Quyết định số 68/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
38
lượt xem
5
download

Quyết định số 68/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/1999/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/1999/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 68/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1999 QUY T Đ NH C A B T RƯ NG B T ÀI CHÍ NH S 68/ 1999/ QĐ/ BT C NGÀY 01 T HÁNG 7 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC NHÓM M T HÀNG NH À NƯ C QU N LÝ GI Á T Í NH T HU VÀ B NG GI Á T I T HI U CÁC M T HÀN G NHÀ NƯ C QU N LÝ GI Á Đ XÁC Đ NH T R GI Á T Í NH T HU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính. Căn c th m quy n và nguyên t c đ nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7, Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Thương m i và T ng c c H i quan; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Danh m c các nhóm m t hàng thu c di n Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u và B ng giá t i thi u c a các m t hàng, thu c Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u đ xác đ nh tr giá tính thu nh p kh u hàng hoá đ i v i các trư ng h p ph i n p thu nh p kh u. Đi u 2: Giá tính thu đ i v i hàng đã qua s d ng tính b ng 70% (b y mươi ph n trăm) giá hàng cùng ch ng lo i. Đi u 3: T ng c c H i quan căn c m c giá quy đ nh B ng giá này và giá nh p kh u th c t trên th trư ng đ đi u ch nh m c giá quy đ nh t i B ng giá v i m c đi u ch nh trên dư i 10% (mư i ph n trăm), đ ng th i báo cáo B Tài chính đ xem xét đi u ch nh B ng giá. Đ i v i m t s m t hàng thư ng xuyên bi n đ ng v giá mua, giá bán trên th trư ng và nh ng trư ng h p trong quá trình th c hi n có phát sinh b t h p lý, B Tài chính s tham kh o ý ki n c a T ng c c H i quan đ xem xét x lý t ng trư ng h p c th . Đi u 4: Trư ng h p nh p kh u nh ng m t hàng không thu c Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu th c hi n theo hư ng d n t i các văn b n hi n hành c a B Tài chính v vi c áp d ng giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/8/1999 và thay th các Quy t đ nh s 918 TC/QĐ/TCT ngày 11/11/1997 và Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/4/1998 và các quy t đ nh s a đ i b sung các Quy t đ nh trên. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b .
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH M C C ÁC N H Ó M M T H ÀN G N H À N Ư C Q U N L Ý G I Á T Í N H T H U N H P KH U Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/7/1999 c a B trư ng B Tài chính 1- Đư ng, bánh k o 2- Đ u ng các lo i 3- Sơn các lo i 4- Nh a và các s n ph m b ng nh a g m các m t hàng đư c quy đ nh trong b ng giá. 5- B l p, săm, y m xe b ng cao su 6- Gi y, bìa gi y g m các m t hàng đư c quy đ nh trong B ng giá 7- Đ v sinh (ch u r a, b n t m, b xí, b ti u, vòi nư c), g ch 8- Kính t m xây d ng 9- S t thép, thanh nhôm đ nh hình 10- B p ga 11- Đ ng cơ máy n 12- Đ đi n các lo i, g m: + Máy bơm nư c dùng đi n + Loa các lo i + Qu t đi n các lo i + Radio; Cassette; Dàn Cassette + Máy đi u hoà nhi t đ + Máy thu hình (1Tivi) + T l nh, t bày hàng đông l nh, qu y l nh + Đ u máy Video Cassette qu y l nh+ Ampli + Máy gi t + Đ u đ c đĩa CD + Bình đun nư c nóng dùng đi n + Đ u đ c đĩa hình và b linh ki n + N i n u cơm dùng đi n (Các lo i thi t b trên đư c thi t k đ dùng đư c ngu n đi n xoay chi u có đi n áp t 80V tr lên) 13- Ô tô và b linh ki n 14- Xe máy và b linh ki n 15- Bàn, gh , giư ng, t .