Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 66/2008/Q -UBND Th D u M t, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH H N M C GIAO T NÔNG NGHI P, H N M C NH N CHUY N QUY N S D NG T NÔNG NGHI P C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN VÀ T CH C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Can c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 c a U ban thư ng v Qu c h i quy nh v h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích nông nghi p; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Thông tư Liên t ch s 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng c c Th ng kê hư ng d n tiêu chí xác nh kinh t trang tr i và Thông tư s 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v s a i, b sung M c III c a Thông tư Liên t ch s 69/2000/TTLT/BNN-TCTK; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình 672/TTr- STNMT ngày 15/10/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh h n m c giao t nông nghi p, h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p i v i h gia ình, cá nhân và t ch c trên a bàn t nh Bình Dương. i u 2. Các trư ng h p ã ư c giao t nông nghi p theo h n m c quy nh t i Quy t nh s 150/2001/Q -CT ngày 17/9/2001 c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, nay th c hi n i u ch nh theo h n m c quy nh t i Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký; i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , ngành; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Th Kim Vân QUY NNH H N M C GIAO T NÔNG NGHI P, H N M C NH N CHUY N QUY N S D NG T NÔNG NGHI P C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN VÀ T CH C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 66/2008/Q -UBND ngày 7/11/2008 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh c th h n m c giao t nông nghi p và h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p trên a bàn t nh Bình Dương. i u 2. i tư ng áp d ng H gia ình, cá nhân và t ch c ư c giao t nông nghi p; h gia ình, cá nhân nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p. Chương 2. H N M C GIAO T NÔNG NGHI P i u 3. H n m c giao t nông nghi p c a t ng lo i t 1. H n m c giao t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng th y s n cho m i h gia ình, cá nhân không quá ba (03) ha i v i m i lo i t áp d ng cho t t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh. 2. H n m c giao t tr ng cây lâu năm cho m i h gia ình, cá nhân không quá mư i (10) ha i v i t t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh. 3. H n m c giao t r ng s n xu t cho m i h gia ình, cá nhân không quá ba mươi (30) ha i v i t t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh.
  3. 4. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ư c giao nhi u lo i t bao g m t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng th y s n, thì t ng h n m c giao t không quá năm (05) ha. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ư c giao thêm t tr ng cây lâu năm thì h n m c t tr ng cây lâu năm là không quá năm (05) ha i v i t t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ư c giao thêm t r ng s n xu t thì t ng h n m c giao t r ng s n xu t là không quá hai mươi lăm (25) ha. 5. H n m c giao t tr ng, i núi tr c, t có m t nư c thu c nhóm t chưa s d ng cho h gia ình, cá nhân ưa vào s d ng theo quy ho ch s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n như h n m c giao t quy nh t i kho n 1, 2 và 3 i u này và không tính vào h n m c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân quy nh t i kho n 1, 2 và 3 i u này. 6. H n m c giao t, cho thuê t cho t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c căn c vào d án u tư ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t. i u 4. M t s quy nh i v i h n m c giao t nông nghi p 1. i v i di n tích t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân ang s d ng ngoài xã, phư ng, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú thì h gia ình, cá nhân ư c ti p t c s d ng, n u là t ư c giao không thu ti n s d ng t thì ư c tính vào h n m c giao t nông nghi p c a m i h gia ình, cá nhân. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi ã giao t nông nghi p không thu ti n s d ng t cho h gia ình, cá nhân g i thông báo cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi h gia ình, cá nhân ó ăng ký h khNu thư ng trú tính h n m c giao t nông nghi p. 2. Di n tích t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân do nh n chuy n như ng, thuê, thuê l i, nh n th a k , ư c t ng cho quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t t ngư i khác, nh n khoán, ư c Nhà nư c cho thuê t không tính vào h n m c giao t nông nghi p. 3. Nh ng trư ng h p ã giao t nông nghi p vư t h n m c ư c th c hi n như sau: a) i v i h gia ình ư c giao t nông nghi p vư t h n m c trư c ngày 01/01/1999 thì ư c ti p t c s d ng theo th i h n b ng m t ph n hai th i h n giao t theo quy nh, sau ó chuy n sang thuê t; b) i v i h gia ình ư c giao t nông nghi p vư t h n m c t ngày 01/01/1999 n trư c ngày 01/7/2004 ã chuy n sang thuê t thì ư c ti p t c thuê t theo th i h n còn l i c a th i h n thuê t ghi trong h p ng thuê t; trư ng h p chưa chuy n sang thuê t thì ph i chuy n sang thuê t t ngày 01/7/2004, th i h n thuê t là th i h n còn l i c a th i h n giao t ó;
  4. c) i v i cá nhân s d ng di n tích t nông nghi p ư c giao vư t h n m c trư c ngày 01/7/2004 thì ph i chuy n sang thuê t k t ngày 01/7/2004; th i h n thuê t là th i h n còn l i c a th i h n giao t ó. 4. t nông nghi p do t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng (theo quy nh t i i u 73 c a Lu t t ai năm 2003). a) T ch c kinh t có nhu c u s d ng t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n thì ư c Nhà nư c xem xét giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t thu ti n thuê t hàng năm; b) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có d án u tư vào lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t thì ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t thu ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê ho c cho thuê t thu ti n thuê t hàng năm th c hi n d án u tư; c) T ch c, cá nhân nư c ngoài có d án u tư vào lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t thì ư c Nhà nư c cho thuê t thu ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê ho c thu ti n thuê t hàng năm th c hi n d án u tư; d) Doanh nghi p nhà nư c ã ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n trư c ngày 01/01/1999 ph i chuy n sang thuê t ho c ư c giao t có thu ti n s d ng t; ) T ch c ư c Nhà nư c giao t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n nhưng không s d ng, s d ng không úng m c ích ho c s d ng không có hi u qu thì Nhà nư c thu h i t giao cho a phương theo quy nh c a Lu t t ai năm 2003. Chương 3. H N M C NH N CHUY N QUY N S D NG T NÔNG NGHI P i u 5. H n m c nh n chuy n quy n s d ng t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t là r ng tr ng, t nuôi tr ng th y s n c a m i h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích nông nghi p ư c quy nh như sau: 1. t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng th y s n không quá sáu (06) ha iv it t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh. 2. t tr ng cây lâu năm không quá hai mươi (20) ha i v i t t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh. 3. t r ng s n xu t là r ng tr ng không quá năm mươi (50) ha i v i t t c các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh.
  5. i u 6. M t s quy nh i v i h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p c a h gia ình cá nhân 1. Quy nh h n m c nh n chuy n quy n s d ng t c a h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích nông nghi p dư i các hình th c nh n chuy n như ng, nh n t ng cho quy n s d ng t, x lý n theo th a thu n trong h p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t i v i t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t là r ng tr ng và t nuôi tr ng th y s n. 2. t nông nghi p khác ư c quy nh t i Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng, c th là: “ t t i nông thôn s d ng xây d ng nhà kính và các lo i nhà khác ph c v m c ích tr ng tr t k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên t; xây d ng chu ng tr i chăn nuôi gia súc, gia c m và các lo i ng v t khác ư c pháp lu t cho phép; xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y s n, xây d ng cơ s ươm t o cây gi ng, con gi ng; xây d ng kho, nhà c a h gia ình, cá nhân ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p”; t r ng phòng h ; t r ng c d ng; t r ng s n xu t là r ng t nhiên không thu c i tư ng áp d ng h n m c này. 3. Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p trên a bàn nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì t ng di n tích ư c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p trong h n m c i v i m i lo i t ( t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t là r ng tr ng và t nuôi tr ng th y s n) b ng h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p cao nh t. 4. Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p bao g m nhi u lo i t ( t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t là r ng tr ng và t nuôi tr ng th y s n) thì h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân ó ư c xác nh theo t ng lo i t quy nh t i i u 5 c a b n Quy nh này. 5. H gia ình, cá nhân ã s d ng t nông nghi p vư t h n m c nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh mà h p ng ho c văn b n chuy n quy n s d ng t nông nghi p ã ư c công ch ng, ch ng th c t trư c ngày 01/7/2007 (ngày Ngh quy t s 1126/2007/NQ-BTVQH11 ngày 21/6/2007 c a U ban thư ng v Qu c h i có hi u l c) thì ph n di n tích t vư t h n m c ư c ti p t c s d ng như i v i trư ng h p t nông nghi p trong h n m c nh n chuy n quy n. 6. Vi c x lý di n tích t nông nghi p do h gia ình, cá nhân nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p vư t h n m c ư c th c hi n như sau: a) Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi h gia ình, cá nhân nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p mà không có h khNu thư ng trú có trách nhi m thông báo cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi h gia ình, cá nhân ăng ký h khNu thư ng trú v di n tích t nông nghi p nh n chuy n quy n s d ng t t i a phương;
  6. b) Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi h gia ình, cá nhân ăng ký h khNu thư ng trú có trách nhi m tính t ng di n tích t nông nghi p nh n chuy n quy n s d ng t xác nh di n tích t nông nghi p vư t h n m c nh n chuy n quy n s d ng t và báo cáo U ban nhân dân huy n, th xã quy t nh; c) i v i di n tích t nông nghi p nh n chuy n quy n s d ng t mà vư t h n m c nh n chuy n quy n s d ng t thì ph i chuy n sang thuê t; d) i v i di n tích t nông nghi p c a h gia ình do nh n chuy n như ng, nh n th a k mà vư t h n m c s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai năm 1993 và ã chuy n sang thuê t nhưng không vư t h n m c nh n chuy n quy n s d ng t t i i u 5 c a Quy nh này thì không ph i chuy n sang thuê t k t ngày 01/7/2004; th i h n s d ng t là th i h n còn l i c a th i h n giao t; e) Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p vư t h n m c có trách nhi m thông báo cho ngư i ó bi t di n tích t nông nghi p ph i chuy n sang thuê t; ngư i nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p vư t h n m c nh n chuy n quy n ư c l a ch n th a t chuy n sang thuê. Chương 4. TS D NG CHO KINH T TRANG TR I i u 7. t s d ng cho kinh t trang tr i 1. Tiêu chí nh lư ng xác nh là kinh t trang tr i H s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n ư c xác nh là trang tr i ph i t m t trong hai tiêu chí v giá tr s n lư ng hàng hóa, d ch v bình quân 1 năm ho c quy mô s n xu t c a trang tr i. i v i h s n xu t, kinh doanh t ng h p có nhi u lo i s n phNm hàng hóa c a các ngành nông nghi p, lâm nghi p, th y s n thì tiêu chí xác nh trang tr i là giá tr s n lư ng hàng hóa, d ch v bình quân 1 năm. C th , như sau: - Giá tr s n lư ng hàng hóa và d ch v bình quân 1 năm là: 50 tri u ng tr lên; - Quy mô s n xu t c a trang tr i: + Trang tr i tr ng cây hàng năm là: 3 ha tr lên; + Trang tr i tr ng cây lâu năm là: 5 ha tr lên; + Trang tr i lâm nghi p: 10 ha tr lên; + Trang tr i nuôi tr ng th y s n là: 2 ha tr lên (riêng i v i nuôi tôm th t theo ki u công nghi p t 1 ha tr lên).
  7. 2. t s d ng cho kinh t trang tr i bao g m t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t trong h n m c giao t cho h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n; t do Nhà nư c cho thuê; t do thuê, nh n chuy n như ng, nh n th a k , ư c t ng cho; t do nh n khoán c a t ch c; t do h gia ình, cá nhân góp. 3. H gia ình, cá nhân s d ng t làm kinh t trang tr i ư c ch ng chuy n i m c ích s d ng các lo i t theo phương án s n xu t, kinh doanh ã ư c U ban nhân dân huy n, th xã phê duy t. 4. H gia ình, cá nhân ang s d ng t làm kinh t trang tr i phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c xét duy t, ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n là không có tranh ch p thì ư c ti p t c s d ng theo quy nh sau ây: a) Trư ng h p t ư c giao không thu ti n s d ng t trong h n m c cho h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n thì ư c ti p t c s d ng trong th i h n còn l i; b) Trư ng h p t ư c giao không thu ti n s d ng t cho h gia ình, cá nhân không tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n thì ph i chuy n sang thuê t; c) Trư ng h p s d ng t do ư c nhà nư c cho thuê, nh n chuy n như ng, ư c th a k , nh n khoán c a t ch c, do h gia ình, cá nhân góp v n thì ư c ti p t c s d ng theo quy nh. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 8. T ch c th c hi n 1. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng các huy n, th xã rà soát, th ng kê các trư ng h p ã giao t theo h n m c quy nh t i Quy t nh s 150/2001/Q -CT ngày 17/9/2001 c a Ch t ch U ban nhân dân t nh i u ch nh theo Quy nh này. 2. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t các c p có trách nhi m ki m tra h sơ ti p nh n các trư ng h p ã giao t nông nghi p vư t h n m c, ngh ch s d ng t hoàn thi n, ch nh s a theo Quy nh này trư c khi th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; Th trư ng các ngành có liên quan t ch c tri n khai, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. ng th i trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c ngh U ban nhân dân các huy n, th xã ph n ánh v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, báo cáo U ban nhân dân t nh xem xét, s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản