đ t - Thi t b t đ ng d ng, t đ ng kh i đ ng thang: Đ t Không đ t D. CÁC CH Đ TH - PHƯƠNG PHÁP TH 1. Th ho t đ ng không t i: cho thang ch y c hai chi u trong th i gian t i thi u là 15 phút - Tình tr ng ho t đ ng c a thang: Đ t Không đ t - So sánh t c đ c a thang và t c đ băng tay v n: Đ t Không đ t 2. Th phanh chính: cho thang ho t đ ng liên t c ít nh t là 1 gi - Quãng đư ng phanh không t i: Đ t Không đ t - Quãng đư ng phanh có t i: Đ t Không đ t V. K T LU N 1. Nh n xét chung: - Thi t b đ t yêu c u Không đ t yêu c u - V i năng su t v n chuy n:………………………………...ngư i/h 2. Ki n ngh :................................................................................................................................... - Th i gian ki m đ nh l n sau:………. 200…. CƠ S S D NG NGƯ I CH NG KI N KI M Đ NH VIÊN QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THANG MÁY ĐI N VÀ THANG MÁY TH Y L C QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i) L I NÓI Đ U QCVN: 2008/BLĐTBXH do C c An toàn lao đ ng biên so n, trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN THANG MÁY ĐI N VÀ THANG MÁY TH Y L C 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng Quy trình này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n vi c ki m đ nh k thu t an toàn các thang máy d n đ ng đi n, d n đ ng th y l c thu c Danh m c máy, thi t b ,
Đồng bộ tài khoản