Quyết định số 67-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 67-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67-CP về việc hợp nhất xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông thuộc huyện Bách Thông, tỉnh Bắc Thái thành một xã lấy tên là Phương Thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67-CP Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUY T NNH S 67 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1980 V VI C H P NH T XÃ PHƯƠNG LINH VÀ THN TR N PH THÔNG THU C HUY N B CH THÔNG, T NH B C THÁI THÀNH M T XÃ L Y TÊN LÀ XÃ PHƯƠNG THÔNG H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh B c Thái; QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c h p nh t xã Phương Linh và th tr n Ph Thông thu c huy n B ch Thông, t nh B c Thái thành m t ơn v hành chính m i l y tên là xã Phương Thông. i u 2 - U ban nhân dân t nh B c Thái ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản