Quyết định số 67/QĐ-BCĐAIG3

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 67/QĐ-BCĐAIG3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/QĐ-BCĐAIG3 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ai Games III do Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/QĐ-BCĐAIG3

  1. BAN CH O AI GAMES III C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 67/Q -BC AIG3 Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O AI GAMES III TRƯ NG BAN CH O QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C IH I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; Căn c Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o Qu c gia chu n b và t ch c i h i Th thao châu á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam. Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c i h i Th thao châu á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam (Ban ch o AI Games III). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng: Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c i h i Th thao châu á trong nhà l n th 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TRƯ NG BAN PHÓ TH TƯ NG Nguy n Thi n Nhân
  2. QUY CH HO T NG C A BAN CH O QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67/Q -BC AIG3 ngày 03 tháng 10 năm 2008 c a Trư ng Ban Ch o AI Games III) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Qu c gia chuN n b và t ch c i h i Th thao châu á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Ban Ch o AI Games III) ch u trách nhi m ch o vi c th c hi n công tác chuN n b và t ch c AI Games III quy nh t i Quy t nh s 489/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án t ch c i h i Th thao châu á trong nhà l n th 3 năm 2009 t i Vi t Nam. i u 2. Nhi m v , quy n h n và thành ph n c a Ban ch o AI Games III quy nh t i Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Ban Ch o AI Games III có b ph n giúp vi c là Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o. Văn phòng thư ng tr c t t i B Văn hoá, Th thao và Du l ch, có trách nhi m giúp Ban Ch o AI Games III t ch c và i u ph i các ho t ng c a Ban. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o AI Games III ư c cân i trong t ng kinh phí chi cho công tác chuN n b và t ch c AI Games III và ư c b trí cho B Văn hoá, Th thao và Du l ch. Chương II PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M, CH LÀM VI C VÀ NGUYÊN T C I U HÀNH i u 5. Phân công trách nhi m 1. Trư ng Ban Ch o, Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân: a) Ch o chung ho t ng c a Ban Ch o AI Games III; b) Phê duy t k ho ch công tác, ch trì các cu c h p c a Ban Ch o và phân công nhi m v cho các thành viên Ban Ch o; c) Tr c ti p gi i quy t nh ng v n thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph liên quan t i công tác chuN n b và t ch c AI Games III t i Vi t Nam.
  3. 2. Phó Trư ng Ban Ch o, B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch: thay m t Trư ng Ban ch o, i u hành công vi c thư ng xuyên c a Ban Ch o; tri u t p và ch trì các cu c h p c a Ban Ch o khi Trư ng Ban v ng m t ho c khi ư c Trư ng Ban u quy n. 3. Th trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, u viên thư ng tr c: có trách nhi m giúp Trư ng Ban và phó Trư ng Ban thư ng tr c i u ph i ho t ng c a các B , ngành, a phương liên quan tri n khai các ho t ng chuN n b và t ch c i h i; tr c ti p ch o công tác tuyên truy n, qu ng bá, công tác chuyên môn k thu t, công tác v n ng tài tr và ho t ng c a Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o. 4. Th trư ng B K ho ch và u tư, u viên: ch o công tác u tư, cân iv n cho các ho t ng ph c v AI Games III; 5. Th trư ng B Tài chính, u viên: ch o vi c qu n lý, s d ng, thanh quy t toán v n ngân sách nhà nư c và các ngu n v n h p pháp ngoài ngân sách ư c huy ng chuN n b và t ch c AI Games III; 6. Th trư ng B Ngo i Giao, u viên: ch o công tác l tân, khánh ti t, tình nguy n viên và ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan tri n khai công tác thông tin i ngo i; 7. Th trư ng B Công an, u viên: ch trì ch o công tác b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i ph c v các ho t ng c a AI Games III; 8. Th trư ng B Qu c phòng, u viên: ph i h p v i B Công an và các B , ngành, a phương liên quan ch o công tác b o m an ninh cho i h i; 9. Th trư ng B Giao thông v n t i, u viên: ch o công tác m b o h t ng giao thông và các phương ti n giao thông v n t i ph c v AI Games III; ph i h p v i B Công an ch o tri n khai các phương án b o m an toàn, tr t t giao thông trong th i gian di n ra i h i; 10. Th trư ng B Y t , u viên: ch o công tác b o m các d ch v y t chăm sóc s c kho , v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phN m và ki m tra, xét nghi m doping c a i h i; 11. Th trư ng B Thông tin và Truy n thông, u viên: ch o công tác b o m h t ng công ngh thông tin, truy n thông và các h th ng thông tin ph c v i u hành, t ch c thi u; 12. Th trư ng B Xây d ng, u viên: ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B K ho ch và u tư ch o công tác xây d ng, c i t o, nâng c p các công trình ph c v t ch c AI Games III; 13. Th trư ng B Giáo d c và ào t o, u viên: ph i h p ch o huy ng l c lư ng h c sinh, sinh viên tham gia ph c v i h i; 14. Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , u viên: trên cơ s xu t c a các thành viên Ban Ch o và các B , ngành, a phương liên quan, t ng h p, thN m nh, báo
  4. cáo Trư ng Ban v tình hình tri n khai các án chuN n b và t ch c i h i; giúp Trư ng Ban th c hi n công tác ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương liên quan th c hi n các nhi m v ư c giao b o m yêu c u v ch t lư ng và ti n ; 15. Bí thư Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, u viên: ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan ch o công tác huy ng, ào t o và s d ng các tình nguy n viên c a i h i trong l c lư ng oàn viên thanh niên; 16. Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i Ngô Th Thanh H ng, u viên: ch o tri n khai các công tác chuN n b và t ch c AI Games III trên a bàn thành ph Hà N i; công tác chuN n b và t ch c L khai m c, L b m c và các nghi l khác c a AI Games III; tr c ti p là Trư ng Ban T ch c AI Games III c a thành ph Hà N i; 17. Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh Nguy n Th Thu Hà, u viên: ch o tri n khai các công tác chuN n b và t ch c AI Games III trên a bàn thành ph H Chí Minh; tr c ti p là Trư ng Ban T ch c AI Games III c a thành ph H Chí Minh. i u 6. Ch , nguyên t c làm vi c: 1. Ban Ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , cá nhân ch u trách nhi m v nhi m v ư c phân công; Trư ng Ban ho c ngư i ư c u quy n quy t nh các v n c a Ban Ch o. 2. Ban Ch o làm vi c theo ch kiêm nhi m. 3. Thư ng tr c Ban Ch o g m: Trư ng ban, Phó Trư ng ban và u viên thư ng tr c. 4. Nh ng v n thu c cơ ch , chính sách và nh ng v n vư ng m c mang tính a ngành thu c thN m quy n quy t nh c a Trư ng Ban Ch o sau khi tham kh o ý ki n các thành viên c a Ban. 5. Trư ng Ban Ch o u quy n cho Phó Trư ng Ban và các u viên gi i quy t nh ng công vi c thu c ph m vi nhi m v ư c phân công. 6. i v i nh ng v n c n ph i x lý g p, các thành viên Ban Ch o ph trách tr c ti p xem xét, gi i quy t, ch u trách nhi m v k t qu công vi c và báo cáo l i v tình hình th c hi n t i Trư ng Ban và t p th Ban Ch o. 7. Phó Trư ng Ban ch o vi c chuN n b n i dung và t ch c các phiên h p theo quy nh (3 tháng m t l n) và phiên h p t xu t theo yêu c u c a Trư ng Ban. 8. Trong trư ng h p c n thi t, Trư ng Ban ho c Phó Trư ng Ban thay m t Trư ng Ban tri u t p cu c h p b t thư ng c a Ban. Thành ph n c a phiên h p b t thư ng do Trư ng Ban quy t nh. Tài li u ph c v cu c h p b t thư ng ư c g i cho các thành viên d h p thông qua phương ti n i n t ho c ư c cung c p t i cu c h p, tuỳ thu c vào v n phát sinh.
  5. 9. Trong trư ng h p thành viên c a Ban Ch o AI Games III không th tham d các cu c h p c a Ban Ch o thì có th u quy n ngư i khác n m ư c các v n d ki n th o lu n t i cu c h p tham d . Ngư i ư c u quy n có quy n tham gia phát bi u ý ki n, song không tham gia bi u quy t v các v n c n bi u quy t c a Ban. i u 7. Ch thông tin, báo cáo: 1. Báo cáo nh kỳ: hàng quý, 6 tháng và năm, các thành viên Ban ch o AI Games III báo cáo tình hình th c hi n nhi m v do Trư ng Ban phân công k p th i x lý các yêu c u và ki n ngh ra. 2. Các thành viên Ban ch o có trách nhi m báo cáo t xu t theo n i dung do Trư ng Ban yêu c u. 3. Văn phòng thư ng tr c có trách nhi m giúp Trư ng Ban Ch o t ng h p, chuN n b các báo cáo nh kỳ, báo cáo chuyên ph c v các cu c h p c a Ban Ch o và báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph trong thư ng h p ư c yêu c u. 4. Các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ăng cai t ch c các ho t ng c a AI Games III có trách nhi m t ng h p báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm v tình hình tri n khai công tác chuN n b , công tác t ch c AI Games III theo lĩnh v c b , ngành, a phương mình ph trách g i v Ban Ch o AI Games III; k p th i xu t v i Ban Ch o nh ng khó khăn, vư ng m c c n tháo g và các cơ ch , chính sách c n thi t m b o tri n khai t t các công tác chuN n b và t ch c AI Games III. i u 8. Quan h ph i h p công tác: 1. Ban Ch o AI Games III ch o toàn di n ho t ng c a Ban T ch c AI Games III và các ti u ban chuyên trách thu c Ban T ch c, các Ban T ch c AI Games III c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c liên quan t i vi c th c hi n các nhi m v chuN n b và t ch c AI Games III theo Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ban Ch o AI Games III duy trì thư ng xuyên vi c ph i h p v i các B , ngành và a phương tri n khai các ho t ng theo ch c năng, nhi m v ư c Chính ph giao có liên quan n công tác chuN n b và t ch c Asian Indoor Games III. 3. Ban Ch o AI Games III phân công t ng thành viên ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan ki m tra vi c th c hi n các nhi m v chuN n b và t ch c AI Games III. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 9. Trư ng Ban Ch o AI Games III, B trư ng B văn hoá, Th thao và Du l ch, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này.
  6. i u 10. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng v n c n b sung, s a i Quy ch này, Văn phòng thư ng tr c trình t p th Ban Ch o th o lu n, Trư ng Ban Ch o xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản