Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
84
lượt xem
3
download

Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục Thông tư liên tịch ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ************** S : 68/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 7 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C THÔNG TƯ LIÊN TNCH BAN HÀNH N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và sau khi có ý ki n th ng nh t c a các cơ quan, ơn v liên quan, QUY T NNH: i u 1. Công b Danh m c Thông tư liên t ch ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2004 ã h t hi u l c pháp lu t g m 37 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, ơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Tòa án NDTC, Vi n ki m sát NDTC; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - S Tài chính; Nguy n Sinh Hùng - Các t ch c, ơn v thu c B ; - C c ki m tra VB (B TP); - Công báo; - Lưu: VT, PC.
  3. DANH M C THÔNG TƯ LIÊN TNCH BAN HÀNH N NGÀY 31/12/2004 Ã H T HI U L C PH (Kèm theo Quy t nh s 68/2005/Q -BTC ngày 7 tháng 10 năm 2005 c a B Tên văn Ngày ban Cơ quan TT S , ký hi u VB N i dung trích y u b n hành ban hành 1 Thông tư 1025/TT-LB 21/06/1991 liên B Hư ng d n thi hành ch nhu n liên B Văn hóa các tác phNm chính tr - xã h i, vă Thông tin d c, văn h c - ngh thu t, khoa h Th thao và Du l ch - Tài chính - Lao ng, Thương Binh Xã h i 2 Thông tư 37/TTLB 05/08/1992 liên B Hư ng d n v ch c năng, nhi m liên B Tài chính b máy và biên ch S Tài chính - - U ban V t giá Nhà nư c - Ban T ch c cán b Chính ph 3 Thông tư 38/TC-TCCBCP 25/06/1997 liên t ch Hư ng d n v nhi m v qu n l liên t ch B Tài ngân sách và t ch c b máy c chính - qu n lý tài chính thu c chính Ban T phương các c p ch c Cán b Chính ph 4 Thông tư 227/LB-GTVTB -TC 31/08/1992 liên B Hư ng d n x lý thư, bưu phNm, liên B Giao th a nh n thông v n t i và Bưu i n - Tài chính
  4. 5 Thông tư 01/LB-QP-NV-VGCP 14/11/1992 liên B Hư ng d n th c hi n Quy liên B Qu c 137/H BT ngày 27/4/1992 v qu phòng - v i các ơn v s n xu t - kinh doa N iv - lư ng vũ trang Ban V t giá Chính ph 6 Thông tư 06/TTLB 10/07/1993 liên B Hư ng d n cơ ch qu n lý giá liên B Ban V t hoá, d ch v ư c th c hi n chính giá Chính và t hàng t ngu n ngân sác ph - Tài trong lĩnh v c văn hoá, thông ti chính d c, ào t o, th d c, th thao 7 Thông tư 78-TT/LB 11/09/1993 liên B Hư ng d n qu n lý tài chính i liên B Tài chính phòng, ch ng và ki m soát ma tuý - U ban Dân t c và Mi n núi 8 Thông tư 88 TT/LB 25/10/1993 liên B Hư ng d n th c hi n chính sách liên B Tài chính v i i n nh - Văn hoá và Thông tin 9 Thông tư 22/TT-LB 21/07/1994 liên B V tr c p i v i ngư i bán dâm liên B Lao ng, tuý Thương binh và Xã h i - Tài chính 10 Thông tư 12/TTLB/ L TBXH- 06/07/1996 liên B Hư ng d n v ch tr c p liên B TC Lao ng, ư c ưa vào cơ s ch a b nh the Thương s 20/CP ngày 13/4/1996 ban hà binh và v cơ s ch a b nh theo Pháp l Xã h i - ph m hành chính ngày 6/7/1995 Tài chính 11 Thông tư 86/TT-LB 24/10/1994 liên B Hư ng d n th c hi n ch dinh liên B Tài chính dư ng) i v i v n ng viên, - Lao viên th thao ng Thương binh và Xã h i - T ng c c
  5. Th d c Th thao 12 Thông tư 94 TT/LB 14/11/1994 Liên B Hư ng d n thi hành Ngh nh liên B Ban V t 17/8/1994 c a Chính ph quy n Giá Chính các lo i t ph - Tài chính - Xây d ng - T ng c c a chính 13 Thông tư 17/TT-LB 07/03/1995 liên B Quy nh ch thu, n p, qu n lý liên B Tài chính phí ki m nghi m m u thu c, ngu -Yt thu c, trang thi t b y t 14 Thông tư 32/1999/TTLT-BTC- 25/03/1999 liên t ch Hư ng d n s a i, b sung T liên t ch BYT B Tài 17/TT-LB ngày 7/3/1995 v ch chính - B và qu n lý s d ng phí ki m n Yt thu c, nguyên li u làm thu c và t yt 15 Thông tư 49/TC-KHCN 01/07/1995 liên t ch Quy nh ch chi tiêu i v liên t ch B Tài ng nghiên c u tri n khai chính - B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng 16 Thông tư 842/LB-TT 21/09/1995 liên B Quy nh ch thu, qu n lý, s liên B Tư pháp - c p Gi y phép t chi nhánh c a Tài chính sư nư c ngoài t i Vi t Nam, g ng c a chi nhánh, thay i n phép
  6. 17 Thông tư 03/TT-LB 27/07/1996 Liên B V vi c hư ng d n vi c th c hi liên B Ban V t và ki m soát giá v t li u xây d ng Giá Chính trong lĩnh v c u tư và xây d ng ph - Tài chính - Xây d ng 18 Thông tư 05-TT/LB 29/10/1996 liên B Hư ng d n t m th i tính chi phí liên B Ban V t cơ s xây d ng giá thành, giá bá giá Chính công nghi p tàu thuy n thanh to ph - Tài v n ngân sách chính 19 Thông tư 04-TT/LB 24/09/1997 liên B Hư ng d n th c hi n cơ ch qu n liên B Ban Tài ng chính Qu n tr trung ương - Tài chính 20 Thông tư 187/1998/TTLT- 30/03/1998 liên t ch Hư ng d n ch b i dư ng i liên t ch TCCP-TC-TP Ban T viên th c hi n tr giúp pháp lý ch c Cán b Chính ph - B Tài chính - B Tư pháp 21 Thông tư 99/1998/TTLT- 19/05/1998 liên t ch Hư ng d n thi hành Ngh liên t ch TCCP-BTC- Ban T 09/1998/N -CP ngày 23/1/1998 BL TB&XH ch c Cán ph s a i, b sung Ngh n b Chính ngày 26/7/1995 c a Chính ph v ph - Tài ho t phí i v i cán b xã, phư n chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i 22 Thông tư 91/1998/TTLT-BTC- 29/06/1998 liên t ch Hư ng d n l p, ch p hành và quy liên t ch BQP B Tài sách nhà nư c trong lĩnh v c qu c chính - B Qu c phòng
  7. 23 Thông tư 158/1998/TTLT- 14/12/1998 liên t ch Hư ng d n vi c l p, ch p hành liên t ch BTC-BCA B Tài ngân sách nhà nư c và qu n lý chính - B nư c trong lĩnh v c an ninh Công an 24 Thông tư 03/1999/TTLT/ BXD- 16/06/1999 liên t ch Hư ng d n phương pháp nh liên t ch BVGCP B Xây quy n quy t nh giá tiêu th n d ng - th , khu công nghi p, c m dân cư Ban V t giá Chính ph 25 Thông tư 50/1999/TTLT/ BTC- 07/05/1999 liên t ch Hư ng d n quy trình giám sát tiêu liên t ch BCA-NHNN B Tài chính - B Công an - Ngân hàng Nhà nư c 26 Thông tư 76/1999/TTLT/ TC- 16/06/1999 liên t ch Hư ng d n trích n p kinh phí côn liên t ch TL B Tài chính - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 27 Thông tư 74/2003/TTLT/ BTC- 01/08/2003 liên t ch Hư ng d n phương th c thu, n liên t ch TL L VN B Tài công oàn i v i các doanh n chính - qu c doanh T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 28 Thông tư 126/2003/TTLT/TC- 19/12/2003 liên t ch S a i Thông tư liên liên t ch TL B Tài 76/1999/TTLT/TC-TL ngày chính - hư ng d n trích n p kinh phí công T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam
  8. 29 Thông tư 113/1999/TTLT/BTC- 23/09/1999 liên t ch Hư ng d n vi c phân c p, qu n liên t ch TC C B Tài và thanh quy t toán kinh phí o chính - qu n lý t ai T ng c c a chính 30 Thông tư 17/2000/TTLT/ 05/07/2000 liên t ch Hư ng d n th c hi n m t s ch liên t ch BL TBXH-BTC B Lao ngư i tham gia kháng chi n và co ng, b nhi m ch t c hoá h c do M Thương trong chi n tranh Vi t Nam binh và Xã h i - B Tài chính 31 Thông tư 02/2001/TTLT-BYT- 12/02/2001 liên t ch Hư ng d n th c hi n Quy liên t ch BL TBXH B Yt - 26/2000/Q -TTg ngày 23/2/200 B Lao tư ng Chính ph v m t s ch ng, ngư i tham gia kháng chi n và co Thương b nhi m ch t c hoá h c do M Binh và trong chi n tranh Vi t Nam Xã h i 32 Thông tư 12/2001/TTLT/ BTC- 13/02/2001 liên t ch Hư ng d n qu n lý tài chính liên t ch BKHCNMT B Tài kinh phí thu h i t các nhi m v chính - B công ngh Khoa h c, công ngh và Môi trư ng 33 Thông tư 92/2001/TTLT-BTC- 20/11/2001 liên t ch Hư ng d n th c hi n chính sách liên t ch BCN-TCHQ B Tài i v i s n xu t xe hai bánh g n m chính - B cơ xe hai bánh g n máy Công nghi p - T ng c c H i quan 34 Thông tư 52/2002/TTLT-BTC- 04/06/2002 liên t ch S a i, b sung Thông tư liên liên t ch BCN B Tài Tài chính - B Công nghi p - T chính - B quan s 92/TTLT-BTC-BCN-T Công 20/11/2001 hư ng d n th c hi n nghi p ưu ãi thu i v i s n xu t xe h máy và ng cơ xe hai bánh g n m
  9. 35 Thông tư 3729/2001/BQP-BTC 29/11/2001 liên t ch Hư ng d n n i dung chi và qu n liên t ch B Qu c th c hi n công tác qu n lý, b o phòng - qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t B Tài h i trong khu v c biên gi i t li chính 36 Thông tư 07/2002/TTLT- 27/05/2002 liên t ch Hư ng d n th c hi n ch iv liên t ch BL TBXH-BTC- B Lao ng tr c ti p tham gia và ph c BTCCBCP ng, phân gi i, c m m c biên gi i t Thương Vi t Nam - Trung Qu c binh và Xã h i - B Tài chính - Ban T ch c - Cán b Chính ph 37 Thông tư 106/2002/TTLT- 22/11/2002 liên t ch Hư ng d n vi c b i thư ng, h liên t ch BTC-BCN B Tài d ng công trình lư i i n cao áp chính - B Công nghi p
Đồng bộ tài khoản