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B N G G I Á T I T H I U C Á C M T H À N G T H U C D A NH M C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU NH P KH U Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/7/1999 c a B trư ng B Tài chính Tên hàng Đơn v Giá t i thi u tính (USD) 1 2 3 Nhóm 1: Đư ng và các lo i bánh, k o 1. Đư ng kính tr ng (đư ng tinh luy n): t n 300,00 2. Các lo i bánh k o: * Sôcôla (chocolate) các d ng đ ng trong các lo i bao bì: kg 5,50 * K o các lo i (k c k o pha chocolate): kg 2,80 * Bánh quy, bánh x p và các lo i bánh tương t m n, ng t kg 2,80 Nhóm 2: Đ u ng các lo i 1. Nư c trái cây, nư c qu ép (k c lo i đã lên men nhưng n ng đ c n dư i 50), đóng trong các lo i bao bì thương ph m (đ bán l ): lít 0,8 2. Nư c khoáng t nhiên và nư c tinh khi t (mineral water) đ ng trong các lo i bao bì: lít 0,50 3. Các lo i nư c ng t có pha hương li u khác lít 0,70 4. Bia các lo i: lít 0,80 0 5. Rư u vang, rư u mùi (đ n dư i 40 ) đã đóng trong bao bì thương ph m đ bán l : - Rư u vang SPY-WINE Cooler t 50 đ n 70 lít 1,00 - Rư u vang Matues Rose 11,50 lít 3,50 - Rư u vang Le Mounant Côtes Marmandais 11,50 lít 2,00 - Rư u vang Mediteo wine vindepay 120 lít 2,00 0 - Rư u Kressmann wine tab 11 lít 1,50 0 - Rư u Bols Liquor 24 lít 2,50 0 - Rư u Campari Liquor 24 lít 2,50 - Rư u vang rư u mùi khác: + Lo i có n ng đ đ n 150 lít 2,50 0 0 + Lo i trên 15 đ n dư i 40 lít 3,50 0 6. Rư u m nh (t 40 tr lên) đã đóng trong bào bì thương ph m đ bán l : 6.1. Rư u Remy Martin: - Rư u Remy Martin VSOP lít 12,00
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Rư u Remy Martin de Club lít 24,00 - Rư u Remy Martin Napoleon: + Lo i Regular lít 32,00 + Lo i extra Old lít 34,00 - Rư u Remy Martin XO Special lít 52,00 - Rư u Remy Martin Extra lít 72,00 - Rư u Remy Martin Extra Perfection lít 78,00 - Rư u Remy Martin Limoges: + Lo i Blue lít 76,00 + Lo i Gold lít 106,00 - Rư u Remy Martin Louis XIII lít 290,000 - Rư u Brandy ST Remy Napoleon lít 4,00 - Rư u Remy Martin khác lít 28,00 6.2. Rư u Hennessy: - Rư u Hennessy VSOP Litre lít 48,00 - Rư u Hennessy VSOP lít 13,00 - Rư u Hennessy XO lít 60,00 - Rư u Hennessy XO Litre lít 50,00 - Rư u Hennessy XO Mag lít 56,00 - Rư u Hennessy XO Mugnum lít 50,00 - Rư u Hennessy Paradis lít 208,00 - Rư u Hennessy khác lít 28,00 6.3 Rư u Martell: - Rư u Martell VS lít 10,00 - Rư u Martell Medaillon VSOP lít 13,00 - Rư u Martell Cordon Blue lít 40,00 - Rư u Martell Napoleon lít 40,00 - Rư u Martell XO Supreme lít 66,00 - Rư u Martell Extra lít 132,00 - Rư u Martell khác lít 20,00 6.4. Rư u Otard: - Rư u Otard VSOP lít 12,00 - Rư u Otard Jade lít 12,00 - Rư u Otard Napoleon lít 23,50 - Rư u Otard XO lít 40,50
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Rư u Otard Extra lít 86,00 - Rư u Otard khác lít 20,00 6.5. Rư u Camus: - Rư u Camus VSOP lít 18,00 - Rư u Camus Napoleon lít 42,00 - Rư u Camus XO lít 65,00 - Rư u Camus Extra lít 82,00 - Rư u Camus khác lít 24,00 6.6. Rư u Scotch Whisky: - Rư u Ballantine's Gold Seal, Special Reserve, 12 years lít 10,00 old - Rư u Bell's 12 years old lít 9,50 - Rư u Dimple Scotch 15 year old lít 10,50 - Rư u Dunhill Old Master lít 20,00 - Rư u Johnnie Walker Black Label lít 10,00 - Rư u Johnnie Walker Premier lít 33,00 - Rư u Johnnie Walker Blue Label lít 49,00 - Rư u Johnnie Walker Red Label lít 4,50 - Rư u Roy al Salute 21 years old lít 41,00 - Rư u Chivas Regal 12 years old lít 9,50 - Rư u Robbie Dhu-Scotch Whisky lít 4,00 - Rư u Glenfiddich-Scotch Whisky lít 4,00 - Rư u Black Barrel-Scotch Whisky lít 4,00 - Rư u Balvenie-Scotch Whisky lít 4,00 - Rư u Whisky Scotch Label 5 lít 4,00 - Rư u Whisky Scotch Grants lít 4,00 - Rư u Cluny Scotch Blended Whisky lít 4,00 - Rư u Spey Royal Scotch Whisky lít 2,00 - Rư u Clan Campell Scotch Whisky lít 3,50 * Rư u Whisky Scotch khác lít 8,00 6.7. Rư u Whisky khác * Rư u Whisky Old Suntory lít 6,00 * Rư u Passport Whisky lít 5,00 * Rư u Supper Nikka Whisky lít 9,50 * Rư u Windsor Premier Whisky lít 4,00
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Rư u Clan McGregor lít 3,50 * Rư u Black Cat, Whisky lít 2,00 * Rư u Whisky Wild Turkey lít 4,50 * Rư u Jameson irsh Whisky lít 4,00 * Lo i khác lít 6,00 6.8. Rư u English Gin (rư u gin Anh): - Rư u Gondon's Dry Gin lít 4,00 - Rư u Beefeater London Dry Gin lít 4,00 - Rư u Gilbey's Lon don Dry Gin lít 3,50 - Rư u Lichfield-Gin lít 3,00 * Rư u Gin khác 4,00 6.9. Rư u Rum: - Rư u Havana Club Silver Dry lít 2,00 - Rư u Havana Club 3 Anos lít 3,00 - Rư u Havana Club Anejo Reserva lít 3,60 - Rư u Sang Thip lít 2,00 - Rư u Maekhong lít 2,00 - Rư u Rum khác lít 4,00 6.10. Rư u Vodka: - Rư u Absolut Vodka lít 2,50 - Rư u Absolut Citron (citrus) Vodka lít 3,50 - Rư u Sminof Vodka Red lít 2,50 - Rư u Sminof Vodka Blue lít 2,00 - Rư u Vodka Nga s n xu t lít 1,50 - Rư u Vodka khác lít 2,50 6.11. Các lo i rư u m nh (t 400 tr lên) khác: lít 4,00 7. Rư u Champagne (Sâm panh), rư u ng t các lo i: - Rư u Krug Grande Cuvee lít 41,00 - Rư u Charles Heidsieck Burut lít 15,00 - Rư u Charles Heidsieck Rose lít 24,00 - Rư u Piper Heidsieck Brut lít 6,00 - Rư u Champagne, rư u b t khác lít 2,00 8. Các lo i rư u khác: lít 3,00 * Rư u chưa đóng trong các lo i bao bì thương ph m đ bán l đư c tính b ng 70% giá c a rư u đã đóng trong các
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lo i bao bì thương ph m đ bán l cùng lo i. Nhóm 3: Sơn các lo i * Sơn tư ng: - Sơn tư ng: + Lo i sơn trong nhà lít 0,70 + Lo i sơn ngoài nhà lít 1,00 * Sơn ph n quang: lít 4,50 * Sơn bình x t t 400ml/bình tr xu ng bình 1,00 * Sơn bình x t lo i trên 400ml/bình đ n dư i 1000ml/bình bình 2,00 * Sơn lo i khác: lít 1,50 Nhóm 4: Nh a và các s n ph m b ng nh a 1. T m l p b ng nh a kg 2,00 2. Màng m ng làm bao bì: - Lo i đã in màu, in ch , in hoa kg 2,00 - Lo i chưa in màu, in ch , in hoa kg 1,50 3. B c a ra vào b ng nh a (không bao g m khoá c a) m2 12,00 4. B c a s g m 1 c a ch p và c a ch n gió m2 12,00 5. C a nh a lo i cánh x p g p (không dùng b n l ). m2 4,00 6. T m p tr n, p tư ng b ng nh a, d ng mi ng (t m) m2 4,20 Nhóm 5: Săm, l p, y m các lo i A. B l p, săm, y m xe ôtô: (g m 01 l p, 01 săm, 01 y m) Đư c quy đ nh theo quy cách chu n ghi trên l p bao g m các ch s : kích thư c m t c t c a l p (đư ng kính gót l p); kích thư c đư ng kính trong c a l p (đư ng kính mép tanh hay còn g i là đư ng kính l p vành); s l p mành (b ) c a l p, đư c vi t t t là Pr (Ply Ratting) H th ng ký hi u ghi trên l p đư c phân bi t cho các lo i l p c th như sau: * L p dùng cho xe con, xe du l ch, xe t i nh , thư ng có d ng ký hi u: 185/70 R 14 84 S 6Pr trong đó các ch s : + 185 là kích thư c m t c t/chi u r ng l p (185 mm) + 70 là ch s hình dáng l p (%) + R là ký hi u c u trúc s i mành + 14 là đư ng kính trong c a l p (14 inch);1 inch = 25,4 mm + 84 là ch s v t i tr ng
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + S là ch tiêu t c đ + 6Pr là s l p mành quy chu n (6 l p) * L p dùng cho các lo i xe t i, thư ng có d ng ký hi u: 12.00 - R 20 18 Pr, trong đó các ch s : + 12.00 là kích thư c m t c t/chi u r ng l p (12 inch) + R là ký hi u c u trúc s i mành + 20 là kích thư c đư ng kính trong (20 inch) + 18 Pr là s l p mành quy chu n (18 l p) 1. Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong đ n dư i 15 inch, có đ n 6 l p mành (6 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 120 mm. b 12,00 * Lo i có chi u r ng l p t 120 mm đ n dư i 150 mm b 20,00 * Lo i có chi u r ng l p t 150 mm tr lên b 30,00 * Lo i có t trên 6 l p mành (6 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c. 2. Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong t 15 inch đ n dư i 20 inch, có đ n 8 l p mành (8 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 170 mm b 30,00 * Lo i có chi u r ng l p t 170 mm đ n dư i 200 mm b 40,00 * Lo i có chi u r ng l p t 200 mm tr lên b 50,00 * Lo i có t trên 8 l p mành (8 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c 3. Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong t 20 inch đ n dư i 24 inch, có đ n 10 l p mành (10 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 170 mm b 40,00 * Lo i có chi u r ng l p t 170 mm đ n dư i 250 mm b 50,00 * Lo i có chi u r ng l p t 250 mm tr lên b 100,00 * Lo i có t trên 10 l p mành (10 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c m t c t. 4. Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong t 24 inch tr lên, có đ n 12 l p mành (12 Pr) * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 250 mm b 150,00 * Lo i có chi u r ng l p t 250 mm tr lên b 200,00 * Lo i có t trên 12 l p mành (12 Pr) tr lên thì tính tăng 10 % cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c m t c t 5. Lo i l p không dùng săm (Tube less) đư c tính b ng giá c a b l p săm y m có cùng kích thư c.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6. Lo i khác chưa đư c quy đ nh trên. b 40,00 * N u không nh p theo b thì đư c tính như sau: - L p ô tô tính b ng 92% giá c a c b l p, săm, y m - Săm ô tô tính b ng 7% giá c a c b l p, săm, y m - Y m tính b ng 1% giá c a c b l p, săm, y m B. L p xe máy: - 2.25-17 chi c 5,00 - 2.50-17 chi c 6,00 - 2.75-14 chi c 6,00 - 3.50-8 chi c 7,00 - 1.00-16 chi c 21,00 - 1.00-18 chi c 23,00 - Lo i khác chi c 6,00 C. Săm xe máy chi c 1,00 D. L p xe đ p: chi c 2,00 * Săm xe đ p tính b ng 10% giá c a l p xe đ p Nhóm 6: Gi y, bìa gi y 1. Gi y in báo (thu c nhóm 4801 c a Bi u thu su t thu nh p kh u) t n 480,00 2. Gi y in (thu c các nhóm 4802; 4823 c a Bi u thu su t thu nh p kh u) t n 500,00 3. Gi y vi t (thu c các nhóm 4802; 4810; 4823 c a Bi u thu su t thu nh p kh u) t n 550,00 4. Gi y photocopy (thu c các nhóm 4802; 4810; 4823 c a Bi u thu su t thu nh p kh u) t n 500,00 Nhóm 7: Thi t b v sinh, g ch I. G ch các lo i: 1. G ch lát n n ch ng trơn m2 7,00 2. G ch nung tráng men (ceramic) m2 6,00 3. G ch men kính (glass ceramic): m2 9,00 4. G ch b t đá ép: m2 8,00 5. G ch thu tinh m2 28,00 II. Đ v sinh: 1. B xí (bàn c u) (tr lo i đư c thi t k đ c bi t, có h th ng đi u khi n b ng đi n, đi n t ho c quang h c): * Xí b t, không bao g m két nư c: chi c 70,00
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Xí x m, không bao g m két nư c: chi c 10,00 2. B đi ti u b ng s tráng men (tr lo i đư c thi t k đ c bi t, có h th ng đi u khi n b ng đi n, đi n t ho c quang h c): chi c 16,00 3. B n r a m t (lavabo) không k vòi nư c, có ho c không có b ph n x nư c (Xi-phông): chi c 15,00 - Vòi nư c c a lavabo đư c tính theo giá c a van, vòi nư c quy đ nh m c 6 dư i đây 4. B n t m b ng s tráng men, Plastic, s t tráng men, không k b ph n x nư c b ng mô tơ: * Lo i không có ch c năng t o sóng, mát-xa chi c 50,00 * Lo i có ch c năng t o sóng, mát-xa chi c 700,000 5. B n t m có b ph n x nư c b ng mô tơ đư c tính tăng 20% so v i m c 4, lo i tương ng. 6. Các lo i van, vòi nư c: a. B vòi t m hoa sen, van b ng kim lo i có ho c không m Crôm, xi m , sơn ho c tráng men: - Lo i đôi (hai đư ng nư c vào): + Đi u ch nh b ng c n g t: b 30,00 + Đi u ch nh b ng 2 nút v n: b 25,00 + Lo i đơn (m t đư ng nư c vào): b 10,00 * N u nh p riêng b ph n van kim lo i (không có dây và gương sen), đư c tính b ng b vòi ch u r a tương ng m c b dư i đây. b. B vòi ch u r a, vòi lavabo b ng kim lo i có ho c không m Crôm, xi m , sơn ho c tráng men; có ho c không có b ph n x nư c (Xi-phông) - Lo i đôi (hai đư ng nư c vào): + Đi u ch nh b ng c n g t: b 20,00 + Đi u ch nh b ng 2 nút v n: b 15,00 - Lo i đơn (m t đư ng nư c vào): chi c 6,00 c. Các lo i van, vòi không ph i là kim lo i đư c tính b ng 30% giá c a lo i van, vòi b ng kim lo i Nhóm 8: Kính xây d ng I. Kính t m tr ng * Lo i dày dư i 1 mm m2 1,40 * Lo i dày t 1mm đ n dư i 2mm - 2,00 * Lo i dày t 2mm đ n dư i 4mm - 3,00
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Lo i dày t 4mm đ n dư i 6mm - 4,00 * Lo i dày t 6mm đ n dư i 8mm - 6,00 * Lo i dày t 8mm đ n dư i 10mm - 7,00 * Lo i dày t 10mm đ n dư i 12mm - 9,00 * Lo i dày t 12mm tr lên - 10,00 II. Gương (tráng b c, nhôm, thu ngân...): Tính b ng 12% giá kính tr ng có cùng đ dày. Nhóm 9: S t thép, thành nhôm đ nh hình I. Thép: 1. Thép tròn: * Lo i có đư ng kính dư i 4mm t n 400,00 * Lo i có đư ng kính t 4mm đ n dư i 6mm t n 340,00 * Lo i có đư ng kính t 6mm đ n dư i 8 mm t n 300,00 * Lo i có đư ng kính t 8mm đ n dư i 32mm t n 280,00 * Lo i có đư ng kính t 32mm tr lên t n 240,00 2. Thép lá (lo i quy chu n) m /tráng/ph k m, nhôm, h p kim nhôm - k m, ho c các kim lo i khác: - Lo i chưa ph sơn: + Lo i dày dư i 0,25mm t n 630,00 + Lo i dày t 0,25mm đ n dư i 0,35mm t n 600,00 + Lo i dày t 0,35mm đ n dư i 0,47mm t n 550,00 + Lo i dày t 0,47mm đ n dư i 0,55 mm t n 510,00 + Lo i dày t 0,55mm đ n dư i 0,70 mm t n 470,00 + Lo i dày t 0,70mm đ n dư i 1mm t n 450,00 + Lo i dày t 1mm đ n1,5mm t n 400,00 + Lo i dày t trên 1,5mm đ n dư i 3mm t n 300,00 + Lo i dày t 3mm tr lên t n 250,00 - Đã ph sơn đư c tính b ng 115% lo i trên có cùng đ dày II. Thanh nhôm đ nh hình: Thanh nhôm đ nh hình, m t c t hình L, V, T..., hình vuông, hình ch nh t, hình tròn, hình ô van, hình tam giác..., r ng ho c đ c chưa gia công thành các s n ph m t n 2.500,00 Nhóm 10: B p ga Khái ni m b p đư c hi u là m t s n ph m hoàn ch nh, m t b p có th bao g m t 1 đ n nhi u b p n u, lò nư ng. 1. B p ga các lo i (tr lo i quy đ nh m c 2; m c 3 dư i
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đây) * B p đơn (m t b p n u): chi c 20,00 * B p đôi (hai b p n u): chi c 32,00 * Lo i có t 3 b p n u tr lên thì tính 20 USD/b p n u * Các tính năng: Ng t ga t đ ng: Ch ng khét; Ch ng dính; đánh l a b ng đi n (nút b m). M i tính năng tính b ng 10% giá b p. * N u có thêm b ph n lò nư ng thì tính tăng thêm 15 USD/lò. 2. B p ga dùng bình ga nh t 250ml đ n 350 ml chi c 16,00 3. B p ga, b p đi n h n h p, có ho c không có lò nư ng b ng đi n đư c tính như sau: * Ph n b p ga, lò nư ng ga tính theo quy đ nh trên * Ph n b p đi n tính b ng 30% ph n b p ga, lò ga * Lò nư ng đi n tính b ng 40% ph n b p ga, lò ga Nhóm 11: Đ ng cơ, máy n Các lo i đ ng cơ, máy n : (tr các lo i đ ng cơ dùng cho xe ô tô, xe máy): 1. Đ ng cơ (máy n ) ch y xăng: - Lo i dư i 1,5 HP chi c 30,00 - Lo i 1,5 HP chi c 60,00 - Lo i trên 1,5 HP đ n 3HP chi c 80,00 - Lo i trên 3HP đ n 4HP chi c 100,00 - Lo i trên 4HP đ n 5HP chi c 120,00 - Lo i trên 5HP đ n 6HP chi c 140,00 - Lo i trên 6HP đ n 8HP chi c 170,00 - Lo i trên 8HP đ n 9HP chi c 200,00 - Lo i trên 9HP đ n 10HP chi c 210,00 - Lo i trên 10HP đ n 11HP chi c 240,00 - Lo i trên 11 HP đ n 13HP chi c 260,00 - Lo i trên 13HP đ n 15HP chi c 300,00 - Lo i trên 15HP đ n 20HP chi c 350,00 - Lo i trên 20HP đ n 25HP chi c 400,00 - Lo i trên 25HP đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i 25HP 2. Đ ng cơ (máy n ) diezel:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i dư i 1 HP chi c 70,00 - Lo i t 1HP đ n dư i 3HP chi c 150,00 - Lo i t 3HP đ n dư i 4HP chi c 170,00 - Lo i t 4HP đ n dư i 6HP chi c 230,00 - Lo i t 6HP đ n dư i 8HP chi c 250,00 - Lo i t 8HP đ n dư i 10HP chi c 300,00 - Lo i t 10HP đ n dư i 15HP chi c 550,00 - Lo i t 15HP đ n dư i 20HP chi c 650,00 - Lo i t 20HP đ n dư i 30HP chi c 900,00 - Lo i t 30HP đ n dư i 40HP chi c 1.300,00 - Lo i t 40HP đ n dư i 50HP chi c 1.600,00 - Lo i t 50HP đ n dư i 60HP chi c 1.800,00 - Lo i trên 60HP đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i 60HP Nhóm 12: Đ đi n các lo i I. Máy bơm nư c ch y đi n - Lo i có b ph n đóng, ng t t đ ng: + Công su t dư i 150W chi c 38,00 + Công su t t 150W đ n dư i 250W chi c 44,00 + Công su t t 250W đ n dư i 400W chi c 60,00 + Công su t t 400W đ n dư i 750W chi c 93,00 + Công su t t 750W đ n dư i 1000W chi c 115,00 + Công su t t 1000W đ n dư i 2200W chi c 154,00 + Công su t t 2200W đ n dư i 4000W chi c 220,00 + Công su t t 4000W đ n dư i 5500W chi c 275,00 + Công su t t 5500W đ n dư i 7500W chi c 352,00 + Công su t t 7500W đ n dư i 10.000W chi c 456,00 + Công su t t 10.000W đ n dư i 13.000W chi c 600,00 - Lo i không có b ph n đóng, ng t t đ ng tính b ng 80% giá máy bơm lo i có b ph n đóng, ng t t đ ng có cùng công su t. II. Qu t đi n các lo i: 1. Qu t đi n thông d ng: * Qu t bàn: - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 400mm chi c 28,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 400 mm tr lên chi c 39,00
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Qu t cây: - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 400 mm chi c 42,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 400 mm tr lên chi c 53,00 * Qu t treo tư ng: - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 400mm chi c 25,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 400mm tr lên chi c 35,00 * Qu t tr n đư ng kính vòng quay cánh t 1,2m đ n 1,4m chi c 28,00 * Qu t thông gió (g n tư ng, g n tr n...): - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 250mm chi c 8,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 250mm đ n dư i 350mm chi c 12,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 350mm tr lên chi c 17,00 2. Qu t ch n gió phòng l nh chi c 63,00 3.Qu t hút khói, hút mùi: - Lo i đơn (m t qu t) chi c 50,00 - Lo i đôi (hai qu t) chi c 56,00 4. Qu t khác: chi c 14,00 III. Máy đi u hoà nhi t đ (máy l nh): 1. Máy đi u hoà nhi t đ dân d ng: * Lo i 1 c c, 1 chi u l nh + Dư i 9.000 BTU chi c 133,00 + T 9.000 BTU đ n dư i 12.000 BTU chi c 154,00 + T 12.000 BTU đ n dư i 18.000 BTU chi c 196,00 + T 18.000 BTU đ n dư i 24.000 BTU chi c 238,00 + T 24.000 BTU đ n 26.000 BTU chi c 294,00 + T trên 26.000 BTU đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i máy 26.000 BTU. * Lo i 1 c c, 2 chi u (nóng, l nh), tính theo công su t chi u l nh + Dư i 9.000 BTU chi c 189,00 + T 9.000 BTU đ n dư i 12.000 BTU chi c 210,00 + T 12.000 BTU đ n dư i 18.000 BTU chi c 252,00 + T 18.000 BTU đ n dư i 24.000 BTU chi c 294,00 + T 24.000 BTU đ n 26.000 BTU chi c 350,00 + T trên 26.000 BTU đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i máy 26.000 BTU * Lo i 2 c c, 1 chi u l nh
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Dư i 12.000 BTU b 359,00 + T 12.000 BTU đ n dư i 18.000 BTU. b 455,00 + T 18.000 BTU đ n dư i 24.000 BTU. b 630,00 + T 24.000 BTU đ n dư i 36.000 BTU. b 840,00 + T BTU 36.000 đ n dư i 48.000 BTU. b 1.120,00 + T 48.000 BTU đ n 52.000 BTU b 1.470,00 + Trên 52.000 BTU đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i máy 52.000 BTU * Lo i 2 c c, 2 chi u (nóng, l nh), tính theo công su t chi u l nh + Dư i 12.000 BTU b 420,00 + T 12.000 BTU đ n dư i 18.000 BTU. b 510,00 + T 18.000 BTU đ n dư i 24.000 BTU. b 720,00 + T 24.000 BTU đ n dư i 36.000 BTU. b 920,00 + T 36.000 BTU đ n dư i 48.000 BTU. b 1.200,00 + T 48.000 BTU đ n dư i 52.000 BTU. b 1.540,00 + Trên 52.000 BTU đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i máy 52.000 BTU 2. Máy đi u hoà nhi t đ trung tâm: 2.1. Lo i gi i nhi t b ng nư c - Lo i 1 chi u l nh: + Dư i 168.000 BTU b 2.800,00 + T 168.000 BTU đ n dư i 220.000 BTU. b 3.800.00 + T 220.000 BTU đ n dư i 280.000 BTU. b 4.850,00 + T 280.000 BTU đ n dư i 340.000 BTU. b 5.600,00 + T 340.000 BTU đ n dư i 440.000BTU. b 7.700,00 + Trên 440.000 BTU đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo b công su t c a lo i máy 440.000 BTU. - Lo i 2 chi u (nóng, l nh) tính b ng 115% lo i 1 chi u 2.2. Lo i gi i nhi t b ng gió: Tính b ng 115% lo i gi i nhi t b ng nư c có cùng công su t. 3.Trư ng h p nh p kh u riêng t ng ph n thì đư c tính như sau: - C c nóng (b ph n đ bên ngoài phòng) tính b ng 65% giá máy đi u hoà cùng lo i. - C c l nh (b ph n đ bên trong phòng) tính b ng 35% giá đi u hoà cùng lo i.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Trư ng h p máy đi u hoà lo i hai c c r i (nóng, l nh) nhưng có t hai c c l nh tr lên thì công su t đư c xác đ nh b ng t ng công su t các c c l nh. IV. T l nh dân d ng; t bày hàng đông l nh; qu y l nh 1. T l nh: * Lo i m t c a, có dung tích: - T 50 lít tr xu ng chi c 70,00 - Trên 50 lít đ n 90 lít chi c 80,00 - Trên 90 lít đ n 120 lít chi c 115,00 - Trên 120 lít đ n 150 lít chi c 150,00 - Trên 150 lít đ n 180 lít chi c 200,00 - Trên 180 lít đ n 220 lít chi c 220,00 - Trên 220 lít đ n 250 lít chi c 250,00 - Trên 250 lít đ n 300 lít chi c 280,00 - Trên 300 lít đ n 350 lít chi c 330,00 - Trên 350 lít đ n 400 lít chi c 400,00 - Lo i trên 400 lít đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo dung chi c tích c a lo i t 400 lít. * Lo i t hai c a tr lên tính b ng 120% giá c a lo i có 01 cánh c a có cùng dung tích. 2. T bày hàng đông l nh: Tính b ng 70% giá t l nh, lo i 01 cánh c a có cùng dung tích. 3. Qu y l nh: Đư c tính b ng 60% giá quy đ i theo dung tích c a t l nh, lo i 01 cánh c a có dung tích 400 lít. V. Máy gi t: * Lo i 2 h c: + Lo i dư i 2,6 kg chi c 70,00 + Lo i t 2,6 kg đ n dư i 3,6 kg chi c 85,00 + Lo i t 3,6 kg đ n dư i 4,5 kg chi c 110,00 + Lo i t 4,5 kg đ n dư i 5,0 kg chi c 140,00 + Lo i t 5,0 kg đ n dư i 5,5 kg chi c 175,00 + Lo i t 5,5 kg đ n dư i 6,0 kg chi c 210,00 + Lo i trên 6,0 kg đư c tính trên cơ s quy đ i giá c a lo i chi c 6,0 kg * Lo i 1 h c không s y tính b ng 160% giá c a lo i máy
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gi t hai h c tương ng: 2. Máy gi t có thêm ch c năng s y đư c tính tăng tương ng 15% so v i lo i không s y cùng lo i. 3. Máy gi t có thêm ch c năng gi t nư c nóng tính tăng tương ng 5% so v i lo i không s y cùng lo i. * S kg quy đ nh trên đây đư c hi u là kh năng c a lo i máy gi t đó có th gi t đư c t i đa bao nhiêu kg qu n áo khô. * S kg quy đ nh cho máy gi t 2 h c đư c hi u là s kg quy đ nh cho h c có ch c năng gi t. VI. Bình đun nư c nóng dùng đi n (water head): 1. Lo i không làm nóng t c th i - Lo i dư i 30 lít chi c 40,00 - Lo i t 30 lít đ n dư i 50 lít chi c 60,00 - Lo i t 50 lít đ n dư i 80 lít chi c 65,00 - Lo i t 80 lít đ n dư i 100 lít chi c 70,00 - Lo i t 100 lít đ n dư i 150 lít chi c 80,00 - Lo i t 150 lít đ n 180 lít chi c 90,00 - Lo i trên 180 lít đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo dung tích c a lo i 180 lít 2. Lo i làm nóng t c th i b ng đi n chi c 45,00 VII. N i n u cơm dùng đi n: + Lo i dư i 1,5 lít chi c 25,00 + Lo i t 1,5 lít đ n dư i 1,8 lít chi c 32,00 + Lo i t 1,8 lít đ n dư i 2,2 lít chi c 39,00 + Lo i t 2,2 lít đ n 3,0 lít chi c 45,00 + Lo i trên 3,0 lít đư c tính trên cơ s quy đ i giá c a lo i chi c 3,0 lít. - N u không có ho c không ch ng dính ho c n p r i, m i tính năng đư c tính gi m 10%. VIII. Loa: 1. Loa có công su t: + Dư i 5 W/thùng thùng 7,00 + T 5 W đ n dư i 10 W/thùng thùng 14,00 + T 10 W đ n dư i 15 W/thùng thùng 21,00 + T 15 W đ n dư i 20 W/thùng thùng 28,00 + T 20 W đ n dư i 25 W/thùng thùng 35,00
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + T 25 W đ n dư i 30 W/thùng thùng 42,00 + T 30 W đ n dư i 40 W/thùng thùng 49,00 + T 40 W đ n dư i 50 W/thùng thùng 56,00 + T 50 W đ n dư i 60 W/thùng thùng 63,00 + T 60 W đ n dư i 70 W/thùng thùng 70,00 + T 70 W đ n dư i 80 W/thùng thùng 77,00 + T 80 W đ n dư i 100 W/thùng thùng 84,00 + T 100 W đ n dư i 120 W/thùng thùng 91,00 + T 120 W đ n dư i 140 W/thùng thùng 97,00 + T 140 W đ n dư i 160 W/thùng thùng 105,00 + T 160 W đ n dư i 180 W/thùng thùng 112,00 + T 180W đ n dư i 200 W/thùng thùng 119,00 + T 200 W đ n dư i 250 W/thùng thùng 140,00 + T 250 W đ n dư i 300 W/thùng thùng 175,00 + T 300 W đ n dư i 350W/thùng thùng 210,00 + T 350 W đ n dư i 400 W/thùng thùng 245,00 + T 400 W đ n dư i 500 W/thùng thùng 280,00 + T 500 W đ n dư i 600 W/thùng thùng 315,00 + T 600 W đ n dư i 900 W/thùng thùng 385,00 + T 900 W đ n dư i 1.200 W/thùng thùng 455,00 + T trên 1.200W đ n dư i 1.400 W/thùng thùng 525,00 + T 1.400 W đ n 1.600 W/thùng thùng 560,00 + Trên 1.600 W/thùng đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo thùng công su t c a lo i 1.600 W/thùng Công su t quy đ nh trên đây là công su t th c t liên t c ho c công su t danh đ nh (là công su t c a loa làm vi c n đ nh trong th i gian dài, thư ng đư c ghi trên loa) c a t ng công su t các loa đơn đư c l p trong m i thùng loa. 2. Loa đơn chưa l p vào thùng thì đư c tính b ng 60% giá c a loa thùng có cùng công su t 3. Loa lo i khác. chi c 300,00 IX. Máy radio cassette, dàn cassette + Radio cassette mono m t c a băng, loa li n, không có CD Player: Lo i công su t dư i 5w chi c 14,00 Lo i công su t t 5w đ n 10w chi c 20,00
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lo i công su t trên 10w tr lên đư c tính trên cơ s quy đ i chi c giá theo công su t c a lo i 10w + Radio cassette stereo m t c a băng, loa li n, không có CD Player: Lo i công su t dư i 12w chi c 25,00 Lo i công su t t 12w đ n dư i 15w chi c 30,00 Lo i công su t t 15w đ n dư i 24w chi c 34,00 Lo i công su t t 24w đ n 35w chi c 44,00 Lo i công su t trên 35w tr lên đư c tính trên cơ sơ quy đ i giá theo công su t c a lo i 35w Công su t đư c tính theo công su t th c t (RMS) Radio cassette có 2 c a băng tính năng 20% máy cùng lo i trên, loa r i tính tăng 5%, có b ph n CD Player tính tăng 20%. N u không có b ph n radio tính b ng 70%. * B dàn âm thanh radio cassette hi-fi (dàn cassette): Đư c tính theo t ng ch c năng tách r i nhau sau đây (m i m t ch c năng có th bao g m nhi u ph n riêng bi t k t n i v i nhau): 1. Tuner c c 50,00 2. Ampli - Lo i có công su t dư i 90w/kênh c c 84,00 - Lo i có công su t t 90w/kênh đ n 150w/kênh c c 126,00 - Lo i có công su t trên 150w/kênh tr lên đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i 150w/kênh * Pre Ampli c c 70,00 * Power Ampli tính b ng 80% giá c a lo i Ampli có cùng công su t. 3. Equalizer c c 70,00 4. Tape: - Có 01 c a băng c c 50,00 - Có 02 c a băng c c 56,00 5. CD Player: - Lo i l p đư c 01 đĩa/l n c c 90,00 - Lo i l p đư c 03 đĩa/l n c c 130,00 - Lo i l p đư c t trên 03 đĩa/l n tr lên c c 140,00 6. VCD/LD/LVD/DVD:
Đồng bộ tài khoản