Quyết định số 666-VH/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 666-VH/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 666-VH/QĐ về việc xếp hạng 3 di tích lịch sử và văn hoá do Bộ văn hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 666-VH/QĐ

  1. B VĂN HOÁ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 666-VH/Q Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 1985 QUY T NNH C A B VĂN HOÁ S 666-VH/Q NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1985 X P H NG 3 DI TÍCH LNCH S VÀ VĂN HOÁ Căn c vào i u 46 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ngày 19-12-1980; Căn c Pháp l nh s 14-LCT/H NN7 ngày 4-4-1984 c a H i ng Nhà nư c, nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam "b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh"; Căn c ngh c a V trư ng V b o t n b o tàng v vi c công nh n di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh; QUY T NNH i u 1- Nay công nh n: Ba di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh thu c 3 t nh sau ây: Thành ph Hà N i. - Di tích l ch s : Chùa Kim Sơn, ph Kim Mã, phư ng Kim Mã, qu n Ba ình. T nh An Giang. - Di tích l ch s : i Túc D p, xã An Ninh, huy n Tri Tôn. T nh Sông Bé. - Di tích l ch s : M 3.000 ng bào An L c b qu c M tàn sát ngày 3-10-1972. i u 2- M i ho t ng xây, khai thác trong nh ng khu v c b o v c a nh ng di tích này c n ư c phép c a B trư ng B Văn hoá. i u 3- U ban nhân dân các c p thu c thành ph Hà N i, t nh An Giang, t nh Sông Bé th c hi n vi c qu n lý v m t Nhà nư c i v i các di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh theo pháp l nh"b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh" c a H i ng Nhà nư c ã ban hành. i u 4- Chánh văn phòng B Văn hoá, V b o t n b o tàng, U ban nhân dân các c p và S Văn hoá thông tin các t nh trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nông Qu c Ch n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản