Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 69/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH B SUNG U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N BÁN NHÀ S H U NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1672/KH T-TH ngày 29 tháng 4 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho Ban Qu n lý d án i l ông-Tây và môi trư ng nư c thành ph ch tiêu k ho ch b sung u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c th c hi n d án di d i, gi i t a ph c v d án c i thi n môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c kênh Tàu H - B n Nghé-kênh ôi-kênh T ) v i t ng s v n 303 (ba trăm l ba) t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch b sung u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c, Ban Qu n lý d án i l ông-Tây và môi trư ng nư c thành ph có trách nhi m tri n khai th c hi n theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh và Giám c Ban Qu n lý d án i l ông-Tây và môi trư ng nư c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH, T TH (5b) - Lưu (TH-LT)
  2. Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản