intTypePromotion=3

Quyết định số 68/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định số 68/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2005/QĐ-UB về việc quy định về một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 68/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH V M T S CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO VI C DI D I CÁC CƠ S S N XU T GÂY Ô NHI M VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P T P TRUNG VÀ VÙNG PH C N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 64/2003/Q -TTg ngày 22 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v phê duy t k ho ch x lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng; Căn c Ngh quy t s 22/2002/NQ-H ngày 29 tháng 6 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph v án di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các Khu công nghi p và vùng ph c n; Xét T trình s 247/TTr-BC ngày 18 tháng 3 năm 2005 c a Ban Ch o công tác di d i các cơ s s n xu t - kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này quy nh v m t s chính sách tài chính cho vi c di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các Khu công nghi p t p trung và vùng ph c n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 81/2002/Q -UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Ch o công tác di d i cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Công nghi p, Giám c S Khoa h c - Công ngh , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Th trư ng các s -ngành có liên quan, C c trư ng C c Thu , Giám c Kho b c Nhà nư c, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th , T ng Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p, cơ s s n xu t thu c i tư ng ph i di d i vào các Khu công nghi p t p trung và khu quy ho ch c a thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.-
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - B Tài chính - B K ho ch và u tư - B Tài nguyên và Môi trư ng - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - Qu H tr phát tri n Trung ương - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Chi nhánh các Ngân hàng Thương m i, Ngân hàng u tư, Ngân hàng C ph n trên a bàn thành ph - VPH -UB: Các PVP - Các T T, DA, CNN, TM, VX, TH (5b) - Lưu (CNN-T) QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO VI C DI D I CÁC CƠ S S N XU T GÂY Ô NHI M VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P T P TRUNG VÀ VÙNG PH C N (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2005/Q -UB ngày tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1.1. i tư ng áp d ng: Là các cơ s s n xu t công nghi p, ti u-th công nghi p, chăn nuôi, ch bi n th y-h i s n, lương th c, th c phNm, v.v… gây ô nhi m môi trư ng trên a bàn thành ph H Chí Minh, bao g m các doanh nghi p Nhà nư c thu c Trung ương và thành ph qu n lý, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, t s n xu t, h s n xu t cá th (g i t t là cơ s s n xu t) ph i di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . 1.2. Ph m vi: Chính sách ưu ãi theo quy nh này ư c áp d ng y cho các cơ s s n xu t ư c thành l p trư c khi Lu t môi trư ng có hi u l c thi hành ngày 10 tháng 01 năm 1994. Các cơ s s n xu t thành l p sau khi Lu t môi trư ng có hi u l c thi hành ư c
 3. hư ng m c h tr b ng 50% m c h tr ( i v i các lo i h tr b ng ti n) cho các cơ s s n xu t thành l p trư c khi Lu t môi trư ng có hi u l c thi hành. i u 2. Nguyên t c: 2.1- Phân nh rõ trách nhi m, m c tiêu và quy n l i gi a Nhà nư c và các cơ s s n xu t; trong ó, Nhà nư c t o i u ki n thu n l i các cơ s s n xu t th c hi n ư c vi c di d i. V phía các cơ s s n xu t ph i xác nh ây là trách nhi m ng th i cũng là quy n l i c a mình, ph i ch ng, tích c c gi i quy t vi c gây ô nhi m môi trư ng cơ s c a mình, ho c t ch c th c hi n ngay vi c di d i vào các Khu công nghi p t p trung ho c các khu quy ho ch (n u n m trong danh sách ph i di d i). 2.2- Ban ch o công tác di d i là cơ quan tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v chính sách ưu ãi, h tr cho các cơ s s n xu t c n ph i di d i và tháo g nh ng vư ng m c, tr ng i cho cơ s s n xu t ph i di d i. Ban ch o di d i không làm thay ch c năng, nhi m v c a các s - ngành thành ph và qu n - huy n trong vi c t ch c th c hi n và ôn c di d i. 2.3- Chính sách ưu ãi này áp d ng t nay n h t năm 2006. Sau th i gian này, y ban nhân dân thành ph s áp d ng các bi n pháp m nh x ph t hành chánh ho c cư ng ch i v i các trư ng h p gây ô nhi m môi trư ng và không th c hi n k ho ch di d i ã ư c thành ph công b . Chương 2: CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 3. Chính sách h tr v v n u tư xây d ng cơ s m i: 3.1. V n chuy n như ng quy n s d ng t và bán nhà xư ng: 3.1.1. Th t c chuy n như ng: a) i v i doanh nghi p Nhà nư c: Sau khi có quy t nh phương án x lý bán nhà và chuy n như ng quy n s d ng t; chuy n như ng quy n s d ng t thuê c a c p có thNm quy n, doanh nghi p Nhà nư c ti n hành thuê doanh nghi p tư v n o v l i di n tích nhà t và thuê doanh nghi p Nhà nư c th c hi n vi c thNm nh giá. Sau khi có ch ng thư thNm nh giá, ơn v g i toàn b h sơ nhà t và ch ng thư thNm nh giá cho S Tài chính ki m tra và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t giá kh i i m bán u giá. Vi c bán nhà và chuy n như ng quy n s d ng t ư c th c hi n theo hình th c bán u giá theo quy ch do y ban nhân dân thành ph quy nh. Trư ng h p c bi t s do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. b) i v i các cơ s s n xu t có v n ngân sách Nhà nư c tham gia như công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n và h p tác xã :
 4. Trư ng h p ph n t c a m t b ng, nhà xư ng ang s d ng thu c s h u Nhà nư c, các cơ s s n xu t ph i th c hi n th t c bán nhà xư ng và chuy n như ng quy n s d ng t như i v i doanh nghi p Nhà nư c nêu trên. c) i v i các cơ s s n xu t còn l i (ngoài các i tư ng ã nêu m c a và b). Vi c x lý m t b ng cũ (không thu c s h u Nhà nư c) do các cơ s s n xu t t quy t nh theo quy nh hi n hành. 3.1.2. Qu n lý, s d ng s ti n thu ư c t vi c chuy n như ng: Giá tr chuy n như ng ư c xác nh g m hai ph n: Giá tr tài s n trên t và giá tr quy n s d ng t. a) i v i doanh nghi p Nhà nư c: + Ph n giá tr tài s n trên t: Doanh nghi p ư c qu n lý và s d ng cho vi c u tư xây d ng cơ s m i t i a i m di d i theo quy nh hi n hành. + Ph n giá tr quy n s d ng t: ư c n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c thành ph và ư c theo dõi chi ti t cho t ng ơn v . Khi c p có thNm quy n quy t nh cho doanh nghi p u tư xây d ng cơ s m i t i các a i m phù h p v i quy ho ch c a thành ph theo d án u tư ư c phê duy t thì doanh nghi p ư c s d ng s ti n t m gi này u tư xây d ng cơ s m i. b) i v i các cơ s s n xu t có v n ngân sách Nhà nư c tham gia như: Công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n và h p tác xã: + Ph n giá tr tài s n trên t: ư c quy n t quy t nh qu n lý và s d ng theo quy nh hi n hành. + Ph n giá tr quy n s d ng t: - N u không thu c s h u Nhà nư c thì ch s h u t quy t nh vi c qu n lý và s d ng theo quy nh hi n hành. - N u thu c s h u Nhà nư c, ph i n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính thành ph m t i Kho b c Nhà nư c thành ph và s ư c thành ph xem xét h tr l i theo quy nh c a Chính ph . S ti n còn l i ư c n p vào ngân sách Nhà nư c theo ch qu n lý ngân sách. 3.1.3. Trư ng h p t ang s d ng n m trong quy ho ch ã ư c duy t: Trư ng h p t ang s d ng n m trong quy ho ch xây d ng các công trình qu c phòng, an ninh, ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng khi Nhà nư c có quy t nh thu h i t s ư c b i thư ng, h tr như sau: + i v i t ư c Nhà nư c giao cho các cơ s s n xu t (thu c các thành ph n kinh t ) có thu ti n s d ng t mà ti n ó không thu c ngu n ngân sách Nhà nư c ho c
 5. t ang s d ng có ngu n g c h p pháp (có i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t) s ư c b i thư ng, h tr theo quy nh hi n hành. + i v i t ư c Nhà nư c cho thuê, giao cho các cơ s s n xu t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì không ư c b i thư ng v t nhưng ư c n bù chi phí ã u tư vào t (n u có). Trong trư ng h p này, i v i doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph qu n lý (sau khi s d ng t ngu n v n bán nhà xư ng, ngu n n bù chi phí u tư vào t, tài s n trên t b thu h i; ngu n v n t có c a ơn v , ngu n cân i u tư t ơn v ch qu n) n u còn thi u v n u tư, s ư c y ban nhân dân thành ph xem xét b sung v n theo d án u tư cơ s m i do thành ph phê duy t trên cơ s kh năng cân i c a ngân sách thành ph . 3.1.4. Trư ng h p xin chuy n i m c ích s d ng t iv i t ang s d ng: Trư ng h p các cơ s s n xu t s d ng m t ph n ho c toàn b di n tích t hi n ang s d ng l p d án u tư xây d ng nhà cao t ng kinh doanh căn h , văn phòng, khách s n và các m c ích khác ư c c p có thNm quy n phê duy t (bao g m c liên doanh, liên k t) phù h p v i quy ho ch và úng ch c năng ã ăng ký kinh doanh theo Lu t doanh nghi p thì ơn v ngh y ban nhân dân thành ph cho phép bán ch nh m t b ng này và ph i n p ngân sách Nhà nư c ti n chuy n quy n s d ng t theo b ng giá t y ban nhân dân thành ph ã ban hành thi hành Lu t t ai (có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2005). Trư ng h p m t b ng Nhà nư c giao ho c cho các cơ s s n xu t (thu c các thành ph n kinh t ) thuê mà th c t không s d ng ho c s d ng không úng m c ích thì Nhà nư c s thu h i mà không b i thư ng thi t h i v t. 3.2. Chính sách h tr lãi vay trong trư ng h p các cơ s s n xu t có vay v n u tư xây d ng cơ s m i ho c vay thuê mư n m t b ng nhà xư ng t i a i m m i ho c h p ng thuê m t b ng nhà xư ng theo hình th c “H p ng tr ch m” có tính lãi tr ch m: 3.2.1. i v i các cơ s s n xu t ph i di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph : + Ngu n v n u tư xây d ng ho c thuê mư n m t b ng nhà xư ng t i a i m m i các cơ s s n xu t ư c s d ng ngu n ti n thu ư c t vi c chuy n như ng m t b ng nhà xư ng cũ (bao g m c ph n tài s n trên t và giá tr quy n s d ng t) và các ngu n v n khác c a doanh nghi p. + Trong trư ng h p các cơ s s n xu t chưa chuy n như ng ư c m t b ng nhà xư ng cũ ho c ã chuy n như ng r i nhưng v n thi u v n (ho c không có m t b ng nhà xư ng chuy n như ng vì trư c ây thuê mư n nay ph i tr l i cho ch s h u) ph i vay thêm m t ph n hay toàn b v n u tư xây d ng (ho c vay v n thuê mư n m t b ng nhà xư ng t i a i m m i) và vay v n i m i công ngh - thi t b s ư c ngân sách thành ph h tr 100% lãi vay theo m c lãi su t bình quân c a 4 (b n) ngân hàng thương m i Nhà nư c công b t ng th i i m (như i v i chương
 6. trình kích c u thông qua u tư), v th t c th c hi n theo cơ ch h tr lãi vay thu c chương trình di d i (riêng ph n v n vay chuy n như ng quy n s d ng t ho c thuê t t i a i m m i ư c tính t i a cho di n tích a i m m i b ng di n tích t hi n ang s d ng). Th i gian h tr lãi vay b t u t khi cơ s s n xu t vay v n n khi chuy n như ng ư c m t b ng nhà xư ng cũ, nhưng t i a không quá 02 (hai) năm. + Trư ng h p các cơ s s n xu t ư c các Khu công nghi p t p trung cho thuê t ho c thuê m t b ng nhà xư ng ho c chuy n như ng quy n s d ng t theo “H p ng có tính lãi su t tr ch m” s ư c thành ph h tr 100% lãi su t tr ch m theo m c lãi su t bình quân c a 4 (b n) ngân hàng thương m i Nhà nư c công b t ng th i i m (như i v i chương trình kích c u thông qua u tư) trong th i gian 02 (hai) năm. 3.2.2. i v i các cơ s s n xu t ư c quy ho ch x lý ô nhi m t i ch (không ph i di d i): Khi th c hi n vi c u tư h th ng x lý ô nhi m, thành ph s ưu tiên cho vay không lãi su t t Qu gi m thi u ô nhi m công nghi p, ti u-th công nghi p c a thành ph th c hi n. Vi c cho vay trong trư ng h p này ư c th c hi n theo quy ch qu n lý Qu c a y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 4. Chính sách ưu ãi v thu : Các cơ s s n xu t trên a bàn thành ph ( ư c hình thành trư c và sau khi Lu t môi trư ng có hi u l c thi hành) khi có quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ph i di d i vào Khu công nghi p t p trung ho c vùng ph c n s ư c y ban nhân dân thành ph c p Gi y ưu ãi u tư và hư ng các kho n ưu ãi v thu như sau: 4.1. Mi n ti n thuê t ( i v i các cơ s s n xu t thuê t c a Nhà nư c) 3 (ba) năm k t khi ký h p ng thuê. N u các cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là 100 ngư i thì ư c mi n ti n thuê t 6 năm. 4.2. Ưu ãu v thu thu nh p doanh nghi p: ư c mi n thu 2 (hai) năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 2 (hai) năm ti p theo. Các cơ s s n xu t ã ư c c p “Gi y ưu ãi u tư” theo Quy t nh s 81/2002/Q -UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph thì ti p t c ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh. 4.3. Mi n thu nh p khNu i v i hàng hóa sau ây do trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng yêu c u v ch t lư ng: Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng cho s n xu t (n m trong dây chuy n công ngh ) và ưa ón công nhân nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p ho c m r ng quy mô u tư, i m i công ngh và ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh cho hư ng ưu ãi u tư ch p thu n và ph i ăng ký v i h i quan c a khNu th c hi n. i u 5. Chính sách h tr i v i các cơ s s n xu t v a và nh :
 7. 5.1. i v i các cơ s s n xu t v a và nh g p khó khăn v a i m và v n di d i, thành ph s quy ho ch và cho phép u tư m t s Khu công nghi p, ti u-th công nghi p và làng ngh ưu tiên cho các i tư ng này thuê theo nhu c u s d ng v i giá thuê th p hơn giá th trư ng nh m giúp các cơ s s n xu t này gi m b t khó khăn khi th c hi n k ho ch di d i. có giá thành cho thuê th p hơn giá th trư ng, thành ph s có chính sách h tr v tài chính i v i t ng phương án u tư xây d ng Khu công nghi p, ti u-th công nghi p và làng ngh nêu trên (theo tiêu chí xây d ng làng ngh c a thành ph ban hành). 5.2. Trư ng h p các cơ s s n xu t (không ph i là doanh nghi p Nhà nư c) không thuê m t b ng trong Khu công nghi p, ti u-th công nghi p, làng ngh mà không có giá ưu ãi cho doanh nghi p di d i ô nhi m thì thành ph s h tr 200.000 ng/m2 ti n thuê t thuê t i a i m m i nhưng không quá 1,2 l n di n tích m t b ng ơn v ang qu n lý và s d ng và phân kỳ h tr căn c theo phương th c thanh toán trong h p ng kinh t ký k t gi a ơn v cho thuê và ơn v thuê. 5.3. Riêng các cơ s s n xu t có quy mô nh , v n ít, t ch c s n xu t theo ki u gia ình,… thành ph s h tr khuy n khích 1.000.000 ng/lao ng i v i nh ng cơ s s n xu t chuy n i ngành ngh trong năm 2003; h tr 800.000 ng /lao ng i v i nh ng cơ s s n xu t chuy n i ngành ngh trong năm 2004 và 2005. i u 6. Chính sách h tr lãi su t v n vay u tư h t ng Khu công nghi p, ti u- th công nghi p và làng ngh cho các cơ s s n xu t di d i thuê: 6.1- Thành ph cho phép các ơn v có ch c năng u tư h t ng thu c các thành ph n kinh t th c hi n u tư xây d ng m t s Khu công nghi p, ti u -th công nghi p và làng ngh ti p nh n các cơ s s n xu t di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . 6.2- gi m giá thành u tư khi tính giá cho thuê m t b ng t i các Khu công nghi p, ti u-th công nghi p và làng ngh ph c v các cơ s s n xu t gây ô nhi m di d i, ngân sách thành ph s h tr 100% lãi vay u tư theo m c lãi su t bình quân c a 4 (b n) ngân hàng thương m i Nhà nư c công b t ng th i i m (như chương trình kích c u thông qua u tư) i v i các h ng m c công trình ho c công trình sau ây: + Xây d ng h th ng giao thông; + Xây d ng nhà máy x lý nư c th i trung tâm; + Các công trình phúc l i ph c v cán b , công nhân, viên ch c c a cơ s s n xu t như nhà tr , m u giáo, phòng khám b nh. 6.3- Th i gian h tr lãi vay bao g m th i gian xây d ng công trình và th i gian sau khi các cơ s s n xu t (thuê m t b ng) i vào ho t ng s n xu t n nh (có kh năng tr ti n thuê m t b ng) nhưng không quá 5 (năm) năm k t khi ơn v th c hi n vi c vay v n và tr lãi vay. 6.4- Trư ng h p c bi t s do y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh t ng d án c th trên cơ s xu t c a Ban ch o công tác di d i ô nhi m.
 8. i u 7. Chính sách h tr v nhà cho cán b , công nhân, viên ch c c a cơ s s n xu t ph i di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph t i cơ s m i: i v i các cơ s s n xu t có quy mô s n xu t v a và l n, s d ng nhi u công nhân, n u có vay v n u tư xây d ng nhà cho thuê ho c bán cho công nhân c a mình, s ư c thành ph h tr ph n lãi vay v i m c 3%/năm theo m c lãi su t bình quân c a 4 (b n) ngân hàng thương m i Nhà nư c công b t ng th i i m như chương trình kích c u thông qua u tư; th i gian h tr lãi vay k t khi cơ s th c hi n vay v n, nhưng t i a không quá 3 (ba) năm. i u 8. Chính sách h tr i v i s lao ng m i ư c tuy n d ng: Thành ph khuy n khích các cơ s s n xu t quan tâm tuy n d ng nhi u lao ng có h khNu thư ng trú t i qu n-huy n thu c thành ph H Chí Minh; m c h tr là 300.000 ng /lao ng ( i v i s lao ng m i ư c tuy n d ng trong th i gian t năm 2002 n h t năm 2006). S ti n h tr này các cơ s s n xu t ư c chi phí cho vi c ào t o b i dư ng và nâng cao tay ngh cho s lao ng m i ư c tuy n d ng nói trên. i u 9. Chính sách h tr i v i lao ng ngh vi c khi doanh nghi p Nhà nư c ph i di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph : i v i các doanh nghi p Nhà nư c thu c i tư ng gây ô nhi m ph i di d i vào các Khu công nghi p t p trung và vùng ph c n khi xây d ng phương án di d i có k t h p th c hi n các bi n pháp s p x p l i t ch c b máy, nhân s theo quy mô m i, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t s ư c ngân sách h tr gi i quy t cho s lao ng dôi dư (do doanh nghi p di d i) ph i ngh vi c ho c ngh hưu s m như sau: 9.1. i v i s lao ng ư c ngh hưu trư c tu i ( ang th c hi n h p ng lao ng không xác nh th i h n): 9.1.1. Không tr ph n trăm ti n lương hưu do ngh hưu trư c tu i. 9.1.2. Khi ngh hưu trư c tu i ư c hư ng thêm các kho n tr c p sau: + Tr c p 03 (ba) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng cho m i năm (12 tháng) ngh hưu trư c tu i. + Tr c p 05 (năm) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng cho 20 (hai mươi) năm u công tác có óng b o hi m xã h i, t năm th 21 tr i, c m i năm công tác có óng b o hi m xã h i ư c tr c p thêm 1/2 (n a) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng. 9.1.3. i v i s lao ng tu i ngh hưu theo quy nh c a B Lu t Lao ng nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i t i a 01 (m t) năm, thì ư c ngân sách Nhà nư c óng m t l n s ti n b o hi m xã h i cho nh ng tháng còn thi u v i m c 15% ti n lương tháng gi i quy t ch hưu trí hàng tháng.
 9. 9.2. i v i s lao ng ph i ngh vi c ( ang th c hi n h p ng lao ng không xác nh th i h n) ư c hư ng các ch sau: 9.2.1. ư c tr c p m t vi c làm tính theo năm th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c, c m i năm ư c tr c p 01 (m t) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng nhưng th p nh t cũng b ng 02 (hai) tháng ti n lương, ph c p lương ang hư ng (n u qu d phòng tr c p m t vi c làm c a doanh nghi p không kh năng chi tr ). 9.2.2. ư c h tr thêm hai kho n sau: + ư c tr c p 01 (m t) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng cho m i năm th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c. + ư c tr c p m t l n v i m c 5.000.000 (năm tri u) ng. 9.2.3. ư c hư ng 06 (sáu) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng i tìm vi c làm. N u ngư i lao ng có nguy n v ng h c ngh thì ngoài kho n ti n lương ư c hư ng i tìm vi c làm nói trên còn ư c ào t o t i a 06 (sáu) tháng t i các cơ s d y ngh do Nhà nư c quy nh, Nhà nư c c p kinh phí cho các cơ s d y ngh này ào t o lao ng dôi dư. 9.3. i v i s lao ng dôi dư ang th c hi n h p ng lao ng có th i h n t 01 (m t) n 03 (ba) năm khi doanh nghi p Nhà nư c di d i thì ch m d t h p ng lao ng (ngh vi c) ư c hư ng các ch sau: 9.3.1. ư c tr c p m t vi c làm tính theo s năm th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c, c m i năm ư c tr c p 01 (m t) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng (n u qu d phòng tr c p m t vi c làm c a doanh nghi p không kh năng chi tr ). 9.3.2. ư c tr c p 70% ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương ang hư ng cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, nh ng t i a không quá 12 (mư i hai) tháng. 9.4. Ngu n kinh phí: + i v i doanh nghi p Nhà nư c Trung ương: ư c s d ng t Qu h tr lao ng dôi dư, do B Tài chính qu n lý và i u hành. + i v i doanh nghi p Nhà nư c a phương: Trong khi B Tài chính chưa ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n Qu h tr lao ng dôi dư, t m th i ư c s d ng ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p thành ph chi. Sau khi có quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr lao ng dôi dư do B Tài chính ban hành, thành ph s xem xét, i u ch nh l i ngu n chi. 9.5. Ngoài các chính sách quy nh trên ây, ngư i lao ng khi ph i ngh vi c (do doanh nghi p di d i và s p x p, cơ c u l i) còn ư c t o i u ki n vay v n t Qu qu c gia gi i quy t vi c làm t t o vi c làm và ư c gi i thi u vi c làm m i theo quy nh c a pháp lu t.
 10. i u 10. Chính sách h tr di d i khác: khuy n khích, ng viên k p th i i v i các cơ s s n xu t th c hi n di d i, thu c di n ư c hư ng chính sách ưu ãi quy nh theo Quy t nh này, thành ph s trích t Qu gi m thi u ô nhi m môi trư ng c a thành ph h tr cho các cơ s s n xu t tích c c th c hi n s m vi c di d i như sau: 10.1. N u các cơ s s n xu t th c hi n di d i và th c t ho t ng a i mm it năm 2002 s ư c h tr t i a là 500.000.000 (năm trăm tri u) ng, tùy theo s lao ng bình quân ư c s d ng trong năm, c th là: + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm trên 500 ngư i s ư c h tr s ti n là 500.000.000 (năm trăm tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm t 400 n 500 ngư i s ư c h tr s ti n là 400.000.000 (b n trăm tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm t 300 n dư i 400 ngư i s ư c h tr s ti n là 300.000.000 (ba trăm tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm t 200 n dư i 300 ngư i s ư c h tr s ti n là 200.000.000 (hai trăm tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm t 100 n dư i 200 ngư i s ư c h tr s ti n là 100.000.000 (m t trăm tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm t 50 n dư i 100 ngư i s ư c h tr s ti n là 50.000.000 (năm mươi tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm t 10 n dư i 50 ngư i s ư c h tr s ti n là 30.000.000 (ba mươi tri u) ng. + i v i cơ s s n xu t s d ng s lao ng bình quân trong năm dư i 10 lao ng s ư c h tr 1.000.000 ng/lao ng n u trư ng h p di d i trong năm 2002 và 800.000 ng/lao ng n u th c hi n vi c di d i t năm 2003 n 2005. 10.2. N u cơ s s n xu t th c hi n di d i và th c t ho t ng a i m m i trong năm 2003 thì m c h tr b ng 50% m c h tr quy nh áp d ng cho năm 2002 (nêu i m 10.1 trên ây), tr trư ng h p ch có dư i 10 lao ng. 10.3. N u cơ s s n xu t th c hi n di d i và th c t ho t ng a i m m i trong năm 2004, 2005 và 2006 thì m c h tr b ng 30% m c h tr quy nh áp d ng cho năm 2002 (nêu i m 10.1 trên ây), tr trư ng h p ch có dư i 10 lao ng. S ti n h tr nêu i m 10.1, 10.2, 10.3, các cơ s s n xu t ư c s d ng chi phí cho vi c di d i như: Tháo d máy móc, nhà xư ng, v n chuy n n a i m m i, tr c p khó khăn cho cán b , công nhân, viên ch c do ph i ng ng s n xu t di d i. Chương 3:
 11. I U KHO N THI HÀNH i u 11. T ch c th c hi n: 11.1. Ban ch o di d i cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph có nhi m v tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v trình t , th t c pháp lý khi th c hi n các chính sách ưu ãi và t ch c th c hi n ngay các n i dung ã ư c quy nh trong Quy t nh này n các i tư ng có liên quan th c hi n. 11.2. Th trư ng các s -ngành thành ph , các cơ quan, ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có nhi m v ph bi n y các chính sách ưu ãi này n các i tư ng ph i di d i tri n khai th c hi n. 11.3. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c ph i i u ch nh, b sung cho phù h p th c t , Ban ch o di d i, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các cơ s s n xu t ph i k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản