Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2005/CT-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2005 CH THN V VI C CH NG PHÒNG CH NG DNCH B NH MÙA HÈ Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, tình hình m t s b nh truy n nhi m gây d ch t i m t s qu c gia ti p t c di n bi n ph c t p và có xu hư ng gia tăng: t i Senegal, trong 2 tu n tháng 5/2005 ã ghi nh n 509 trư ng h p m c t , trong ó có 6 trư ng h p t vong, t l ch t/m c là 1,2%; t i n , t 29/3 - 10/5/2005, ghi nh n 214 trư ng h p m c viêm màng não do não mô c u, trong ó có 16 trư ng h p t vong, t l ch t/m c là 7,5%; t i Angola, tính n 10/5/2005, ghi nh n 316 trư ng h p s t xu t huy t do vi rút Marburg, trong ó có 276 trư ng h p t vong, t l ch t/m c là 87%. D ch cúm gia c m ã xu t hi n 12 qu c gia và ã lây lan sang ngư i Thái Lan, Căm pu chia và Vi t Nam. T ch c Y t th gi i ã c nh báo v nguy cơ bi n ch ng vi rút cúm có th t o thành ch ng có ng l c m nh lây t ngư i sang ngư i gây ra i d ch trên th gi i v i kho ng 2 - 7 tri u ngư i t vong. T i Vi t Nam, theo báo cáo c a các a phương, t u năm 2005 n nay, ghi nh n 230.876 trư ng h p tiêu ch y, trong ó có 2 trư ng h p t vong, 11.298 trư ng h p m c l tr c trùng, 8.131 trư ng h p m c s t xu t huy t, 4 trư ng h p t vong, 616 trư ng h p m c thương hàn, 49 trư ng h p m c cúm A (H5N1), trong ó có 17 trư ng h p t vong. Th i ti t năm nay có nhi u di n bi n ph c t p: n ng nóng, khô h n kéo dài, mưa bão, lũ l t là các y u t thu n l i cho b nh truy n nhi m gây d ch phát tri n. Trư c tình hình trên, ch ng phòng ch ng m t s b nh truy n nhi m nguy hi m gây d ch thư ng g p trong mùa hè, không d ch l n x y ra, B trư ng B Y t ch th : 1. Giám c S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương a) Tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph trong vi c ch o các cơ quan trên a bàn ch ng th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh; b) Xây d ng k ho ch hành ng, k t c u ngân sách, chuNn b thu c, hoá ch t, v t tư phòng ch ng d ch; c) Ch o Trung tâm y t d phòng tăng cư ng công tác giám sát, phát hi n, x lý k p th i các trư ng h p m c, x lý tri t d ch, không bùng phát thành d ch, chú ý các d ch cũ, các khu v c tr ng i m, u m i giao thông... Tăng cư ng công tác ki m tra an toàn v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng, cung c p nư c s ch.
  2. d) Ch o các cơ s i u tr trên a bànqu n lý chuNn b s n sàng cơ s thu c, phương ti n c p c u, i u tr và các cơ s v t ch t khác k p th i chNn oán, thu dung và i u tr b nh nhân trong trư ng h p x y ra d ch b nh; ) i v i các a phương có c a khNu qu c t , c n ki m tra ch t ch khách nh p c nh t các vùng ang có d ch, vùng có d ch cũ, không d ch b nh xâm nh p; e) Ch o Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho t nh trong vi c ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t ch c tuyên truy n, giáo d c v các bi n pháp v sinh phòng b nh m i ngư i hi u và t giác phòng ng a cũng như tham gia các ho t ng phòng ch ng d ch b nh trên a bàn; g) Th c hi n nghiêm túc ch , thông tin, báo cáo theo quy nh t i “Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch”ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t . 2. C c Y t d phòng Vi t Nam a) Theo dõi ch t ch di n bi n tình hình d ch tham mưu giúp B trư ng B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng d ch b nh mùa hè trên ph m vi c nư c; b) Tr c ti p ch o, ôn c, ki m tra các a phương, ơn v thu c h y t d phòng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch; c) Ph i h p v i V i u tr - B Y t trong vi c t ch c t p hu n cho các ơn v , a phương v chNn oán, i u tr b nh truy n nhi m gây d ch. 3. V i u tr a) Tham mưu giúp B trư ng B Y t trong vi c t ch c, ch o và ki m tra công tác chNn oán, i u tr b nh truy n nhi m gây d ch trên ph m vi c nư c; b) Ch o các b nh vi n tr c thu c B , b nh vi n t nh/thành ph chuNn b y thu c, trang thi t b h i s c c p c u và các phương ti n c n thi t cho công tác chNn oán, i u tr b nh truy n nhi m gây d ch; c) Xây d ng, b sung phác c p c u, i u tr m t s b nh truy n nhi m gây d ch và hư ng d n th c hi n t i các cơ s y t trong ph m vi c nư c. 4. V K ho ch - Tài chính T ng h p, huy ng, i u ph i và áp ng các ngu n l c cho công tác phòng ch ng d ch t ngân sách nhà nư c, các t ch c trong và ngoài nư c tài tr . 5. Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho a) Tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c ch o các ho t ng tuyên truy n v phòng ch ng b nh truy n nhi m gây d ch. Ph i h p v i C c Y t d phòng Vi t Nam, các cơ quan tuyên truy n tri n khai các ho t ng thông tin, tuyên truy n, thông báo tình hình d ch;
  3. b) Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng trung ương trong vi c t ch c các t tuyên truy n v phòng ch ng d ch b nh. 6. Các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, Pasteur thành ph H Chí Minh, Pasteur Nha Trang, V sinh d ch t Tây Nguyên a) Ch o các a phương tăng cư ng các ho t ng giám sát phát hi n, xác nh nguyên nhân gây b nh, ngu n lây, ch ng tri n khai các bi n pháp ki m soát các y u t nguy cơ gây d ch. T ch c các l p t p hu n phòng ch ng d ch cho các a phương trong khu v c ph trách; b) ChuNn b y hóa ch t kh khuNn, thi t b , v t tư chuyên d ng tri n khai các ho t ng ch ng d ch, thành l p các i ch ng d ch s n sàng h tr các a phương khi có d ch x y ra. 7. Các b nh vi n tr c thu c B Y t a) ChuNn b y cơ s thu c, trang thi t b y t , các phương ti n c n thi t khác k p th i h tr các a phương và t ch c t t vi c ti p nh n, c p c u, i u tr b nh nhân theo ch o c a B Y t ; b) C cán b chuyên khoa và các i i u tr s n sàng h tr các a phương khi có yêu c u. 8. Các ơn v khác tr c thu c B Y t Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c t ch c phòng ch ng d ch khi có yêu c u trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao. Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai ngay và báo cáo k t qu v B Y t ./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản