Quyết định số 667/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 667/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 667/1997/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 667/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 667/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH V PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH LÀNG VĂN HOÁ - DU LNCH CÁC DÂN T C VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a chính ph ; Căn c Quy t nh s 156/TTg ngày 15 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v a i m Làng Văn hoá - du l ch các dân t c Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin (t trình s 85 ngày 7 tháng 12 năm 1995 và công văn s 3408 ngày 23 tháng 11 năm 1996); c a B trư ng B K ho ch và u tư (các công văn s 2267 ngày 23 tháng 6 năm 1996, s 2504 ngày 2 tháng 5 năm 1997 và s 4342 ngày 17 tháng 7 năm 1997); c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây (công văn s 854 ngày 12 tháng 2 năm 1995) và c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1753/NN-QLN-Q ngày 26 tháng 5 năm 1997), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên D án: Quy ho ch t ng th Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam. 2. a i m xây d ng: T i khu Nam, h ng Mô - Ng i Sơn, th xã Sơn Tây, t nh Hà Tây. T ng di n tích s d ng kho ng 830 ha (g m 385 ha m t t và 445 ha m t nư c); di n tích này c n ư c xác nh, có b n a hình, a gi i rõ ràng. 3. M c tiêu: Xây d ng Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam thành m t trung tâm ho t ng văn hoá mang tính qu c gia, t p trung tái hi n, gìn gi , phát huy và khai thác các di s n văn hoá truy n th ng c a 54 dân t c anh em, gi i thi u v i nhân dân trong nư c và khách qu c t ; áp ng các nhu c u vui chơi gi i trí lành m nh, ho t ng th thao, dư ng sinh, văn ngh . Thông qua các ho t ng văn hoá, ngh thu t có n i dung, hình th c phong phú, năng ng, a d ng, h p d n và m à b n s c dân t c,
  2. ti n hành vi c giáo d c tình yêu thiên nhiên, t nư c, con ngư i, nâng cao dân trí và hoàn thi n con ngư i theo hư ng chân, thi n, m ; ng th i, em l i ngu n thu, ti n t i thu h i m t ph n v n, duy tu và phát tri n Làng Văn hoá - Du l ch. 4. Các nguyên t c th c hi n: - Trên cơ s Quy ho ch t ng th này và ý ki n c a các B , ngành h u quan, c n tri n khai xây d ng các d án kh thi cho t ng khu ch c năng. Vi c l a ch n các mô hình xây d ng các danh th ng, các b c tranh v văn minh và i s ng c a con ngư i t ng dân t c, các m c l ch s u tranh d ng nư c và gi nư c, các công trình văn hoá c a các dân t c trên th gi i, c n ư c nghiên c u k lư ng trư c khi quy t nh th c hi n. Tuỳ tính ch t, m t s công trình c th c n ti n hành h i th o chuyên , thu nh p ý ki n c a các chuyên gia trư c khi trình các cơ quan có thNm quy n quy t nh. - Vi c xây d ng các công trình ki n trúc tái hi n i n hình và khái quát hoá quá trình phát tri n l ch s văn minh và văn hoá dân t c c a các dân t c anh em và nh ng công trình văn hoá n i ti ng c a nhân lo i, ph i b o m s hài hoà giũa tính dân t c và s d ng nh ng thành t u khoa h c, công ngh hi n i. - T p trung u tư t ng giai o n theo th t ưu tiên và c i m t ng công trình, tuỳ theo kh năng v n và yêu c u ho t ng, m b o khai thác ư c ngay. Cơ s k thu t h t ng ph i xây d ng ng b ; b o m nh ng quy nh chung v b o v môi trư ng i v i toàn b khu v c công trình. 5. N i dung u tư: a) Xây d ng các công trình t i 6 khu v c ch c năng: - Khu v c I: Tái hi n các Làng dân t c và c nh quan. - Khu v c II: Tái hi n m t cách ư c l và khái quát t nư c Vi t Nam qua các th i kỳ d ng nư c, gi nư c và c nh quan. - Khu v c III: Tái hi n m t s di s n văn hoá th gi i n i ti ng thu c các th i i và c nh quan. - Khu v c IV: Trung tâm ho t ng văn hoá, th thao, vui chơi gi i trí. - Khu v c V: Khu d ch v du l ch, bao g m các khách s n, nhà hàng, cơ s d ch v , khu hành chính và c nh quan. - Khu v c VI: Công viên trên m t nư c, bao g m các b n thuy n, các công trình văn hoá g n v i m t nư c và c nh quan. Kèm theo vi c xây d ng m i khu v c là h th ng cơ s h t ng k thu t ng b và các công trình ph tr có quy mô thích h p. b) Nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , nghiên c u dân t c h c, văn hoá h c và xã h i h c t ch c các ho t ng tuyên truy n, gi i thi u, hư ng d n khách tham
  3. quan, du l ch và làm các lo i d ch v áp ng các nhu c u ho t ng ng b c a Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam. c) Sưu t m, nghiên c u, ch nh lý, ph bi n và phát huy các giá tr văn hoá phi v t th có liên quan n t t c các công trình trong 6 khu v c ch c năng, nh t là khu v c các Làng dân t c và khu v c " t nư c Vi t Nam qua các th i kỳ d ng nư c và gi nư c". 6. Ngu n v n u tư: T ng m c v n u tư ư c tính toán trên cơ s k t qu thNm nh các d án u tư c th . Làng Văn hoá - Du l ch các dân t c Vi t Nam là m t qu n th d án l n, m t t ng th h u cơ, ư c ưu tiên u tư. Tuy nhiên, B Văn hoá - Thông tin c n có bi n pháp huy ng nhi u ngu n v n h p pháp khác, u tư cho d án này, k c các ngu n v n h p tác, liên doanh v i nư c ngoài, ngoài ngu n v n Nhà nư c c p. 7. Ch u tư: B trư ng B Văn hoá - Thông tin b nhi m Ch nhi m i u hành D án ng th i làm nhi m v c a Ch u tư và quy t nh thành l p Ban qu n lý d án này. i u 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin, U ban nhân dân t nh Hà Tây, B K ho ch và u tư l p d án, trình duy t theo quy nh hi n hành và th c hi n xây d ng các công trình thu l i b sung ho c thay th m t ph n ch c năng, nhi m v c a h ng Mô - Ng i Sơn, v a b o d m ch c năng, nhi m v c a công trình thu l i này ã ư c quy nh t i Quy t nh s 96/TTg ngày 16 tháng 9 năm 1969 c a Th tư ng Chính ph , v a b o m th c hi n m c nư c dâng bình thư ng là +20 mét, m c nư c i u ti t c t lũ là +22 mét, m c nư c ch t là +18 mét và nh ng v n khác ã nêu t i công văn s 1753-NN/ QLN-Q ngày 26 tháng 5 năm 1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Trên cơ s Quy ho ch t ng th này, B Văn hoá - Thông tin ti n hành quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, l p báo cáo nghiên c u kh thi trình duy t theo quy nh. Trư c m t, c n l p và trình duy t m t s d án thành ph n, có v n t ngu n Ngân sách Nhà nư c, tri n khai vi c l p b n a hình, a gi i, tr ng cây xanh, xây d ng cơ s h t ng. Trong quá trình l p d án, c n nghiên c u ti p thu các ý ki n c a B K ho ch và u tư; và các B Xây d ng, Khoa h c, Công ngh và môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; T ng c c du l ch; U ban Dân t c và Mi n núi; Trung tâm Khoa h c Xã h i và Nhân văn Qu c gia và các cơ quan oàn th có liên quan. i u 4. T ng c c a chính ph i h p v i U ban nhân dân t nh Hà Tây, B Qu c phòng, B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan có liên quan th c hi n vi c c p t cho d án này. B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i U ban nhân dân t nh Hà Tây ch u trách nhi m t ch c t t vi c n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư và có k ho ch thu x p vi c làm cho dân cư trong vùng d án; qu n lý, s d ng úng m c ích di n tích t và m t nư c ư c giao. i u 5.- B trư ng các b : Văn hoá - Thông tin, K ho ch và u tư, Xây d ng, Qu c phòng, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, T ng c c trư ng t ng c c a chính, Giám c Trung tâm Khoa h c
  4. xã h i và Nhân văn Qu c gia và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản