Quyết định số 689/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 689/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 689/QĐ-BTP về việc phân cấp và uỷ quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 689/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 689/Q -BTP Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÂN C P VÀ U QUY N TRONG QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B TƯ PHÁP QU N LÝ B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. ThNm quy n quy t nh u tư xây d ng công trình 1. B trư ng y quy n: a) Th trư ng ph trách các lĩnh v c quy t nh u tư các d án xây d ng m i, c i t o, s a ch a có t ng m c u tư t m t t ng n dư i mư i lăm t ng. b) V trư ng V K ho ch - Tài chính quy t nh u tư các d án xây d ng b ng ngu n v n phát tri n có t ng m c u tư dư i m t t ng. 2. B trư ng phân c p: a) Th trư ng các ơn v d toán thu c B quy t nh u tư các d án c i t o, s a ch a tr s làm vi c có t ng m c u tư dư i m t t ng b ng ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư. b) Th trư ng các ơn v s nghi p có thu quy t nh u tư các d án s d ng ngu n v n t qu phát tri n ho t ng s nghi p ư c l i hàng năm theo quy nh c a pháp lu t.
  2. c) Trư ng Thi hành án dân s c p t nh quy t nh u tư các d án c i t o, s a ch a tr s làm vi c, c m kho v t ch ng c a Thi hành án dân s c p t nh và c i t o, s a ch a tr s làm vi c và kho v t ch ng c a Thi hành án dân s các qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh (sau ây g i là Thi hành án dân s c p huy n) có t ng m c u tư dư i m t t ng b ng ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư. 3. Ngư i quy t nh u tư quy nh t i các i m a, b và c kho n 2, i u 1 c a Quy t nh này cũng ng th i là ch u tư xây d ng công trình (riêng Trư ng Thi hành án dân s c p t nh quy t nh u tư các d án c i t o, s a ch a tr s làm vi c và kho v t ch ng c a Thi hành án dân s c p huy n thì Thi hành án dân s c p huy n là ch u tư xây d ng công trình). i u 2. ThNm quy n thNm nh d án u tư xây d ng công trình 1. V K ho ch - Tài chính là ơn v t ch c thNm nh Báo cáo kinh t -k thu t ho c D án u tư xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t theo quy nh t i i m a, kho n 1, i u 1 c a Quy t nh này. 2. Ngư i quy t nh u tư ư c phân c p ho c u quy n quy nh t i i m b kho n 1, i u 1 và các i m a, b và c, kho n 2, i u 1 c a Quy t nh này ư c phép ch nh phòng nghi p v ch c năng thu c ph m vi mình qu n lý t ch c thNm nh d án trư c khi phê duy t. Trong trư ng h p ch u tư không i u ki n, năng l c thNm nh thì ư c thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c thNm tra trư c khi phê duy t. i u 3. Quy t toán d án hoàn thành 1. Ki m toán d án hoàn thành: Ch u tư có trách nhi m l a ch n ơn v ki m toán c l p có năng l c, kinh nghi m và tư cách pháp nhân ki m toán các d án hoàn thành trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. ThNm tra và thNm quy n phê duy t quy t toán d án hoàn thành: a) V K ho ch - Tài chính là ơn v t ch c thNm tra quy t toán d án hoàn thành trình Lãnh o B phê duy t theo quy nh t i i m a, kho n 1, i u 1 c a Quy t nh này; b) Ngư i quy t nh u tư ư c phân c p ho c u quy n t i i m b kho n 1, i u 1 và các i m a, b và c kho n 2, i u 1 c a Quy t nh này giao cho ơn v có ch c năng thu c quy n qu n lý t ch c thNm tra (trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán quy t nh thành l p t công tác thNm tra th c hi n thNm tra trư c khi phê duy t; thành ph n c a t công tác thNm tra quy t toán g m thành viên c a các ơn v có liên quan); c) Ngư i quy t nh u tư là ngư i có thNm quy n quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành. i u 4. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân ư c B trư ng phân c p, u quy n
  3. 1. V K ho ch - Tài chính có trách nhi m giúp B trư ng v công tác qu n lý u tư xây d ng công trình; hư ng d n, ôn c, ki m tra và t ng h p tình hình th c hi n các d án u tư thu c B Tư pháp qu n lý; nh kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo B trư ng v tình hình tri n khai và th c hi n các d án. 2. Ngư i ư c B trư ng phân c p ho c u quy n quy t nh u tư ph i ch u trách nhi m toàn di n trong t ch c th c hi n các nhi m v ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v phân c p và u quy n. ng th i ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng B Tư pháp v quy t nh c a mình. 3. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh có trách nhi m theo dõi, ôn c các d án u tư xây d ng tr s , xây d ng kho v t ch ng c a Thi hành án dân s c p huy n tr c thu c t giai o n chuNn b d án u tư, th c hi n d án n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng và thanh quy t toán công trình m b o ch t ch , ti t ki m, hi u qu . i u 5. Ch báo cáo 1. Các quy t nh phê duy t d án u tư theo phân c p ho c u quy n và các quy t nh ch u tư phê duy t theo thNm quy n ph i g i v V K ho ch- Tài chính ki m tra, t ng h p báo cáo B trư ng B Tư pháp và lưu tr theo quy nh. 2. Hàng tháng, quý, năm, ch u tư có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh các ch báo cáo v tình hình th c hi n d án u tư và ch báo cáo giám sát, ánh giá u tư theo quy nh c a pháp lu t. 3. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, khó khăn, các cơ quan, ơn v k p th i báo cáo v B Tư pháp xem xét, gi i quy t. i u 6. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Quy t nh này không áp d ng i v i các d án ã có quy t nh u tư trư c ngày Quy t nh có hi u l c. i u 7. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v d toán thu c B , Trư ng Thi hành án dân s a phương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Các Th trư ng ( bi t); - B Tài chính; - KBNN Trung ương và a phương; - Website B Tư pháp; Hà Hùng Cư ng
  4. - C c Ki m tra VBQPPL-BTP; - Lưu: VT, V KHTC.
Đồng bộ tài khoản