Quyết định số 69/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 69/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2006/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2006/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 69/2006/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢO MẬT DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM NÔNG HOÁ PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Điều 128 Luật sở hữu trí tuệ; Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm”. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ . BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Qui dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản