Quyết định số 672/1999/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 672/1999/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 672/1999/QĐ-TCBĐ về việc giảm cước dịch vụ viễn thông ngày thứ bảy do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 672/1999/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 672/1999/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V/V: GIẢM CƯỚC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGÀY THỨ BẢY TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hàng tuần; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Các dịch vụ Viễn thông (kể cả Internet) hiện đang áp dụng giảm cước vào các ngày chủ nhật, ngày lễ (theo các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện) nay được áp dụng cho ngày nghỉ thứ bảy hàng tuần cho các đối tượng: - Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; - Cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ viễn thông tại nhà riêng (theo Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính). Điều 2 . Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ Viễn thông và Internet (ISP) nghiên cứu cân đối khả năng thực hiện, xây dựng phương án cụ thể về mức giảm, loại dịch vụ và thời gian thực hiện trình Tổng cục Bưu điện quyết định để thực hiện từ 01/01/2000 và những thời gian tiếp theo cho các đối tượng còn lại.
  2. Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4 . Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thủ trưởng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông, Internet và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Nơi nhận: - Như điều 4, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Vật giá Chính phủ, - Lưu VT, KTKH; Mai Liêm Trực
Đồng bộ tài khoản