Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
102
lượt xem
8
download

Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng búa Bài cây và búa Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 69/2001/Q -BNN-KL Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG BÚA BÀI CÂY VÀ BÚA KI M LÂM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 12-8-1991; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1-11-1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Ki m lâm, C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý, s d ng búa bài cây và búa Ki m lâm". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th các Quy t nh s 300/LN-KL ngày 12-8-1991 và Quy t nh s 302/ LN-KL ngày 12-8-1991 c a B trư ng B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Nh ng quy nh trư c ây trái quy nh c a Quy ch này u bãi b . i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V , Vi n ; Chánh Thanh tra B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. /. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRƯ NG Nguy n Văn ng QUY CH
 2. QU N LÝ, S D NG BÚA BÀI CÂY VÀ BÚA KI M LÂM (Ban hành theo Quy t đ nh s 69/2001/QĐ-BNN-KL ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Búa Bài cây và búa Ki m lâm 1. Búa Bài cây là lo i búa ư c ch t o b ng thép theo m u th ng nh t s d ng trong c nư c, dùng óng vào g thu c các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy ch này. M t búa hình vuông, m i c nh 30 mm, bên trong hình vuông có ch QL và s hi u búa ( có m u búa Bài cây kèm theo). 2. Búa Ki m lâm là lo i búa ư c ch t o b ng thép theo m u th ng nh t s d ng trong c nư c, dùng óng vào g thu c các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 3 Quy ch này. M t búa hình tròn, có ư ng kính 32 mm, trong hình tròn có ch KL và s hi u búa (có m u búa Ki m lâm kèm theo). i u 2. M c ích, i tư ng óng búa Bài cây: 1. M c ích óng búa Bài cây: a) Xác nh úng cây g ư c phép khai thác. b) Xác nh quy n s h u g c a ch r ng. c) Làm cơ s ki m tra, óng d u búa Ki m lâm. 2. i tư ng óng búa Bài cây: T t c các lo i g khai thác r ng t nhiên trong nư c có ư ng kính u l n t 25 cm tr lên ph i ư c óng búa Bài cây, g m: a) G trong thi t k khai thác chính. b) G khai thác v i m c ích thương m i t r ng khoanh nuôi b ng ngu n v n c a Nhà nư c. c) G t n d ng trong khai thác chính. d) G thu c các i tư ng khai thác t n d ng, t n thu g n m t r ng t nhiên. e) G ư c c t ng n ho c x nh ng t cây g ã có d u búa Bài cây thu c i tư ng quy nh t i i m a, b, c và d kho n 2 i u này. i u 3. M c ích, i tư ng, óng búa Ki m lâm: 1. M c ích óng búa Ki m lâm: a) Ch ng nh n g ã khai thác h p pháp.
 3. b) Xác nh xu t x c a g khai thác. c) Xác nh n g h p pháp cho phép lưu thông. 2. i tư ng óng búa Ki m lâm: a) G nguyên li u khai thác trong nư c: T t c các lo i g tròn nguyên li u khai thác trong nư c có ư ng kính u l n t 25 cm tr lên, chi u dài t 1m tr lên; các lo i g x nguyên li u, g o có chi u dày t 5 cm tr lên, chi u r ng t 20 cm tr lên và chi u dài t 1m tr lên ph i ư c óng d u búa Ki m lâm, g m: a.1) G ư c khai thác t r ng t nhiên trong nư c thu c các i tư ng ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy ch này. a.2) G khai thác t cây tr ng phân tán và r ng tr ng có tên g trùng v i tên g r ng t nhiên ã ư c H t Ki m lâm s t i ho c UBND xã ch ng nh n. a.3) G nguyên li u có quy cách quy nh t i i m a kho n 2 i u này ã có d u búa Ki m lâm nhưng ư c c t ng n ti p t c v n chuy n. a.4) G ã có quy t nh x lý t ch thu. b) G nh p khNu: b.1) G tròn ho c g x nh p khNu chính ng ch ư c c t ng n ho c g x ư c x ra t g tròn có quy cách như i m a kho n 2 i u này. b.2) Trư ng h p doanh nghi p xu t khNu g tròn, g x có ngu n g c nh p khNu, nhưng không có d u búa c a nư c xu t khNu thì cũng ph i óng búa Ki m lâm. i u 4. Trách nhi m ch t o, qu n lý, s d ng búa bài cây, búa Ki m lâm 1. C c Phát tri n Lâm nghi p có trách nhi m ch t o búa Bài cây, Quy t nh c p, thu h i Búa bài cây, hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng búa Bài cây c a các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. C c Ki m lâm có trách nhi m ch t o búa Ki m lâm, Quy t nh c p, thu h i búa Ki m lâm, hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm c a các Chi c c Ki m lâm. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý búa Bài cây và Quy t nh giao cho ơn v , Công ch c th c hi n vi c óng búa Bài cây. 4. Chi c c Ki m lâm qu n lý búa Ki m lâm, Quy t nh giao búa Ki m lâm cho các H t Ki m lâm, H t Phúc Ki m lâm s n ( sau ây g i là H t Ki m lâm), i Ki m lâm cơ ng th c hi n óng búa Ki m lâm. i u 5. L p lý l ch g , ánh s th t u lóng g tròn và g x
 4. 1. Ch r ng ho c ch g có trách nhi m phân lo i g , l p lý l ch g theo quy nh, vi t s th t b ng sơn theo lý l ch g (ch r ng có th óng thêm d u búa ch , búa s ) vào hai u lóng g tròn và g x ; xu t trình h sơ thi t k khai thác ư c duy t, gi y phép khai thác và th ng nh t v i cơ quan Ki m lâm s t i v th i gian, a i m óng búa Ki m lâm. 2. i v i g x lý t ch thu, cơ quan Ki m lâm ánh s th t theo lý l ch g b ng sơn vào hai u lóng ( khúc) g tròn ho c g x . i u 6. Phương pháp o mg 1. i v i g tròn a) o chi u dài: Dùng thư c dây o, ph i t th ng thư c, sau m i thư c o ph i v ch d u, r i m i o ti p. N u hai u g c t b ng thì o t m t c t ngang u g này n m t c t ngang u g kia; n u m t u g c t xiên, l ch thì o u mép c t có chi u dài ng n nh t; n u u g có s o, b n thì o t mép trong l s o; ơn v tính mét (m) l y 2 s l . b) o ư ng kính ( ho c vanh): Dùng thư c k p ho c thư c dây không co dãn o, o ư ng kính (ho c vanh) hai u cây g c dác, không k v . N u o b ng thư c k p ho c thư c dây ph i o hai u lóng (khúc) g , cách m t c t ngang m i u lóng ( khúc) g 10 cm, l y s trung bình c ng, ơn v tính cen ti mét (cm), l y m t s l , ph i t thư c th ng góc thân cây. c) Ch r ng hay ch g ghi vào lý l ch g lo i thư c k p hay thư c dây ã dùng khi o g , các ơn v có ch c năng ki m tra cũng ph i dùng lo i thư c ó ol ig . 2. i v i g x , g o: o m c th t ng h p, phách, t m, g o theo ba chi u: chi u dày và chi u r ng ơn v tính cen ti mét (cm), l y m t s l ; chi u dài ơn v tính mét (m) và l y hai s l tính kh i lư ng g . Trư ng h p các m t g x ho c m t g o b chéo, không t o thành hình h p thì o các chi u có kích thư c nh nh t. 3. i v i g b ôi, b tư: trên cơ s g ã ư c b , xác nh ư ng kính bình quân cây g , t ó tính kh i lư ng cây g ã ư c b , n u b ôi thì l y kh i lư ng cây g chia hai, b tư thì chia tư, sau ó tính kh i lư ng t ng lo i g 4. Sai s cho phép trong o m v kh i lư ng i v i g tròn là (10%, g x là ( 5%. 5. Trư ng h p g có khuy t t t như r ng ru t, m c trong, m c ngoài...thì ư c tr ph n kh i lư ng g khuy t t t ó trong quá trình o m. Phương pháp xác nh g r ng ru t, m c trong, m c ngoài như sau: a) R ng ru t, m c trong: o ư ng kính l n nh t g b r ng ru t, m c trong m t c t ngang lóng(khúc) g , o chi u dài ph n g b r ng ru t, m c trong; tính kh i lư ng g b r ng ru t, m c trong, l y kh i lư ng c a lóng( khúc) g tr kh i lư ng g b r ng ru t, m c trong, ư c kh i lư ng g th c t s d ng.
 5. b) M c ngoài: o ch m c sâu nh t (d) c a m t c t ngang lóng (khúc) g .; l y ư ng kính c a c lóng (khúc) g (D) tr ư ng kính ph n m c (d); sau ó tính kh i lư ng th c t s d ng. c) Kh i lư ng g khuy t t n ư c tr do r ng ru t, m c trong, m c ngoài c a t ng lóng (khúc) ph i ghi vào lý l ch g , làm cơ s cho các ơn v có ch c năng ki m tra khi ti n hành phúc tra kh i lư ng. i u 7. Nghiêm c m làm nh ng vi c sau: 1. óng búa Bài cây vào g không thu c i tư ng ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Quy ch này ho c óng búa Bài cây vào g ngoài di n tích thi t k khai thác g ã ư c duy t. 2. óng búa Ki m lâm vào g không thu c i tư ng ư c quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Quy ch này ho c óng búa Ki m lâm ra ngoài ph m vi qu n lý. 3. Cho ngư i khác mư n búa Bài cây, búa Ki m lâm. 4. Xoá d u búa Ki m lâm ã óng trên g . 5. Ch t o, s d ng búa Bài cây gi , búa Ki m lâm gi . Chương 2: QU N LÝ, S D NG BÚA BÀI CÂY i u 8. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m: 1. Trư c C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p và pháp lu t trong vi c qu n lý, s d ng búa Bài cây a phương, ơn v mình. 2. Khi ti n hành thi t k khai thác: Quy t nh giao búa Bài cây cho ơn v thi t k khai thác ho c cho ơn v qu n lý nghi p v Lâm nghi p th c hi n vi c óng búa Bài cây; sau khi k t thúc t thi t k khai thác ra Quy t nh thu h i búa; khi giao, thu h i búa ph i l p biên b n ( c trư ng h p búa h ng). 3. N u búa Bài cây b h ng, ký hi u, s hi u búa b mòn, s t m , không in rõ ch s khi óng vào g , ph i thu h i, báo cáo C c Phát tri n lâm nghi p và n p theo Quy t nh c a C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p. 4. S hi u búa ph i ư c thay i hàng năm cho t ng ơn v ch r ng. 5. Trư ng h p búa Bài cây b m t ph i ra Quy t nh hu búa b m t, thông báo cho các cơ quan Công an, Ki m lâm, Vi n KSND cùng c p, cơ quan thông tin i chúng và báo cáo C c Phát tri n Lâm nghi p ch m nh t sau 10 ngày k t ngày búa Bài cây b m t. Làm rõ trách nhi m cá nhân làm m t búa Bài cây. 6. ư c phép u quy n cho Chi c c trư ng Chi c c Phát tri n lâm nghi p th c hi n vi c giao, thu h i búa Bài cây.
 6. i u 9. Th trư ng ơn v và Công ch c ư c giao búa Bài cây có trách nhi m: 1. i v i Th trư ng ơn v thi t k khai thác: a) Ch u trách nhi m trư c Giám c S Nông nghi p và PTNT và pháp lu t v qu n lý, s d ng búa Bài cây ơn v . b) T ch c b o qu n búa Bài cây trong quá trình ư c giao, không ư c m t búa. Khi giao búa cho công ch c trong ơn v ho c thu h i búa ph i l p biên b n giao, nh n; n u b m t búa Bài cây ph i l p biên b n, làm rõ trách nhi m cá nhân và báo cáo S Nông nghi p và PTNT ch m nh t 05 ngày, k t ngày búa b m t. c) Ch o thu h i búa Bài cây b h ng, n p cho S Nông nghi p và PTNT ư c c p búa Bài cây khác. 2. i v i Công ch c ơn v thi t k khai thác ư c giao nhi m v óng búa Bài cây: a) Tr c ti p nh n, n p búa, ký biên b n giao nh n, n p búa Bài cây. Ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v và pháp lu t trong vi c qu n lý, s d ng búa Bài cây úng quy nh. b) Tr c ti p óng búa Bài cây vào i tư ng g ư c quy nh t i i m a kho n 2 i u 2 Quy ch này. c) Th c hi n úng quy nh t i i u 10 Quy ch này, ghi chép k t qu óng búa, n p búa cho Th trư ng cơ quan khi k t thúc t óng búa. d) Không ư c m t búa; n u làm m t búa ph i báo cáo ngay cho Th trư ng cơ quan bi t. Ch u trách nhi m cá nhân v vi c làm m t búa. 3. Công ch c S Nông nghi p và PTNT (ho c Chi c c PTLN) ư c giao nhi m v óng búa Bài cây ch u trách nhi m: a) Th c hi n theo quy nh t i i m a, c, d kho n 2 i u này. b) Tr c ti p óng búa Bài cây vào i tư ng g ã ư c quy nh t i i m b, c, d và e kho n 2 i u 2 Quy ch này. i u 10. Quy nh óng búa Bài cây 1. i v i g thu c i tư ng quy nh t i i m a, b kho n 2 i u 2 Quy ch này ph i óng 3 d u búa Bài cây; hai d u búa i di n nhau v trí chi u cao 1,3 m c a thân cây tính t m t t, m t d u g c dư i t m ch t cách m t t kho ng 1/3 ư ng kính thân cây. Trư c khi óng búa Bài cây ph i vát h t v cây n ph n g r ng 10 cm dài 20 cm. D u búa ph i óng rõ nét, cùng m t hư ng nh t nh theo a hình d nh n bi t. không óng d u búa lên b nh, vè cây g . S hi u búa Bài cây ph i ư c th hi n trong h sơ thi t k khai thác.
 7. 2. i v i g thu c i tư ng quy nh t i các i m c, d và e kho n 2 i u 2 Quy ch này ư c óng 2 d u búa Bài cây i di n nhau trên thân cây, cách m t c t ngang lóng ( khúc) g là 50 cm. 3. Trư ng h p công ngh khai thác là x nh ng t i r ng: ch r ng l p lý l ch nh ng khúc g tròn c n x ư c c t t cây g ã có d u Búa bài cây, sau ó m i ư c ti n hành x nh ng t i r ng, l p lý l ch g ã ư c x nh ng, báo cáo S Nông nghi p và PTNT ki m tra, óng búa Bài cây b sung vào hai u m t c t ngang c a t m g x nh ng làm căn c nghi m thu, óng búa Ki m lâm. 4. N u trong khu v c ư c phép khai thác, phát sinh cây g b , g y, g cành ng n có ư ng kính t 25 cm tr lên ho c do quá trình v n xu t, v n chuy n g làm m t d u búa Bài cây, thì S Nông nghi p và PTNT ch trì cùng ch r ng có s ch ng ki n c a i di n H t Ki m lâm s t i l p biên b n xác nh s lư ng, kh i lư ng g , sau ó óng búa Bài cây theo quy nh t i kho n 2 i u này. 5. a i m óng búa Bài cây b sung theo kho n 3, kho n 4 i u này là t i khu v c ư c phép khai thác. Chương 3: QU N LÝ, S D NG BÚA KI M LÂM i u 11. Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm ch u trách nhi m: 1. Trư c C c trư ng C c Ki m lâm và pháp lu t v qu n lý, s d ng búa Ki m lâm a phương, ơn v mình. 2. Ra Quy t nh giao búa Ki m lâm cho các H t trư ng H t Ki m lâm, i trư ng i Ki m lâm cơ ng; hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm. 3. Trư ng h p g tròn, g x có ngu n g c nh p khNu, nhưng không có d u búa c a nư c xu t khNu thì báo cáo C c Ki m lâm c p búa Ki m lâm có s hi u riêng óng vào i tư ng g trên. 4. Trong th i h n 05 ngày k t ngày ra Quy t nh s d ng, thu h i, thay búa ph i thông báo cho các cơ quan Vi n Ki m sát nhân dân, Công an cùng c p, các Chi c c Ki m lâm và báo cáo lên C c Ki m lâm. 5. Trư ng h p búa Ki m lâm b m t ph i ra Quy t nh hu búa, x lý trách nhi m cá nhân; ng th i thông báo cho các cơ quan, Chi c c Ki m lâm có liên quan, các cơ quan thông tin i chúng và báo cáo C c Ki m lâm. i u 12. H t trư ng H t Ki m lâm, i trư ng i Ki m lâm cơ ng ch u trách nhi m: 1. Trư c Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm và pháp lu t trong vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm ơn v mình.
 8. 2. Khi giao búa Ki m lâm cho công ch c Ki m lâm s d ng ph i có l nh b ng văn b n. 3. Trong th i h n 2 ngày k t ngày búa Ki m lâm b m t ph i x lý trách nhi m cá nhân, thông báo cho các cơ quan Vi n Ki m sát nhân dân, công an cùng c p, các cơ quan thông tin i chúng và báo cáo Chi c c Ki m lâm. 4. Khi ch r ng trình lý l ch g ã khai thác ư c óng búa Ki m lâm lên các cây g ã có d u búa Bài cây, trong th i h n 10 ngày H t trư ng H t Ki m lâm ph i b trí công ch c Ki m lâm n a i m, theo th i gian ã th ng nh t ki m tra, óng búa Ki m lâm, xác nh n lý l ch g ã óng búa Ki m lâm do ch r ng ho c ch g l p. i u 13. Công ch c Ki m lâm ư c giao nhi m v óng búa Ki m lâm ch u trách nhi m: 1.Tr c ti p nh n búa Ki m lâm và ký vào s giao nh n búa Ki m lâm, ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v và pháp lu t v qu n lý, s d ng búa Ki m lâm ư c giao theo úng quy nh. 2. Ch ư c s d ng búa Ki m lâm trong a bàn qu n lý c a ơn v khi có l nh c a H t trư ng H t Ki m lâm, i trư ng i Ki m lâm cơ ng. 3. Tr c ti p óng búa Ki m lâm, th c hi n óng búa Ki m lâm úng th i gian, a i m theo l nh c a lãnh o ơn v và quy nh t i các i u 14 i u 15 và i u 16 Quy ch này, ghi chép vào s nh t ký óng búa Ki m lâm và n p l i búa Ki m lâm cho H t trư ng H t Ki m lâm ho c i trư ng i Ki m lâm cơ ng khi k t thúc t óng búa Ki m lâm. 4. Qu n lý s d ng búa Ki m lâm úng quy nh, không ư c cho mư n búa, m t búa. N u búa Ki m lâm b m t ph i báo cáo ngay v i H t trư ng H t Ki m lâm, i trư ng i Ki m lâm cơ ng báo cáo lên Chi c c Ki m lâm có bi n pháp gi i quy t. Ch u trách nhi m cá nhân v vi c làm m t búa. i u 14. a i m óng búa Ki m lâm 1. i v i g thu c i tư ng ư c quy nh t i a.1 i m a, kho n 2 i u 3 và kho n 3 i u 10 Quy ch này, a i m óng búa Ki m lâm là các bãi giao do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 2. i v i g thu c i tư ng quy nh t i a.2 i m a kho n 2 i u 3 Quy ch này, a i m óng búa Ki m lâm là t i khu khai thác. 3. i v i g ư c quy nh t i a.3 i m a và t i b.1 i m b kho n 2 i u 3 Quy ch này, a i m óng búa Ki m lâm là nơi c t ng n ho c x cây g ó. 4. i v i g ư c quy nh t i b.2 i m b kho n 2 i u 3 Quy ch này, a i m óng búa Ki m lâm là nơi t p k t g c a doanh nghi p c a khNu nh p. 5. i v i g t ch thu, a i m óng búa Ki m lâm là kho c a cơ quan Ki m lâm ho c kho c a t ch c, cá nhân ư c giao b o qu n.
 9. i u 15. Ki m tra g và óng búa Ki m lâm 1. Trư c khi óng búa Ki m lâm, công ch c Ki m lâm ư c giao nhi m v óng búa Ki m lâm ph i ki m tra gi y phép khai thác g , d u búa Bài cây, d u sơn ( d u búa ch , búa s n u có) theo lý l ch g ã ư c l p cho t ng lóng g tròn ho c g x , ki m tra o m, i chi u v i lý l ch g do ch r ng ho c ch g l p, n u không có d u hi u vi ph m các quy nh hi n hành c a Nhà nư c thì ti n hành óng búa Ki m lâm. 2. N u phát hi n g không có d u búa bài cây ho c khai thác ngoài a danh ư c phép khai thác, ph i l p biên b n vi ph m, báo cáo H t trư ng H t Ki m lâm x lý theo quy nh pháp lu t. 3. Trư ng h p khai thác úng cây g có d u búa Bài cây, úng a danh, di n tích trong gi y phép khai thác: a) N u sai ch ng lo i thì cùng ch r ng l p biên b n H t trư ng H t Ki m lâm báo cáo Chi c c Ki m lâm; ch r ng báo cáo S Nông nghi p và PTNT ph i h p gi i quy t cho óng búa Ki m lâm. b) N u t ng kh i lư ng khai thác vư t t 11% n 15% ph i cùng ch r ng l p biên b n H t trư ng H t Ki m lâm báo cáo Chi c c Ki m lâm; ch r ng báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p gi i quy t cho óng búa Ki m lâm. c) N u t ng kh i lư ng khai thác vư t trên 15% thì S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn gi i quy t. 4. Khi óng búa Ki m lâm ph i có hai công ch c Ki m lâm và i di n ch r ng ho c ch g , ơn v khai thác. Sau m i t óng búa Ki m lâm ph i l p biên b n xác nh n óng búa Ki m lâm và ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v và pháp lu t v lý l ch g ã xác nh n, d u búa Ki m lâm ã óng trên g . i u 16. Phương pháp óng búa Ki m lâm 1. i v i g tròn, g x h p pháp thì óng hai d u búa hai u m t c t ngang c a g và ch óng m t l n. D u búa Ki m lâm ch ng lên d u sơn vi t s th t lóng g tròn ho c g x và rõ ký hi u, s hi u búa Ki m lâm. 2. Trư ng h p g x nh ng có d u búa Bài cây và g ư c ch r ng óng d u búa s , búa ch , thì không ư c óng ch ng d u búa Ki m lâm lên d u búa Bài cây và d u búa s , búa ch . 3. N u m t u lóng g o b n thì búa Ki m lâm ư c óng ch ng lên d u sơn vi t s th t lóng g theo lý l ch ã ư c l p u b n g , u g còn l i búa Ki m lâm óng vào m t c t ngang. 4. i v i g ã có d u búa Ki m lâm, nhưng c t ng n ph i óng búa Ki m lâm b sung vào g ã ư c c t ng n. Trư c khi c t ng n, ch r ng ho c ch g ph i ghi mã s búa bài cây vào g c t ng n (b ng sơn) và báo cho cơ quan Ki m lâm s t i
 10. ki m tra, óng d u búa Ki m lâm theo quy nh t i kho n 1 i u này, l p biên b n xác nh n lý l ch g do ch g l p (ghi lóng A,B). 5. i v i g thu c i tư ng quy nh t i b.1 i m b kho n 2 i u 3 Quy ch này, ch g ph i l p lý l ch, tên g , ghi mã s cây vào g ( b ng sơn) theo úng lý l ch g c do nư c ngoài l p, báo cáo H t Ki m lâm s t i ư c óng búa Ki m lâm theo quy nh t i kho n 1 i u này và l p biên b n xác nh n lý l ch g do ch g l p. 6. i v i g nh p khNu không có d u búa c a nư c xu t khNu: Ch g ph i xu t trình lý l ch g do nư c xu t khNu l p và h sơ hoàn thành th t c H i quan, cơ quan Ki m lâm s t i ki m tra, óng búa Ki m lâm theo quy nh t i kho n 1 i u này và l p biên b n óng búa Ki m lâm. 7. Trư ng h p g có ngu n g c nh p khNu h p pháp vư t kh i lư ng so v i ch ng t nh p khNu: a. N u kh i lư ng g vư t t 11% n 15%( i v i g tròn) và t 6 % n 10% ( i v i g x ), thì cơ quan Ki m lâm s t i ph i h p v i cơ quan ch c năng gi i quy t cho nh p khNu. b. N u kh i lư ng g vư t trên 15%( i v i g tròn) và trên 10% ( i g x ) thì cơ quan Ki m lâm s t i cùng cơ quan ch c năng l p biên b n báo cáo U ban nhân dân t nh gi i quy t. 8. G nh p khNu ti u ng ch có quy nh riêng. i u 17. Thu h i và thay búa Ki m lâm 1. Nh ng trư ng h p thu h i ho c thay búa Ki m lâm: a) H t Ki m lâm ho c i Ki m lâm cơ ng b gi i th . b) Búa Ki m lâm b hư h ng, ký hi u và s hi u búa b mòn, s t m không in rõ ch s khi óng vào g . c) Khi th y c n thi t ph i thay i búa Ki m lâm t H t Ki m lâm này sang H t Ki m lâm khác. 2. Búa Ki m lâm ư c thu h i theo i m b kho n 1 i u này ph i n p lên C c Ki m lâm theo Quy t nh c a C c trư ng C c Ki m lâm. i u 18. Ch báo cáo 1. Hàng tháng H t trư ng H t Ki m lâm, i trư ng i Ki m lâm cơ ng báo cáo Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm v k t qu th c hi n vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm và kh i lư ng g ã ư c óng búa Ki m lâm 2. Hàng quý Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm báo cáo k t q a th c hi n vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm v C c Ki m lâm t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 11. Chương 4: Khen Thư ng VÀ K LU T i u 19. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c thi hành Quy ch qu n lý s d ng búa bài cây và búa Ki m lâm ho c phát hi n nh ng ngư i vi ph m nh ng quy nh c a Quy ch này s ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. i u 20. K lu t Ngư i nào vi ph m nh ng quy nh c a Quy ch này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s .
Đồng bộ tài khoản