Quyết định số 671/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 671/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 671/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 671/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 671/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V DUY T QUY HO CH S D NG Đ T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T 5 NĂM (2006 - 2010) QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Xét đ ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Tân t i T trình s 41/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 và S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 600/TTr- TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Duy t quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 c a qu n Bình Tân v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Đơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch đ n Tăng (+), gi m (-) 2005 năm 2010 so v i hi n tr ng Di n Cơ c u Di n Cơ c u Di n tích T l tích (%) tích (%) (ha) (%) (ha) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)- (9)=[(8 (4) )/(4)]*1 00 T NG 5.188,4 100,00 5.188,43 100,00
 2. DI N TÍCH 3 Đ TT NHIÊN 1 Đ t nông NN 2.101,5 40,51 781,24 15,06 -1.320,34 -62,83 nghi p P 8 1.1 Đ t s n xu t SX 1.951,6 92,86 688,35 88,11 -1.263,27 -64,73 nông nghi p N 2 1.1.1 Đ t tr ng CH 1.335,8 68,45 201,60 29,29 -1.134,27 -84,91 cây hàng N 7 năm 1.1.1.1 Đ t tr ng LU 1.188,0 88,94 - - -1.188,09 -100,00 lúa A 9 1.1.1.1. Đ t chuyên LUC - - - - - - 1 tr ng lúa nư c 1.1.1.1. Đ t tr ng LU 1.188,0 100,00 - - -1.188,09 -100,00 2 lúa nư c K 9 còn l i 1.1.1.1. Đ t tr ng LU - - - - - - 3 lúa nương N 1.1.1.2 Đ t tr ng HN 147,78 11,06 201,60 100,00 53,82 36,42 cây hàng C năm còn l i 1.1.2 Đ t tr ng CLN 615,75 31,55 486,74 70,71 -129,01 -20,95 cây lâu năm 1.2 Đ t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 Đ t nuôi NTS 149,96 7,14 92,89 11,89 -57,07 -38,06 tr ng th y s n 1.4 Đ t làm LM - - - - - - mu i U 1.5 Đ t nông NK - - - - - - nghi p khác H 2 Đ T PHI PN 3.080,1 59,37 4.407,19 84,94 1.327,03 43,08 NÔNG N 6 NGHI P 2.1 Đ t OTC 1.219,8 39,60 1.560,58 35,41 340,72 27,93
 3. 6 2.1.1 Đ t t i ON - - - - - - nông thôn T 2.1.2 Đ t t i đô OD 1.219,8 100,00 1.560,58 100,00 340,72 27,93 th T 6 2.2 Đ t chuyên CD 1.690,3 54,88 2.607,14 59,16 916,78 54,24 dùng G 6 2.2.1 Đ t tr s CTS 9,22 0,55 25,99 1,00 16,77 181,83 cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c CQ 13,23 0,78 21,49 0,82 8,26 62,43 phòng, an A ninh 2.2.3 Đ ts n CSK 891,33 52,73 1.003,78 38,50 112,45 12,62 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu SK 429,43 48,18 577,31 57,51 147,88 34,44 công nghi p K 2.2.3.2 Đ t cơ s SKC 461,90 51,82 426,47 42,49 -35,43 -7,67 s n xu t, kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho SKS - - - - - - ho t đ ng khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t SK - - - - - - v t li u xây X d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c CC 776,58 45,94 1.555,89 59,68 779,31 100,35 đích công C c ng 2.2.4.1 Đ t giao DG 605,51 77,97 1.085,82 69,79 480,31 79,32 thông T 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 18,55 2,39 43,18 2,78 24,63 132,78 2.2.4.3 Đ tđ DN 11,04 1,42 11,04 0,71 - - chuy n d n T năng lư ng,
 4. truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s DV 8,30 1,07 201,02 12,92 192,72 2.321,9 văn hóa H 0 2.2.4.5 Đ t cơ s y DY 45,68 5,88 47,35 3,04 1,67 3,66 t T 2.2.4.6 Đ t cơ s DG 15,32 1,97 103,27 6,64 87,95 574,11 giáo d c - D đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s DTT 4,25 0,55 24,62 1,58 20,37 479,25 th d c - th thao 2.2.4.8 Đ t ch DC 2,33 0,30 7,58 0,49 5,25 225,49 H 2.2.4.9 Đ t có di LDT - - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.1 Đ t bãi th i, RA 65,60 8,45 32,00 2,06 -33,60 -51,21 0 x lý ch t C th i 2.3 Đ t tôn TTN 13,13 0,43 13,11 0,30 -0,02 -0,15 giáo, tín ngư ng 2.4 Đ t nghĩa NT 75,02 2,44 65,74 1,49 -9,28 -12,37 trang, nghĩa D đa 2.5 Đ t sông SM 81,46 2,64 115,46 2,62 34,00 41,74 su i và m t N nư c CD 2.6 Đ t phi PN 0,33 0,01 45,16 1,02 44,83 13.584, nông nghi p K 85 khác 3 Đ T CSD 6,69 0,13 - - -6,69 -100,00 CHƯA S D NG 3.1 Đ t b ng BCS 6,69 100,00 - - -6,69 -100,00 chưa s d ng 3.2 Đ t đ i núi DCS - - - - - - chưa s
 5. d ng 3.3 Núi đá NCS - - - - - - không có r ng cây b) Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã C th i kỳ Giai đo n t 2006 - 2010 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) (6) 1 Đ T NÔNG NGHI P CHUY N NNP/PNN 1.320,34 1.320,34 SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 1.263,27 1.263,27 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 873,71 873,71 Trong đó: đ t chuyên tr ng lúa LUC/PNN - - nư c 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 389,57 389,57 1.3 Đ t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 57,07 57,07 1.4 Đ t làm mu i LMU/PNN - - 1.5 Đ t nông nghi p khác NKH/PNN - - 2 CHUY N Đ I CƠ C U S - - D NG Đ T TRONG N I B Đ T NÔNG NGHI P 3 Đ T PHI NÔNG NGHI P PN0(a)/PN1(a) - - KHÔNG THU TI N S D NG Đ T CHUY N SANG Đ T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG Đ T KHÔNG PH I Đ T 3.1 Đ t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - - 3.2 Đ t công trình s nghi p không SN0/PN1(a) - - kinh doanh 3.3 Đ t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - - 3.4 Đ t có m c đích công c ng không CC0(a)/PN1(a) - - thu ti n s d ng đ t
 6. 3.5 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/PN1(a) - - 3.6 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - - 4 Đ T PHI NÔNG NGHI P PKT(a)/OTC 2,10 2,10 KHÔNG PH I Đ T CHUY N SANG Đ T 4.1 Đ t chuyên dùng CDG/OTC 2,10 2,10 4.1.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s CTS/OTC - - nghi p 4.1.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - - 4.1.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK/OTC - - nghi p 4.1.4 Đ t có m c đích công c ng CCC/OTC 2,10 2,10 4.2 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - - 4.3 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/OTC - - 4.4 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - - 4.5 Đ t phi nông nghi p khác PNK/OTC - - c) Di n tích đ t ph i thu h i: Đơn v tính: ha Th t LO I Đ T PH I THU H I Mã C th i kỳ Giai đo n 2006 - 2010 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) (6) 1 Đ T NÔNG NGHI P NNP 1.063,14 1.063,14 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN 1.044,81 1.044,81 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN 854,41 854,41 Trong đó: đ t chuyên tr ng LUC - - lúa nư c 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN 190,40 190,40 1.2 Đ t lâm nghi p LNP - - 1.3 Đ t nuôi tr ng th y s n NTS 18,33 18,33 1.4 Đ t làm mu i LMU - - 1.5 Đ t nông nghi p khác NKH - - 2 Đ T PHI NÔNG NGHI P NKN 263,11 263,11
 7. 2.1 Đ t OTC 171,99 171,99 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 171,99 171,99 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 83,75 83,75 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình CTS - - s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA - - 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi CSK 44,98 44,98 nông nghi p 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 38,77 38,77 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN - - 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD 7,37 7,37 2.5 Đ t sông su i và m t nư c SMN - - CD 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK - - d) Di n tích đ t chưa s d ng vào s d ng: Đơn v tính: ha Th t M C ĐÍCH S D NG Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 Đ T NÔNG NGHI P NNP - 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN - 1.2 Đ t lâm nghi p LNP - 1.3 Đ t nuôi tr ng th y s n NTS - 1.4 Đ t làm mu i LMU - 1.5 Đ t nông nghi p khác NKH - 2 Đ T PHI NÔNG NGHI P NKN 6,69 2.1 Đ t OTC - 2.2 Đ t chuyên dùng PCD - 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD - 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN -
 8. 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK 6,69 2. V trí, di n tích các khu v c đ t ph i chuy n m c đích s d ng, các khu v c đ t ph i thu h i và di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng đư c xác đ nh theo b n đ quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n Bình Tân l p ngày 19 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010, đ nh hư ng đ n năm 2020 và k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) qu n Bình Tân do y ban nhân dân qu n Bình Tân l p ngày 01 tháng 8 năm 2007. Đi u 2. Duy t k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) qu n Bình Tân v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i đ t trong kỳ k ho ch: Đơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Phân theo t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) T NG 5.188,4 5.188,43 5.188,43 5.188,43 5.188,43 DI N TÍCH Đ TT NHIÊN 1 Đ T NÔNG NNP -309,80 -226,32 -194,19 -233,25 -356,78 NGHI P 1.1 Đ t s n xu t SXN -297,81 -212,55 -183,70 -223,09 -346,13 nông nghi p 1.1.1 Đ t tr ng CHN -249,38 -190,20 -165,34 -204,54 -324,81 cây hàng năm 1.1.1.1 Đ t tr ng LUA -239,28 -206,07 -180,93 -221,69 -340,13 lúa 1.1.1.1.1 Đ t chuyên LUC - - - - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 Đ t tr ng LUK -239,28 -206,07 -180,93 -221,69 -340,13 lúa nư c còn l i 1.1.1.1.3 Đ t tr ng LUN - - - - - lúa nương
 9. 1.1.1.2 Đ t tr ng HNC -10,10 15,87 15,58 17,15 15,32 cây hàng năm còn l i 1.1.2 Đ t tr ng CLN -48,44 -22,35 -18,35 -18,55 -21,33 cây lâu năm 1.2 Đ t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 Đ t nuôi NTS -11,99 -13,77 -10,50 -10,16 -10,65 tr ng th y s n 1.4 Đ t làm LMU - - - - - mu i 1.5 Đ t nông NKH - - - - - nghi p khác 2 Đ T PHI PNN 311,86 227,52 195,39 234,45 357,81 NÔNG NGHI P 2.1 Đ t OTC 56,95 52,23 51,40 74,89 105,25 2.1.1 Đ t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 Đ t t i đô ODT 56,95 52,23 51,40 74,89 105,25 th 2.2 Đ t chuyên CDG 248,99 145,01 135,82 153,31 233,65 dùng 2.2.1 Đ t tr s cơ CTS 0,79 0,62 0,32 0,03 15,00 quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c CQA 8,26 - - - - phòng, an ninh 2.2.3 Đ ts n CSK 123,89 -6,00 5,12 -5,36 -5,20 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu SKK 131,49 3,39 13,00 - - công nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s SKC -7,60 -9,39 -7,88 -5,36 -5,20 s n xu t,
 10. kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t SKS - - - - - đ ng khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t SKX - - - - - v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c CCC 116,05 150,39 130,37 158,64 223,85 đích công c ng 2.2.4.1 Đ t giao DGT 98,57 92,95 97,48 95,30 96,01 thông 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 11,17 7,20 6,26 - - 2.2.4.3 Đ tđ DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s DVH 2,50 43,44 13,63 33,43 99,72 văn hóa 2.2.4.5 Đ t cơ s y DYT -0,01 1,68 t 2.2.4.6 Đ t cơ s DGD 3,40 23,53 19,80 28,00 13,22 giáo d c - đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s DTT 0,12 2,39 2,41 0,65 14,80 th d c - th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,30 1,87 1,43 1,45 0,20 2.2.4.9 Đ t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, RAC -22,67 -10,64 -0,19 -0,10 x lý ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, TTN - - - - - tín ngư ng 2.4 Đ t nghĩa NTD -0,12 -5,24 -1,53 -1,60 -0,80 trang, nghĩa
 11. đa 2.5 Đ t sông SMN - - - - - su i và m t nư c chuyên dùng 2.6 Đ t phi PNK 6,04 16,53 9,70 7,85 4,71 nông nghi p khác 3 Đ T CHƯA CSD -2,06 -1,20 -1,20 -1,20 -1,03 S D NG 3.1 Đ t b ng BCS -2,06 -1,20 -1,20 -1,20 -1,03 chưa s d ng 3.2 Đ t đ i núi DCS - - - - - chưa s d ng 3.3 Núi đá NCS - - - - - không có r ng cây 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th CH Mã Di n Chia ra các năm t TIÊU tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 m c đích s d ng đ t trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Đ t NNP/PNN 1.320,34 309,80 226,32 194,19 233,24 356,78 nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p
 12. 1.1 Đ ts n SXN/PNN 1.263,27 297,81 212,55 183,70 223,08 346,13 xu t nông nghi p 1.1.1 Đ t CHN/PNN 873,71 203,80 138,80 111,14 152,94 267,02 tr ng cây hàng năm Trong LUC/PNN - - - - - - đó: đ t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 Đ t CLN/PNN 389,56 94,01 73,75 72,55 70,14 79,11 tr ng cây lâu năm 1.2 Đ t LNP/PNN - - - - - - lâm nghi p 1.3 Đ t NTS/PNN 57,07 11,99 13,77 10,50 10,16 10,65 nuôi tr ng th y s n 1.4 Đ t LMU/PNN - - - - - - làm mu i 1.5 Đ t NKH/PNN - - - - - - nông nghi p khác 2 Chuy n - - - - - - đ i cơ c us d ng đ t trong n ib đ t
 13. nông nghi p 3 Đ t phi PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t 4 Đ t phi PKT(a)/OTC 2,10 - 2,10 - - - nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t 4.1 Đ t CDG/OTC 2,10 - 2,10 - - - chuyên dùng 4.1.1 Đ t tr CTS/OTC - - - - - - s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 Đ t CQA/OTC - - - - - - qu c phòng, an ninh
 14. 4.1.3 Đ t s n CSK/OTC - - - - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 Đ t có CCC/OTC 2,10 - - - - - m c đích công c ng 4.2 Đ t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 Đ t NTD/OTC - - - - - - nghĩa trang, nghĩa đa 4.4 Đ t SMN/OTC - - - - - - sông su i và m t nư c chuyên dùng 4.5 Đ t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i đ t: Đơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n Chia ra các năm t tích c n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch
 15. (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Đ T NÔNG NNP 1.063,14 255,70 175,13 144,30 181,93 306,07 NGHI P 1.1 Đ t s n xu t SXN 1.044,81 252,14 170,38 141,13 179,07 302,09 nông nghi p 1.1.1 Đ t tr ng CHN 854,41 198,60 134,10 106,94 148,74 266,02 cây hàng năm Trong đó: LUC - - - - - - đ t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 Đ t tr ng CLN 190,40 53,54 36,28 34,18 30,33 36,07 cây lâu năm 1.2 Đ t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 Đ t nuôi NTS 18,33 3,56 4,75 3,18 2,86 3,98 tr ng th y s n 1.4 Đ t làm LMU - - - - - - mu i 1.5 Đ t nông NKH - - - - - - nghi p khác 2 Đ T PHI NKN 263,11 45,46 73,60 57,31 39,73 47,01 NÔNG NGHI P 2.1 Đ t OTC 171,99 33,72 32,87 35,54 31,88 37,98 2.1.1 Đ t t i ONT - - - - - - nông thôn 2.1.2 Đ t t i đô ODT 171,99 33,72 32,87 35,54 31,88 37,98 th 2.2 Đ t chuyên CDG 83,75 11,62 36,21 20,24 7,45 8,23 dùng 2.2.1 Đ t tr s cơ CTS - - - - - - quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c CQA - - - - - -
 16. phòng, an ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, CSK 44,98 11,19 10,25 9,09 6,95 7,50 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 Đ t có m c CCC 38,77 0,43 25,96 11,15 0,50 0,73 đích công c ng 2.3 Đ t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng 2.4 Đ t nghĩa NTD 7,37 0,12 4,53 1,53 0,40 0,80 trang, nghĩa đa 2.5 Đ t sông SMN - - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác 4. K ho ch đưa di n tích đ t chưa s d ng vào s d ng: Đơn v tính: ha Th M C ĐÍCH Mã Di n Chia ra các năm t S D NG tích đ t Năm Năm Năm Năm Năm CSD 2006 2007 2008 2009 2010 đưa vào s d ng trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Đ T NÔNG NNP - - - - - - NGHI P 1.1 Đ t s n xu t SXN - - - - - - nông nghi p 1.2 Đ t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 Đ t nuôi tr ng NTS - - - - - -
 17. th y s n 1.4 Đ t làm mu i LMU - - - - - - 1.5 Đ t nông NKH - - - - - - nghi p khác 2 Đ T PHI NKN 6,69 2,06 1,20 1,20 1,20 1,03 NÔNG NGHI P 2.1 Đ t OTC - - - - - - 2.2 Đ t chuyên CDG - - - - - - dùng 2.3 Đ t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng 2.4 Đ t nghĩa NTD - - - - - - trang, nghĩa đa 2.5 Đ t sông su i SMN - - - - - - và m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK 6,69 2,06 1,20 1,20 1,20 1,03 nghi p khác Đi u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t t i Quy t đ nh này, y ban nhân dân qu n Bình Tân có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai; 2. Th c hi n thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n đ i m c đích s d ng đ t theo đúng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
 18. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản