Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 5, Mục I , Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ ĐƯ C HƯ NG ƯU ĐÃI THEO QUY Đ NH T I ĐI U 5, M C I , NGH QUY T S 11/2000/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 C A CHÍNH PH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3530/VPCP- CN ngày 22 tháng 8 năm 2000 giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Qu h tr phát tri n s m công b danh m c các d án, các s n ph m cơ khí ư c hư ng ưu ãi theo Ngh quy t c a Chính ph s 11/2000/NQ- CP ngày 31 tháng 7 năm 2000; Sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, Qu H tr phát tri n; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c các s n phNm cơ khí ư c hư ng ưu ãi theo i u 5, M c I, Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000. i u 2. Các ch u tư có các s n phNm cơ khí n m trong danh m c nêu i u1 ph i xây d ng các D án u tư c th theo úng các quy nh v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành t i các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph và ph i ư c các cơ quan ch qu n u tư thNm nh, phê duy t sau khi ã có ý ki n tho thu n c a B Công nghi p. i u 3. Các d án u tư s n xu t các s n phNm cơ khí ư c ban hành theo các Quy t nh s 29/1998/Q -TTg ngày 09 tháng 2 năm 1998, s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph và các d án u tư cho ngành s n xu t cơ khí ã ư c phê duy t và tri n khai t năm 1999 cũng ư c hư ng các ưu
  2. ãi theo quy nh t i i u 5, M c I, Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph . i u 4. Ngoài danh m c các s n phNm cơ khí ư c công b kèm theo Quy t nh này, trong quá trình tri n khai th c hi n, B Công nghi p s ban hành Quy t nh b sung Danh m c các s n phNm cơ khí ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i i u 5, M c I Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph sau khi có s tho thu n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và Qu h tr phát tri n. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , Các V trư ng, C c trư ng thu c B , các T ng giám c, Giám c doanh nghi p s n xu t các s n phNm cơ khí có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n : -Như i u 5, -VPCP ( b/c TTCP), -Các B : TC, KH T, GTVT, XD, NN và PTNT, -Qu H tr phát tri n, -UBND các t nh, TP tr c thu c TW, ng Vũ Chư -H i cơ khí Vi t Nam, -Công báo, -Lưu VP, KH T. DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ Ư C HƯ NG CÁC ƯU ÃI THEO QUY NNH T I I U 5, M C I, NGHN QUY T S 11/2000/NQ-CP NGÀY 31/7/2000 C A CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 67 /2000/QĐ/BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a B Công nghi p) I- NHÓM CÁC S N PH M CƠ KHÍ PH C V NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P VÀ CÔNG NGHI P CH BI N, BAO G M: 1)- Các lo i ng cơ t trong công su t n 30 CV; 2)- Các lo i máy kéo 02 bánh, 04 bánh, máy theo sau máy kéo và ph tùng ph c v nông nghi p; 3)- Các thi t b ch bi n, canh tác, thu ho ch quy mô v a và nh , các thi t b ch bi n h i s n v.v... 4- Các lo i máy s y thóc và s y các lo i lương th c khác; 5)-Các lo i máy bơm c v a và nh ph c v gia ình và các trang tr i.
  3. II)- NHÓM CÁC S N PH M CƠ KHÍ CH T O MÁY CHO CÔNG NGHI P VÀ THI T BN NG B , THI T BN XÂY D NG VÀ MÁY CÔNG C CÁC LO I, BAO G M: 1- Các thi t b cho các nhà máy xi măng, hóa ch t, c u ư ng, d u khí và hóa d u; 2- Thi t b cho các nhà máy cơ khí; 3- Các lo i máy bơm nư c l n tiêu úng l t ; 4- Các lo i máy công c CNC và các lo i máy công c khác; 5- Chương trình s n xu t ng cơ Diesel c l n t 80 n 400CV ph c v cho óng tàu ánh cá xa b , tàu v n t i sông bi n, cho các t máy phát i n v.v... III- CÁC D ÁN U TƯ PH C V CHO NGÀNH GIAO THÔNG V N T I BÁO G M: 1- Các d án óng tàu bi n, tàu sông, tàu pha sông bi n có t i tr ng n 12.000 t n; 2- Chương trình s n xu t toa xe cho ngành ư ng s t. IV)- NHÓM CÁC S N PH M CƠ KHÍ THU C NGÀNH CH T O THI T BN VÀ V T LI U I N, BAO G M: 1- Các lo i ng cơ i n, máy phát i n; 2- Các s n phNm khí c i n cao th bao g m: các thi t b phân ph i và truy n d n, bi n áp t i 100 MVA, 220KV; 3- Thi t b thu i n, nhi t i n, i n gió, nhà máy nhi t i n chu trình h n h p; V)- NHÓM CÁC S N PH M PH TÙNG, PH KI N CƠ KHÍ PH C V L P RÁP ÔTÔ, XE G N MÁY, BAO G M: 1- ng cơ xe g n máy; 2- Ph tùng ôtô, xe máy các lo i; 3- Chương trình s n xu t ôtô nông d ng, ôtô ch khách lo i 25-30 ch ng i và lo i 46-50 ch ng i. 4- Ch t o khuôn, m u chính xác b ng kim lo i ph c v cho ngành công nghi p ôtô, xe máy.
Đồng bộ tài khoản