Quyết định số 669-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 669-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 669-TTg về việc xác định đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 669-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 669-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1994 QUY T NNH V VI C XÁC NNH Ư NG RANH GI I HÀNH CHÍNH GI A HAI T NH KIÊN GIANG VÀ AN GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ai ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét Báo cáo c a U ban nhân dân t nh Kiên Giang và t nh An Giang; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và T ng c c trư ng T ng c c a chính, QUY T Đ NH: i u 1. ư ng ranh gi i hành chính gi a hai t nh Kiên Giang và An Giang t i khu v c kinh t m i Vĩnh Gia - Cô Tô có i m xu t phát ư c xác nh t c t m c Gi ng Ông C t có to 104 46'42'' kinh ông và 10 29'43'' vĩ B c d a theo các a v t c nh phát tri n n i m giao nhau gi a kênh Ninh Phư c 2 v i ư ng C i Gi a; t ó d c theo gi a kênh Ninh Phư c 2 t i kênh Tri Tôn có to 105 01'12'' kinh ông và 10 19'03'' vĩ B c. i u 2. Giao cho Ban T ch c - Cán b Chính ph , T ng c c a chính cùng v i U ban nhân dân hai t nh An Giang và Kiên Giang t ch c vi c xác nh trên th c a ư ng ranh gi i nói trong i u 1, c m m c gi i, mô t và l p h sơ a gi i hành chính gi a hai t nh theo tinh th n Ch th s 364-CT ngày 6-11-1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) và báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n. i u 3. B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan Trung ương và Ch t ch U ban nhân dân hai t nh An Giang và Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản