Quyết định số 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6779/1999/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 6779/1999/Q -UB-QLDA TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH V VI C DUY T CÔNG TÁC QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I NGÀNH TH D C TH THAO THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2020. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Xét T trình s 739/TDTT ngày 08/10/1999 c a S Th d c Th thao thành ph H Chí Minh ; Theo ngh c a S K ho ch và u tư thành ph T trình s 2490/TT-KH T-VX ngày 19/10/1999 ; QUY T NNH i u 1. Duy t công tác quy ho ch phát tri n m ng lư i ngành Th d c th thao thành ph H Chí Minh n năm 2020 v i n i dung sau: 1- Tên công tác nghiên c u: Quy ho ch phát tri n m ng lư i ngành Th d c th thao thành ph H Chí Minh n năm 2020. Ch u tư: S Th d c th thao thành ph H Chí Minh. 2- M c tiêu, nhi m v nghiên c u: quy ho ch phát tri n m ng lư i ngành Th d c th thao thành ph H Chí Minh n năm 2020. 3- a i m công trình: thành ph H Chí Minh 4- N i dung nghiên c u: - L p nhi m v quy ho ch - Thi t k quy ho ch + ánh giá hi n tr ng và t ng h p m ng lư i ngành th d c th thao thành ph H Chí Minh.
  2. + nh hư ng phát tri n m ng lư i ngành th d c th thao thành ph H Chí Minh n năm 2020. + Quy ho ch phát tri n m ng lư i ngành th d c th thao thành ph H Chí Minh 5- 10 năm. + Thuy t minh tóm t t và t ng h p. - Qu n lý, thNm tra và phê duy t công tác quy ho ch. 5- T ng chi phí u tư: 422.222.000 ng (B n trăm hai mươi hai tri u, hai trăm hai mươi hai ngàn ng). Ngu n v n: Ngân sách thành ph . 6- Th i h n th c hi n: 1999 - 2000 7- Các trách nhi m c a ch u tư m b o: - Th c hi n theo úng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. - Thanh quy t toán theo úng quy nh. i u 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Xây d ng, C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph , Giám c S Th d c th thao thành ph H Chí Minh và các ngành liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 2 - TTUB: CT, PCT/QL T, VX - C c Th ng kê thành ph - VPUB: PVP/QL T, VX - T QL T, QLDA, VX - Lưu Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản