Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
190
lượt xem
17
download

Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành này Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 68/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH DANH M C TRANG B PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO Đ NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, Đ C H I B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c vào Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Căn c vào Đi u 6 c a Ngh đ nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph và Thông tư s 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 1998 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch đ trang b phương ti n b o v cá nhân; Theo đ ngh c a C c trư ng C c An toàn lao đ ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao đ ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, đ c h i. Đi u 2. Đ i v i ngh , công vi c chưa đư c quy đ nh trong Danh m c kèm theo Quy t đ nh này ho c c n b sung, s a đ i thì các B , ngành, U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương c n soát xét và l p thành danh m c g i đ n B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ nghiên c u ban hành. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 02 năm 2009. Bãi b Quy t đ nh s 955/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 1998, Quy t đ nh s 999/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 1999, Quy t đ nh s 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 10 năm 1999, Quy t đ nh s 722/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2000, Quy t đ nh s 205/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 02 năm 2002 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban bí thư TƯ Đ ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - Văn phòng TƯ và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Bùi H ng Lĩnh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Cơ quan TƯ c a các H i, đoàn th ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Phòng Thương m i & Công nghi p Vi t Nam; - T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; - Các S LĐTBXH; - Công báo; - Website Chính ph , Website B LĐTBXH; - Lưu VP, C c ATLĐ(03 b n). 1
Đồng bộ tài khoản