Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
7
download

Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 67/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2008; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học, bao gồm 11 chương trình khung của 11 ngành sau: 1. Kỹ thuật Sinh học. 2. Kỹ thuật Y sinh. 3. Kỹ thuật Máy tính. 4. Vật lý kỹ thuật. 5. Kỹ thuật Tài nguyên nước. 6. Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp. 7. Kỹ thuật Cơ điện tử. 8. Kỹ thuật Khai thác thuỷ sản. 9. Kỹ thuật Tàu thuỷ. 10. Kỹ thuật Công trình biển. 11. Sư phạm Kỹ thuật. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành có tên tại Điều 1 ở trình độ đại học. Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Uỷ ban VHGD– TNTN&NĐ của Quốc hội; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Tuyên giáo TW; -Bộ,UBND,tỉnh,thành phố có trường ĐH,CĐ; - Bộ Tư pháp (Cục K. Tr.VBQPPL); Phạm Vũ Luận - Kiểm toán Nhà nước; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ; - Như Điều 4 (để thực hiện); - Lưu VP, Vụ PC , Vụ GDĐH. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Chuong trinh khung 2
Đồng bộ tài khoản