Quyết định số 69/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
117
lượt xem
23
download

Quyết định số 69/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2001/QĐ-UB về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 69/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2001 QUY T NNH QUY T NNH S 69/2001/Q -UB C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH B ƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH CÔNG VIÊN CÂY XANH KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành và b sung s a i Qui ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư ; Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n ; Căn c Ch th s 09/2000/CT-UB-CNN ngày 10/5/2000 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c t m th i áp d ng m c lương t i thi u i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích Căn c Quy t nh s 782/Q -BXD ngày 05/6/2000 c a B Xây d ng v vi c ban hành nh m c d toán chuyên ngành công viên cây xanh Thành ph H Chí Minh ; công văn s 1122/BXD-VKT ngày 02/7/2001 c a B xây d ng v vi c Th a thu n ban hành ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng (công văn s 997/KT-SXD ngày 03/8/2001) v vi c ra quy t nh ban hành b ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b “ ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu v c Thành ph H Chí Minh”. B “ ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu v c Thành ph H Chí Minh” là cơ s qu n lý v n u tư d án, l p k ho ch, l p d toán và thanh quy t toán kh i lư ng hoàn thành cho các công tác s n xu t, duy trì, làm m i các công trình công viên cây xanh trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- i v i nh ng công tác công viên cây xanh t bi t c n l p ơn giá riêng, giao cho Giám c S Xây d ng thành ph xem xét c th , trình B Xây d ng th a thu n và trình y ban nhân dân thành ph ban hành áp d ng trên a bàn thành ph .
  2. Khi có bi n ng v giá, y ban nhân dân thành ph y quy n cho Liên S Tài chánh-V t giá - S Xây d ng ban hành h s i u ch nh ơn giá thích h p, có tham kh o ý ki n c a các ngành qu n lý t ng h p v xây d ng cơ b n. Trư ng h p xét th y c n thi t, y ban nhân dân thành ph s ban hành b ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh m i. M i thay i c n thi t u ph i ư c phê duy t b sung theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. B ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh ban hành kèm quy t nh này có hi u l c áp d ng k t ngày 01/01/2001. Riêng các kh i lư ng công tác ã hoàn thành trong giai o n t 01/01/2000 n 31/12/2000 ư c áp d ng b ơn giá này v i h s i u ch nh theo hư ng d n c a B Xây d ng t i công văn s 1122/BXD-VKT ngày 02/7/2001. i u 3.- Giám c S Xây d ng thành ph ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n b ơn giá chuyên ngành công viên cây xanh này. Giám c S Giao thông công chánh thành ph ch u trách nhi m theo dõi, t ng k t vi c th c hi n các nh m c chi phí chung, nh m c thu nh p doanh nghi p tính trư c cho công tác chuyên ngành công viên cây xanh theo yêu c u c a B Xây d ng t i công văn th a thu n s 1122/BXD-VKT ngày 02/7/2001. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Công ty Công viên cây xanh, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - B Xây d ng PH - TTUB : CT, PCT/TT, T, KT KT. CH TNCH - VPH -UB : PVP/ T, KT - T T, CNN PHÓ CH TNCH - Lưu( T). Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản