Quyết định số 687/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 687/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 687/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 687/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 687/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T ÁN I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2.000 KHU CÔNG VIÊN LNCH S - VĂN HÓA DÂN T C THÀNH PH H CHÍ MINH T I QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 2333/Q -UBND ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c t i phư ng Long Bình, qu n 9, thành ph H Chí Minh và xã Bình An, huy n Dĩ An, t nh Bình Dương; Xét T trình s 4253/TTr-SQHKT ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a S Quy ho ch - Ki n trúc (kèm án i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c do Công ty TNHH Quy ho ch - Ki n trúc (SPA) l p), QUY T NNH: i u 1. Duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c t i qu n 9 v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ quy ho ch chi ti t). 1. V trí ph m vi và quy mô quy ho ch: + Khu quy ho ch n m phía ông Nam Xa l Hà N i thu c a bàn phư ng Long Bình, qu n 9 và xã Bình An, huy n Dĩ An, t nh Bình Dương. Các m t giáp gi i như sau: - Phía ông : giáp sông ng Nai - Phía Tây : giáp Xa l Hà N i - Phía Nam : giáp khu sân golf - Phía B c : giáp khu dân cư
 2. (khu tái nh cư Long Sơn, phư ng Long Bình, qu n 9). + T ng di n tích khu t là: 403,3336ha, trong ó: - Di n tích t i phư ng Long Bình, qu n 9, thành ph H Chí Minh: 376,39198ha. - Di n tích t i xã Bình An, huy n Dĩ An, t nh Bình Dương: 26,94167ha. - Ph n n m trong l gi i Xa l Hà N i có di n tích kho ng 8,3336ha ư c th c hi n d án xây d ng h th ng cây xanh, th m c , hoa, h nư c t o c nh quan m t ti n khu Tư ng ni m các vua Hùng cho n khi m r ng l gi i, theo ch o c a y ban nhân dân thành ph t i Thông báo s 422/TB-VP ngày 01 tháng 7 năm 2005 và Văn b n s 1382/QHKT-QHKV1 ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a S Quy ho ch - Ki n trúc. Di n tích sau khi tr l gi i Xa l Hà N i còn l i là 395ha. 2. Lý do và s c n thi t i u ch nh quy ho ch: án quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 Công viên L ch s - Văn hóa dân t c ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t năm 1996 t i Quy t nh s 3523/Q - UB- QL T ngày 30 tháng 7 năm 1996. Nay ư c i u ch nh vì các lý do sau: a) i u ch nh ranh quy ho ch chi ti t phù h p v i hi n tr ng giao t và i u ki n th c t c a khu dân cư giáp ranh, c th : Khu v c huy n Dĩ An t nh Bình Dương: ranh quy ho ch i u ch nh theo Quy t nh s 937/Q -TTg ngày 16 tháng 10 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao t t i xã Bình An, huy n Thu n An, t nh Bình Dương và theo hi n tr ng n bù gi i t a ã ư c H i ng n bù, gi i phóng m t b ng d án Công viên L ch s - Văn hóa dân t c ki m kê n bù theo quy nh. Khu v c qu n 9, thành ph H Chí Minh: ranh quy ho ch i u ch nh l n này không bao g m m t s khu dân cư hi n h u trư c ây n m trong ranh quy ho ch cũ, do khu dân cư này ã t n t i lâu dài và n nh, có m t nhà cao nên ngh không gi i t a tránh xáo tr n i s ng dân cư và lãng phí ngân sách. M r ng 30m ranh ư ng Nam Công viên t o hành lang cây xanh phù h p l gi i tuy n ư ng Nam theo Quy t nh s 1316/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . T ng di n tích Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c i u ch nh l i là: 403,3336ha (chưa tr l gi i - theo B n v trí s 15127-2/ B -CNT ngày 14 tháng 3 năm 2007 do Trung tâm o c b n - S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n) so v i di n tích trong Quy t nh s 3523/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 7 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph là 408ha. b) Khu v c quy ho ch nay ã có h a hi n tr ng a hình t l 1/500 ư c c p nh t m i nên c n thi t ph i i u ch nh phù h p v i a hình hi n tr ng th c t nh m
 3. thu n ti n trong vi c l p và tri n khai các d án h t ng k thu t (san l p m t b ng, h th ng giao thông, c p i n và c p thoát nư c…). c) B sung và i u ch nh m t s d án thành ph n (ch y u khu IV) phù h p v i tình hình th c t và các ch o c a y ban nhân dân thành ph , ng th i b sung m t s công trình d ch v áp ng nhu c u ph c v cho khách tham quan và dân cư khu v c, phù h p v i t ng khu ch c năng và h th ng giao thông ã phát tri n trong nh ng năm g n ây. d) Vi c i u ch nh l n này nh m t o ra các d án thành ph n có kh năng kêu g i u tư, có kh năng v n hành, ưa vào khai thác nhưng ph i phù h p v i m c tiêu chính c a d án ã ư c phê duy t. 3. M c tiêu i u ch nh c a án: m b o phát tri n các khu ch c năng theo úng m c tiêu ã ư c phê duy t là: - Làm a i m giáo d c l ch s truy n th ng dân t c cho nhân dân nh t là th h tr , góp ph n xây d ng n n văn hóa tiên ti n, m à b n s c dân t c. - T o i u ki n giao lưu văn hóa trong nư c và gi i thi u v văn hóa c s c c a Vi t Nam v i nư c ngoài. Tăng cư ng tính phong phú và a d ng trong i s ng tinh th n c a nhân dân thành ph . - T o nên m t c nh quan thiên nhiên thoáng r ng, góp ph n cân b ng sinh thái cho môi trư ng thành ph . - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t. m b o tính kh thi c a án. - áp ng nhu c u phát tri n ng b v h t ng k thu t. 4. Cơ c u t ch c không gian: Cơ c u phân khu ch c năng trong quy ho ch i u ch nh v n tuân th theo Quy t nh phê duy t s 3523/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 7 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph . Tuy nhiên do a hình và giao thông th c t hi n có trong khu v c nên quy mô t ng khu có s i u ch nh. Toàn Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c chia thành 4 khu ch c năng chính: TT KHU CH C NĂNG CHÍNH DI N TÍCH Theo Quy t nh s Quy ho ch i u 3523/Q -UB- ch nh QL T 1 Khu I : Th i c i 80ha 84,15ha 2 Khu II : Th i trung i 33ha 29,19ha 3 Khu III : Th i c n i - hi n i 30ha 35,92ha
 4. 4 Khu IV : Khu sinh ho t văn hóa 265ha 245,74ha T ng c ng: 408ha 395ha 5. Quy ho ch t ch c không gian ki n trúc c nh quan: 5.1. Khu C i (khu I): di n tích 84,15ha. + Khu này g n k t khu tư ng ni m các vua Hùng v i khu tái hi n các truy n thuy t c i và liên h ch t ch v i nhau, trong ó n tư ng ni m các vua Hùng là i m nh n chính. + T ch c ba l i vào khu c i, m t t tr c Xa l Hà N i và hai l i vào khác t ư ng Vành ai B c và Vành ai Nam. Trư c m i l i vào u có bãi u xe l n. Ngoài ra, t khu c i liên h v i các khu ch c năng khác b ng các tr c giao thông n ib . + Tôn t o c nh quan m t nư c t nhiên s n có. B trí Vư n h u ngh (nơi các lãnh o qu c gia các nư c n thăm thành ph tr ng cây lưu ni m) g n l i vào t tr c Xa l Hà N i và n tư ng ni m các vua Hùng. + B trí khu d ch v công c ng d c theo tr c chính Xa l Hà N i và ư ng Vành ai B c. + T ch c các ư ng d o k t h p b trí cây xanh - hoa c nh có màu s c thay i, t o các i m nhìn theo không gian có c nh quan thiên nhiên sinh ng. 5.2. Khu Trung i (khu II): di n tích 29,19ha. Gi l i ý t ch c các s ki n l ch s thu c giai o n t th i inh n tri u i Tây Sơn theo quy ho ch ư c duy t. B c c thành hai khu: - Khu các công trình l ch s n m v phía Nam v i l i vào chính t Khu C i. - Khu các công trình ho t ng văn hóa, d ch v phía B c khu t, n i k t v i các công trình gi i trí d ch v công c ng Khu C i hình thành tr c công trình công c ng trên ư ng Vành ai B c. T n d ng và c i t o ch nh trang tôn t o c nh quan r ch t nhiên t ch c tái hi n các chi n công c a nhân dân ta trên sông B ch ng. 5.3. Khu C n - Hi n i (khu III): di n tích 35,92ha. K th a ý c a quy ho ch ư c duy t, Khu C n - Hi n i tái hi n l i l ch s qua các th i kỳ: nhà Nguy n, giai o n Pháp thu c, m ng u tranh giành c l p dân t c dư i s lãnh o c a Bác và ng C ng s n Vi t Nam qua hai cu c trư ng kỳ kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M .
 5. Khu này cũng là nơi ánh d u s k t thúc m t ch ng ư ng dài u tranh giành t do, c l p c a dân t c ta qua các th i kỳ l ch s , b trí m t qu ng trư ng c L p và ài Th ng Nh t t trang tr ng trên nh i. T ch c hai l i vào chính g n k t v i các bãi u xe t hai tr c: Vành ai Nam và ư ng Nguy n Xi n. T qu ng trư ng ón ti p dư i chân i d n lên qu ng trư ng c L p b ng các b c thang hình vòng cung, là nơi kh c h a l i m t s hình nh tiêu bi u trong cu c kháng chi n b ng các phù iêu n i kh c trên vách á. 5.4. Khu sinh ho t văn hóa (khu IV): di n tích 245,74ha. Khu IV là khu ư c i u ch nh t o ra các d án thành ph n kh thi có n i dung phù h p v i quy ho ch ư c duy t, có m i liên h và hài hòa trong t ng th công viên. ư c phân khu b ng các tr c giao thông l n và liên h v i các khu khác b ng các phương ti n giao thông n i b , các d án trong khu IV có các n i dung sinh ho t vui chơi khác nhau nh m t o s a d ng, phong phú cho toàn th Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c. Toàn th khu IV ư c chia thành các khu sau: • Khu B o tàng L ch s t nhiên: D án B o tàng L ch s t nhiên ư c b trí căn c theo Quy t nh s 86/2006/Q - TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t “Quy ho ch t ng th h th ng B o tàng Thiên nhiên Vi t Nam n năm 2020” và Công văn s 5934/UBND-DA ngày 21 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n d án u tư xây d ng B o tàng L ch s t nhiên thành ph H Chí Minh. ây là B o tàng Thiên nhiên c p khu v c, i di n phía Nam. Cơ c u thành ph n g m: nhà b o tàng, b sưu t p m u v t v thiên nhiên khu v c phía Nam, vư n th c v t, vư n ng v t, khu trưng bày ngoài tr i. B trí hai l i vào chính t ư ng Vành ai Nam và ư ng Hàng Tre. B c c chung ư c chia làm 3 khu chính: khu b o tàng trưng bày, khu nghiên c u h c t p và khu hành chính, ph tr . Khu v c ngoài tr i xây d ng vư n th c v t, vư n ng v t và t ch c các s ki n, các chương trình theo mùa hay các ho t ng tri n lãm v môi trư ng. Các ao h hi n tr ng ư c k t n i thành m t h l n tri n lãm các sinh v t s ng dư i nư c. • Khu làng văn hóa các dân t c: Khu làng văn hóa các dân t c m c ích là tái hi n, gi gìn, phát huy và khai thác các di s n văn hóa c a 54 c ng ng dân t c Vi t Nam. Trong khu v c này, quy ho ch th hi n không gian sinh ho t truy n th ng, tái hi n không gian sinh ho t c ng ng, không gian lao ng s n xu t, không gian văn hóa l h i, c nh quan môi trư ng thiên nhiên. Tái hi n hình nh ngôi nhà truy n th ng, các công trình công c ng, tín ngư ng… c trưng c a t ng dân t c.
 6. T n d ng a hình hi n tr ng b trí các công trình: - Vùng có a hình th p b trí các làng dân t c vùng ng b ng v i h th ng kênh, r ch. - Vùng có a hình i d c b trí làng văn hóa các dân t c vùng cao, khu nhà m và tư ng m , các công trình c nh quan, ph tr (nương r y, su i àn t’rưng, sân t ch c l h i, các th m th c v t c trưng c a t ng vùng…). • Khu tái hi n r ng Trư ng Sơn: B trí vùng i phía Nam công viên v i di n tích kho ng 20ha, là nơi tái t o r ng Trư ng Sơn và các a danh, di tích n i ti ng trên ư ng mòn H Chí Minh trong giai o n ch ng M c u nư c. Khu này ư c b trí liên k t v i khu làng văn hóa các dân t c. • Khu công viên i n nh: Khu công viên i n nh ư c t t i v trí phía Tây Nam công viên, giáp ư ng Vành ai Nam và ư ng Hàng Tre v i quy mô kho ng 23,5ha. B c c chia thành 3 khu ch c năng chính: + Khu trung tâm: bao g m các công trình B o tàng i n nh, các r p chi u phim hi n i, trung tâm nghiên c u và d ch v i n nh… + Khu phim trư ng n i c nh, ngo i c nh. Khu th c hi n mô hình t l th t các b i c nh l ch s … + Khu vui chơi gi i trí, bi u di n giao lưu và khu các công trình ph tr . • Khu làng hoa - du l ch su i khoáng: Giáp r ch ng Tròn và sông ng Nai, chia thành 2 khu ch c năng chính: + Khu làng hoa: là khu v c nuôi tr ng và s n xu t, trưng bày, kinh doanh các lo i cây, hoa, cá c nh truy n th ng và hi n i. Là nơi t ch c trưng bày tri n lãm, h i th o, ào t o, giao lưu h tr phong trào nuôi, tr ng cây c nh và chuy n giao công ngh v s n xu t cây, hoa, cá, sinh v t c nh. Trong khu làng hoa b trí m t s công trình: nhà trung tâm, khu trà o, ngân hàng gi ng, câu l c b ngh nhân, khu vư n ươm và các công trình ph tr , khu c a hàng, kiosque…. + Khu du l ch su i khoáng: ngu n nư c khoáng nóng ư c kh o sát có ti m năng khai thác cách v trí quy ho ch kho ng 3km, d ki n ưa v ph c v du l ch v i các d ch v t m bùn, su i khoáng nóng, an dư ng, v t lý tr li u… Khu du l ch này bao g m m t s công trình sau: khu ti p tân, hành chính, khu v t lý tr li u, khu h bơi (h SPA nư c khoáng, h tr em, h t p và thác nư c nóng l nh), khu t m bùn, khu cao c p, nhà hàng, khu ngh dư ng và các công trình ph tr ….
 7. Khu làng hoa và khu du l ch su i khoáng ư c giao ti p b ng ư ng b t hư ng Xa l Hà N i ho c ư ng th y qua sông ng Nai và r ch ng Tròn. B trí các bãi u xe r ng t i các v trí g n l i vào và m t b n tàu nh ón khách du l ch b ng ư ng th y. • Khu d ch v công c ng chung toàn khu: Bao g m m t s công trình thương m i, d ch v ăn u ng, nhà ngh … ph c v cho du khách và dân cư khu v c lân c n. V trí ư c t t i ngã ba ư ng Nguy n Xi n và ư ng bao quanh khu công viên phía Nam. • Khu công viên m o hi m và qu ng trư ng Hòa Bình: Khu này ư c t bên b Nam r ch ng Tròn và giáp sông ng Nai, có ch c năng linh ho t, t o các trò chơi mang c m giác m nh cho các thanh thi u niên, n i k t v i Khu du l ch su i khoáng thành m t qu n th du l ch hoàn ch nh v i nhi u lo i hình vui chơi gi i trí a d ng. c bi t trong khu này d ki n b trí m t qu ng trư ng Hòa Bình là nơi có th t ch c ngoài tr i nh ng l h i, b n pháo hoa, th di u, sinh ho t văn hóa văn ngh … ng th i là nơi ón du khách n Công viên L ch s - Văn hóa dân t c b ng ư ng th y trên sông ng Nai. B c c t o không gian m v hư ng sông ng Nai. • Khu nhà ngh th p t ng: Theo quy ho ch ư c duy t, khu nhà ngh trư c ây b trí phía Nam khu t, nay i u ch nh qua khu v c phía ông, k sông ng Nai t o c nh quan trên sông. Khu v c này có m t xây d ng th p, t o nhi u kho ng tr ng cây xanh và các công trình th d c th thao ph c v khu . • Khu du l ch sinh thái cù lao Bà Sang: Gi l i ch c năng cũ theo quy ho ch ư c duy t là m t khu du l ch sinh thái, giao thông liên h v i khu công viên b ng thuy n và cáp treo. Chùa Phư c Long trong cù lao ư c gi l i và tôn t o c nh quan hòa h p v i không gian chung và làm i m tham quan cho du khách. • Khu b o t n chùa H i Sơn và chùa B u Long: Trong khu công viên có 2 công trình tôn giáo là chùa H i Sơn và chùa B u Long ã có t lâu i, là các công trình có ki n trúc p, hi n có nhi u du khách n tham quan. Theo quy ho ch, các công trình này ư c gi l i, tôn t o c nh quan và không m r ng thêm di n tích. • Khu sinh ho t th d c th thao ngoài tr i và t d trù phát tri n d ch v h t ng: Khu t k khu hành chính ư c d trù phát tri n d ch v h t ng. Vi c xây d ng các h ng m c công trình trong khu này ph thu c vào nhu c u và ti n th c hi n c a d án.
 8. B trí m t khu th d c th thao ngoài tr i n m k ư ng Vành ai Nam, nơi t ch c các sinh ho t l n v th d c th thao, văn hóa văn ngh , ng th i có th ph c v cho dân cư các khu v c lân c n. 6. Quy ho ch cơ c u s d ng t: S Ch c năng Di n tích T l TT (ha) (%) I KHU C I ( KHU I) 84,15 21,30 1 Khu Tư ng ni m các Vua Hùng 5,93 1,50 2 Khu tái hi n các truy n thuy t C i 20,91 5,30 3 Khu vui chơi gi i trí - ho t ng văn hóa và ph c v h 31,74 8,03 tr : 6,67 - Vư n h u ngh 3,12 - Vư n hoa nhi t i 6,50 - Khu gi i trí d ch v công c ng 15,45 - Khu thông tin gi i thi u chung - khu th ng c nh Vi t Nam thu nh 4 Khu hành chính 3,46 0,87 5 t kênh, r ch t nhiên gi l i - hành lang cây xanh 4,66 1,18 tuy n ư ng Nam công viên 6 t giao thông chính - bãi u xe công c ng - khu ph 17,45 4,42 tr II KHU TRUNG I (KHU II) 29,19 7,40 1 Khu tái hi n các chi n công và nh ng s ki n l ch s 16,68 4,23 th i Trung i 2 Khu ho t ng văn hóa - d ch v và ph tr 7,56 1,91 3 t giao thông chính - bãi u xe công c ng 4,95 1,26 III KHU C N - HI N I (KHU III) 35,92 9,10 1 Qu ng trư ng c L p và ài Th ng Nh t 2,20 0,56 2 Khu tái hi n các m ng l ch s : 19,34 4,90 - M ng nhà Nguy n và th i kỳ Pháp thu c - M ng u tranh giành c l p dân t c dư i s lãnh oc a ng C ng s n Vi t Nam - Khu Bác H
 9. 3 Khu d ch v và ph tr 9,27 2,35 4 t giao thông chính - bãi u xe công c ng 5,11 1,29 IV KHU SINH HO T VĂN HÓA (KHU IV) 245,74 62,20 1 Khu B o tàng L ch s t nhiên 23,96 6,07 2 Khu làng văn hóa các dân t c Vi t Nam 48,17 12,20 3 Khu tái hi n r ng Trư ng Sơn 20,19 5,11 4 Khu công viên i n nh 23,28 5,89 5 Khu d ch v công c ng ph c v chung toàn khu 5,95 1,50 6 Khu làng hoa - du l ch su i khoáng 17,88 4,52 7 Khu công viên m o hi m và qu ng trư ng Hòa Bình 9,62 2,44 8 Khu nhà ngh th p t ng 11,74 2,98 9 Khu b o t n chùa H i Sơn 2,34 0,59 10 Khu chùa B u Long (xây d ng tôn t o) 8,28 2,09 11 Khu d trù phát tri n d ch v h t ng 1,92 0,48 12 Khu sinh ho t th d c th thao ngoài tr i 3,71 0,94 13 Khu du l ch sinh thái cù lao Bà Sang 39,74 10,06 14 t giao thông chính toàn khu IV - bãi u xe công 18,10 4,58 c ng 15 10,86 2,75 t giao thông i ngo i ( ư ng Vành ai 3) T NG C NG 395ha 100% 7. Các ch tiêu kinh t k thu t: Các ch tiêu chính trong quy ho ch i u ch nh l n này so v i quy t nh phê duy t c a y ban nhân dân thành ph là không thay i. C th là: STT Lo i ch tiêu ơn v án i u ch nh quy ho ch tính 01 M t xây d ng toàn khu % 10 - 20 (t i a 10% cho khu v c xây d ng công trình l ch s và 20% cho khu xây d ng công trình
 10. văn hóa) 02 Cây xanh, m t nư c % 60 - 75 03 Giao thông, bãi xe % 15 – 20 04 T ng cao xây T i a T ng 05 t ng (khu d ch v công c ng) d ng T i thi u 01 t ng 8. Các yêu c u v ki n trúc, xây d ng h t ng k thu t, v sinh môi trư ng, qu n lý xây d ng i v i các lo i công trình ki n trúc: 8.1. B o tàng L ch s t nhiên c a thành ph H Chí Minh là lo i công trình ki n trúc c bi t yêu c u cao v hình dáng và c u trúc, áp ng n i dung trưng bày và c m xúc thNm m . 8.2. Các công trình trong Công viên L ch s - Văn hóa dân t c ph i xây d ng cách ranh l gi i ư ng t i thi u t 6m - 8m tùy thu c vào quy mô và tính ch t công trình. T ng cao công trình ư c quy nh không có công trình nào có chi u cao b ng ho c cao hơn ài Th ng Nh t (khu III). 8.3. Hành lang b o v i v i sông ng Nai là 50m, r ch ng Tròn là 20m, trong ph m vi này ch ư c phép tr ng cây xanh, h phun nư c, ư ng i d o và các sân bãi th d c th thao, h bơi không có mái che. i v i các m t nư c t o c nh quan trong khu t, ư c phép xây d ng các công trình d ng nhà th y t , ư c cân nh c xem xét khi tri n khai quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500. 9. Quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t: 9.1. Quy ho ch giao thông: + Tuy n Vành ai 3 b trí theo tr c ư ng Nguy n Xi n l gi i 60m. + L gi i c a các tuy n ư ng trong khu quy ho ch như sau: • ư ng D6 có l gi i là 40m; • ư ng D3 có l gi i là 34m; • ư ng D4, D7, D9 có l gi i 30m; • ư ng D21 có l gi i 10,5m; • Các tuy n ư ng n i b có l gi i t 12m n 20m; • Ch gi i xây d ng ư c xác nh c th tri n khai các d án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500. 9.2. Quy ho ch chuNn b k thu t t xây d ng:
 11. * Quy ho ch chi u cao (san n n): + Cao xây d ng ch n t i thi u là +2,20 (h cao Hòn D u). + Khu v c cao trên 2,20m: gi nguyên n n t hi n h u. + Khu v c th p dư i 2,20m: khu hành chính, d ch v công c ng qu ng trư ng, bãi u xe làng hoa, khu nhà ngh và khu sinh ho t th d c th thao ngoài tr i, tôn cao n n t theo cao xây d ng ch n. + d c n n thi t k : ³0,3%. + Hư ng d c: t gi a các ti u khu ra xung quanh. + Các khu v c còn l i (khu tái hi n r ng Trư ng Sơn, khu b o t n, khu du l ch sinh thái, công viên i n nh...) gi nguyên n n t hi n h u. + Các khu v c h ào có cao áy t 0,0m n 6,0m. * Quy ho ch thoát nư c mưa: + T n d ng tri t h th ng sông r ch, khe su i t ch c thoát nư c mưa. S d ng ch y u h th ng c ng ng m b trí thoát nư c. + Hư ng thoát nư c m t: v phía r ch ng Tròn và m t s mương r ch nh . + N i c ng theo nguyên t c ngang nh, sâu chôn c ng t i thi u 0,7m. + C ng b trí khu v c có a hình b t l i ( d c quá l n) ư c thi t k v i gi ng chuy n b c nh m gi m v n t c dòng ch y trong c ng. 9.3. Quy ho ch c p i n: + Ch tiêu c p i n: 10 ÷ 40 W/m2 sàn xây d ng. + Ngu n i n ư c c p t tr m 110/15-22kV Th c B c, Th c ông. + Xây d ng m i các tr m bi n áp 15-22/0,4kV, s d ng máy bi n áp 3 pha, dung lư ng ≥ 160kVA, lo i tr m phòng, tr m Kiosk. + Xây d ng m i m ng trung và h th c p i n cho khu quy ho ch, s d ng cáp ng b c cách i n XLPE, ti t di n dây phù h p, chôn ng m trong t. + H th ng chi u sáng dùng èn cao áp sodium 150 ÷ 250W - 220V, có chóa và c n èn t trên tr thép tráng k m. 9.4. Quy ho ch c p nư c:
 12. + Ngu n c p nư c: s d ng ngu n nư c máy thành ph d a vào 350 ư ng Nguy n Xi n, riêng i v i khu cù lao Bàtuy n ng c p nư c hi n h u Sang s d ng ngu n nư c ng m khai thác t i ch ho c ch nư c ch a vào b . + Tiêu chuNn c p nư c ch a cháy: 10 lít/s cho 01 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i cùng lúc là 01 ám cháy theo TCVN 2622-1995. + T ng nhu c u dùng nư c: 1.500 - 1.950 m3/ngày. + Phương án b trí thi t k m ng lư i c p nư c. 9.5. Quy ho ch thoát nư c bNn, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bNn: + Gi i pháp thoát nư c: khu v c sinh ho t - văn hóa (khu IV) s d ng h th ng thoát nư c riêng v i tr m x lý nư c th i c c b . Khu v c còn l i s d ng h th ng c ng chung thoát nư c. + T ng lư ng nư c th i: 1.200 - 1.700 m3/ngày. + Phương án b trí thi t k m ng lư i thoát nư c. b) Rác th i và v sinh môi trư ng: + Tiêu chuNn rác th i sinh ho t: 0,05 t n/ha + T ng lư ng rác th i sinh ho t: 20 t n/ngày. + Phương án thu gom và x lý rác: rác th i ư c thu gom m i ngày và v n chuy n v khu x lý rác thành ph t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi. 9.6. B n t ng h p ư ng dây ư ng ng: Vi c b trí các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c tri n khai thi t k ti p theo (thi t k cơ s , thi t k k thu t thi công c a d án) m b o theo yêu c u k thu t. 10. M t s lưu ý khi th c hi n quy ho ch: - V cơ c u qu t: di n tích chi m t c a ư ng Vành ai 3 t m tính kho ng 10,86ha trong Khu sinh ho t văn hóa. Khi tuy n ư ng này tri n khai và thi t k cơ s ư c c p thNm quy n phê duy t, di n tích chi m t c a tuy n ư ng s ư c xác nh l i và tách kh i di n tích quy ho ch toàn khu tính toán l i di n tích giao t th c hi n quy ho ch. - V quy ho ch giao thông: theo quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007, tuy n ư ng s t chuyên d ng ư c quy ho ch d c theo tuy n ư ng Vành ai 3. Khi d án u tư tuy n ư ng s t ư c c p thNm quy n phê duy t thì trong quá trình tri n khai xây
 13. d ng theo quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 trong các khu v c có liên quan c n c p nh t th hi n quy ho ch tuy n ư ng s t này. - V quy ho ch san n n: h n ch kh i lư ng t p, riêng v i khu v c công viên và hành lang cây xanh ven r ch ư c khuy n cáo ch nên p n n c c b t o c nh quan v i cao trong kho ng 2,00m (nh hơn cao kh ng ch quy nh c a khu v c Hxd ≥ 2,20m). - V quy ho ch c p thoát nư c và v sinh môi trư ng: khi tri n khai quy ho ch chi ti t t l 1/500 th c hi n d án, lưu ý: + Xác nh cao áy c ng h p lý t i các h ga thoát nư c d c tr c ư ng phía Nam công viên (phía Tây khu quy ho ch). + Th hi n úng thông s k thu t h ga thoát nư c trên tr c ư ng phía Tây g n khu P (bãi u xe). i u 2. Trên cơ s n i dung quy ho ch i u ch nh chi ti t xây d ng t l 1/2.000 Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c ư c duy t, giao Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c ph i h p v i y ban nhân dân qu n 9 và các S , ban, ngành thành ph tri n khai th c hi n u tư theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản