Quyết định số 674/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 674/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 674/QĐ-BYT về việc công nhận tỉnh Hà Tây đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 674/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 674/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CÔNG NH N T NH HÀ TÂY T TIÊU CHU N LO I TR B NH PHONG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 264/2002/Q -BYT ngày 29/01/2002 c a B trư ng B Y t ban hành 4 tiêu chu n m i v lo i tr b nh phong Vi t Nam; Xét k t qu phúc tra công nh n lo i tr b nh phong trên quy mô toàn t nh c a t nh Hà Tây ngày 27 – 28 tháng 9 năm 2004; Theo ngh c a V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T Đ NH i u 1. Nay công nh n t nh Hà Tây t tiêu chuNn lo i tr b nh phong trên quy mô toàn t nh. i u 2. Giám c S Y t , Giám c Trung tâm phòng ch ng các b nh xã h i t nh Hà Tây duy trì, phát huy và m r ng k t qu lo i tr b nh phong c a t nh ti p t c phát hi n, qu n lý, ph c h i ch c năng và phòng ch ng tàn ph cho b nh nhân phong. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr - B Y t , Vi n trư ng Vi n Da li u, Giám c S Y t t nh Hà Tây, Giám c Trung tâm phòng ch ng các b nh xã h i t nh Hà Tây ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng
Đồng bộ tài khoản