Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 681/2000/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 681/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 S A Đ I, B SUNG M U N CH VÀ B N QUY Đ NH S D NG M U N CH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 2/12/1998; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995; Căn c các Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v H i quan; Căn c Ngh đ nh 16/CP ngày 7/3/1994 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a V trư ng V pháp ch T ng c c H i quan. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B n s a đ i, b sung m u n ch và quy đ nh s d ng m u n ch x ph t vi ph m hành chính v h i quan theo Quy t đ nh s 318/1997/QĐ- TCHQ ngày 16/12/1997 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Đi u 2. Vi c s d ng các lo i m u n ch s a đ i, b sung theo Quy t đ nh này đư c th c hi n k t ngày 28 tháng 12 năm 2000. Th trư ng các đơn v thu c T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Ng c Túc (Đã ký) B NS AĐ I B SUNG M U N CH VÀ QUY Đ NH S D NG M U N CH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 681/2000/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 12 năm 2000) I - NH NG M U N CH ĐƯ C S A Đ I, B SUNG: 1. S a đ i: - M u HC9: Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính v h i quan.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - M u HC16: Quy t đ nh sung công qu . - M u HC17: Quy t đ nh gi i quy t khi u n i Quy t đ nh hành chính v H i quan. 2. B sung: - M u HC25: Quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan. - M u HC26: Quy t đ nh hu Quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan. - M u HC27: Quy t đ nh tr l i hàng hoá, v t ph m, phương ti n b t m gi . - M u HC28: Thông báo v vi c th lý gi i quy t khi u n i. II - NH NG S A Đ I, B SUNG VI C S D NG M U N CH : 1. S a đ i, b sung vào M c 2 Ph n II B n quy đ nh s d ng m u n ch x ph t vi ph m hành chính v h i quan ban hành kèm Quy t đ nh 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 như sau: - M u HC9: Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính v h i quan. Ph i ghi đ y đ các quy đ nh trong m u như: tên đơn v ra quy t đ nh x ph t; s , ngày, tháng, năm, ngư i có th m quy n ra quy t đ nh x ph t; các căn c pháp lý đ ra quy t đ nh x ph t; h tên, đ a ch c a ngư i vi ph m ho c t ch c vi ph m; hình th c và m c ph t; các bi n pháp x lý tang v t, phương ti n vi ph m; ch ký c a ngư i ra quy t đ nh x ph t. Khi chuy n quy t đ nh x ph t cho t ch c, cá nhân ph i thông báo rõ quy n và nghĩa v c a đ i tư ng b x ph t theo quy đ nh t i các Đi u 30, 31 Lu t Khi u n i, t cáo. - M u HC16: Quy t đ nh sung công qu M u HC16 s d ng trong các trư ng h p sau: + Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính và các trư ng h p khác không xác đ nh đư c ch s h u sau th i h n thông báo trên phương ti n thông tin đ i chúng và niêm y t công khai theo quy đ nh t i Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. + Hàng hoá, v t ph m quá th i h n làm th t c h i quan, đã đư c thông báo trên phương ti n thông tin đ i chúng mà không có ngư i đ n làm th t c theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 27 Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v H i quan. + Hàng hoá, v t ph m quá th i h n không tái xu t theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 27 Ngh đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v H i quan. Ch nh ng ngư i có th m quy n x ph t quy đ nh t i Pháp l nh x lý vi ph m hành chính m i đư c ra Quy t đ nh sung công qu . Quy t đ nh ph i đư c ghi đ y đ các n i dung in trong m u. - M u HC17: Quy t đ nh gi i quy t khi u n i Quy t đ nh hành chính v h i quan. M u HC17 s d ng cho ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i, ban hành trong các trư ng h p dư i đây: + Gi i quy t khi u n i quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính v h i quan;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Gi i quy t khi u n i các quy t đ nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính v h i quan; + Gi i quy t khi u n i quy t đ nh gi i quy t khi u n i quy t đ nh hành chính v h i quan. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i đ i v i Quy t đ nh hành chính v h i quan ph i ghi rõ ngư i có th m quy n ra quy t đ nh, th hi n các n i dung quy đ nh t i Đi u 38 Lu t Khi u n i, t cáo (trư ng h p gi i quy t khi u n i l n m t); Đi u 45 Lu t Khi u n i, t cáo (gi i quy t khi u n i l n ti p theo). - M u HC25: Quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan: Dùng trong trư ng h p khi gi i quy t khi u n i, n u xét th y vi c thi hành quy t đ nh hành chính b khi u n i (như: quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính v h i quan, các quy t đ nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính v h i quan, quy t đ nh gi i quy t khi u n i quy t đ nh hành chính v h i quan trư c đó) s gây h u qu khó kh c ph c thì ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i ra quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan ho c ki n ngh c p có th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan. Khi th c hi n ph i tuân th đúng quy đ nh t i các Đi u 35, 42 Lu t Khi u n i, t cáo, ph i ghi đ y đ n i dung theo m u. - M u HC26: Quy t đ nh hu Quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan: M u này s d ng trong trư ng h p ngư i có th m quy n theo quy đ nh t i các Đi u 35, 42 Lu t Khi u n i t cáo xét th y lý do c a vi c t m đình ch thi hành quy t đ nh hành chính v h i quan không còn n a. - M u HC27: Quy t đ nh tr l i hàng hoá, v t ph m, phương ti n b t m gi . Dùng trong trư ng h p xét th y không c n thi t ph i ti p t c t m gi hàng hoá, v t ph m, phương ti n. Ch nh ng ngư i có th m quy n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính v h i quan m i có quy n ra quy t đ nh tr l i hàng hoá, v t ph m, phương ti n b t m gi . 2. B sung M c 3 ph n 2 B n quy đ nh s d ng m u n ch x ph t vi ph m hành chính v h i quan ban hành kèm Quy t đ nh 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 như sau: M u HC28: Thông báo v vi c th lý gi i quy t khi u n i M u này dùng đ thông báo v vi c cơ quan H i quan đã th lý ho c th lý gi i quy t khi u n i theo quy đ nh t i các Đi u 32, 34, 41 Lu t Khi u n i, t cáo. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc ............................. ...........,ngày........tháng........năm.......... S :..../QĐ-XP-HC
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY T Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V H I QUAN ......................................................(1) Căn c ...................................................................................................(2) Căn c .......................Ngh đ nh..............ngày.............tháng.....năm.......c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c....................................................................................................(2) Căn c ..................................................................................................................... .................................................................................................................... Căn c biên b n vi ph m hành chính s ....................ngày......tháng.....năm........... do....................................................................................................................... l p Xét tính ch t, m c đ hành vi vi ph m hành chính. QUY T Đ NH Đi u 1. X ph t đ i v i Ông, Bà (ho c t ch c)(3)........................... ...................................................................................................................................... Đ a ch :.................................................................................................................... Hình th c x ph t sau (4): .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ Đi u 2. Ông, Bà (ho c t ch c).............................................................có trách nhi m n p các kho n ti n quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này ch m nh t là ngày............................................t i.................................................................. Đi u 3. Quá th i h n theo quy đ nh c a pháp lu t, k t ngày nh n đư c Quy t đ nh x ph t, Ông, Bà (ho c t ch c)....................................................... c tình không th c hi n quy t đ nh x ph t thì b cư ng ch theo quy đ nh t i (2).............. ..................................................................................................................................
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n đư c Quy t đ nh x ph t, Ông, Bà (ho c t ch c)...........................có quy n khi u n i quy t đ nh x ph t đ n.............................. .......................................................................................................................................... Đi u 4. Ông, Bà (ho c t ch c)................................................và................... ..................................................................... có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: Ngư i ra quy t đ nh - Như Đi u 4............ b n (Ký tên và đóng d u) ................................. b n - Lưu....................... b n (1)Ghi rõ ngư i có th m quy n ra QĐXP. (2) Ghi rõ Đi u, Kho n c a văn b n áp d ng x ph t. (3) Ghi tên t ch c, cá nhân vi ph m. (4) Ghi rõ hình th c x ph t áp d ng: hình th c x ph t chính, x ph t b sung. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc S ......./QĐ-HC16 ..............,ngày....... tháng........ năm............ QUY T Đ NH SUNG CÔNG QU ..............................................(1) ......................................................................(2) ........................................................... Căn c ...........................................................................................................(3) Căn c .................................................................................................................... .......................................................................................................................... Căn c Biên b n ch ng nh n s ........../QĐ-HC8 ngày.......tháng......năm............... do H i quan....................................................................................................... l p. Sau th i gian thông báo theo quy đ nh c a pháp lu t. QUY T Đ NH Đi u 1: Sung công qu (1),(2)....................................................................... .............................................................................................................sau đây:(4) ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................... Đi u 2: Các Ông (Bà)............................................................................. .......................................................................................................................................... ......................................................................... có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nơi nh n: Ngư i ra quy t đ nh - Như Đi u 4..........b n (ký tên và đóng d u) ..............................b n - Lưu.....................b n (1) Ghi c th hàng hoá/phương ti n (2) Ghi rõ t ng trư ng h p: - Không xác đ nh đư c ch s h u; - Quá th i h n không tái xu t; - Quá th i h n làm th t c nh p kh u. (3) Ghi rõ căn c Đi u, kho n c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (n u có) và Ngh đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan. (4) N u hàng hoá, v t ph m, phương ti n nhi u thì th ng kê danh m c đính kèm. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc S ......./QĐ-HC17 ..............,ngày....... tháng........ năm............ QUY T Đ NH GI I QUY T KHI U N I QUY T Đ NH HÀNH CHÍNH V H I QUAN .............................................................................. (1) Căn c ............................................................. Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c ............................................................. Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan (2); Căn c (2) ........................................................................................................ .......................................................................................................................... Xét đơn khi u n i s ..............................................ngày.........tháng.......năm........ c a.................................................................................................................................... v
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Quy t đ nh (3) .......................................................................... s ............................ngày...........tháng.........năm.............c a............................................ .......................................................................................................................................... Sau khi xem xét h sơ v vi c và Quy t đ nh....................................s .................. ngày.........tháng.........năm.............c a.............................................................................. Căn c k t qu th m tra và xét đ ngh c a............................................................. QUY T Đ NH Đi u 1 (4)........................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ........................................................................ ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... Đi u 2: Các ông (bà)............................................................................................... ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... và ông (bà)........................................................................................................................ ........................................................................ có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nơi nh n: Ngư i ra quy t đ nh - Như Đi u 2...........b n (ký tên và đóng d u) ...............................b n - Lưu.......................b n (1) Ghi c p có th m quy n gi i quy t khi u n i; (2) Nêu rõ căn c pháp lý đ quy t đ nh n i dung gi i quy t khi u n i; (3) Ghi đ y đ tên quy t đ nh; (4) Ghi rõ n i dung quy t đ nh gi i quy t khi u n i và quy n c a ngư i khi u n i (khi u n i ti p ho c kh i ki n t i toà án n u có) T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc S ......./QĐ-HC25 ..............,ngày....... tháng........ năm............ Căn c Đi u............................................................(1) Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Quy t đ nh..............................................................................................(2) s ................................ngày........tháng........năm..........do................................................. .......................................................................................................................................... Xét th y c n ph i t m đình ch vi c thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan đ tránh h u qu x y ra. QUY T Đ NH Đi u 1: T m đình ch thi hành Quy t đ nh........................................................(2) s ..............................ngày.......tháng.......năm..........do..................................................... .......................................................................................................................................... Đi u 2: Th i h n t m đình ch thi hành Quy t đ nh nêu trên k t ngày.......tháng ........năm.........đ n ngày..........tháng.........năm..............(3) Đi u 3: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)....................................................................................................................... .......................................................................... có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: Ngư i ra quy t đ nh - Như Đi u 3; (ký tên và đóng d u) - Lưu......b n (1) Ghi rõ Đi u lu t c th đ làm căn c pháp lý ra quy t đ nh. (2) Ghi rõ, đ y đ tên quy t đ nh. (3) Th i h n t m đình ch thi hành quy t đ nh hành chính th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 36 và 43 Lu t Khi u n i, t cáo. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc S ......./QĐ-HC26 ..............,ngày....... tháng........ năm............ QUY T Đ NH HU QUY T Đ NH T M ĐÌNH CH THI HÀNH QUY T Đ NH HÀNH CHÍNH V H I QUAN Căn c Đi u...........................................................(1) Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Quy t đ nh..............................................................................................(2) s ................................ngày...................................do........................................................ ..........................................................................................................................................
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c Quy t đ nh t m đình ch thi hành quy t đ nh hành chính v h i quan s ... ....ngày.........................do................................................................................................. Xét c n thi t ph i thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan. QUY T Đ NH Đi u 1: Hu Quy t đ nh t m đình ch thi hành Quy t đ nh hành chính v h i quan s ..............ngày.......tháng.........năm.............do....................................................... Đi u 2: Quy t đ nh.............................................................................................(2) s ......................ngày........tháng.......năm..............do........................................................ .......................................................................................................................................... có hi u l c thi hành theo quy đ nh c a pháp lu t k t ngày ký Quy t đ nh này. Đi u 3: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)........................................... có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: Ngư i ra quy t đ nh - Như Đi u 3; (Ký tên và đóng d u) - Lưu.......b n (1) Ghi rõ Đi u lu t c th đ làm căn c ra quy t đ nh (2) Ghi rõ, đ y đ tên Quy t đ nh. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc S ......./QĐ-HC27 .............., ngày....... tháng........ năm............ QUY T ĐINH TR L I HÀNG HOÁ, V T PH M, PHƯƠNG TI N B T M GI Căn c ................Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày.....tháng......năm......; Căn c ................................... Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan; Xét th y không c n thi t ph i áp d ng Quy t đ nh t m gi tang v t, phương ti n s ............ ngày.......... tháng........ năm............c a.................................................. QUY T Đ NH Đi u 1: Tr l i (*).............................................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... cho.................................................................................................................................... đ a ch ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Đi u 2: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)....................................................................................................................... ..................................................................... có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nơi nh n: Ngư i ra quy t đ nh - Như Đi u 2; (ký, ghi rõ h tên) - Lưu.......b n (*) Ghi rõ s hàng hoá, v t ph m, phương ti n do cơ quan H i quan tr l i. Trư ng h p hàng hoá, v t ph m, phương ti n nhi u thì kê thành danh m c đính kèm quy t đ nh này. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đơn v .................. Đ c l p - T do - H nh phúc S ......./QĐ-HC27 .............., ngày....... tháng........ năm............ THÔNG BÁO V VI C TH LÝ GI I QUY T KHI U N I Đơn v .............................................................................................................(1) thông báo đ n...............................................................................................................(2) Đ a ch :............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... N i dung:(3)..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ....................................................................................... V y, thông báo đ (2)...................................................................................bi t. Nơi nh n: Ngư i ra thông báo - Như đư c thông báo; (ký tên, đóng d u) -............................(4)
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lưu..................b n (1) Ghi tên đơn v h i quan nh n đư c văn b n khi u n i. (2) Ghi tên t ch c, cá nhân có đơn khi u n i; (3) Ghi n i dung thông báo: - Đã th lý gi i quy t ho c - Không th lý gi i quy t v vi c. (4) Ghi tên cơ quan gi i quy t khi u n i l n trư c (trư ng h p gi i quy t khi u n i l n ti p theo).
Đồng bộ tài khoản