Quyết định số 69/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 69/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ****** S : 69/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I CÁC PHÒNG TH NGHI M VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i các Phòng th nghi m Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i các Phòng th nghi m Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th I ngày 17 tháng 7 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i các Phòng th nghi m Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I CÁC PHÒNG TH NGHI M VI T NAM.
  2. Chương 1: TÊN H I - M C ÍCH, PH M VI HO T NG VÀ NGUYÊN T C T CH C HO T NG i u 1. Tên H i: H i các Phòng th nghi m Vi t Nam H i các Phòng th nghi m Vi t Nam (g i t t là H i Th nghi m) là t p h p các Phòng th nghi m Vi t Nam, ho t ng trên cơ s t nguy n trao i thông tin, kinh nghi m v chuyên môn, nghi p v ; giúp nhau nâng cao trình , xây d ng, áp d ng và c i ti n các gi i pháp v khoa h c và công ngh th nghi m, nh m y m i ho t ng th nghi m, góp ph n nâng cao ch t lư ng s n ph m – hàng hóa Vi t Nam có uy tín trên th trư ng th gi i ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. i u 2. M c ích c a H i: Liên k t và t p h p các phòng th nghi m trong nư c nh m phát huy năng l c các phòng th nghi m, ph c v cho công tác nghiên c u, ào t o, s n xu t, kinh doanh, qu n lý, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng, m b o an toàn, v sinh, s c kh e và môi trư ng, phát tri n thương m i, thúc y ti n b khoa h c – công ngh . i u 3. Nguyên t c t ch c và ph m vi ho t ng c a H i: 3.1 Nguyên t c t ch c c a H i là t nguy n, t p trung dân ch , quy t nh theo a s ư c th hi n các ngh quy t c a i h i, ngh quy t c a Ban ch p hành và s phân công trách nhi m cho các thành viên trong lãnh o H i. Các quy t nh, ngh quy t c a i h i, c a Ban ch p hành ph i ư c quá 1/2 i bi u chính th c có m t tán thành, m i có giá tr và h p l . 3.2 Ph m vi ho t ng: H i ho t ng trong ph m vi c nư c có liên quan n lĩnh v c th nghi m, H i ch u s qu n lý nhà nư c c a B Khoa h c và Công ngh , ư c T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng b o tr . H i là thành viên c a Liên hi p các H i khoa h c k thu t Vi t Nam. i u 4. H i có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n t i ngân hàng, tr s t t i Hà N i. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A H I i u 5. Nhi m v c a H i: 1. y m nh vi c liên k t và h p tác gi a các phòng th nghi m khai thác ti m năng, h tr nhau trong vi c th c hi n các ho t ng th nghi m. 2. Tham gia xây d ng phương pháp phân tích, th nghi m, các tiêu chu n, phương pháp ch ng nh n phù h p tiêu chu n, thi t b m i.
  3. 3. Tham gia công tác tư v n và góp ý ki n th m nh vi c quy ho ch, u tư các phòng th nghi m, công nh n phòng th nghi m. 4. Ph i h p t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , trao i kinh nghi m trong lĩnh v c th nghi m cho cán b , h i viên và các cơ s ngoài H i có nhu c u. 5. Tuyên truy n ho t ng c a H i, cung c p thông tin, ph bi n, hư ng d n các văn b n, quy nh có liên quan n công tác th nghi m cho h i viên. 6. Ph i h p t ch c các d ch v th nghi m ph c v cho công tác nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng, b o m an toàn, v sinh và môi trư ng. 7. H p tác ch t ch v i các cơ quan qu n lý, các Vi n nghiên c u, các Trư ng i h c, các H i Khoa h c K thu t có liên quan, các t ch c Qu c t , tương ng c a các nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy n h n c a H i: 1. i di n cho h i viên trong các ho t ng liên quan n tôn ch , m c ích và nhi m v c a H i. 2. B o v quy n l i h p pháp c a h i viên. 3. Phát hi n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c th nghi m ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c các bi n pháp gi i quy t. 4. Khen thư ng và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có th m quy n khen thư ng cho h i viên cá nhân và t p th có thành tích trong lĩnh v c th nghi m. Chương 3: H I VIÊN i u 7. Ngư i i di n các Phòng th nghi m (H i viên t p th ) và cá nhân ho t ng trong lĩnh v c th nghi m c a Vi t Nam tán thành i u l và t nguy n làm ơn gia nh p H i u có th ư c công nh n là H i viên c a H i. - H i viên danh d là công dân Vi t Nam có uy tín trong lĩnh v c th nghi m, ư c Ban ch p hành m i tham gia làm h i viên danh d . H i viên danh d không ư c ng c , c vào Ban Lãnh o H i và không ư c bi u quy t các v n v H i. - Th t c k t n p H i viên do Ban ch p hành H i quy nh. i u 8. Nhi m v c a H i viên
  4. 1. Ch p hành i u l , các ngh quy t c a H i, v n ng các cơ s th nghi m và các cá nhân làm công tác khoa h c công ngh tham gia ho t ng c a H i và nâng cao trình hi u bi t v lĩnh v c th nghi m. 2. Tích c c nghiên c u, h c t p và ng d ng khoa h c công ngh vào công tác th nghi m và tham gia u các ho t ng, sinh ho t c a H i, Chi H i giúp nhau hoàn thành nhi m v c a H i viên, xây d ng t ch c H i ngày càng v ng m nh. 3. óng h i phí y theo quy nh c a H i. i u 9. Quy n h n và trách nhi m 9.1. Quy n h n: - Tham gia các sinh ho t c a H i, ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a H i, ư c ng c vào Ban ch p hành c a H i, Chi h i. - ư c b i dư ng ào t o chuyên môn, nghi p v do H i t ch c, v i các hình th c h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát trong nư c và ngoài nư c. - Tham gia d ch v và tư v n nh ng v n liên quan n công tác th nghi m c a H i. - ư c cung c p các thông tin, tài li u v lĩnh v c th nghi m khi c n thi t. 9.2.Trách nhi m: - Nghiêm ch nh th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. - Nghiêm ch nh ch p hành i u l , các ngh quy t c a H i, v n ng các cơ s th nghi m và các cá nhân làm công tác khoa h c công ngh tham gia ho t ng c a H i và nâng cao trình hi u bi t v lĩnh v c th nghi m. - Tích c c nghiên c u, h c t p và ng d ng khoa h c công ngh vào công tác th nghi m và tham gia u n các ho t ng, sinh ho t c a H i, Chi h i, giúp h i viên hoàn thành t t nhi m v , xây d ng t ch c H i ngày càng v ng m nh. i u 10. Th th c vào, ra H i T ch c và cá nhân tham gia H i ph i có ơn xin gia nh p h i và th c hi n úng các quy nh trong i u l c a H i. Các H i viên xin ra H i ph i có ơn g i Ban ch p hành Trung ương H i trư c m t tháng. Các H i viên không óng h i phí trong 03 kỳ theo quy nh ho c làm nh hư ng uy tín l n n H i thì H i s xem xét quy t nh cho h i viên ó ra không ti p t c tham gia H i. Chương 4:
  5. T CH C C A H I i u 11. T ch c c a H i g m: - Trung ương: H i các Phòng th nghi m Vi t Nam. - các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh): H i th nghi m t nh. Vi c thành l p H i t nh do y ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. - cơ s : Chi h i. các t nh n u chưa i u ki n thành l p H i thì tùy theo nhu c u có th thành l p Chi h i. Nhi m kỳ ho t ng c a các Chi h i theo nhi m kỳ c a H i các Phòng th nghi m Vi t Nam. i u 12. i h i các i bi u là cơ quan quy n l c cao nh t c a H i, do Ban ch p hành quy t nh tri u t p 5 năm 1 l n. N i dung chính c a ih i i bi u c a H i có nhi m v : - Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ ho t ng c a H i. - Quy t nh m c ích, nhi m v và phương hư ng công tác c a H i. -S a i i u l H i. - B u Ban ch p hành Trung ương H i. - Quy t nh vi c gi i th H i. i u 13. Lãnh o c a H i gi a hai kỳ i h i là Ban ch p hành Trung ương H i. Ban ch p hành h p 1 năm 1 l n ho c h p b t thư ng do Ch t ch H i tri u t p. Ban ch p hành H i có nhi m v : - Thi hành Ngh quy t ih i i bi u. - Lãnh o ho t ng công tác H i trong th i gian gi a hai kỳ i h i. - Qu n lý th ng nh t tài chính c a H i. - Quy t nh vi c t ch c i h i nhi m kỳ và i h i b t thư ng khi có quá 1/2 y viên Ban Ch p hành có m t ho c quá 1/2 s h i viên có m t yêu c u. - Ban Thư ng v do Ban Ch p hành b u ra g m có: Ch t ch, các Phó Ch t ch và m t s y viên, trong ó có m t Phó Ch t ch là T ng Thư ký. Ban Thư ng v H i có nhi m v :
  6. - i u hành công vi c thư ng xuyên c a H i. - Ki m tra ôn c vi c th c hi n các ch trương, ngh quy t c a H i và báo cáo cho Ban Ch p hành. Ch t ch H i ch u trách nhi m trư c Ban Thư ng v và ch o toàn b công vi c c a H i gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành và Ban Thư ng v . T ng Thư ký ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i, i u hành công vi c thư ng xuyên c a H i, tr c ti p ch o Văn phòng c a H i, xây d ng k ho ch công tác H i gi a hai kỳ h p c a Ban Thư ng v . Tùy theo yêu c u công tác, Ban Thư ng v có th thành l p các t ch c giúp vi c cho ho t ng c a H i. i u 14. Ban Ki m tra c a H i các Phòng th nghi m Vi t Nam - Ban Ki m tra c a H i các Phòng th nghi m Vi t Nam do Ban Ch p hành Trung ương H i b u ra g m Trư ng ban, Phó trư ng ban và các y viên ki m tra c a H i các Phòng th nghi m Vi t Nam. - Ban Ki m tra c a H i có nhi m v giúp Ban Thư ng v ki m tra vi c ch p hành i u l c a H i, vi c th c hi n các ngh quy t c a i h i và c a Ban Ch p hành H i cũng như các ch trương c a Ban Thư ng v . - Nhi m kỳ c a Ban Ki m tra là 5 năm, theo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành. Chương 5: TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH i u 15. Tài chính c a H i g m có: - L phí gia nh p H i và h i phí hàng năm do Ban Thư ng v Ban Ch p hành quy nh. - Thu nh p v ho t ng kinh t gây qu c a H i. - Ti n và hi n v t do cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c ng h . - Tài tr c a các cơ quan nhà nư c. - Các kho n thu khác. Ban Thư ng v H i thay m t Ban Ch p hành qu n lý các tài s n và tài chính theo quy nh c a Nhà nư c. Vi c x lý các v n v tài s n, tài chính khi H i chia, tách, sáp nh p và gi i th th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
  7. Chương 6: KHEN THƯ NG - K LU T i u 16. H i viên có thành tích xu t s c trong công tác c a H i s ư c khen thư ng b ng v t ch t và tinh th n ho c ngh c p có th m quy n khen thư ng. i u 17. H i viên ho t ng trái v i i u l và ngh quy t c a H i ho c làm t n thương uy tín và danh d c a H i, tùy m c mà H i s phê bình ho c khai tr ra kh i H i. H i s xóa tên khi h i viên có ơn xin ra H i ho c do không óng h i phí và ư c Ban Ch p hành chu n y. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 18. B n i u l ư c i h i i bi u c a H i nh t trí thông qua. Ch có ih i i bi u c a H i m i có quy n s a i b n i u l này. i u 19. i u l này g m 7 Chương, 19 i u ã ư c thông qua t i i h i nhi m kỳ I ngày 17 tháng 7 năm 2003 t i Hà N i. i u l này ch có hi u l c khi ư c B N i v phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản