Quyết định số 69/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 69/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN CÔNG, PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V GIÁ T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá; Căn c Thông tư s 05/2004/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý giá hàng hóa, d ch v do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách Nhà nư c và Thông tư s 15/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph ; Xét T trình s 4683/TC-BVG ngày 04 tháng 8 năm 2004 và Công văn s 2045/TC- BVG ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a S Tài chính v phân công, phân c p qu n lý Nhà nư c v giá trên a bàn thành ph và ý ki n c a S Tư pháp t i Công văn s 784/STP-VB ngày 01 tháng 3 năm 2005; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phân công, phân c p qu n lý Nhà nư c v giá t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 450/Q -UB ngày 24 tháng 3 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph quy nh v qu n lý giá thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Thương m i, Giám c S Y t , Giám c S Công nghi p, Th trư ng các S - Ban - Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ơn v , cá nhân ho t ng s n xu t - kinh doanh trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B Tài chính PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - y ban MTTQ Vi t Nam thành ph - Các Báo, ài thành ph - VP H -UB: các PVP - T TM, các T NCTH - Lưu (TM/P) Nguy n H u Tín QUY NNH V PHÂN CÔNG, PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V GIÁ T I THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2005/Q -UB ngày tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1. Quy n h n và trách nhi m c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý Nhà nư c v giá: y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v giá t i thành ph theo phân c p qu n lý giá c a Chính ph , có quy n và trách nhi m: 1. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. 2. T ch c ch o th c hi n chính sách, bi n pháp giá và các quy t nh giá tài s n, hàng hóa, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính và các B , cơ quan ngang B . 3. Th c hi n các bi n pháp bình n giá hàng hóa, d ch v mà Th tư ng Chính ph ã quy t nh và công b . Quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra t i thành ph i v i hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá mà giá nh ng hàng hóa, d ch v này bi n ng s nh hư ng n pháp tri n kinh t - xã h i t i thành ph theo quy nh. 4. Quy t nh giá tài s n, hàng hóa d ch v do Nhà nư c nh giá theo phân c p qu n lý giá c a Chính ph , c th như sau: a) Giá cư c v n chuy n hành khách b ng xe buýt trong thành ph . b) Giá bán báo Sàigòn Gi i phóng.
  3. c) Giá chuNn tính l phí trư c b nhà và các công trình xây d ng công b thi hành 01 tháng 01 hàng năm. d) Căn c vào khung giá ho c giá chuNn c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B và hư ng d n c a B Tài chính, các B quy t nh giá nh ng tài s n, hàng hóa, d ch v sau ây áp d ng t i a phương: d.1) Giá các lo i t sau khi trình và ư c s ch p thu n c a H i ng nhân dân thành ph công b thi hành vào ngày 01 tháng 01 hàng năm; d.2) Giá cho thuê t có m t nư c và giá thu ti n s d ng t có m t nư c; d.3) Giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho các i tư ng tái nh cư, i tư ng chính sách, giá bán ho c cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c làm vi c ho c s d ng vào m c ích khác; d.4) Giá nư c s ch cho sinh ho t; d.5) Giá bán i n i v i ngu n i n c a các ơn v s n xu t, phân ph i i n do a phương qu n lý không thu c m ng lư i i n qu c gia. ) Giá sàn ưa ra bán u giá nhà xư ng g n li n v i quy n s d ng t ho c giá tr quy n s d ng t i v i b t ng s n thu c s h u Nhà nư c có giá kh i i m t 20 t ng tr lên. e) Giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n xác l p s h u Nhà nư c, tài s n kê biên phát mãi và tài s n x lý v t ch ng c a các cơ quan có thNm quy n c a Trung ương và thành ph x lý trên a bàn thành ph . Giá tài s n ph n v ng ng s h u n p ngân sách Nhà nư c. 5. Ch o vi c thu th p, phân tích, x lý thông tin và d báo giá c th trư ng trên a bàn thành ph . Ph i h p v i B Thương m i trong vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch ng bán phá giá và áp d ng bi n pháp ch ng bán phá giá. 6. Ch o S Tài chính th c hi n hi p thương giá, ch ng bán phá giá, ki m soát giá c quy n t i thành ph theo hư ng d n c a B Tài chính. 7. Ch o vi c t ch c niêm y t giá, thanh tra, ki m tra giá t i thành ph . 8. X lý vi ph m pháp lu t v giá, gi i quy t khi u n i t cáo v giá theo thNm quy n ư c phân c p. i u 2. Quy n h n và trách nhi m c a S Tài chính v qu n lý Nhà nư c v giá: S Tài chính là cơ quan tham mưu tr c ti p giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v giá thành ph , có quy n và trách nhi m:
  4. 1. T ch c vi c thu th p thông tin, phân tích, d báo tình hình giá c th trư ng báo cáo B Tài chính và y ban nhân dân thành ph theo ch o c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a B Tài chính. Ph i h p cùng cơ quan th ng kê tính ch s giá tiêu dùng thành ph . 2. Giúp y ban nhân dân thành ph t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá ã ư c quy nh trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph và quy t nh c a B trư ng B Tài chính. Hư ng d n các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n, các t ch c, cá nhân s n xu t - kinh doanh thu c danh m c th c hi n bình n giá th c hi n các bi n pháp bình n giá có liên quan ư c quy nh trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính. Trong trư ng h p c n thi t, S Tài chính so n th o văn b n y ban nhân dân thành ph ngh B Tài chính trình Th tư ng Chính ph giao y ban nhân dân thành ph quy t nh giá m t s lo i hàng hóa, d ch v quan tr ng khác có tác ng n phát tri n kinh t - xã h i t i thành ph nh m bình n giá, b o v quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân s n xu t - kinh doanh, c a ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c. 3. Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. 4. Tham mưu y ban nhân dân thành ph ch o vi c th c hi n chính sách, bi n pháp giá và các quy t nh giá tài s n, hàng hóa d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính và các B , cơ quan ngang B . 5. Căn c vào nguyên t c, phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t do Chính ph quy t nh và hư ng d n c a B Tài chính trình y ban nhân dân thành ph ban hành giá các lo i t t i thành ph vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. 6. Căn c vào khung giá do Chính ph quy t nh và hư ng d n c a B Tài chính l p phương án giá cho thuê t có m t nư c và giá thu ti n s d ng t có m t nư c t i thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy t nh sau khi có ý ki n c a S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan. 7. ThNm nh các phương án giá bán báo Sàigòn Gi i phóng; giá nư c s ch cho sinh ho t; giá bán i n i v i ngu n i n do a phương qu n lý không thu c m ng lư i i n qu c gia; giá cư c v n chuy n hành khách b ng xe buýt trong thành ph ; giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho các i tư ng tái nh cư, i tư ng chính sách, giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c làm vi c ho c s d ng vào các m c ích khác, do Nhà nư c t ch c và qu n lý, các S và ơn v h u quan trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 8. ThNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t giá bán nhà, xư ng, giá chuy n như ng quy n s d ng t thu c s h u Nhà nư c trong trư ng h p bán ch nh, chuy n m c ích s d ng t xây d ng nhà ho c chung cư cao t ng k t h p văn phòng kinh doanh.
  5. 9. ThNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t giá kh i i m ưa ra bán u giá nhà xư ng g n li n v i quy n s d ng t, ho c giá chuy n như ng quy n s d ng t i v i b t ng s n có m c giá kh i i m t 20 t ng tr lên. 10. ThNm nh trình y ban nhân dân thành ph quy t nh giá tài s n v ng ng s h u n p ngân sách Nhà nư c. 11. ThNm nh giá i v i tài s n c a Nhà nư c mà theo quy nh c a Pháp lu t ph i thNm nh giá. 12. ư c y ban nhân dân thành ph y quy n: a) Phê duy t giá kh i i m ưa ra bán u giá nhà xư ng g n li n v i quy n s d ng t, ho c giá chuy n như ng quy n s d ng t i v i b t ng s n có m c giá kh i i m dư i 20 t ng. b) Quy t nh m c giá, m c tr giá i v i hàng hóa, d ch v do Nhà nư c t hàng giao nhi m v cho các ơn v s n xu t mà không qua hình th c u th u, u giá ư c thanh toán t ngân sách a phương. c) Quy t nh giá hàng t ch thu sung công qu , giá hàng hóa tài s n vi n tr không qua hình th c u th u, u giá. d) Quy t nh giá m t s d ch v công ư c y ban nhân dân thành ph cho phép th c hi n theo ngh c a các s - ngành h u quan. 13. T ch c hi p thương giá, ch ng bán phá giá, ki m soát giá c quy n theo quy nh c a Pháp l nh giá và hư ng d n c a B Tài chính. 14. y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Tài chính phê duy t phương th c hoán i t, ơn giá b i thư ng các lo i t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý trong ph m vi t thu h i và giao (ho c cho thuê) cho các ch u tư th c hi n d án (k c d án u tư có 100% v n nư c ngoài) theo ngh c a y ban nhân dân qu n-huy n. ThNm nh phương án giá n bù tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t theo ch o c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a B Tài chính. 15. Th c hi n thanh tra, ki m tra vi c ch p hành nh ng quy nh c a pháp lu t v qu n lý giá i v i các doanh nghi p s n xu t kinh doanh trên a bàn thành ph . X lý ho c ki n ngh cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v giá. 16. Gi i quy t khi u t v giá theo thNm quy n. 17. Hư ng d n nghi p v v giá cho các s - ngành, qu n - huy n và các ơn v s n xu t - kinh doanh. i u 3. Quy n h n và trách nhi m c a các s - ngành h u quan trong qu n lý Nhà nư c v giá thành ph :
  6. 1. Hư ng d n các ơn v có liên quan l p phương án giá m t s d ch v công thu c ph m vi s - ngành mình qu n lý xem xét ngh S Tài chính quy t nh. 2. T ch c ki m tra vi c ch p hành giá m t s d ch v công thu c s - ngành mình qu n lý. 3. Ngoài quy n h n và trách nhi m nêu Kho n 1 và Kho n 2 i u này, các S sau ây còn có quy n h n và trách nhi m: a) S Giao thông - Công chính: a.1) Hư ng d n các ơn v có liên quan l p phương án giá cư c v n chuy n hành khách b ng xe buýt thành ph , giá bán nư c s ch cho sinh ho t, S xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh sau khi có ý ki n c a các cơ quan liên quan và ý ki n thNm nh giá b ng văn b n c a S Tài chính. a.2) T ch c ki m tra vi c ch p hành giá cư c v n chuy n hành khách b ng xe buýt thành ph . b) S Xây d ng: b.1) Xây d ng trình y ban nhân dân thành ph quy t nh giá chuNn tính l phí trư c b nhà và công trình xây d ng khác ban hành vào ngày 01 tháng 01 hàng năm sau khi có ý ki n thNm nh b ng văn b n c a S Tài chính. b.2) Căn c vào khung giá ho c giá chuNn c a Chính ph , Th tư ng Chính ph hư ng d n các ơn v có liên quan l p phương án giá chuy n như ng n n t t i các khu tái nh cư, giá bán ho c cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho các i tư ng tái nh cư, i tư ng chính sách; giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c làm vi c ho c s d ng vào m c ích khác S xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh, sau khi có ý ki n c a các cơ quan liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a S Tài chính. c) S Tài nguyên và Môi trư ng: Tham gia ý ki n S Tài chính trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành b ng giá các lo i t t i thành ph vào ngày 01 tháng 01 hàng năm; giá cho thuê t có m t nư c và giá thu ti n s d ng t có m t nư c. d) S Thương m i: d.1) Hư ng d n th c hi n vi c niêm y t giá t i thành ph . d.2) T ch c ki m tra vi c ch p hành niêm y t giá t i thành ph . d.3) T ch c ki m tra ho c ph i h p v i S Tài chính ki m tra vi c ch p hành giá quy nh c a Nhà nư c i v i m t s m t hàng thi t y u: xăng, d u, s t thép, xi măng, phân bón, khí hóa l ng... )S Yt :
  7. T ch c thanh tra, ki m tra vi c ch p hành giá bán l quy nh c a Nhà nư c i v i m t s lo i thu c thi t y u phòng và ch a b nh cho ngư i theo danh m c c a B Y t . e) S Công nghi p: e.1) Hư ng d n các ơn v có liên quan l p phương án giá bán i n i v i ngu n i n c a các ơn v s n xu t, phân ph i i n do a phương qu n lý không thu c m ng lư i i n qu c gia S xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh sau khi có ý ki n các S , cơ quan có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a S Tài chính. e.2) T ch c ki m tra vi c ch p hành giá bán i n do y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 4. Quy n h n và trách nhi m c a y ban nhân dân qu n - huy n v qu n lý Nhà nư c v giá: 1. Th c hi n các bi n pháp bình n giá c th trư ng theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a S Tài chính. 2. T ch c vi c thu th p thông tin, báo cáo tình hình giá c th trư ng a phương theo hư ng d n c a S Tài chính. 3. T ch c ki m tra, thanh tra giá, ki m tra vi c niêm y t giá qu n - huy n. 4. X lý vi ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. i u 5. T ch c th c hi n: S Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, phát sinh ph i k p th i t ng h p, báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph b sung, s a i cho phù h p. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản