Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 66/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 4 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I MÁY PHÁT ĐI N” B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét đ ngh c a C c trư ng C c D tr qu c gia, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy chu n k thu t qu c gia v d tr qu c gia đ i v i máy phát đi n”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau sáu tháng, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n vi c qu n lý, nh p, xu t và b o qu n máy phát đi n d tr qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC; - Ki m toán NN; - Công báo; Ph m S Danh - C c KTVB (B Tư pháp); - Các DTQG khu v c; - Các đơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B TC; - Lưu: VT, C c DTQG.
 2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 2: 2008/BTC QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I MÁY PHÁT ĐI N National technical regulation on national reserve of generator HÀ N I - 2008
 3. L I NÓI Đ U QCVN 2: 2008/BTC do Trung tâm Khoa h c b o qu n và B i dư ng nghi p v biên so n, C c D tr qu c gia trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I MÁY PHÁT ĐI N National technical regulation on national reserve of generator 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh nh ng yêu c u v th t c ki m tra khi giao nh n, v n chuy n và b o qu n lưu kho đ i v i máy phát đi n do C c D tr qu c gia (DTQG ) tr c ti p qu n lý. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n máy phát đi n do C c D tr qu c gia tr c ti p qu n lý. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Máy phát đi n nh p kho DTQG Máy phát đi n đ ng b ba pha, g m 3 b ph n chính: Đ ng cơ sơ c p là đ ng cơ đ t trong; b ph n phát đi n; t b ng đi n đi u khi n - G i t t là máy phát. 1.3.2. Lô máy phát đi n M t s lư ng máy phát đi n nh t đ nh cùng ch ng lo i, có ký mã hi u và các thông s k thu t như nhau; đư c s n xu t ho c l p ráp t i cùng m t cơ s s n xu t; đư c nh p kho trong cùng m t h p đ ng mua bán và có cùng m t b gi y ch ng nh n v ch t lư ng và các v n đ khác liên quan. 1.3.3. Ph ki n kèm theo máy phát đi n Các chi ti t máy dùng đ thay th , d ng c , đ ngh s a ch a kèm theo như quy đ nh c a nhà ch t o, ho c theo đơn hàng yêu c u khi đ t mua. 1.3.4. B o qu n ban đ u Công vi c b o qu n đư c th c hi n ngay sau khi giao nh n, nh p kho d tr máy phát đi n bao g m: V sinh, lau chùi, niêm c t và kê x p máy vào v trí quy đ nh. 1.3.5. Niêm c t và tái niêm c t Niêm c t: Công vi c b o qu n bao g m v sinh chi ti t máy; thay th ho c b sung d u m ; bôi d u m b o qu n các chi ti t ho c c m chi ti t máy; b c gi y b o qu n các chi ti t máy b ng v t li u phi kim lo i. Tái niêm c t: Công vi c niêm c t đư c làm l i sau m t kho ng th i gian nh t đ nh ho c sau nh ng l n b o qu n đ nh kỳ n máy và v n hành phát đi n th t i. 1.3.6. B o qu n thư ng xuyên Các công vi c đư c th c hi n hàng ngày, hàng tu n, bao g m: V sinh nhà kho, b m t ngoài máy; ki m tra tình tr ng an toàn c a nhà kho; bơm m b sung các v trí c n thi t và b o qu n ch ng r c c b các ch b han r , bong sơn trên khung d m b máy. 1.3.7. B o qu n đ nh kỳ Các công vi c đư c th c hi n theo m t kho ng th i gian nh t đ nh, bao g m: Ki m tra đ cách đi n c a cu n dây Stato; s y kh hơi m tích t trong máy phát; quay ngu i đ ng cơ; n máy và v n hành phát đi n v i các ch đ t i khác nhau. 1.3.8. S c k thu t Các v n đ liên quan t i đ ng cơ, b ph n phát đi n, b ng đi n đi u khi n mà không th đi u ch nh b o đ m cho máy phát đi n ho t đ ng bình thư ng khi v n hành.
 4. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Tài li u vi n d n TCVN 4757-89: Máy phát đi n đ ng b công su t l n hơn 110 KW - Yêu c u k thu t chung. TCVN 4758-89: Máy phát đi n đ ng b công su t đ n 110 KW - Yêu c u k thu t chung. 2.2. Các yêu c u 2.2.1. Yêu c u v máy phát đi n nh p kho D tr qu c gia 2.2.1.1. V ch t lư ng Máy phát đi n nh p kho DTQG ph i là máy m i chưa qua s d ng, đ m b o tình tr ng k thu t t t và tính đ ng b . c quy theo máy phát đi n (n u có) ph i là c quy khô chưa đ đi n d ch. 2.2.1.2. V ki u máy Máy phát đi n nh p kho DTQG là máy phát đ ng b 3 pha, đ ng cơ sơ c p là đ ng cơ đ t trong. Công su t danh đ nh c a máy phát l a ch n theo yêu c u nhi m v DTQG. Các yêu c u k thu t chung ph i phù h p v i tiêu chu n TCVN 4757-89 và TCVN 4758- 89. 2.2.1.3. Tính đ ng b Máy phát đi n nh p kho DTQG ph i đ m b o yêu c u h p b TCVN 4757-89, c th ph i có: T b ng đi n, b ph n d phòng, d ng c chuyên dùng và d ng c đ s a ch a nh phù h p v i t ng ki u máy đư c nhà s n xu t quy đ nh. 2.2.1.4. Đi u ki n b o hành Máy phát đi n nh p kho DTQG yêu c u đư c b o hành t i thi u 24 tháng, tính t th i đi m giao nh n máy v i đi u ki n tuân th các quy đ nh v v n chuy n, b o qu n k thu t theo tài li u hư ng d n c a nhà s n xu t. 2.2.2. Yêu c u v h sơ k thu t M i máy phát đi n ph i có đ tài li u hư ng d n v n hành, s a ch a; b n v sơ đ h th ng đ u n i đi n ph n phát đi n và t b ng đi n đi u khi n. Có th có thêm các tài li u k thu t khác khi đ t mua hàng có yêu c u riêng, tùy theo t ng ki u máy c th . 2.2.3. Yêu c u v năng l c, trình đ và trách nhi m c a k thu t viên và th kho b o qu n 2.2.3.1. Năng l c, trình đ Công nhân k thu t b o qu n máy phát đi n ph i có trình đ chuyên môn v cơ, đi n; thành th o các thao tác cơ b n v v n hành, b o dư ng máy phát. Đ i v i m i lo i máy phát đi n m i khi nh p kho, k thu t viên và th kho b o qu n ph i đư c hu n luy n th c hành k thu t v b o qu n, b o dư ng và v n hành máy. 2.2.3.2. Ph m vi và trách nhi m trong b o qu n Không th c hi n vi c b o qu n, s a ch a và v n hành máy phát đi n khi chưa n m v ng các ch d n trong tài li u hư ng d n kèm theo máy ho c chưa xác đ nh rõ nguyên nhân các hư h ng khi đang th c hi n công vi c b o qu n. Th kho không có chuyên môn không đư c th c hi n các công vi c b o dư ng, v n hành ho c s a ch a đòi h i th lành ngh ho c nh ng chuyên gia chuyên ngành th c hi n. Tuy t đ i không đư c làm nh ng công vi c ngoài ph m vi trách nhi m đư c giao. Khi ti n hành b o qu n đ nh kỳ, b o dư ng, s a ch a ho c thay th các chi ti t máy ph i ch p hành các c nh báo an toàn đư c ghi trên máy (n u có) và các c nh báo ghi trong tài li u hư ng d n v n hành, b o dư ng kèm theo máy. Trong m i trư ng h p, khi g p các s c k thu t vư t quá kh năng c a đơn v ho c các s c k thu t đư c nhà ch t o quy đ nh, nơi kh c ph c ph i liên h v i các đ i lý bán hàng ho c đ i lý cung c p d ch v s a ch a c a Hãng đ có phương án kh c ph c t t nh t. 3. QU N LÝ CH T LƯ NG 3.1. Quy trình ki m tra giao nh n nh p kho DTQG 3.1.1. H sơ theo máy
 5. Máy phát đi n nh p kho DTQG ph i có đ các tài li u k thu t và h sơ có liên quan xác đ nh v ch t lư ng máy. Các h sơ này ph i là b n chính h p pháp và b o đ m tính th ng nh t. 3.1.1.1. Đ i v i máy phát đi n nh p kh u, ph i có đ các h sơ sau 3.1.1.1.1. Gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng, ch ng nh n lô máy phát đi n b o đ m các tiêu chu n v : Ch ng lo i, tính đ ng b và các yêu c u k thu t do cơ quan ki m tra ch t lư ng có th m quy n Nhà nư c Vi t Nam c p. 3.1.1.1.2. Gi y xác nh n xu t x hàng hóa, xác đ nh rõ ngu n g c lô máy phát do phòng Thương m i và Công nghi p nư c s n xu t ho c l p ráp lo i máy phát đi n đó cung c p. 3.1.1.1.3. Gi y ch ng nh n ch t lư ng, biên b n th đi n hình lô máy và biên b n th xu t xư ng t ng máy c a nhà ch t o ho c l p ráp (s lư ng máy phát đi n đư c ti n hành th xu t xư ng do th a thu n gi a bên mua và cung c p). 3.1.1.1.4. B n kê chi ti t các ph ki n kèm theo t ng máy phát đi n c a nhà s n xu t. 3.1.1.1.5. Phi u b o hành máy phát đi n bao g m: Các thông tin v quy n l i, ph m vi và đ a ch c a đơn v đư c u quy n cung c p d ch v b o hành có trong nư c; 3.1.1.1.6. Tài li u k thu t v c u t o, tài li u hư ng d n s d ng, v n hành và b o dư ng kèm theo t ng máy. Ngoài tài li u c a nhà s n xu t, đơn v bán hàng có trách nhi m cung c p thêm m t b n d ch ti ng Vi t. 3.1.1.2. Đ i v i máy phát đi n đư c l p ráp ho c liên doanh s n xu t trong nư c ph i có đ h sơ theo các n i dung c a kho n 3.1.1.1 (tr 3.1.1.1.2). 3.1.2. Ki m tra, giao nh n h sơ D tr qu c gia khu v c (DTQGKV) nh p máy phát đi n ph i ki m tra tính đ y đ , chính xác và hi u l c c a các h sơ đư c quy đ nh t i đi u 5.1 và xác đ nh rõ ch ng lo i, ch t lư ng, xu t x và các v n đ khác có liên quan đ n lô hàng nh p kho d tr . Khi m t lô máy phát đi n đư c nh p kho nhi u đơn v DTQGKV khác nhau. B n chính h sơ đư c giao cho đơn v có s lư ng máy nh p kho nhi u nh t, còn các đơn v khác h sơ là b n sao có công ch ng nhà nư c. 3.1.3. Giao nh n máy phát đi n 3.1.3.1. Ki m tra b ng c m quan Ki m đ m đ s lư ng máy; ki m tra xác đ nh ký mã hi u t ng máy phù h p v i các h sơ liên quan khi nh p hàng; ki m tra tính đ ng b c a máy và các chi ti t máy; tình tr ng bên ngoài máy không b méo b p, gãy v , r n n t ho c han r . 3.1.3.2. Ki m tra v n hành máy phát đi n Ch n ng u nhiên b t kỳ 5 % t ng s máy giao nh n t i m t đi m kho nh n hàng đ ti n hành n máy, ki m tra toàn di n tình tr ng v n hành c a máy phát; nhưng không ít hơn: . 2 máy khi s lư ng máy nh p t i m t đi m kho l n hơn 20 máy . 1 máy khi s lư ng máy nh p t i m t đi m kho nh hơn 20 máy K t qu ki m tra v n hành ph i đ m b o: Đ ng cơ th c p ho t đ ng t t, không có ti ng va đ p l ; công su t phát đi n đ t công su t danh đ nh t i t c đ quay danh đ nh tương ng v i đi n áp c a máy đ t t 95 % đ n 105 % đi n áp danh đ nh; các đ ng h ch báo trên b ng đi u khi n hi n th s li u phù h p v i tình tr ng v n hành. Trong quá trình ki m tra v n hành máy phát, n u b t kỳ m t máy nào b s c k thu t ph i tách riêng máy đó ra, ti n hành ch n ng u nhiên b t kỳ m t máy khác thay th . N u máy thay th v n b s c k thu t khi ki m tra, DTQGKV yêu c u giám đ nh ch t lư ng toàn b lô máy phát. Cơ quan giám đ nh ph i là các t ch c chuyên môn có th m quy n. 3.1.4. Giao nh n, đi u chuy n trong ph m vi n i b C c DTQG 3.1.4.1. Bàn giao h sơ Khi đi u chuy n máy phát đi n trong ph m vi n i b C c DTQG, các h sơ liên quan ph i đư c bàn giao đ y đ theo t ng máy.
 6. N u s máy đư c đi u chuy n không tr n c lô máy, các h sơ liên quan đư c bàn giao là b n sao h p pháp. DTQGKV là đơn v giao hàng ph i lưu gi các h sơ chính cùng v i s máy còn l i. Trong trư ng h p toàn b lô máy đư c đi u chuy n cho nhi u DTQGKV khác nhau, đơn v ti p nh n nhi u máy nh t đư c gi các h sơ chính. 3.1.4.2. Giao nh n máy Th c hi n như quy đ nh t i 3.1.3. Trong trư ng h p s máy đư c giao nh n g m c máy đã ki m tra v n hành khi giao nh n nh p kho, vi c ki m tra l i ch th c hi n đ i v i các máy này. 3.1.5. Biên b n giao nh n M i trư ng h p giao nh n máy đ u ph i l p biên b n ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, tình tr ng th c t c a lô hàng và các tài li u, h sơ đư c giao kèm theo. Biên b n giao nh n đư c lưu gi cùng các h sơ pháp lý khác kèm theo lô hàng. 3.2. V n chuy n, b c d 3.2.1. Phương ti n dùng v n chuy n máy phát đi n ph i có mui b t s ch che mưa, n ng. Không đư c ch máy phát đi n cùng v i các v t li u d cháy n ho c hoá ch t gây ăn mòn. Không v n chuy n máy phát khi trong thùng ch a còn nhiên li u. Đ i v i các máy phát đi n có bánh l p, khi v n chuy n ph i dùng càng kéo c ng; tránh m i va đ p trong quá trình v n chuy n, b c d . 3.2.2. Căn c tr ng lư ng, kích thư c t ng lo i máy phát đi n khác nhau, l a ch n phương ti c b c d phù h p (cơ gi i, bán cơ gi i, th công) đ m b o an toàn khi nâng h , v n chuy n và kê x p máy trong kho. Các v trí quy đ nh đ t móc cáp nâng, h ph i theo ch d n ghi trên máy phát đi n ho c ch d n trong tài li u kèm theo máy. Không làm b p méo, g y v chi ti t máy trong quá trình b c x p. Không nâng h máy phát khi thùng ch a có nhiên li u bên trong. 3.3. B o qu n 3.3.1. Nhà kho b o qu n máy phát đi n Nhà kho ph i kín, có tư ng bao quanh b o đ m tránh mưa, n ng và không g n nh ng nơi có ngu n nhi t 2 cao ho c đư ng đi n cao th . N n kho cao, b ng ph ng và khô ráo. T i tr ng n n t i thi u đ t 5,0 t n/m , xung quanh kho có rãnh thoát nư c tránh ng p úng n n kho. Không c t gi máy phát đi n cùng v i các các v t li u, hoá ch t d cháy n ho c gây ăn mòn kim lo i. Nhà kho ph i có h th ng c a thông gió, c a lư i ch ng chu t và b o đ m phòng tr m i, các sinh v t gây h i xâm nh p kho. Kho ph i có đi n chi u sáng và qu t thông gió ph c v công tác b o qu n. 3.3.2. Kê x p máy phát đi n trong kho 3.3.2.1. Các lo i máy phát đi n khác nhau ph i đư c kê x p riêng theo t ng dãy; các máy không đư c x p ch ng lên nhau. Sàn kho b o đ m có kho ng lưu không ph c v công tác b o qu n, di chuy n khi xu t, nh p. L i đi trong kho r ng t i thi u 1,8 m, kho ng cách gi a hai máy trong cùng m t dãy t i thi u là 1,0 m và đ m b o cách c t kho, tư ng kho kho ng cách không nh hơn 1,0 m. Đ i v i các máy phát đi n có v b c kín, kho ng cách gi a hai máy li n k không nh hơn 1,5 l n bán kính quay c a cánh c a máy phát đi n. 3.3.2.2. Máy phát đi n ph i đư c kê cao tránh b tác đ ng hơi m c a sàn kho. Đ i v i máy phát đi n không có bánh l p, toàn b khung b máy đư c kê thăng b ng, ch c ch n trên d m g ho c d m bê tông. Đ cao cách sàn kho ít nh t 35 cm đ n 40 cm b o đ m vi c thông thoáng, v sinh g m máy ho c thay d u máy và các công vi c b o qu n khác có liên quan. Đ i v i máy phát đi n có bánh l p, l p xe ph i đư c kê kích cao hơn sàn kho ít nh t 3 cm đ n 5 cm. Các đi m kê kích trên khung b máy và tr c bánh xe ph i đ m b o nhíp xe không ch u t i. Toàn b l p xe 2 2 đư c x b t hơi, áp su t hơi trong bánh xe còn l i t 1,5 kg/cm đ n 2kg/cm . Dùng túi nilon t i màu b c kín l p xe h n ch tác đ ng c a ánh sáng m t tr i và hơi m. 3.3.2.3. Ph ki n kèm theo máy ph i đư c x p trên các giá kê hàng. c quy kèm theo máy phát ph i tháo r i kh i máy, c t gi m t khu v c riêng và không đư c x p ch ng lên nhau. 3.3.3. Đi u ki n b o qu n 3.3.3.1. D ng c b o qu n
 7. Khi b o qu n máy phát đi n ph i có đ d ng c , đ ngh tháo l p; các thi t b đo ki m tra đi n c n thi t (Mêgômét, đ ng h đo đi n...); b mu i th t i và các d ng c phòng, ch ng cháy n . 3.3.3.2. B o qu n ban đ u 3.3.3.2.1. V sinh máy Lau chùi s ch t t c các v t b n, d u m b n bám trên v máy phát đi n. Dùng nư c s ch và xà phòng r a s ch ph n khung, v b o v máy, bánh l p (n u có). Sau đó dùng máy nén khí làm khô toàn b máy. B o v , b o qu n t t c các ký hi u, d u hi u hư ng d n ho c c nh báo b ng ch , hình v đư c ghi trên máy. M i vi c v sinh, lau chùi tuy t đ i không đư c làm m t các ký hi u này. Khi lau chùi các ký hi u này ph i dùng gi lau và nư c xà phòng, không dùng hoá ch t ho c xăng, d u; không đư c làm m ho c m t các ký hi u, hình v trên máy. Không dùng bơm nư c áp l c cao phun tr c ti p đ r a đ ng cơ, b ph n phát đi n và t b ng đi n đi u khi n; tuy t đ i không đư c đ l t nư c vào bên trong đ ng cơ, b ph n phát đi n và t b ng đi n. 3.3.3.2.2. Niêm c t máy phát đi n Ki m tra t t c các b ph n c a máy có ch a d u bôi trơn, b sung n u thi u d u ho c thay d u m i khi đ nh t c a d u không đ m b o. Bơm m các v trí có vú m , đ ; b c gi y b o qu n cách ly v i môi trư ng cho nh ng chi ti t thông v i bên trong đ ng cơ; bôi m ch ng r cho các chi ti t máy. B o qu n ch ng r thùng ch a nhiên li u, khung d m b máy; bôi m b o qu n các đ u c c c quy, đ u cáp đi n c a máy kh i đ ng và b c kín cách m. Đ i v i các chi ti t b ng v t li u phi kim lo i (nh a, cao su..) dùng gi y t i màu b c kín l i sau khi đã v sinh s ch và làm khô. Không bôi d u m b o qu n, d u ch ng r vào các chi ti t máy b ng v t li u phi kim lo i và các khu v c v máy có sơn ph . Dùng tay công l p vào đ u tr c và quay ngu i tr c chính đ ng cơ t 10 vòng đ n 15 vòng đ bơm d u rà trơn b m t xi lanh đ ng cơ. Đ i v i các máy phát đi n đư c n máy ki m tra v n hành khi giao nh n ph i s d ng bình ch a nhiên li u bên ngoài đ n máy. Không x nư c làm mát có pha các ch t ch ng han r , ch ng đóng c n ra kh i két nư c làm mát c a máy phát. Sau khi ki m tra, v sinh máy và th c hi n niêm c t như các máy khác. 3.3.3.2.3. S d ng các v t li u thích h p b t kín t t c các khe h c a v máy phát, t b ng đi u khi n đi n ch ng chu t c n phá các dây d n ho c các chi ti t b ng v t li u phi kim lo i bên trong. 3.3.3.3. B o qu n thư ng xuyên 3.3.3.3.1. Hàng ngày, th kho b o qu n ph i ki m tra tình tr ng an toàn c a nhà kho, th m d t mái kho, sinh v t h i xâm nh p kho (chú ý ch ng chu t chui vào c n phá dây đi n trong máy); ki m tra tình tr ng bên ngoài máy phát đi n, n u phát hi n các d u hi u không an toàn ph i xác đ nh rõ nguyên nhân, báo cáo ngư i ph trách đơn v và có bi n pháp x lý k p th i. 3.3.3.3.2. M i tu n m t l n dùng ch i ho c máy hút b i v sinh sàn, tr n, các góc kho và trên b m t máy phát đi n. Lau chùi m t ngoài máy, dùng gi y ráp m n đánh s ch các ch han r trên v máy, khung d m b máy sơn ch ng r lót trong và sơn ph ngoài b ng lo i sơn cùng m u t i các ch bong sơn. 3.3.3.3.3. Thông gió nhà kho: Khi nhi t đ môi trư ng thu n l i cho vi c thông gió t nhiên, ti n hành m c a kho thông gió đ h b t nhi t đ và đ m không khí trong kho. N u không khí trong kho có đ m tương đ i không nh hơn 90 % trong nhi u ngày liên t c, đóng kín c a kho và th c hi n thông gió cư ng b c b ng qu t đ gi m b t đ m trong kho, ho c dùng vách g ngăn riêng t ng máy phát và dùng bóng đèn đi n th p sáng trong khu v c đ h n ch hơi m tích t trong máy phát. 3.3.3.4. B o qu n đ nh kỳ 3.3.3.4.1. B o qu n ch ng m: Hàng quý ki m tra b ng c m quan s ngưng đ ng hơi m trên toàn b máy phát; n u phát hi n có hơi m ph i ti n hành s y kh m. Khi th i ti t có đ m cao và kéo dài nhi u ngày c n ki m tra thư ng xuyên hơn. Chú ý: Dùng qu t th i không khí nóng đ s y máy phát đi n. C n đi u ch nh khí s y nóng đ u cho toàn b máy, không đ khí nóng t p trung c c b t i m t đi m. Quá trình s y nên tăng d n nhi t đ c a khí 0 s y, th i gian s y ít nh t là 4 gi m i l n và nhi t đ khí t i đa không vư t quá 75 C đ i v i đ ng cơ và 0 ph n phát đi n; không quá 30 C đ i v i b ng t đi n đ u khi n.
 8. 3.3.3.4.2. Ki m tra đi n tr cách đi n: S d ng thi t b đo Mêgômét phù h p đ ki m tra đi n tr cách đi n c a các cu n dây Stato v i v máy trong tr ng thái ngu i, t n su t ki m tra quy đ nh như sau: . Đ nh kỳ sáu tháng m t l n ki m tra đi n tr cách đi n các cu n dây Stato đ i v i các máy phát đi n đư c c t tr trong nhà kho kín có đ m tương đ i c a không khí thư ng xuyên th p hơn 75 %. . Đ nh kỳ ba tháng m t l n ki m tra đi n tr cách đi n các cu n dây Stato đ i v i các máy phát đi n không có v b o v , ho c máy phát có v b o v nhưng c t gi trong các kho g n môi trư ng nư c bi n, ho c đ m tương đ i không khí trong kho thư ng xuyên cao hơn 75 %. 3.3.3.4.3. Phương pháp ki m tra: S d ng phương pháp đo đi n tr cách đi n theo th i gian. Quy trình ki m tra v i t ng lo i máy c th th c hi n theo tài li u hư ng d n c a nhà ch t o. Ghi l i k t qu đo ki m tra, chú ý ph i ghi c nhi t đ và đ m c a môi trư ng b o qu n máy phát khi ki m tra đ cách đi n. N u: . Đi n tr cách đi n đo đư c có giá tr th p hơn m c an toàn t i thi u theo tài li u hư ng d n sau khi đã s y kh m, ph i liên h v i đ i lý b o hành c a Hãng s n xu t đ có bi n pháp kh c ph c. . Đi n tr cách đi n c a hai l n ki m tra liên ti p có khuynh hư ng suy gi m t i 50% so v i k t qu c a l n ki m tra trư c đó, ngay c khi đi n tr cách đi n đo đư c l n hơn m c cho phép theo t ng lo i máy c th . C n liên h v i các cơ s chuyên môn ho c đ i lý s a ch a c a Hãng s n xu t đ có bi n pháp x lý. 3.3.3.4.4. Khi dùng thi t b Mêgômét đo ki m tra đi n tr cách đi n ph i đ m b o nh ng nguyên t c cơ b n sau: . Đ m b o máy phát đi n không trong tr ng thái ho t đ ng; . Đo đi n tr cách đi n gi a cu n dây và v máy ph i ti n hành l n lư t v i t ng m ch đi n l ; . Tháo, tách toàn b các dây d n tín hi u n i lên b ng đ ng h và đèn báo tín hi u ho c các thi t b đi u khi n cơ, đi n t ; . Tháo g các đ u cu n dây cách đi n, t đi n và các thi t b khác đư c n i c đ nh v i v máy trong th i gian đo đi n tr cách đi n; . Tháo dây d n trung tính n i đ t; . N i m t đ u dây c a Mêgômét v i v máy phát, đ u dây kia c a Mêgômét n i v i đ u ra c a cu n dây c n đo; các cu n dây còn l i n i v i v máy; . L a ch n thi t b đo đi n tr cách đi n. S d ng Mêgômét lo i 500 V đ i v i các cu n dây có đi n áp danh đ nh th p hơn 500 V và lo i không nh hơn 1000 V đ i v i các cu n dây có đi n áp danh đ nh l n hơn 500 V. Chú ý: Đ i v i các cu n dây có đi n áp danh đ nh t 3000 V tr lên, th i gian n i v i v máy ph i: không nh hơn 15 giây đ i v i các máy phát có công su t dư i 1000 kW (ho c 1000 kVA) và không nh hơn 1 phút v i các máy phát có công su t l n hơn 1000 kW (ho c 1000 kVA). Khi s d ng Mêgômét lo i l n hơn 2500 V th i gian n i cu n dây v i v máy không nh hơn 3 phút. Không đư c ch m vào các đ u dây d n c a thi t b đo và các cu n dây khi chưa x h t đi n tích dư bên trong. 3.3.3.5. Quay ngu i máy rà trơn đ ng cơ Đ nh kỳ 6 tháng m t l n ti n hành quay ngu i đ ng cơ t 10 vòng đ n 15 vòng. Dùng tay công l p vào bu lông đ u tr c puli truy n l c kéo qu t gió làm mát két nư c đ quay rà trơn. 3.3.3.6. N máy đ nh kỳ và phát đi n th t i Đ nh kỳ 12 tháng m t l n, máy phát ph i đư c v n hành phát đi n th t i đ ki m tra tình tr ng k thu t toàn b máy. Th i gian v n hành máy t i đa không quá 45 phút. Quy trình kh i đ ng và v n hành th t i máy phát ph i b o đ m th c hi n theo các bư c dư i đây. 3.3.3.6.1. Đ i v i đ ng cơ . Tháo d toàn b các gi y b c các chi ti t máy và làm v sinh s ch s d u m b o qu n niêm c t máy phát; . Ki m tra d u bôi trơn, nư c làm mát đ m b o ch t lư ng và n p đ theo m c quy đ nh;
 9. . Ki m tra rò r , r n n t c a các tuy n ng d n nhiên li u, nư c làm mát, d u bôi trơn... n u phát hi n có rò r , r n n t ph i kh c ph c ho c thay m i; . Ki m tra dây cu roa n u có các v t r n, n t ph i thay th . Chú ý khi thay ph i thay t t c dây có trên cùng m t puli. Dùng tay v n xoay cánh qu t gió ki m tra s bó k t; . Ki m tra kh p n i b ph n phát đi n và đ ng cơ sơ c p; . Ki m tra, xi t ch t l i các bu lông chân máy và đai k p các ng d n; . Ki m tra, v sinh s ch b u l c gió; . Tháo Tubo tăng áp, v sinh s ch và ki m tra s bó k t c a qu t gió bên trong; . Chu n b c quy đ m b o các thông s k thu t. N i đúng các c c c quy v i các cáp đi n đ ng cơ đ (chú ý khi l p c quy ph i n i cáp đi n âm c a đ ng cơ đ v i c c âm c a c quy trư c, còn khi tháo ph i làm ngư c l i). Không dùng c quy theo máy đ kh i đ ng máy phát. . Quay rà trơn tr c đ ng cơ sơ c p ki m tra s bó k t, n u có bó k t ph i x lý xong m i đư c kh i đ ng; . Chu n b nhiên li u vào bình ch a bên ngoài, n i ng d n c p nhiên li u c a đ ng cơ vào bình treo ngoài. Đ i v i đ ng cơ Diezel ph i n i ng nhiên li u h i vào bình treo ngoài và m các van đư ng nhiên li u h i. . Dùng tay bơm m i nhiên li u lên b u l c. Đ i v i đ ng cơ Diezel k t h p x không khí trong b u l c nhiên li u, ch d ng bơm m i khi t i l x c a b u ch a nhiên li u không có d u l n b t khí ch y ra. 3.3.3.6.2. Đ i v i b ph n phát đi n . Ki m tra đi n tr cách đi n cu n dây Stato tr ng thái ngu i, b o đ m m c cho phép v i t ng lo i máy c th ; . Ki m tra các dây d n đi n, b o đ m không b rách s n ho c đ t. Các đ u m i n i c a dây d n đi n ph i ti p xúc ch t; . Ki m tra ho t đ ng c a các đèn báo tín hi n trên b ng đi n đi u khi n và các rơ le; . Chu n b b mu i th t i, n i ch t các cáp đi n c a b th t i v i đ u ra c a các c c máy phát. B mu i th t i ph i đ t ngoài kho, tránh đ nư c mu i gây han r máy phát. 3.3.3.6.3. Kh i đ ng đ ng cơ và phát đi n th t i . Đ m b o an toàn khu v c xung quanh đ ng cơ trư c khi kh i đ ng; . Đ m b o đã ng t áp tô mát t ng; . Kh i đ ng đ ng cơ sơ c p và ch y không t i v i t c đ th p kho ng 3 phút đ n 5 phút đ n nhi t đ làm vi c quy đ nh, có th tăng th i gian ch y không t i vào mùa l nh. Nghe ti ng đ ng cơ n êm không có ti ng kêu l c a các chi ti t máy; ki m tra s rò r nhiên li u, nư c làm mát. N u phát hi n v n đ b t thư ng ph i gi m ga, tìm nguyên nhân, d ng đ ng cơ x lý xong m i kh i đ ng l i; . Đi u ch nh ga tăng d n t c đ đ ng cơ t i t c đ đ nh m c. Ki m tra các đ ng h báo áp su t d u bôi trơn, nhi t đ nư c làm mát b o đ m đ ng cơ đã ho t đ ng n đ nh m i đóng ph t i. N u không b o đ m ph i ki m tra, x lý; . Đóng áp tô mát t ng th t i, chú ý không đóng đ y t i ngay t đ u, t i ph i đư c tăng d n. Đ t t i th v i các m c: 50 %, 70 % và 100 % so v i dòng đi n danh đ nh. . Đi u ch nh đi n áp và t n s b ng công t c đi u t c (GS:Governor Switch ho c công t c SP: Speed Potentiometer) đ đ t giá tr đ nh m c. Chú ý: N u sau khi đ ng cơ ho t đ ng kho ng 20 giây, đ ng h áp su t d u bôi trơn không ch báo tăng áp su t, ph i t t máy ngay tìm nguyên nhân và x lý xong m i đư c kh i đ ng l i. Không đ c quy quá 30 giây m i l n, gi a 2 l n đ máy liên ti p nên cách nhau 2 phút đ c quy h i đi n. Ch s d ng công t c d ng kh n c p khi có s c c n d ng máy ngay, không đư c s d ng công t c này vào các trư ng h p d ng máy thông thư ng. Trư c khi kh i đ ng l i ph i chuy n công t c d ng kh n c p v v trí cho phép làm vi c. 3.3.3.6.4. D ng đ ng cơ
 10. . Ng t d n ph t i ra; . Ng t áp to mát ho c c u dao t ng; . Gi m t c đ đ ng cơ và đ ch y không t i t c đ th p trong kho ng th i gian 5 phút đ làm ngu i; . D ng đ ng cơ b ng cách chuy n công t c kh i đ ng (ECS) v v trí OFF/RESET đ i v i đ ng cơ Diezel; đ i v i đ ng cơ xăng rút ng c p nhiên li u ra kh i thùng ch a và đ đ ng cơ ch y và t d ng khi h t nhiên li u r i chuy n công t c kh i đ ng v v trí OFF/ RESET; . V sinh, lau chùi s ch toàn b máy; . Th c hi n công vi c tái niêm c t máy phát; . Ghi chép các s li u v tình tr ng v n hành máy vào nh t ký b o qu n và l p biên b n nghi m thu công vi c b o qu n. 3.4. H sơ theo dõi và qu n lý h sơ 3.4.1. Th kho M i lô máy phát đi n khi nh p kho xong ph i đư c l p m t th kho ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, ngu n g c máy và ngày tháng năm nh p kho. Th kho ph i b o đ m đúng các quy đ nh hi n hành v ch đ k toán, th ng kê và thư ng xuyên c p nh p đ y đ các thông tin v s lư ng khi xu t, nh p kho. 3.4.2. S theo dõi công tác b o qu n S nh t ký b o qu n ph i đư c thi t k theo m u th ng nh t và đ m b o tính pháp lý. Các s nh t ký k ti p nhau ph i đư c lưu gi theo t ng máy đ n khi máy xu t kho. Th kho b o qu n máy phát đi n ph i ghi chép đ y đ các di n bi n v ch t lư ng, công vi c b o qu n, các hư h ng phát sinh và k t qu x lý cho t ng máy phát trong th i gian lưu kho. Đ nh kỳ ba tháng m t l n, th trư ng T ng kho ph i ki m tra và ghi nh n xét đánh giá công tác b o qu n vào s nh t ký b o qu n. 3.4.3. Các h sơ khác có liên quan trong quá trình b o qu n 3.4.3.1. Biên b n xác đ nh s c k thu t: M i hư h ng ho c m t mát ph tùng, chi ti t máy phát sinh trong quá trình lưu kho đ u ph i l p biên b n. N i dung biên b n ph n ánh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a các cá nhân liên quan và các bi n pháp kh c ph c, s a ch a ho c thay th . 3.4.3.2. Biên b n s a ch a, thay th chi ti t: M i s c k thu t c a máy phát đi n ho c chi ti t máy b m t, b hư h ng sau khi s a ch a ho c thay m i đ u ph i l p biên b n. N i dung biên b n ph n ánh rõ ch t lư ng công vi c đã hoàn thành. 3.4.3.3. Biên b n b o qu n đ nh kỳ: Sau m i l n n máy đ nh kỳ v n hành phát đi n th t i ph i l p biên b n nghi m thu k t qu . N i dung c a biên b n ph n ánh rõ tình tr ng ch t lư ng máy phát. 3.4.3.4. Qu n lý, c t gi h sơ H sơ g m s nh t ký b o qu n, các biên b n xác đ nh s c k thu t; s a ch a, thay th chi ti t máy và biên b n b o qu n đ nh kỳ đư c qu n lý theo quy đ nh và c t gi t i kho đang b o qu n máy. Sau khi xu t kho, các tài li u này đư c lưu t i T ng kho theo các quy đ nh v lưu gi h sơ. 3.5. Th i gian lưu kho Đ i v i các máy phát đi n có bánh l p th i gian lưu kho không l n hơn 5 năm. Đ i v i các máy phát đi n không có bánh l p th i gian lưu kho không l n hơn 7 năm. 3.6. Xu t kho d tr qu c gia Máy phát đi n khi xu t kho d tr qu c gia ph i đ m b o ch t lư ng, có đ các h sơ liên quan kèm theo và b o đ m nguyên t c: . Máy nh p trư c xu t trư c, máy nh p sau xu t sau; xu t tr n t ng lô máy, b o đ m đúng s lư ng và ch ng lo i. Các trư ng h p xu t khác ph i có ý ki n ch đ o c a C c DTQG; . Trong cùng m t lô máy t i m t đi m kho, xu t trư c các máy đư c n máy ki m tra k thu t khi giao nh n nh p kho, sau đó m i xu t t i các máy khác. 3.7. Phòng ch ng cháy n , bão l t và an toàn lao đ ng
 11. 3.7.1. Kho b o qu n máy phát đi n ph i đư c trang b đ y đ các phương ti n phòng ch ng cháy n và có phương án t ch c công tác phòng ch ng cháy n theo quy đ nh hi n hành. 3.7.2. Tuy t đ i ch p hành các c nh báo ch ng cháy, n nhiên li u và an toàn lao đ ng theo tài li u hư ng d n s d ng c a nhà s n xu t khi v n hành, b o dư ng và s a ch a máy phát. 3.7.3. M i đi m kho có b o qu n máy phát đi n ph i có bơm nư c ch ng úng, ng p nư c khi có mưa, lũ. Tuy t đ i không đ máy phát b ng p nư c. 3.7.4. Trong quá trình b o qu n ph i ch p hành quy trình k thu t v n hành, b o dư ng máy phát. Không th c hi n các công vi c k thu t khi chưa hi u k nguyên t c v n hành cũng như nguyên nhân các s c k thu t. 3.7.5. Công nhân k thu t, th kho b o qu n khi làm vi c ph i đư c trang b các phương ti n b o h lao đ ng (gi y, mũ, găng tay, kính b o h ...). Không m c qu n áo r ng ho c đeo các v t trang s c khi v n hành, b o dư ng máy phát. 3.7.6. Phòng ch ng b ng và gi t đi n, trong lúc máy phát ho t đ ng không s tay vào chi ti t máy, các dây d n đi n. M i công vi c s a ch a b o dư ng ch th c hi n khi máy d ng ho t đ ng và ngu i. Khi tháo các n p đ y c a b u l c, ch a d u, bình áp su t, các l x d u, l thông áp và két nư c làm mát…ph i v n t t , x h t áp su t bên trong r i m i tháo h n n p đ y ra; tránh đ ch t l ng nóng văng ra dư i áp l c l n gây b ng. 4. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 4.1. M i tháng m t l n T ng kho D tr tr c thu c DTQGKV báo cáo DTQGKV công tác b o qu n và tình tr ng ch t lư ng c a máy phát đi n. 4.2. M i quý m t l n DTQGKV báo cáo C c DTQG công tác b o qu n và tình tr ng ch t lư ng c a máy phát đi n. 4.3. T ng kho trang b đ y đ trang thi t b b o h lao đ ng cho th kho, công nhân k thu t theo quy đ nh. 5. T CH C TH C HI N 5.1. C c D tr qu c gia có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy chu n này. 5.2. Trong trư ng h p các tiêu chu n, hư ng d n quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c đư c thay th thì th c hi n theo quy đ nh t i văn b n m i./.
Đồng bộ tài khoản