Quyết định số 672-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định số 672-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 672-BYT/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 672-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 672-BYT/Q Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 1986 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 672-BYT/Q NGÀY 7-7-1986 BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V C A M T S CH C DANH Y VIÊN CH C NGÀNH Y T Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 và Ch th s 277-TTg ngày 1-10-1980 c a Th tư ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng ch c danh và tiêu chu n nghi p v cho các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng v vi c ban hành b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c; có căn c l p k ho ch ào t o, b i dư ng, tuy n ch n và b trí cán b viên ch c ngành Y t cũng như xác nh biên ch h p lý, xác nh ti n lương và ph c p c a toàn ngành; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b kiêm Trư ng Ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p viên ch c ngành Y t và v i s tho thu n c a Ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c thu c H i ng B trư ng ngày 26-4-1986, QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn nghi p v các ch c danh y viên ch c thu c chuyên ngành y và Dư c sau ây: bác sĩ, bác sĩ c p I chuyên khoa, bác sĩ c p II chuyên khoa; Dư c sĩ, dư c sĩ c p I chuyên khoa, dư c sĩ c p II chuyên khoa; Y sĩ, y sĩ chuyên khoa, y sĩ c p cao chuyên khoa; Y tá c p I, y tá c p II, y tá c p cao; K thu t viên c p I chuyên khoa Y; k thu t viên c p II chuyên khoa Y, k thu t viên c p cao chuyên khoa Y; N h sinh c p I, n h sinh c p II, n h sinh c p cao; Dư c tá, k thu t viên c p II, chuyên khoa dư c; Nhân viên nhà xác, nhân viên ph c v y t . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành và thay th cho các văn b n ã ban hành trư c ây. i u 3.- V trư ng V t ch c cán b và Trư ng ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 4.- Các cơ s y t và các cán b y t c a toàn ngành ch u trách nhi m ng d ng các tiêu chuNn ã ban hành trong m i lĩnh v c công tác. ng H i Xuân
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản