Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 67/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH “ QUY Đ NH TIÊU CHU N CÁC CH C DANH NHÂN VIÊN ĐƯ NG S T TR C TI P PH C V CH Y TÀU, ĐI U KI N CƠ S ĐÀO T O VÀ N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O NHÂN VIÊN ĐƯ NG S T TR C TI P PH C V CH Y TÀU” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh tiêu chu n các ch c danh nhân viên đư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu, đi u ki n cơ s đào t o và n i dung, chương trình đào t o nhân viên đư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2006. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; VP Chính ph (đ b/c); Các B LĐTB&XH, GD&ĐT, Công an; TCTy Đư ng s t Vi t Nam; UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Đào Đình Bình - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, TCCB(ĐT). QUY Đ NH TIÊU CHU N CÁC CH C DANH NHÂN VIÊN ĐƯ NG S TTR C TI P PH C V CH Y TÀU, ĐI U KI N CƠ S ĐÀO T O VÀ VÀ N I, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O NHÂN VIÊN ĐƯ NG S T TR C TI P PH C V CH Y TÀU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 67 /2005/ QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh tiêu chu n các ch c danh nhân viên đư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu (sau đây g i là nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu), đi u ki n đ i v i các cơ s đ m nhi m vi c đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu (sau đây đư c g i là cơ s đào t o) và n i dung, chương trình đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu trên đư ng s t qu c gia và đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân tr c ti p và có liên quan đ n công tác ch y tàu, đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu trên các đư ng s t nói trên. 2. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i Quy đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Chương 2:
 2. TIÊU CHU N CH C DANH NHÂN VIÊN TR C TI P PH C V CH Y TÀU Đi u 3. Ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu Các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu bao g m: Nhân viên đi u đ ch y tàu, g m có: a) Nhân viên đi u đ ch y tàu tuy n: là ngư i tr c ti p ra l nh ch huy ch y tàu theo bi u đ ch y tàu trên m t tuy n đư ng, khu đo n đư c phân công; tr c ti p truy n đ t m nh l nh t ch c ch huy các tàu đi c u ch a, c u h khi có s c ch y tàu; ra l nh phong to khu gian, l nh c nh báo t c đ t i các đơn v có liên quan; ra l nh đình ch ch y tàu t m th i n u xét th y có nguy cơ m t an toàn ch y tàu; b) Nhân viên đi u đ ch y tàu ga: là ngư i tr c ti p l p k ho ch v l p tàu, x p, d hàng hoá, đón ti n hành khách, t ch c công tác d n, đón ti n tàu và các vi c liên quan khác t i nhà ga theo bi u đ ch y tàu, theo các m nh l nh c a nhân viên đi u đ ch y tàu tuy n, theo quy trình, quy ph m ch y tàu; tham gia gi i quy t tai n n, s c giao thông đư ng s t theo quy đ nh; 1. Tr c ban ch y tàu ga: là ngư i đi u hành vi c l p tàu, x p d hàng hóa, đón ti n hành khách, t ch c công tác d n, đón, ti n tàu và các vi c khác có liên quan t i nhà ga theo bi u đ ch y tàu, các m nh l nh ch huy ch y tàu, quy trình, quy ph m ch y tàu; tham gia gi i quy t tai n n, s c giao thông đư ng s t theo quy đ nh; 2. Trư ng tàu: là ngư i ch huy cao nh t trên tàu, ch u trách nhi m b o đ m an toàn, an ninh, tr t t , ph c v khách hàng; b o đ m ch y tàu theo đúng l ch trình và m nh l nh c a đi u đ ch y tàu, quy trình, quy ph m ch y tàu; tham gia gi i quy t tai n n, s c giao thông đư ng s t theo quy đ nh; 3. Trư ng d n: là ngư i ch u s ch huy, đi u hành c a tr c ban ch y tàu ga đ t ch c và th c hi n công tác d n, ghép n i đ u máy, toa xe ph c v cho công tác t ch c ch y tàu, x p d hàng hóa, v n t i hành khách c a ga theo m nh l nh ch huy ch y tàu, quy trình, quy ph m, quy t c qu n lý k thu t ga; 4. Nhân viên gác ghi: là ngư i ch u s ch huy và đi u hành tr c ti p c a tr c ban ch y tàu ga đ qu n lý, giám sát, ki m tra, s d ng ghi ph c v cho công tác t ch c ch y tàu c a ga theo bi u đ ch y tàu, các m nh l nh ch huy ch y tàu, quy trình, quy ph m, quy t c qu n lý k thu t ga; 5. Nhân viên ghép n i đ u máy, toa xe: là ngư i ch u s ch huy và đi u hành tr c ti p c a trư ng d n đ th c hi n công vi c d n, ghép n i đ u máy, toa xe theo quy trình, quy ph m, quy t c qu n lý k thu t ga; Nhân viên tu n đư ng, tu n c u, tu n h m: là ngư i ki m tra theo dõi thư ng xuyên, phát hi n k p th i các hư h ng, chư ng ng i và x lý b o đ m an toàn ch y tàu trong ph m vi đ a gi i đư c phân công; ghi chép đ y đ vào s tu n tra, canh gác báo cáo c p trên theo quy đ nh; s a ch a, gi i quy t k p th i các hư h ng, chư ng ng i nh , tham gia b o trì c u, đư ng, h m theo phân công; k p th i phòng v , nhanh chóng thông tin ho c báo hi u d ng tàu khi phát hi n th y hư h ng, chư ng ng i có nguy cơ làm m t an toàn giao thông; tham gia b o v k t c u h t ng đư ng s t và phương ti n giao thông đư ng s t trong ph m vi đư c phân công; Nhân viên gác đư ng ngang, gác c u chung, gác h m đư ng s t: là ngư i có trách nhi m đóng, m k p th i ch n đư ng ngang, đư ng qua c u chung và làm nghi p v gác h m, b o đ m an toàn cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông đư ng b khi phương ti n giao thông đư ng s t ch y qua; tr c ti p ki m tra, b o qu n, b o trì, s d ng công trình, trang thi t b ch n đư ng, c u, h m phù h p v i các quy đ nh v tiêu chu n k thu t và quy trình, quy ph m; Lái tàu: là ngư i tr c ti p đi u khi n tàu ch y; ch u trách nhi m v n hành đ u máy an toàn, đúng t c đ quy đ nh, đúng l ch trình theo bi u đ ch y tàu, m nh l nh ch huy ch y tàu, quy trình, quy ph m; Ph lái tàu: là ngư i giúp lái tàu trong quá trình ch y tàu, giám sát t c đ ch y tàu và quan sát tín hi u đ k p th i báo cho lái tàu x lý. Đi u 4. Tiêu chu n chung đ i v i các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu Có b ng ho c ch ng ch chuyên môn phù h p v i ch c danh do cơ s đào t o c p và đáp ng đ y đ các tiêu chu n c th đ i v i ch c danh đ m nhi m; Có gi y ch ng nh n đ tiêu chu n s c kho theo quy đ nh c a B Y t . Đi u 5. Tiêu chu n c th đ i v i t ng ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu Nhân viên đi u đ ch y tàu tuy n: Có b ng t t nghi p cao đ ng tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Có ít nh t 02 năm tr c ti p công tác v i m t ho c c hai ch c danh đi u đ ga và tr c ban ch y tàu ga; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v đi u đ ch y tàu tuy n do doanh nghi p s d ng ch c danh đi u đ ch y tàu tuy n t ch c. 1
 3. Nhân viên đi u đ ch y tàu ga: Có b ng t t nghi p cao đ ng tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Có ít nh t 01 năm tr c ti p công tác v i ch c danh tr c ban ch y tàu ga; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v đi u đ ch y tàu ga do doanh nghi p s d ng ch c danh đi u đ ch y tàu ga t ch c. Tr c ban ch y tàu ga: Có m t trong các b ng, ch ng ch chuyên môn v tr c ban ch y tàu, trư ng tàu ho c b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Đã qua th c t công tác v i các ch c danh trư ng d n, gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe ga ít nh t là 01 năm; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v tr c ban ch y tàu ga do doanh nghi p s d ng ch c danh tr c ban ch y tàu ga t ch c. Trư ng tàu: Có m t trong các b ng, ch ng ch chuyên môn v trư ng tàu, tr c ban ch y tàu ho c b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Đã qua th c t làm các công vi c sau đây: Đ i v i trư ng tàu khách: có ít nh t 01 năm tr c ti p làm công tác v i ch c danh phó tàu khách ho c trư ng tàu hàng; Đ i v i trư ng t u hàng: có ít nh t 01 năm tr c ti p làm công tác v i ch c danh trư ng d n ho c t p s v i ch c danh trư ng tàu trong 06 tháng liên t c; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v trư ng tàu do doanh nghi p s d ng ch c danh trư ng tàu t ch c. Trư ng d n: Có m t trong các b ng, ch ng ch chuyên môn v trư ng d n, tr c ban ch y tàu, trư ng tàu ho c b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Đã qua th c t công tác v i các ch c danh gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe ga ít nh t là 06 tháng; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v trư ng d n do doanh nghi p s d ng ch c danh trư ng d n t ch c. Nhân viên gác ghi: Có m t trong các b ng, ch ng ch chuyên môn v gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe, trư ng d n, tr c ban ch y tàu, trư ng tàu ho c b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Đã qua th i gian th c t p các ch c danh gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe ga ít nh t là 03 tháng; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v gác ghi do doanh nghi p s d ng ch c danh gác ghi t ch c. Nhân viên ghép n i đ u máy, toa xe: Có m t trong các b ng, ch ng ch chuyên môn v gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe, trư ng d n, tr c ban ch y tàu, trư ng tàu ho c b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành v n t i đư ng s t; Đã qua th i gian th c t p các ch c danh gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe ga ít nh t là 03 tháng; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v ghép n i đ u máy, toa xe do doanh nghi p s d ng ch c danh ghép n i đ u máy, toa xe t ch c. Nhân viên tu n đư ng, tu n c u, tu n h m: Là nam công nhân duy tu, s a ch a đư ng s t, c u đư ng s t, h m đư ng s t t b c 4/7 tr lên, có b ng, ch ng ch chuyên môn v tu n đư ng, tu n c u, tu n h m đư ng s t ho c có b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành đư ng s t ho c c u đư ng s t; Đã qua th i gian t p s các ch c danh tu n đư ng, tu n c u, tu n h m ít nh t là 01 tháng; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v tu n đư ng, tu n c u, tu n h m do doanh nghi p s d ng các ch c danh tu n đư ng, tu n c u, tu n h m t ch c. Nhân viên gác đư ng ngang, gác c u chung, gác h m đư ng s t: 2
 4. Có b ng, ch ng ch chuyên môn v gác đư ng ngang, gác c u chung, gác h m đư ng s t ho c có b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành đư ng s t, c u đư ng s t ho c v n t i đư ng s t; Đã qua th i gian th c t p các ch c danh gác đư ng ngang, gác c u chung, gác h m đư ng s t ít nh t là 03 tháng; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v gác đư ng ngang, gác c u chung, gác h m đư ng s t do doanh nghi p s d ng các ch c danh gác đư ng ngang, gác c u chung, gác h m đư ng s t t ch c. Lái tàu: Ph i có gi y phép lái tàu còn hi u l c do cơ quan có th m quy n c p theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. Ph lái tàu: Có b ng ho c ch ng ch chuyên môn lái tàu ho c ph lái tàu phù h p v i lo i phương ti n ph lái tàu đ m nhi m do cơ s đào t o c p ; Đã qua th i gian t p s ph lái tàu ít nh t là 06 tháng; Đã qua kỳ ki m tra sát h ch và đ t yêu c u v nghi p v ph lái tàu do doanh nghi p s d ng ch c danh ph lái tàu t ch c. Đi u 6. Đ m nhi m ch c danh tr c ti p ph c v ch y tàu 1. Nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu đư c phép làm công vi c c a các ch c danh theo s phân công c a ngư i s d ng lao đ ng theo quy đ nh sau đây: Ch c danh đi u đ ch y tàu tuy n đư c làm công vi c c a các ch c danh đi u đ ch y tàu ga, tr c ban ch y tàu ga, trư ng tàu, trư ng d n, gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe; Ch c danh đi u đ ch y tàu ga đư c làm công vi c c a các ch c danh tr c ban ch y tàu ga, trư ng tàu, trư ng d n, gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe; Ch c danh tr c ban ch y tàu ga đư c làm công vi c c a các ch c danh trư ng tàu, trư ng d n, gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe; d) Ch c danh trư ng tàu đư c làm công vi c c a các ch c danh tr c ban ch y tàu ga, trư ng d n, gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe; đ) Ch c danh trư ng d n đư c làm công vi c c a các ch c danh gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe; e) Ch c danh lái tàu đư c làm công vi c c a ch c danh ph lái tàu; g) Ch c danh gác ghi, ghép n i đ u máy, toa xe đư c làm chung công vi c c a nhau; h) Các ch c danh tu n đư ng, tu n c u, tu n h m đư c làm chung công vi c c a nhau; i) Các ch c danh gác c u chung, gác đư ng ngang, gác h m đư c làm chung công vi c c a nhau. 2. Nh ng nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu đã không đ m nhi m công tác quá 06 tháng vì lý do s c kho ho c các lý do khác, n u s c kho h i ph c đ tiêu chu n và mu n đ m nhi m các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu thì ph i qua kỳ ki m tra và đ t yêu c u nghi p v do doanh nghi p s d ng ch c danh đó t ch c. Đi u 7. Qu n lý các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu Th trư ng doanh nghi p s d ng các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu có trách nhi m sau đây: 1. Đ nh kỳ hàng năm t ch c ki m tra s c kho cho các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu trong ph m vi qu n lý c a doanh nghi p theo quy đ nh hi n hành; 2. Đ nh kỳ t ch c đào t o, b i dư ng nâng cao trình đ cho các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu; hàng năm t ch c ki m tra nghi p v đ i v i các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu ít nh t là 02 l n theo quy đ nh; 3. Không b trí các ch c danh tr c ti p ph c v ch y tàu đ i v i nh ng trư ng h p không đ t tiêu chu n s c kho theo quy đ nh ho c không đ t yêu c u khi ki m tra nghi p v . Chương 3 : CƠ S ĐÀO T O, N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O NHÂN VIÊN TR C TI P PH C V CH Y TÀU Đi u 8. Cơ s đào t o 1. Cơ s đ m nhi m vi c đào t o, b i dư ng các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu là các cơ s giáo d c ngh nghi p theo quy đ nh c a Lu t Giáo d c hi n hành, bao g m: 3
 5. Trư ng trung c p chuyên nghi p; Trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh và l p d y ngh . 2. Các cơ s đào t o có ch c năng, nhi m v , quy n h n, theo quy đ nh c a pháp lu t v giáo d c, đào t o. Đi u 9. Đi u ki n, tiêu chu n v chuyên môn đ i v i cơ s đào t o 1. Đi u ki n chung Cơ s đào t o ph i có đ các đi u ki n, tiêu chu n chung theo quy đ nh c a pháp lu t v giáo d c và đào t o. 2. Tiêu chu n c th đ i v i lĩnh v c đào t o chuyên ngành đư ng s t Cơ s đào t o ph i có đ y đ các phòng h c chuyên môn và xư ng th c hành đư c thi t k theo Quy ph m xây d ng trư ng h c hi n hành và ph i có các trang thi t b , mô hình, đ dùng h c t p c n thi t ph c v cho t ng môn h c, c th như sau: a) Phòng h c quy trình, quy ph m, quy t c an toàn giao thông đư ng s t: có các thi t b tin h c và ph n m m d y h c, mô hình h th ng tín hi u, bi n báo, bi n hi u, m c hi u, sa bàn và các lo i n ch ch y tàu c n thi t đ gi ng d y các tình hu ng giao thông đư ng s t; b) Phòng h c c u t o phương ti n giao thông đư ng s t: có các hình v và v t th c, mô hình, có đ u máy ngu i thu c lo i đang lưu hành, có các t ng thành như máy, g m, đi n, hãm và các c m chi ti t khác c a phương ti n giao thông đư ng s t; c) Phòng h c nghi p v v n t i: có các b ng bi u ph c v gi ng d y v nghi p v v n t i hàng hoá, hành khách, hành lý, bao g i và v n d ng phương ti n giao thông đư ng s t; d) Phòng h c k thu t lái tàu: có các thi t b và đ dùng d y h c đ gi ng d y các đ ng tác, thao tác lái tàu cơ b n, như thi t b mô ph ng lái tàu ho c ca bin đi n t , trang b phương ti n nghe nhìn như băng đĩa, đèn chi u… ph c v gi ng d y; có th thuê ho c s d ng các đ u máy lo i đang v n d ng t i hi n trư ng c a các doanh nghi p đ t p lái; đ) Các phòng h c chuyên môn, nghi p v khác c a t ng ngành ngh (gác ghi, d n, đi u đ …) ph i có các thi t b , d ng c h c t p tương ng; e) Xư ng th c hành: có đ không gian và di n tích theo quy đ nh v i các thi t b , máy móc hi n đang dùng cùng v i các đ ngh c n thi t đ ph c v cho h c sinh th c t p các ngh . Đ i v i ngh lái tàu ph i có các t ng thành chi ti t ch y u c a đ u máy đ th c t p b o dư ng, s a ch a. Đi u 10. Đ i ngũ giáo viên 1. Cơ s đào t o ph i có đ i ngũ giáo viên đ đ gi ng d y các khóa h c theo đúng chương trình và k ho ch quy đ nh, bao g m giáo viên cơ h u (đ nh biên chuyên trách gi ng d y t i cơ s ) và giáo viên th nh gi ng. S lư ng giáo viên th nh gi ng không vư t quá 50 % t ng s giáo viên c n có. 2. Các giáo viên ph i đ t trình đ chu n đư c đào t o c a nhà giáo theo quy đ nh c a pháp lu t v giáo d c và đào t o. Ngoài ra, nh ng giáo viên chuyên môn ph i đ t các đi u ki n c th như sau: a) Giáo viên d y th c hành nghi p v chuyên môn các ch c danh tr c ti p ph c v ch y tàu ph i có b ng ho c ch ng ch t t nghi p đúng chuyên ngành đư c phân công gi ng d y, đã qua th c t công tác ít nh t 03 năm; b) Giáo viên d y th c hành đi u khi n phương ti n giao thông đư ng s t ph i có gi y phép lái tàu và có thâm niên lái tàu ít nh t 05 năm, đã qua l p t p hu n nghi p v d y th c hành lái phương ti n giao thông đư ng s t theo chương trình do B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh Đi u 11. Chương trình đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu, giáo trình và tài li u h c t p 1. Chương trình đào t o Chương trình khung đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu do B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan đ t ch c xây d ng, th m đ nh và ban hành; Căn c vào chương trình khung, cơ s đào t o xác đ nh chương trình đào t o c a cơ s mình. 2. Giáo trình và tài li u h c t p Giáo trình và tài li u h c t p do Th trư ng cơ s đào t o (Hi u trư ng ho c Giám đ c Trung tâm đào t o) t ch c biên so n và duy t đ s d ng làm tài li u gi ng d y chính th c trên cơ s th m đ nh c a H i đ ng th m đ nh giáo trình do Th trư ng cơ s đào t o thành l p. Chương 4: T CH C TH C HI N 4
 6. Đi u 12. Trách nhi m c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam 1. Hư ng d n, ph bi n và ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này. Trong quá trình th c hi n, t p h p các ki n ngh , đ xu t, nghiên c u trình B trư ng B Giao thông v n t i s a đ i, b sung quy đ nh cho phù h p v i tình hình th c t . Hư ng d n các doanh nghi p đư ng s t l p k ho ch đào t o và đào t o l i đ i v i các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu đ đ i ngũ này đ t yêu c u v trình đ và có b ng, ch ng ch chuyên môn phù h p v i quy đ nh khi làm vi c. Hư ng d n các cơ s đào t o hoàn thi n các đi u ki n theo quy đ nh; ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan đ nh kỳ t ch c ki m tra, quy t đ nh ch p thu n đư c đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu đ i v i cơ s đào t o đ t yêu c u theo quy đ nh; t m đình ch đ c ng c ho c đình ch h n vi c đào t o các ch c danh nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu đ i v i cơ s đào t o không đ t yêu c u theo quy đ nh và báo cáo B Giao thông v n t i. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan t ch c ki m tra đ nh kỳ ho c đ t xu t vi c th c hi n tiêu chu n các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu c a các doanh nghi p đư ng s t trên ph m vi toàn qu c. Đi u 13. Trách nhi m c a Th trư ng các đơn v có liên quan Nghiên c u quán tri t, t ch c ph bi n r ng rãi n i dung và ch đ o, ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này đ n t ng đ i tư ng có liên quan thu c ph m vi qu n lý; trong quá trình th c hi n thư ng xuyên ph i h p v i các cơ quan ch c năng đ đ xu t, ki n ngh gi i quy t nh ng v n đ t n t i. Rà soát, ki m tra b ng, ch ng ch hành ngh , ch ng ch chuyên môn c a t t c các nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu trong ph m vi qu n lý; l p k ho ch đào t o, b i dư ng theo hư ng d n c a C c Đư ng s t Vi t Nam đ i v i nh ng nhân viên chưa có b ng, ch ng ch hành ngh , ch ng ch chuyên môn phù h p v i ch c danh đang đ m nhi m, b o đ m đ i ngũ này đ t yêu c u v tiêu chu n theo quy đ nh trong vòng 12 tháng, k t ngày Quy đ nh này có hi u l c thi hành. Đi u 14. Công tác thanh tra, ki m tra Công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này đư c ti n hành theo các quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. PH L C I M U CÁC LO I CH NG CH CHUYÊN MÔN (Kèm theo Quy t đ nh s 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. M u Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn 1.1. M u Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn (m t ngoài): (KÝch th-íc 14 cm x 20 cm) 5
 7. Gi y ch ng nh n này đư c gia h n đ n: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ........................................... Đ cl p-T do - H nh phúc The validity of this certificate is hereby extended until SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness .................................................... Ch ký c a ngư i đư c y quy n Signature of duly authorized official GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN Ngày gia h n: CERTIFICATE OF COMPETENCY .................................................................................... Date of revalidation Tên c a ngư i đư c y quy n C P THEO QUY Đ NH C A CÔNG Ư C QU C T V TIÊU CHU N HU N LUY N, C P GI Y CH NG Name of duly authorized NH N VÀ TR C CA Đ I V I THUY N VIÊN, 1978, official S A Đ I 1995 CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND Gi y ch ng nh n này đư c gia h n đ n: WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS ........................................... AMENDED IN 1995 The validity of this certificate is hereby extended until ........................................................ C C HÀNG H I VI T NAM Ch ký c a ngư i đư c y quy n THE VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION Signature of duly authorized official Ngày gia h n: .................................................................................... Date of revalidation Tên c a ngư i đư c y quy n Name of duly authorized official 6
 8. 1.2. M u Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn (m t trong): (KÝch th-íc 14 cm x 20 cm) Th a y quy n c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa CH C DANH Vi t Nam, C c Hàng h i (CAPACITY) H N CH (N U CÓ) By authorization of the Government of the Socialist Republic LIMITATION APPLYING (IF ANY) of Vietnam, the Vietnam Maritime Vi t Nam ch ng nh n ........................................................................................................ Administration hereby certifies that Có đ kh năng chuyên môn phù h p v i các đi u kho n c a quy t c .............................. 7
 9. 8
 10. 2. M u Gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n 2.1. M u Gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n (m t ngoài) (Kích thư c 14 cm x 20 cm) Gi y xác nh n này đư c gia h n đ n: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ........................................... Đ cl p-T do - H nh phúc The validity of this endorsement is hereby extended until SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ........................................................ Ch ký c a ngư i đư c y quy n Signature of duly authorized official GI Y XÁC NH N VI C C P GI Y CH NG NH N Ngày gia h n: ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A .................................................................................... CERTIFICATE Date of revalidation Tên c a ngư i đư c y quy n C P THEO QUY Đ NH C A CÔNG Ư C QU C T Name of duly authorized V TIÊU CHU N HU N LUY N, C P GI Y CH NG official NH N VÀ TR C CA Đ I V I THUY N VIÊN, 1978, S A Đ I 1995 CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON 9
 11. 10
 12. 2.2. M u Gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n (m t trong): (Kích thư c 14 cm x 20 cm) Th a y quy n c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, C c Hàng h i CH C DANH By authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam (CAPACITY) H N CH (N Maritime LIMITATION APPLYING (IF Vi t Nam ch ng nh n r ng Gi y ch ng nh n s ......................................... đư c c p cho Administration hereby certifies that certificate No issued to ............................................................................................................................................. Có đ kh năng chuyên môn phù h p v i các đi u kho n c a quy t c .............................. 11
 13. 12
 14. 3. M u Gi y xác nh n v vi c công nh n gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn 3.1. M u Gi y xác nh n v vi c công nh n gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn (m t ngoài): (Kích thư c 14 cm x 20 cm) Gi y xác nh n này đư c gia h n đ n: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ........................................... Đ cl p-T do - H nh phúc The validity of this endorsement is hereby extended until SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ........................................................ Ch ký c a ngư i đư c y quy n Signature of duly authorized official GI Y XÁC NH N V VI C CÔNG NH N GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN Ngày gia h n: .................................................................................... ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION Date of revalidation Tên c a ngư i OF A CERTIFICATE đư c y quy n Name of duly authorized official THEO QUY Đ NH C A CÔNG Ư C QU C T V TIÊU CHU N HU N LUY N, C P GI Y CH NG NH N VÀ TR C CA Đ I V I THUY N VIÊN, 1978, S A Đ I 1995 13
 15. 14
 16. 3.2. M u Gi y xác nh n v vi c công nh n gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn (m t trong): (Kích thư c 14 cm x 20 cm) Th a y quy n c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, C c Hàng h i CH C DANH By authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam (CAPACITY) H N CH (N Maritime LIMITATION APPLYING (IF Vi t Nam ch ng nh n r ng Gi y ch ng nh n s ......................................... đư c c p cho Administration hereby certifies that certificate No issued to ............................................................................................................................................. 15
 17. 16
 18. 4. M u Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n 4.1. M u Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n (m t ngoài) (Kích thư c 14 cm x 20 cm) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness GI Y CH NG NH N HU N LUY N CƠ B N C p theo quy đ nh c a Công ư c Qu c t v Tiêu chu n hu n luy n, C p gi y ch ng nh n và Tr c ca đ i v i Thuy n viên, 1978, s a đ i 1995 BASIC TRAINING CERTIFICATE Issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995 17
 19. 4.2. M u Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n (m t trong) (Kích thư c 14 cm x 20 cm) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Trư ng NAM The Đ cl p-T do - H nh phúc ch ng nh n ............................................................................................. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM certifies that Independence - Freedom - Happiness Sinh ngày: ....................................... Qu c t ch ..................................... Born on Nationality đã hoàn thành và thi đ t yêu c u c a khóa hu n luy n v : has completed and successfully passed the exam of a training course in: ........................................................................................................................ GI Y CH NG NH N HU N LUY N CƠ ........................................................................................................................ B N ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ C p theo quy đ nh c a Công ư c Qu c theo quy đ nh c a Quy t c ................ Công ư c nói trên và các t v Tiêu chu n under the provisions of the Reg. ..................... of the above Convention hu n luy n, C p gi y ch ng nh n và NH Tr c ca đ i v MÀU i quy đ nh pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam Thuy n viên, 1978, s a3X4 1995 đ i and legal regulations in force in the S.R. Vietnam Gi y ch ng nh n s .................................... c p ngày ........................................... BASIC TRAINING CERTIFICATE Certificate No issued on Th i h n hi u l c Không th i h n Issued under the provisions of the International Convention Duration of validity Unlimited on Standards of Training, Certification and Watchkeeping Hi u trư ng for Seafarers, 1978, as amended in The Rector 1995 Ch ký ngư i đư c c p: ............................... Holder’s Signature 18
 20. 5. M u Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v 5.1. M u Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v (m t ngoài) (Kích thư c 14 cm x 20 cm) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness GI Y CH NG NH N HU N LUY N NGHI P V C p theo quy đ nh c a Công ư c Qu c t v Tiêu chu n hu n luy n, C p gi y ch ng nh n và Tr c ca đ i v i Thuy n viên, 1978, s a đ i 1995 PROFESSIONAL TRAINING CERTIFICATE Issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995 19
Đồng bộ tài khoản