Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cho phép sử dụng con dấu trong việc cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 67/2008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2007/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu đối với các quận – huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, huyện Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh; Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 557/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cho phép sử dụng con dấu trong việc cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ;
  2. - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; Lê Hoàng Quân - TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB; - Ủy ban MTTQ VN TP; Các Đoàn thể TP; - VP/TU và các Ban Thành ủy; - Các Ban của Hội đồng nhân dân TP; - CATP (PC13); Sở Nội vụ (3b) - VPHĐ-UB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB - Lưu: VT, (VX/Nh) D.
Đồng bộ tài khoản