Quyết định số 68/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
6
download

Quyết định số 68/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Ba Đình - Hà nội, Tỷ lệ 1/2000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 68/2000/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T QU N BA ÌNH - HÀ N I, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20-6-1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà n i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây D ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s l082/TTr - KTST ngày 31 tháng 12 năm 1998 và công văn s 459/KTST-DA ngày 19/7/1999, QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t qu n Ba ình Hà N i, t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và giao thông) do Vi n Quy ho ch ô th nông thôn- B Xây d ng l p tháng 6 năm 1999 v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ph m vi ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t 1.1- V trí, ph m vi, ranh gi i: Qu n Ba ình phía tây b c Hà n i và phía nam H Tây, ư c gi i h n: - Phía B c giáp qu n Tây H và sông H ng - Phía ông giáp qu n Hoàn Ki m - Phía Nam giáp qu n ng a - Phía Tây giáp qu n C u Gi y 1. 2- Quy mô:
  2. Di n tích t nhiên 929,85 ha bao g m 12 phư ng v i dân s hi n tr ng là 191.611 ngư i (tính n th i i m 0 gi ngày 1-4-1999) 2. N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1- Tính ch t: Qu n Ba ình là m t trong nh ng qu n trung tâm hi n có c a Hà n i, n m trong h th ng các trung tâm công c ng c a thành ph , t i ây có khu trung tâm chính tr Ba ình, t p trung các cơ quan u não c a ng, Nhà nư c. 2.2- M c ích: - Khai thác và s d ng h p lý qu t hi n có phù h p v i quy ho ch chung, xu t quy ho ch ng n h n, ưa ra nh ng d án kh thi phù h p v i quy ho ch dài h n c a Thành ph . - C i t o b o t n, k t h p hài hoà v i xây d ng m i. 2.3. Các ch tiêu quy ho ch t ư c: B ng t ng h p quy ho ch s d ng t Stt Danh m c s d ng t Di n tích T l t (ha) % A t các khu dân d ng 757,25 81,44 A1 t khu dân d ng 611,32 65,74 1 t ơn v 330 35,49 2 t công trình công c ng c p qu n và thành ph 77,12 8,29 (công trình y t , giáo d c, VH, thương m i và d ch v khác) 3 t cây xanh - TDTT 60,2 6,47 4 t giao thông, qu ng trư ng bãi xe 144 15,49 A2 t dân d ng khác 145,93 15,69 1 t cơ quan không thu c qu n lý hành chính qu n 123,95 13,33 2 t các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p 21,98 2,36 B t ngoài dân d ng 172,6 18,56 1 t công nghi p và ti u th công nghi p 21,4 2,3 2 t di tích l ch s văn hoá 13,78 1,48 3 t ngo i giao oàn 21,7 2,33 4 t an ninh qu c phòng 60 6,45 5 t các công trình và u m i và h t ng k thu t (h 55,72 5,99 i u ti t, kênh mương thoát nu c, cây xanh cách ly)
  3. T ng di n tích t t nhiên 929,85 100 2.3.1- t ơn v : T ng di n tích 330 ha Quy mô dân s d ki n 170.000 ngư i n năm 2020 B NG T NG H P T ƠN VN TT Lo i t Di n tích T l (%) (ha) 1 t khu ph cũ 29,45 8,92 2 t làng truy n th ng 83,02 25,16 3 t c i t o và xay m i theo quy ho ch 120,82 36,61 4 t ngoài ê 24,46 7,41 5 t công trình công c ng 5,34 1,62 6 t nhà tr , trư ng c p 1,2 24,41 7,40 7 t cây xanh 8,50 2,58 8 t ư ng nhánh 34,00 10,30 T ng c ng 330,00 100 2.3.2- Các khu trung tâm: - Trung tâm chính tr Ba ình (s ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c u quy n phê duy t quy ho ch chi ti t riêng) ư c phân thành 3 khu có di n tích 105 ha v i ch c năng ch y u: + Khu v c I : N m phía Tây qu ng trư ng Ba ình , r ng 31,19 ha là khu b o t n di tích c a Ch t ch H Chí Minh. Khu này g m qu ng trư ng Ba ình, Lăng Ch t ch H Chí Minh, b o tàng H Chí Minh, di tích nhà sàn ao cá Bác H , Ch t ch ph , Văn phòng Chính ph ... + Khu v c II: N m phía ông qu ng trư ng Ba ình r ng 20,6 ha là khu làm vi c, t ch c các ho t ng c a Trung ương ng, Qu c h i và m t s ho t ng khác. + Khu v c III: N m phía Nam qu ng trư ng Ba ình, r ng 19,2 ha là khu làm vi c c a các i s quán, i di n m t s t ch c qu c t , các cơ quan Nhà nư c và m t s ho t ng công c ng khác. - Khu Thành C : Có di n tích kho ng 68 ha, ư c b trí các công trình qu c phòng, các công trình di tích l ch s và m t ph n t dân d ng ư c th c hi n theo Quy t nh s 678/Q -TTG ngày 1/8/1998 c a Th tư ng Chính ph . - Trung tâm qu n: N m trên tr c ư ng Li u Giai. Trong ó có trung tâm th thao qu n là khu v c Qu n Ng a. Trung tâm hành chính, thương m i, văn hoá, giao d ch
  4. qu c t hai phía tr c ư ng Li u Giai và ư ng Ng c Khánh, i C n, k t h p nhà c a dân không th p dư i 2 t ng. 2.3.3- t công nghi p và ti u th công nghi p: Di chuy n các xí nghi p, cơ s s n xu t c h i, không phù h p v i quy ho ch, không m b o ư c quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. Chuy n i ch c năng s d ng t m t s cơ s công nghi p hi n có như: nhà máy in Ti n B , công ty thi t b i n, nhà máy cao su, xí nghi p g ch ngói xi măng, công ty gi y Ng c Hà, xí nghi p s n xu t u ph , công ty hoá ch t... Các cơ s công nghi p không còn phù h p như: Các oàn xe, cơ s s a ch a cơ khí... xây d ng các công trình công c ng, s n xu t kinh doanh s ch có hi u qu kinh t cao. -Công ty bia Hà n i ư c t n t i s n xu t ti p nhưng ph i m b o v sinh môi trư ng và an toàn giao thông ô th . 2.3.4- t các công trình công c ng *. M ng lư i trư ng h c: Nâng c p các trư ng h c hi n có. Chuy n i m c ích s d ng t c a m t s qu t còn tr ng trong qu n Ba ình xây d ng trư ng h c. Các quy nh v qu n lý s d ng t, quy ho ch, ki n trúc, tuân th theo quy ho ch m ng lư i trư ng h c c a S Giáo d c và ào t o ang trình Thành ph phê duy t. *. M ng lư i ch - Trung tâm thương m i - D ch v : T ch c h p lý quy ho ch m ng lư i ch . Xây d ng hoàn ch nh ch Long Biên. C i t o ch nh trang ch Thành Công, ch Ng c Hà, k t h p xây d ng các trung tâm thương m i, c a hàng t ch n. Các qui nh v qu n lý s d ng t, quy ho ch ki n trúc tuân th theo quy ho ch m ng lư i ch c a S Thương m i Hà N i. *. M ng lư i các công trình y t : - Hoàn ch nh m ng lư i các công trình y t b o v s c kho trong qu n. C i t o nâng c p b nh vi n Ph s n, b nh vi n Saint Paul. Trư c m t v n gi nguyên ch c năng b nh vi n Y h c dân t c, v lâu dài s chuy n thành cơ s i u dư ng. - B nh vi n Lao Trung ương ư c t n t i trong th i gian trư c m t nhưng ph i có bi n pháp c th m b o v sinh môi trư ng. - Xây d ng m t s cơ s b o v s c kho theo phương th c xã h i hoá, a d ng hoá các d ch v y t , chăm sóc s c kho . 2.3.5- kh i cơ quan: V cơ b n gi nguyên v trí cũ, m t s công trình có th xây d ng trên các tr c ư ng m i phát tri n v i quy mô cao t ng (kh i liên cơ quan) c bi t các ngã tư nh m t o b m t ô th , c nh quan, ki n trúc cho qu n và Thành ph .
  5. i v i các c a hàng thu c các công ty lương th c cũ, hi n không s d ng úng m c ích, c n ph i có chính sách thu h i làm các công trình công c ng như: nhà tr , trư ng h c, y t , cây xanh... 2.3.6- t an ninh qu c phòng: - Các quy nh v qu n lý s d ng t, quy ho ch, ki n trúc, gi gìn v sinh môi trư ng ư c th c hi n theo Quy t nh s 61 1/Q -TTg, ngày 05 tháng 08 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t v t qu c phòng do quân i qu n lý trên a bàn. - Các khu dân cư n m trong các khu t ch c năng qu c phòng, an ninh ph i ư c s p x p l i và t ng bư c chuy n giao cho thành ph qu n lý theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 2.3.7. Cây xanh, c nh quan môi trư ng: - C i t o, nâng c p các công viên: Th L , Bách Th o, khu h Thành công - Xây d ng công viên Núi Cung. - Xây d ng vư n hoa và ư ng d o ven h Trúc B ch, h Gi ng Võ, h Thành Công. T o các d i cây xanh ven kênh mương và ư ng ph . - T ch c gi i to nhà, công trình t m không phù h p v i quy ho ch, vi ph m pháp l nh v b o v ê i u... t ng bư c hình thành, phát tri n d i cây xanh ven sông H ng. - H Thành Công, h Trúc B ch, h Th L , Bách Th o, có k ho ch phát tri n t ng bư c hình thành trung tâm văn hoá ngh ngơi, du l ch k t h p v i Trung tâm th thao Qu n Ng a và công viên núi Cung. H Trúc B ch ư c c i t o, kè b h , xây d ng ư ng d o ven h . - Khu t bãi pháo bán o h Trúc B ch xây d ng khu công viên cây xanh, vui chơi gi i trí ph c v nhân dân và làm p c nh quan h Trúc b ch; không xây d ng công trình kiên c , khi c n thi t có th khôi ph c thành t qu c phòng m t cách nhanh chóng thu n l i. - B o v gi gìn các công viên, vư n hoa và các cây ven ư ng. Hoàn thi n t ng bư c các công viên, vư n hoa, cây c nh, v a hè, b sông, d c các sông, kênh, b h ... 2.3.8- Các công trình di tích: -Các công trình di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ph i ư c gi gìn, b o v , khai thác, s d ng theo úng quy nh và pháp l nh c a nhà nư c. -Các công trình ki n trúc có giá tr ư c công nh n ư c b o v gi gìn. Khi có yêu c u c i t o, xây d ng l i ph i l p thành d án riêng, ph i có gi i pháp ki n trúc
  6. không làm bi n d ng m t ph , tác h i n c nh quan, hu ho i giá tr ki n trúc, văn hoá v n có c a các công trình ó và trong các khu v c có liên quan. 2.3.9- Khu ngo i giao oàn: Là nơi làm vi c và ho t ng c a các cơ quan, i di n văn phòng i s quán các nư c, các t ch c qu c t , khu cho các chuyên gia nư c ngoài. C n gi i to các công trình xây t m, xen c y xung quanh công trình ch o, hoàn thi n sân vư n, ga ra ô tô, sân bãi ... cho g n gàng, khang trang phù h p v i ch c năng công trình. 2.3./0- Các công trình u m i và h t ng k thu t: m b o di n tích, xây kè và t ch c cây xanh ven h i u ti t, mương thoát nư c tránh tình tr ng l n chi m. Thư ng xuyên n o vét và thu gom rác t o c nh quan môi trư ng cho ô th . 2.4. T ch c không gian kiên trúc: - Tôn t o b o v các di tích ã và s ư c x p h ng trong khu v c có c nh quan p, các công trình ki n trúc có giá tr c bi t (khu ph C ), các công trình th i Pháp l i (là bi t th , công s ) - C i t o và gi gìn các làng truy n th ng, các làng xóm ang ô th hoá và tôn tr ng phong cách v n có c a nó. T n d ng tri t h th ng cây xanh, m t nư c t o thành h th ng cây xanh chung b o v sinh thái ô th . - Các cơ s ph i di chuy n thay i ch c năng, c n ư c ưu tiên cho vi c xây d ng các công trình công c ng như giáo d c, khu sân chơi, bãi xe, cây xanh nh m c i t o môi trư ng ô th . T i m t s v trí tr c chính ô th xây d ng các công trình cao t ng t o i m nh n v không gian. 3. Quy ho ch giao thông - M ng lư i giao thông trên a bàn qu n ư c nghiên c u, quy ho ch trên cơ s th ng nh t v i m ng lư i giao thông c a c thành ph , ã ư c xác nh t i quy ho ch chung Th ô Hà N i. -Vi c quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông c a qu n Ba ình ph i tuân th các yêu c u c a khu v c h n ch phát tri n, ng th i ph i m b o áp ng các yêu c u trư c m t và lâu dài. - M ng lư i ư ng giao thông trên a bàn qu n Ba ình ư c chia làm hai khu v c có các c i m khác nhau, v i gi i pháp quy ho ch c th như sau: * Khu v c trung tâm:
  7. - M ng lư i ư ng giao thông ư c xác nh t ph Ng c Hà tr vào trung tâm. ây là khu v c m ng lư i ư ng ã ư c xây d ng hoàn thi n. Tr ng tâm là nâng c p, c i t o m t ư ng, tăng cư ng thi t b i u khi n giao thông, ph i h p v i t ch c phân lu ng giao thông trên toàn m ng. Trong khu Thành C m thông m t s tuy n ư ng như ư ng Nguy n Tri Phương v i m t c t ngang là 23 in. -Bãi xe trong khu v c này c n tăng cư ng các i m xe nh , ngoài b n xe Kim Mã, cơ s ph c v giao thông ph Sơn Tây, hè ph Ng c Hà ( o n u d c) duy trì ch c năng, ph c v cho giao thông ô th và xác nh b sung m t s i m xe b ng gi i pháp gi m di n tích hè ph . - Khu v c t ph Ng c Hà tr ra, ây là khu v c có t c ô th hoá nhanh, nhưng m t ô ư ng r t thưa không áp ng yêu c u giao thông ô th . Do ó ph i phát tri n, tăng m t ư ng, ti p t c hoàn thành m t s tuy n ư ng ã và ang ư c xây d ng trong th i gian trư c m t t nay n h t năm 1999 và 2000, c th : -Tuy n ư ng Li u Giai-hoàng Hoa Thám m t c t ngang 50m. - Tuy n ư ng d c mương Li u Giai m t c t ngang 30m. Cùng v i vi c tri n khai th c hi n quy ho ch t ng th Th ô Hà n i n năm 2020, trên a bàn qu n Ba ình s ph i xây d ng m ng lư i ư ng theo quy ho ch bao g m t c p thành ph n c p khu v c và phân khu v c. ó là các tuy n: a) ư ng c p thành ph : - Tuy n ư ng Hoàng Hoa Thám dài kho ng 3500 m, m t c t ngang 53,5 m v i 6 làn xe. i m u tuy n là ư ng Hùng Vương, i m cu i tuy n là nút giao thông Bư i. - Tuy n ư ng vành ai 2 o n C u Gi y - Bư i dài kho ng 2050 m, m t c t ngang 50 m v i 6 làn xe và m b o t t cho giao thông n i b trong khu v c. Do tính ch t c a tuy n ư ng này, d ki n xây d ng c u c n trong o n này. b) ư ng c p khu v c và phân khu v c: - Tuy n ư ng Kim Mã - Th L dài kho ng 1200m, m t c t ngang 40 m v i 6 làn xe. - Tuy n ư ng Hoàng Hoa Thám - Khách s n La Thành - S quán Thu i n dài kho ng 1200m v i m t c t ngang 30 m. - Tuy n ư ng Giang Văn Minh - i C n - Hoàng Hoa Thám dài kho ng 1000 m v i m t c t ngang 22,5 - 30 m. - C i t o và m r ng tuy n ư ng i C n c bi t là o n t ch Ng c Hà n Khách s n La Thành v i m t c t ngang 30m. o n t khách s n La Thành n ê Bư i là 40m. Trư c m t h tr ư ng i C n c n m tuy n song song t i v trí mương K Kh ( ư ng Li u Giai- Núi Trúc).
  8. i v i các c p ư ng nói trên, n m trong k ho ch u tư xây d ng m ng lư i ư ng c p thành ph và khu v c c a thành ph . Vì v y ph i nhanh chóng xác nh ch gi i quy ho ch các tuy n ư ng này và công khai hoá duy trì và qu n lý, b o v hành lang m các tuy n ư ng này khi có i u ki n. Trong a bàn qu n Ba ình có m t s nút giao thông quan tr ng ã ư c quy ho ch chung Th ô Hà n i xác nh như: Nút Bư i, nút u c u nam T Liên, nút C u Gi y. c) ư ng nhánh và ư ng n i b : Trên a bàn qu n Ba ình ã hình thành nhi u khu dân cư m i, ư c xây d ng trên cơ s các quy ho ch chi ti t hoàn ch nh như: - Khu nhà Gi ng Võ, Thành Công, i C n, Ng c Khánh, Li u Giai, khu ngo i giao oàn. M ng lư i ư ng nhánh và n i b trong các khu nói trên v cơ b n ã xây d ng hoàn ch nh v i các m t c t ngang t l0,5m n 17m, các ch tiêu cơ b n nói chung ã ư c m b o. Trong th i gian trư c m t và lâu dài ti p t c nâng c p c i t o nh m nâng cao hi u qu . d) Bãi xe: Do n m trong khu v c h n ch phát tri n nên qu t dành cho các bãi xe trong khu v c r t khó khăn, kh năng áp ng di n tích quy chuNn xây d ng Vi t Nam kém kh thi. gi i quy t nhu c u này ph i th c hi n gi i pháp quy ho ch như sau: - Ti p t c duy trì i m xe Ng c Khánh trong th i gian trư c m t. i v i các v trí ã và ang là cơ s ph c v ch c năng giao thông như b n xe Kim Mã, ph Sơn Tây ph i k t h p ch c năng i m ho c không chuy n i ch c năng. - V i các t h p công trình hay công trình cao t ng ư c xây d ng trong tương lai b t bu c ph i m b o ch xe cho s d ng công trình và m t ph n cho nhu c u công c ng. - Có th b sung m t s v trí có kh năng c ng hoá m t s o n mương thoát nư c trong khu v c như o n mương giáp khách s n La Thành (k t h p v i làm ư ng), khu v c sân qu n ng a... * T ch c giao thông công c ng: N m trong t ng th h th ng giao thông công c ng thành ph . Qu n Ba ình s có các tuy n ư ng s t n i ô i qua, ó là: - Tuy n Ga Hà n i - Cát Linh - Kim Mã - Nghĩa ô - Phú Di n - Minh Khai - Tuy n Ga Hà n i - Cát Linh - Kim Mã - Ng c Khánh - Láng Trung - Vành ai 3 - Hoà L c.
  9. Ngoài ra trên các tuy n ư ng c p thành ph và khu v c như Hoàng Hoa Thám - Kim Mã - C u Gi y, Gi ng Võ - Láng H ...d ki n có các tuy n xe buýt l n c a thành ph v i v trí các i m t 350 - 500 m M ng lư i minh buýt và t c xi s ho t ng trên các tuy n ư ng khu v c, ư ng nhánh trên a bàn. i u 2: Căn c quy ho ch chi ti t qu n Ba ình - Hà N i, t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ư c phê duy t. Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ thi t k kèm theo; t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t các các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao cho Ch t ch UBND qu n Ba ình qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, a chính Nhà t, Xây d ng, Tài chính V t giá, Ch t ch UBND qu n Ba ình, Ch t ch UBND các phư ng thu c qu n Ba ình; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản