Quyết định số 687/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 687/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 687/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 687/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 687/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮN G LNCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2004) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004); Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004), sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo. Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc chuNn bị và tiến hành tổ chức mọi hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ theo tinh thần và nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Điều 3. Ban Chỉ đạo gồm các ông sau đây : - Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban. - N guyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực. - Phạm Quang N ghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Phó Trưởng ban. - Quàng Văn Binh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, thành viên. - Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên. - Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt N am, Bộ Quốc phòng, thành viên. - Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.
  2. - N guyễn Công N ghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên. - N guyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ N goại giao, thành viên. - Lê Truyền, ủy viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt N am, thành viên. - Lê Mạnh Hùng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên. - Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Việt N am, thành viên. - Đỗ Hoài N am, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và N hân văn Quốc gia, thành viên. Điều 4. Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo gồm một số cán bộ, chuyên viên của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Bộ Văn hoá - Thông tin và một số cơ quan khác do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định. Văn phòng Cơ quan Thường trực đặt tại Bộ Văn hoá - Thông tin. Điều 5. Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - N hư Điều 3, - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐN D, UBN D các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phan Văn Khải - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN , các PCN , các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : VX (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản