Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p- T do- H nh phúc --------- S : 69/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B GIÁO D C, B I H C VÀ TRUNG H C CHUYÊN NGHI P, B GIÁO D C VÀ ÀO T O BAN HÀNH T NĂM 1975 N NĂM 2006 V HO T NG C A TRƯ NG SƯ PH M H T HI U L C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b , sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Giáo d c, B i h c và Trung h c chuyên nghi p, B Giáo d c và ào t o ban hành t năm 1975 n năm 2006 v ho t ng c a trư ng sư ph m h t hi u l c, g m 165 văn b n (có Danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; Ph m Vũ Lu n - Như i u 3; - Ki m toán nhà nư c; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các s giáo d c và ào t o; - Các t ch c, ơn v thu c B ; - Các HV, H, C , TCCN toàn qu c - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B ; - Các trư ng H, C , TCCN; - Lưu VT, PC.
 2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B GIÁO D C, B I H C VÀ TRUNG H C CHUYÊN NGHI P, B GIÁO D C VÀ ÀO T O BAN HÀNH T NĂM 1975 N NĂM 2006 V HO T NG C A TRƯ NG SƯ PH M H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2008/Q -BGD T ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) 1. Các văn b n quy nh v văn b ng, ch ng ch : 05 văn b n. 2. Các văn b n quy nh v biên ch năm h c: 02 văn b n. 3. Các văn b n quy nh v tuy n sinh: 30 văn b n. 4. Các văn b n quy nh v thi, ki m tra, công nh n t t nghi p: 27 văn b n. 5. Các văn b n quy nh v chương trình ào t o: 15 văn b n. 6. Các văn b n quy nh v thanh tra, ki m tra: 01 văn b n. 7. Các văn b n quy nh v ho t ng ào t o: 34 văn b n. 8. Các văn b n quy nh v nhi m v c a nhà trư ng: 10 văn b n. 9. Các văn b n quy nh v t ch c ho t ng c a nhà trư ng: 05 văn b n. 10. Các văn b n quy nh v nghiên c u khoa h c trong nhà trư ng: 02 văn b n. 11. Các văn b n quy nh v ki m nh ch t lư ng giáo d c: 02 văn b n. 12. Các văn b n quy nh v s d ng nhà giáo: 03 văn b n. 13. Các văn b n quy nh v ho t ng ngo i khóa: 07 văn b n. 14. Các văn b n quy nh v ch , chính sách i v i ngư i h c: 03 văn b n. 15. Các văn b n quy nh v ch i v i nhà giáo: 13 văn b n. 16. Các văn b n quy nh v ào t o, b i dư ng nhà giáo: 06 văn b n. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) CÁC VĂN B N QUY NNH V VĂN B NG, CH NG CH 1. Thông tư s 12/TT ngày 20/4/1983 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 7176/Q -BGD T ngày B Giáo d c v vi c qu n lý in, phân ã có văn b n 09/11/2007 ban hành Quy nh c a B ph i b ng t t nghi p ph thông, sư thay th trư ng B Giáo d c và ào t o v quy ph m trình c p phát phôi văn b ng, ch ng ch t i cơ quan B Giáo d c và ào t o
 3. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 2. Quy t nh s 1994/Q - H ngày 23 H t hi u l c vì Lu t giáo d c 2005; tháng 11 năm 1990 c a B trư ng B ã có văn b n Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch thay th Quy t nh s 33/2007/Q -BGD& T văn b ng b c i h c ngày 20/6/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành quy ch văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân 3. Quy t nh s 63/1998/Q -BGD& T H t hi u l c vì ngày 05/12/1998 c a B trư ng B vi c b i dư ng Giáo d c và ào t o ban hành ch ng theo 02 ch h c ph n, gi y ch ng nh n hoàn Chương trình thành chương trình b i dư ng thư ng ã hoàn thành xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên ti u h c, giáo viên trung h c cơ s , giáo viên ph thông trung h c và trung h c chuyên ban, chu kỳ 1998-2000 cho giáo viên m m non 4. Thông tư s 45/1998/TT-BGD& T H t hi u l c vì ngày 07/8/1998 c a B Giáo d c và không còn phù ào t o v vi c hư ng d n b sung h p v i Lu t i u 5 Thông tư s 03/TT ngày giáo d c 20/4/1994 c a B Giáo d c và ào t o hư ng d n thi hành Ngh nh s 90/CP ngày 24/11/1993 c a Chính ph v quy nh cơ c u khung c a h th ng giáo d c qu c dân, h th ng văn b ng, ch ng ch v giáo d c và ào t o c a nư c CHXHCN Vi t Nam 5. Quy t nh s 52/2002/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 33/2007/Q -BGD& T ngày 26/12/2002 c a B trư ng B ã có văn b n ngày 20/6/2007 c a B trư ng B Giáo Giáo d c và ào t o v vi c ban hành thay th d c và ào t o v vi c ban hành quy ch quy nh qu n lý văn b ng, ch ng ch văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo giáo d c ph thông, giáo d c trung h c d c qu c dân chuyên nghi p, giáo d c i h c và sau ih c CÁC VĂN B N QUY NNH V BIÊN CH NĂM H C 6. Quy t nh s 35/2002/Q -BGD& T H t hi u l c ngày 09/8/2002 c a B trư ng B Giáo do văn b n ch d c và ào t o v biên ch năm h c áp d ng trong 2002 - 2003 c a giáo d c m m non, năm h c 2002- giáo d c ph thông, giáo d c thư ng 2003 xuyên, cao ng và trung h c sư ph m 7. Quy t nh s 23/2005/Q -BGD& T H t hi u l c ngày 29/7/2005 c a B trư ng B Giáo do văn b n ch d c và ào t o v biên ch năm h c áp d ng trong 2005 - 2006 c a giáo d c m m non, năm h c 2005- giáo d c ph thông, giáo d c thư ng 2006 xuyên, trung h c sư ph m và cao ng sư ph m CÁC VĂN B N QUY NNH V TUY N SINH
 4. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 8. Thông tư s 12/TT/LB ngày 02/4/1985 H t hi u l c vì c aB i h c và Trung h c chuyên ch áp d ng nghi p, B Giáo d c quy nh v vi c trong năm h c tuy n sinh vào các trư ng trung h c sư 1985 - 1986 ph m năm h c 1985 - 1986 9. Thông tư s 08/ TBD ngày 10/4/1975 H t hi u l c vì c a B Giáo d c v vi c tuy n sinh vào ch áp d ng các tru ng i h c sư ph m năm h c trong năm h c 1975 - 1976 1975 - 1976 10. Ch th s 14/CT/ TBD ngày H t hi u l c vì 17/6/1975 c a B Giáo d c v vi c văn b n ch áp tuy n sinh vào các trư ng sư ph m c p d ng trong 1 c p 2 các khu, thành t nh năm h c năm h c 1975 1975 - 1976 - 1976 11. Ch th s 09/ TBD ngày 19/5/1976 H t hi u l c vì c a B Giáo d c v công tác tuy n sinh văn b n ch áp vào các trư ng sư ph m c p 1, c p 2 d ng trong a phương năm h c 1976 - 1977 năm h c 1976 - 1977 12. Ch th s 05/CT/ TBD ngày H t hi u l c vì 08/4/1977 c a B Giáo d c v công tác văn b n ch áp tuy n sinh vào các trư ng sư ph m c p d ng trong 1, c p 2 năm h c 1977 - 1978 thu c các năm h c 1977 t nh phía B c - 1978 13. Thông tư s 12/TT/ TBD ngày H t hi u l c vì 13/6/1977 c a B Giáo d c v công tác ch áp d ng tuy n sinh vào các trư ng cao ng và trong năm h c trung h c sư ph m các t nh phía Nam 1977 - 1978 năm h c 1977 - 1978 14. Thông tư s 15/TT/ TBD ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T 23/6/1977 c a B Giáo d c v công tác ã có văn b n ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo tuy n sinh vào các trư ng sư ph m m u thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch giáo Trung ương s 2, s 3 và trư ng tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao sư ph m th d c Trung ương s 2 ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy 15. Ch th s 07/CT ngày 14/4/1978 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v công tác tuy n sinh vào ch áp d ng các trư ng cao ng sư ph m, sư ph m trong năm h c c p 1, sư ph m c p 2 năm h c 1978 - 1978-1979 1979 thu c các t nh, thành ph phía B c 16. Ch th s 12/CT ngày 02/5/1978 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v công tác tuy n sinh vào ch áp d ng các trư ng sư ph m m u giáo s 1, s trong năm h c 2, s 3 năm h c 1978 - 1979 1978 - 1979 17. Ch th s 18/CT ngày 24/5/1978 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v công tác tuy n sinh vào ch áp d ng trư ng sư ph m th d c TW s 2 năm trong năm h c h c 1978 - 1979 1978 - 1979
 5. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 18. Ch th s 27/CT ngày 24/7/1978 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v công tác tuy n sinh vào ch áp d ng trư ng sư ph m TD nh c ho TW năm trong năm h c h c 1978 - 1979 1978 - 1979 19. Thông tư s 10/TT ngày 5/3/1979 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v vi c hư ng d n tuy n ch áp d ng sinh vào sư ph m năm h c 1979 - 1980 trong năm h c 1979 - 1980 20. Quy t nh s 454/TT ngày 22/6/1981 H t hi u l c vì Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T c a B trư ng B i h c và Trung ã có văn b n ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo h c chuyên nghi p ban hành quy ch thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v công tác thi tuy n sinh vào các tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao trư ng i h c, cao ng ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy 21. Thông tư s 05/TT/LB ngày 28/3/1984 H t hi u l c vì c aB i h c và Trung h c chuyên ch áp d ng nghi p, B Giáo d c quy nh vi c trong năm h c tuy n sinh vào các trư ng trung h c sư 1984 - 1985 ph m năm h c 1984 - 1985 22. Thông tư s 05/TT 29/3/1984 c a B H t hi u l c vì Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T Giáo d c quy nh vi c tuy n sinh vào ã có văn b n ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo các trư ng sư ph m t năm h c 1984 - thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch 1985 tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy 23. Thông tư s 18/SP ngày 21/5/1986 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 01/2001/Q -BGD& T B Giáo d c hư ng d n vi c tuy n sinh ã có văn b n ngày 29/01/2001 c a B trư ng B Giáo h chuyên tu ào t o giáo viên c p 1, thay th d c và ào t o v vi c tuy n sinh vào c p 2, m u giáo có trình i h c sư các trư ng i h c, cao ng i v i hình ph m th c v a h c, v a làm (h t i ch c cũ) thu c phương th c giáo d c không chính quy 24. Quy t nh s 461/Q -TS ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T 11/02/1991 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo và ào t o ban hành Quy ch tuy n thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch sinh vào h chính quy trong các trư ng tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao i h c, cao ng, trung h c chuyên ng, trung h c chuyên nghi p h chính nghi p quy 25. Thông tư s 07/TCCB ngày 13/5/1992 H t hi u l c vì Quy t nh s 01/2001/Q -BGD& T c a B Giáo d c và ào t o hư ng d n ã có văn b n ngày 29/01/2001 c a B trư ng B Giáo tuy n sinh vào các trư ng, l p i h c thay th d c và ào t o v vi c tuy n sinh vào các và cao ng h t i ch c trư ng i h c, cao ng i v i hình th c v a h c, v a làm (h t i ch c cũ) thu c phương th c giáo d c không chính quy 26. Quy t nh s 311/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T 22/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo và ào t o s a i, b sung m t s thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch i m trong Quy ch tuy n sinh vào h tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao chính quy trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính ng, trung h c chuyên nghi p quy
 6. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 27. Quy t nh s 256/Q -GD T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T 25/01/1994 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 23/02/1999 c a B trư ng B Giáo và ào t o s a i, b sung Quy ch thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch tuy n sinh vào h chính quy trong các tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao trư ng i h c, cao ng và trung h c ng, trung h c chuyên nghi p h chính chuyên nghi p quy 28. Quy t nh s 2241/Q -GD T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 01/2001/Q -BGD& T 08/8/1994 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 29/01/2001 c a B trư ng B Giáo và ào t o v vi c ban hành quy ch thay th d c và ào t o v vi c tuy n sinh vào các tuy n sinh vào h ào t o t i ch c trong trư ng i h c, cao ng i v i hình các trư ng i h c, cao ng th c v a h c, v a làm (h t i ch c cũ) thu c phương th c giáo d c không chính quy 29. Ch th s 26/1999/CT-BGD& T ngày H t hi u l c vì Ch th s 11/2005/CT-BGD& T ngày 04/6/1999 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n 04/4/2005 c a B trư ng B Giáo d c và và ào t o v vi c tăng cư ng công tác thay th ào t o v vi c tăng cư ng ch o kỳ thi ch o kỳ thi tuy n sinh vào các và tuy n sinh trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p 30. Quy t nh s 31/2000/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 20/2001/Q -BGD& T ngày 22/8/2000 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n ngày 06/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch t m thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch th i v vi c tuy n sinh ào t o sau i t ch c thi tuy n sinh sau i h c ào t o h c t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách sách nhà nư c năm 2000 nhà nư c 31. Quy t nh s 02/2001/Q -BGD& T Các quy nh Quy t nh s 45/2008/Q -BGD T ngày ngày 29/01/2001 c a B trư ng B v tuy n sinh 05/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và Giáo d c và ào t o v vi c ban hành trình th c sĩ ào t o ban hành Quy ch ào t o trình quy ch tuy n sinh sau i h c h t hi u l c vì th c sĩ ã có văn b n thay th 32. Quy t nh s 19/2002/Q -BGD& T Các quy nh Quy t nh s 45/2008/Q -BGD T ngày ngày 09/4/2002 c a B trư ng B Giáo v tuy n sinh 05/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c s a i, b sung trình th c sĩ ào t o ban hành Quy ch ào t o trình m t s i u trong quy ch tuy n sinh h t hi u l c vì th c sĩ sau i h c ban hành kèm theo Quy t ã có văn b n nh s 02/2001/Q -BGD& T ngày thay th 20/1/2001 33. Quy t nh s 16/2003/Q -BGD& T Các quy nh Quy t nh s 45/2008/Q -BGD T ngày ngày 09/4/2003 c a B trư ng B Giáo v tuy n sinh 05/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c b sung quy ch trình th c sĩ ào t o ban hành Quy ch ào t o trình tuy n sinh sau i h c ban hành theo h t hi u l c vì th c sĩ Q s 02/2001/Q -BGD& T ngày ã có văn b n 29/01/2001 ã ư c s a i, b sung thay th theo Q s 19/2002/Q -BGD& T ngày 09/4/2002 c a B trư ng B trư ng B Giáo d c và ào t o
 7. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 34. Quy t nh s 11/2004/Q -BGD& T Các quy nh Quy t nh s 45/2008/Q -BGD T ngày ngày 21/04/2004 c a B trư ng B v tuy n sinh 05/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và Giáo d c và ào t o v vi c s a i, b trình th c sĩ ào t o ban hành Quy ch ào t o trình sung m t s i u c a Quy ch tuy n h t hi u l c vì th c sĩ sinh sau i h c ban hành kèm theo ã có văn b n Quy t nh s 02/2001/Q -BGD& T thay th ngày 29/01/2001 và ư c s a i, b sung t i Quy t nh s 19/2002 Q - BGD& T ngày 9/4/2002 và Quy t nh s 16/2003 Q -BGD& T ngày 09/04/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o 35. Quy t nh s 07/2005/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 05/2008/Q -BGD T ngày ngày 04/3/2005 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 05/02/2008 c a B trư ng B Giáo d c d c và ào t o v vi c ban hành Quy thay th và ào t o ban hành Quy ch tuy n sinh ch tuy n sinh i h c, cao ng h i h c, cao ng h chính quy chính quy 36. Quy t nh s 05/2006/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 05/2008/Q -BGD T ngày ngày 21/02/2006 c a B trư ng B ã có văn b n 05/02/2008 c a B trư ng B Giáo d c Giáo d c và ào t o v vi c s a i, b thay th và ào t o ban hành Quy ch tuy n sinh sung m t s i u c a Quy ch tuy n i h c, cao ng h chính quy sinh i h c, cao ng h chính quy ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2005/Q -BGD& T ngày 04/3/2005 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o 37. Quy t nh s 04/2007/Q -BGD T H t hi u l c vì Quy t nh s 05/2008/Q -BGD T ngày ngày 22/02/2007 c a B trư ng B ã có văn b n 05/02/2008 c a B trư ng B Giáo d c Giáo d c và ào t o v vi c s a i, b thay th và ào t o ban hành Quy ch tuy n sinh sung m t s i u c a Quy ch tuy n i h c, cao ng h chính quy sinh i h c, cao ng h chính quy ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2005/Q -BGD& T ngày 04/3/2005 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, ư c s a i, b sung t i Quy t nh s 05/2006/Q -BGD& T ngày 21/02/2006 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o CÁC VĂN B N QUY NNH V THI, KI M TRA VÀ CÔNG NH N T T NGHI P 38. Quy t nh s 294/Q ngày 28/4/1975 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B trư ng B Giáo d c ban hành ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c kèm theo Quy t nh này Quy ch v thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, thi cu i khoá và xét công nh n t t ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong nghi p sư ph m c p 1, sư ph m c p 2 các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung); Quy t nh s 3968/GD- T ngày14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy
 8. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 39. Thông tư s 17/TT ngày 14/8/1976 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày B Giáo d c t ch c thi cu i khoá cho ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c các trư ng sư ph m c p 1 h 12+1 thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, vùng m i gi i phóng ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung) 40. Quy t nh s 519/Q ngày 28/4/1977 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B trư ng B Giáo d c ban hành ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c kèm theo Quy ch v thi cu i khoá và thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, xét công nh n t t nghi p sư ph m c p ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong 1, sư ph m c p 2 các t nh, thành ph các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p mi n B c và d y ngh (h dài h n t p trung); Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 41. Quy t nh s 587/Q ngày 27/4/1978 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B Giáo d c bãi b các i u ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c 5,7,13 trong Quy ch xét và công nh n thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, t t nghi p sư ph m c p I, II ban hành ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong Quy t nh s 519/Q ngày 28/4/1977 các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p thay th b ng các i u 5,7,13 và d y ngh (h dài h n t p trung); Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 42. Thông tư s 21/TT ngày 06/6/1978 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày B Giáo d c v vi c t ch c thi cu i ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c khoá cho các trư ng trung h c sư ph m thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, Mi n Nam ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung) 43. Thông tư s 23/TT ngày 19/6/1978 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày B Giáo d c v vi c t ch c thi t t ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c nghi p và xét công nh n t t nghi p thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v các trư ng và cơ s cao ng sư ph m t ch c ào t o, ki m tra, thi và công Mi n Nam nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 44. Quy t nh s 1234/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày 25/8/1978 c a B trư ng B ih c ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và Trung h c chuyên nghi p v Quy thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v ch thi ki m tra, công nh n t t nghi p t ch c ào t o, ki m tra, thi và công áp d ng cho i h c nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy
 9. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 45. Thông tư s 29/TT ngày 6/10/1980 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày B Giáo d c hư ng d n thi và công ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c nh n t t nghi p trong các trư ng cao thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v ng sư ph m theo hình th c h c t p t ch c ào t o, ki m tra, thi và công trung nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 46. Quy t nh s 258/Q ngày 26/3/1983 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B Giáo d c ban hành Quy ch thi ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c t t nghi p và xét công nh n t t nghi p thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, sư ph m c p 1 và c p 2 sư ph m m u ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong giáo các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung); Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 47. Thông tư s 08/TT ngày 6/4/1984 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày B Giáo d c b sung Thông tư s ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c 29/TT ngày 6/10/1980 v hư ng d n thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v th c hi n Quy ch thi t t nghi p và t ch c ào t o, ki m tra, thi và công công nh n t t nghi p c a B ih c nh n t t nghi p cho các h ào t o i và Trung h c chuyên nghi p cho các h c và cao ng chính quy trư ng cao ng sư ph m ào t o theo hình th c t p trung 48. Thông tư s 25/TT ngày 10/11/1984 H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày c a B Giáo d c hư ng d n th c hi n ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c quy ch thi, ki m tra xét lên l p i thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v h c sư ph m t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 49. Thông tư s 26/TT ngày 10/11/1984 H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày c a B Giáo d c hư ng d n th c hi n ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c Quy ch thi t t nghi p và công nh n t t thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v nghi p các trư ng i h c sư ph m t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 50. Quy t nh s 233/Q ngày 05/3/1986 H t hi u l c vì Quy t nh s 3676/GD- T ngày c a B Giáo d c ban hành quy ch thi ã có văn b n 09/12/1994 c a B trư ng B Giáo d c t t nghi p và xét công nh n t t nghi p thay th và ào t o ban hành Quy ch v thi, ki m cao ng sư ph m b i dư ng (chuyên tra h c ph n, xét c p ch ng ch i h c tu và t i ch c) i cương, thi và công nh n t t nghi p cho h ào t o t i ch c các trư ng i h c và cao ng; Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy
 10. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 51. Quy t nh s 234/Q ngày 05/3/1986 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B Giáo d c phân c p qu n lý thi ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c t t nghi p cu i khoá h c các h trung thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, h c sư ph m c p 2 h 12+3 mi n B c ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong và 12+2 mi n Nam, trung h c sư ph m các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p c p 1, 12+1 cho các trư ng trung h c và d y ngh (h dài h n t p trung) sư ph m c p 2 và trung h c sư ph m c p 1 thu c các s giáo d c qu n lý t năm h c 1985 - 1986 52. Quy t nh s 236/Q ngày 06/3/1986 H t hi u l c vì Quy t nh s 3676/GD- T ngày c a B Giáo d c thí i m phân c p ã có văn b n 09/12/1994 c a B trư ng B Giáo d c qu n lý t t nghi p cu i khoá h cao thay th và ào t o ban hành Quy ch v thi, ki m ng sư ph m ào t o chuNn, các h b i tra h c ph n, xét c p ch ng ch i h c dư ng chuyên tu, t i ch c b t u t i cương, thi và công nh n t t nghi p năm h c 1985-1986 cho 2 trư ng cao cho h ào t o t i ch c các trư ng i ng sư ph m Hà N i và Thành ph H h c và cao ng; Chí Minh Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 53. Quy t nh s 1167/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày 17/12/1987 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c Quy ch ki m tra và xét lên l p áp thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, d ng cho các trư ng trung h c sư ph m ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong c p1 các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung) 54. Quy t nh s 172/Q ngày 23/3/1988 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B Giáo d c ban hành quy ch ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c ki m tra khi B giáo d c xét lên l p thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, trong trư ng trung h c sư ph m m u ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong giáo các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung) 55. Quy t nh s 174/Q ngày 23/3/1988 H t hi u l c vì Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày c a B Giáo d c ban hành quy ch thi ã có văn b n 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c t t nghi p và xét công nh n t t nghi p thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, trung h c sư ph m m u giáo ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p trong các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p và d y ngh (h dài h n t p trung) 56. Quy t nh s 108/Q ngày 10/8/1989 H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày c a B trư ng B i h c, Trung h c ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c chuyên nghi p và D y ngh ban hành thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v b ng quy nh v phân lo i và x p h ng t ch c ào t o, ki m tra, thi và công sinh viên các trư ng i h c, cao ng nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy
 11. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 57. Quy t nh s 503/Q - TTC ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 3676/GD- T ngày 21/6/1990 c a B Giáo d c và ào t o ã có văn b n 09/12/1994 c a B trư ng B Giáo d c ban hành kèm theo quy t nh này Quy thay th và ào t o ban hành Quy ch v thi, ki m ch t m th i thi, ki m tra h c ph n, thi tra h c ph n, xét c p ch ng ch i h c chuy n giai o n, thi t t nghi p và i cương, thi và công nh n t t nghi p công nh n t t nghi p i v i h ào t o cho h ào t o t i ch c các trư ng i t i ch c và h ào t o m r ng các h c và cao ng; trư ng i h c và cao ng Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 58. Quy t nh s 2120/Q -TCCB ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 3676/GD- T ngày 02/10/1992 c a B Giáo d c và ào ã có văn b n 09/12/1994 c a B trư ng B Giáo d c t o ban hành quy ch thi, ki m tra h c thay th và ào t o ban hành Quy ch v thi, ki m ph n, thi chuy n giai o n, thi và công tra h c ph n, xét c p ch ng ch i h c nh n t t nghi p h ào t o t i ch c i cương, thi và công nh n t t nghi p trư ng i h c và cao ng cho h ào t o t i ch c các trư ng i h c và cao ng 59. Quy t nh s 193/Q /TH-DN ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 29/2002/Q -BGD& T 03/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo và ào t o v vi c ban hành Quy ch thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch thi, ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t trong các trư ng, l p Trung h c chuyên nghi p trung h c chuyên nghi p h chính nghi p và d y ngh (h dài h n t p quy trung) 60. Quy t nh s 3676/GD- T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 36/2007/Q -BGD T ngày 9/12/1994 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n 28/6/2007 c a B trư ng B Giáo d c và và ào t o ban hành Quy ch v thi, thay th ào t o ban hành Quy ch ào t o i ki m tra h c ph n, xét c p ch ng ch h c và cao ng hình th c v a làm v a i h c i cương, thi và công nh n t t h c nghi p cho h ào t o t i ch c các trư ng i h c và cao ng 61. Quy t nh s 3968/GD- T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 04/1999/Q - BGD& T 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 11/02/1999 c a B trư ng B Giáo và ào t o v vi c ban hành Quy ch thay th d c và ào t o v vi c ban hành quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và t ch c ào t o, ki m tra, thi và công công nh n t t nghi p cho các h ào nh n t t nghi p i h c và cao ng h t o i h c và cao ng chính quy chính quy 62. Quy t nh s 31/2001/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 43/2007/Q -BGD T ngày ngày 30/7/2001 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 15/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c thí i m t ch c thay th ào t o ban hành Quy ch ào t o i ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t h c và cao ng h chính quy theo h nghi p i h c, cao ng h chính quy th ng tín ch theo h c h tín ch 63. Quy t nh s 29/2002/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 40/2007/Q -BGD T ngày ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 01/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c ban hành Quy thay th ào t o ban hành Quy ch ào t o trung ch ki m tra, thi, xét lên l p và công c p chuyên nghi p h chính quy nh n t t nghi p trung h c chuyên nghi p h chính quy
 12. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 64. Quy t nh s 21/2003/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 40/2007/Q -BGD T ngày ngày 28/5/2003 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 01/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c s a i, b sung thay th ào t o ban hành Quy ch ào t o trung Quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và c p chuyên nghi p h chính quy công nh n t t nghi p trung h c chuyên nghi p h chính quy CÁC VĂN B N QUY NNH V CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O 65. Quy t nh s 1456/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 359/Q ngày 10/4/1986 26/10/1977 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n c a B Giáo d c v chương trình b i kèm theo quy t nh này chương trình thay th dư ng giáo viên c p 2 h 10+3 lên trình (t m th i) b i dư ng gi a c p 2 lên cao ng sư ph m trình cao ng sư ph m 66. Thông tư s 04/TT ngày 02/4/1982 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 28/2006/Q -BGD T ngày B Giáo d c quy nh v s a i k ã có văn b n 28/6/2006 c a B trư ng B Giáo d c và ho ch ào t o và chương trình i h c thay th ào t o ban hành b Chương trình khung sư ph m h 4 năm ào t o theo hình giáo d c i h c kh i ngành sư ph m th c t p trung trình ih c 67. Quy t nh s 167/Q ngày 02/3/1983 H t hi u l c vì Quy t nh s 15/2004/Q -BGD& T c a B Giáo d c ban hành chương trình ã có văn b n ngày 10/6/2004 c a B trư ng B Giáo cao ng sư ph m khoa âm nh c, thay th d c và ào t o v vi c ban hành B chuyên khoa M thu t (chương trình chương trình khung giáo d c i h c kh i t m th i) ngành cao ng sư ph m 68. Quy t nh s 757/Q ngày 21/7/1984 H t hi u l c vì Quy t nh s 28/2006/Q -BGD T ngày c a B Giáo d c ban hành k ho ch và ã có văn b n 28/6/2006 c a B trư ng B Giáo d c và chương trình t m th i ào t o i h c thay th ào t o ban hành B Chương trình khung sư ph m h t p trung 4 năm và 5 năm giáo d c i h c kh i ngành sư ph m c a các khoa ti ng vi t, văn h c, l ch trình ih c s , a lý, toán h c, v t lý, hoá - sinh, tâm lý giáo d c 69. Quy t nh s 7178/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 40/2001/Q -BGD& T 8/10/1984 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n ngày 18/9/2001 v vi c ban hành Chương chương trình b i dư ng giáo viên c p 2 thay th trình khung ào t o Cao ng sư ph m (h 12+2) các t nh phía Nam lên trình theo phương th c không chính quy cho cao ng sư ph m giáo viên Trung h c cơ s trình 10+3 và 12+2 các môn Toán, V t lý, Hoá h c, Sinh h c, Ti ng Vi t và Văn h c, L ch s , a lý 70. Quy t nh s 343/Q ngày 02/4/1985 H t hi u l c vì c a B Giáo d c ban hành k ho ch và văn b n ch áp n i dung cơ b n chương trình b i d ng trong 2 dư ng thư ng xuyên v văn hoá nghi p năm 1985, v cho giáo viên ngành h c ph thông 1986 71. Quy t nh s 359/Q ngày 10/4/1986 H t hi u l c vì Quy t nh s 40/2001/Q -BGD& T c a B Giáo d c v chương trình b i ã có văn b n ngày 18/9/2001 v vi c ban hành Chương dư ng giáo viên c p 2 h 10+3 lên thay th trình khung ào t o Cao ng sư ph m trình cao ng sư ph m theo phương th c không chính quy cho giáo viên Trung h c cơ s trình 10+3 và 12+2 các môn Toán, V t lý, Hoá h c, Sinh h c, Ti ng Vi t và Văn h c, L ch s , a lý
 13. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 72. Quy t nh s 947/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 15/2004/Q -BGD& T 09/10/1986 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n ngày 10/6/2004 c a B trư ng B Giáo k ho ch và chương trình t m th i ào thay th d c và ào t o v vi c ban hành B t o cao ng sư ph m, h t p trung 3 chương trình khung giáo d c i h c kh i năm khoa k thu t ph thông g m các ngành cao ng sư ph m ban KTNN, KTCN, KTPV t năm h c 1985 - 1986 73. Quy t nh s 106/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 15/2004/Q -BGD& T 22/02/1988 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n ngày 10/6/2004 c a B trư ng B Giáo b chương trình h cao ng sư ph m thay th d c và ào t o v vi c ban hành B ào t o giáo viên c p II trư ng ph chương trình khung giáo d c i h c kh i thông cơ s c i cách giáo d c ngành cao ng sư ph m 74. Quy t nh s 276/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 17/2004/Q -BGD& T 16/02/1993 c a B Giáo d c và ào ã có văn b n ngày 16/6/2004 c a B trư ng B Giáo t o ban hành m c tiêu k ho ch, thay th d c và ào t o v vi c ban hành Chương chương trình cao ng sư ph m ào t o trình khung giáo d c i h c ngành giáo giáo viên ti u h c d c ti u h c trình cao ng 75. Quy t nh s 277/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 07/2008/Q -BGD T ngày 10/02/1993 c a B Giáo d c và ào ã có văn b n 19/02/2008 c a B trư ng B Giáo d c t o ban hành m c tiêu, k ho ch, thay th và ào t o ban hành Chương trình khung chương trình b i dư ng giáo viên ti u giáo d c i h c ngành giáo d c ti u h c h c lên trình cao ng sư ph m liên thông t trình trung c p chuyên nghi p lên trình cao ng 76. Quy t nh s 42/1998/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 28/2006/Q -BGD T ngày ngày 28/7/1998 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 28/6/2006 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o ban hành m c tiêu, k thay th ào t o ban hành B Chương trình khung ho ch ào t o giáo viên ph thông giáo d c i h c kh i ngành sư ph m trung h c k thu t nông nghi p trình trình ih c c nhân 77. Quy t nh s 09/1999/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 16/2007/Q -BGD T ngày ngày 27/02/1999 c a B trư ng B ã có văn b n 15/5/2007 ban hành Chương trình khung Giáo d c và ào t o v vi c ban hành thay th giáo d c i h c trình cao ng ngành chương trình cao ng sư ph m nhà tr giáo d c m m non thu c kh i ngành sư m u giáo ph m 78. Quy t nh s 12/2000/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 79/2007/Q -BGD T ngày ngày 09/5/2000 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 24/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c d c và ào t o v vi c ban hành thay th và ào t o ban hành Chương trình giáo chương trình giáo d c qu c phòng cho d c Qu c phòng - An ninh c p trung h c các trư ng trung h c ph thông, trung ph thông; h c chuyên nghi p, i h c và cao ng Quy t nh s 80/2007/Q -BGD T ngày 24/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Chương trình giáo d c Qu c phòng - An ninh trình trung c p chuyên nghi p; Quy t nh s 81/2007/Q -BGD T ngày 24/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Chương trình giáo d c Qu c phòng - An ninh trình i h c, cao ng
 14. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 79. Quy t nh s 4578/Q -BGD& T- H t hi u l c vì Quy t nh s 07/2008/Q -BGD T ngày H&S H ngày 13/8/2004 c a B ã có văn b n 19/02/2008 c a B trư ng B Giáo d c trư ng B Giáo d c và ào t o ban thay th và ào t o ban hành Chương trình khung hành Chương trình ào t o liên thông giáo d c i h c ngành giáo d c ti u h c ngành giáo d c ti u h c t trình liên thông t trình trung c p chuyên trung h c lên trình cao ng (thí nghi p lên trình cao ng i m) CÁC VĂN B N QUY NNH V THANH TRA, KI M TRA 80. Quy t nh s 20/1998/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 41/2006/Q -BGD T ngày ngày 04/5/1998 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 16/10/2006 c a B trư ng B Giáo d c d c và ào t o v vi c ban hành Quy thay th và ào t o v vi c ban hành Quy nh v nh v t ch c và ho t ng thanh tra t ch c và ho t ng thanh tra các kỳ thi các kỳ thi theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o CÁC VĂN B N QUY NNH V HO T NG ÀO T O 81. Ch th s 13/CT ngày 15/6/1976 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v vi c phân ph i h c sinh văn b n ch áp t t nghi p các trư ng i h c sư ph m d ng trong và trung h c sư ph m tr c thu c B năm 1976 Giáo d c năm 1976 82. Ch th s 29/CT ngày 13/10/1976 c a H t hi u l c vì B Giáo d c t ch c t v n ng ã hoàn thành “T ng k t vi c quán tri t ư ng l i t v n ng quan i m c a ng vào công tác ào t o th y giáo” trong các trư ng i h c sư ph m 83. Thông tư s 15/TT ngày 23/11/1976 H t hi u l c vì Thông tư s 22/TT ngày 13/6/1981 c a c aB i h c và Trung h c chuyên ã có văn b n B i h c và Trung h c chuyên nghi p nghi p hư ng d n v chuy n ngành h c thay th v chuy n ngành h c, chuy n trư ng i và chuy n trư ng cho h c sinh i h c v i h c sinh i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p 84. Ch th s 34/CT ngày 21/11/1977 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v v n m h “ i h c văn b n ch áp sư ph m v a h c v a làm” d ng cho năm h c 1977-1978 85. Ch th s 15/CT ngày 13/5/1978 c a H t hi u l c vì B Giáo d c xét công nh n t t nghi p văn b n ch áp cho giáo sinh ã hoàn thành t p s d ng cho ngư i h c t t nghi p năm h c 1975-1976 theo Thông tư s 110/QLHS ngày 27/5/1976 86. Ch th s 32/CT ngày 30/8/1979 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v vi c hư ng d n tri n ch áp d ng khai ho t ng c a các l p i h c sư h t năm 1983 ph m v a h c v a làm trong th i gian t 1980-1983
 15. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 87. Ch th s 06/CT ngày 24/3/1980 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v m t s quy ch áp các văn b n d ng cho các trư ng cao ng sư ph m ch o th c hi n trong Ch th ã h t hi u l c 88. Thông tư s 10/TT ngày 30/7/1980 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 25/2006/Q -BGD T ngày B ai h c và Trung h c chuyên ã có văn b n 26/6/2006 c a B trư ng B Giáo d c và nghi p gi i quy t i v i h c sinh i thay th ào t o ban hành quy ch ào t o i h c h c và trung h c chuyên nghi p không và cao ng h chính quy; t t nghi p và không ti p t c h c Quy t nh s 40/2007/Q -BGD T ngày 01/8/2007 ban hành Quy ch ào t o trung c p chuyên nghi p h chính quy 89. Quy t nh s 1096/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 36/2003/Q -BGD& T 28/8/1980 c a B Giáo d c v Quy ch ã có văn b n ngày 01/8/2003 c a B trư ng B Giáo t m th i th c t p nghi p v sư ph m áp thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch d ng cho các trư ng cao ng sư ph m th c hành, th c t p sư ph m áp d ng cho các trư ng i h c, cao ng ào t o giáo viên ph thông, m m non trình cao ng h chính quy 90. Ch th s 23/CT ngày 16/9/1980 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nhi m v năm h c văn b n ch áp 1980 - 1981 c a h i h c sư ph m d ng trong v a h c v a làm năm h c 1980- 1981 91. Ch th s 06 CT/QS ngày 12/02/1981 H t hi u l c vì c a B Giáo d c v vi c hu n luy n văn b n ch áp ào t o sĩ quan d b trong các trư ng d ng trong i h c sư ph m năm 1981 năm 1981 92. Thông tư s 22/TT ngày 13/6/1981 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 25/2006/Q -BGD T ngày B i h c và Trung h c chuyên ã có văn b n 26/6/2006 c a B trư ng B Giáo d c và nghi p v chuy n ngành h c, chuy n thay th ào t o ban hành quy ch ào t o i h c trư ng i v i h c sinh i h c, cao và cao ng h chính quy; ng và trung c p chuyên nghi p Quy t nh s 40/2007/Q -BGD T ngày 01/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch ào t o trung c p chuyên nghi p h chính quy 93. Quy t nh s 1564/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 511/Q ngày 18/06/1986 17/11/1981 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n c a B trư ng B Giáo d c v vi c quy quy nh nhi m v , quy n h n c a Hi u thay th nh trách nhi m, quy n h n c a Hi u trư ng trư ng i h c sư ph m, trư ng trư ng các trư ng tr c thu c B Giáo d c cán b qu n lý giáo d c, trư ng cao trong công tác t ch c cán b ng sư ph m, trư ng trung h c sư ph m tr c thu c b trong công tác t ch c cán b 94. Ch th s 19/CT ngày 14/8/1981 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nhi m v năm h c văn b n ch áp 1981-1982 c a h i h c sư ph m v a d ng trong h c v a làm năm 1981 - 1982
 16. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 95. Ch th s 01/CT ngày 180/02/1982 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v vi c hu n luy n s văn b n ch áp quan d b trong các trư ng i h c sư d ng trong ph m năm 1982 năm 1982 96. Ch th s 03/CT ngày 02/3/1984 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v vi c hu n luy n sĩ quan ch áp d ng s b trong các trư ng i h c sư ph m trong năm năm 1984 1984 97. Thông tư 31/TT ngày 17/12/1984 c a H t hi u l c vì Quy t nh s 04/1999/Q - BGD& T B Giáo d c hư ng d n th c hi n quy ã có văn b n ngày 11/02/1999 c a B trư ng B Giáo ch làm khoá lu n, lu n văn t t nghi p thay th d c và ào t o v vi c ban hành quy ch các trư ng i h c sư ph m ào t o t ch c ào t o, ki m tra, thi và công theo hình th c t p trung nh n t t nghi p i h c và cao ng h chính quy 98. Ch th s 10/CT ngày 12/3/1985 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v vi c hu n luy n sĩ quan ch áp d ng d b trong các trư ng i h c sư ph m trong năm năm 1985 1985 99. Quy t nh s 360/Q ngày 10/4/1986 H t hi u l c vì Quy t nh s 36/2003/Q -BGD& T c a B trư ng B Giáo d c ban hành ã có văn b n ngày 01/8/2003 ban hành Quy ch th c b n “Quy ch th c t p sư ph m dùng thay th hành, th c t p sư ph m áp d ng cho các cho các trư ng i h c sư ph m” ào trư ng i h c, cao ng ào t o giáo t o theo hình th c t p trung t năm h c viên ph thông, m m non trình chính 1986 - 1987 quy 100. Quy t nh s 511/Q ngày 18/6/1986 H t hi u l c vì Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày c a B trư ng B Giáo d c v vi c quy ã có văn b n 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v nh trách nhi m, quy n h n c a Hi u thay th vi c ban hành i u l trư ng i h c; trư ng các trư ng tr c thu c B Giáo d c trong công tác t ch c cán b Quy t nh s 56/2003/Q -BGD& T ngày 10/12/2003 c a B trư ng B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l trư ng cao ng; Quy t nh s 24/2000/Q - BGD& T ngày 11/7/2000 c a B trư ng B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l trư ng trung h c chuyên nghi p 101. Quy t nh s 1101/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 23/11/1987 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v s a i m t s i u trong b n quy nh thay th vi c ban hành i u l trư ng i h c; trách nhi m, quy n h n c a Hi u trư ng các trư ng tr c thu c B Quy t nh s 56/2003/Q -BGD& T ngày 10/12/2003 c a B trư ng B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l trư ng cao ng; Quy t nh s 24/2000/Q - BGD& T ngày 11/7/2000 v vi c ban hành i u l trư ng trung h c chuyên nghi p
 17. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 102. Quy t nh s 104/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 21/02/1987 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v giao trách nhi m cho hi u trư ng các thay th vi c ban hành i u l trư ng i h c trư ng i h c sư ph m t ch c b u ch nhi m khoa 103. Quy t nh s 999/Q ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 30/2001/Q -BGD& T 24/10/1988 c a B Giáo d c ban hành ã có văn b n ngày 30/7/2001 c a B trư ng B Giáo quy ch t ch c trư ng ph thông trung thay th d c và ào t o ban hành Quy ch trư ng h c th c hành th c nghi m sư ph m th c hành sư ph m ph c v công tác ào c a trư ng i h c sư ph m t o giáo viên trung h c ph thông c a các trư ng i h c sư ph m, khoa sư ph m trong các trư ng i h c 104. Quy t nh s 92/Q ngày 21/02/1989 H t hi u l c vì Quy t nh s 3676/GD- T ngày c a B Giáo d c t năm h c 1988 - ã có văn b n 09/12/1994 c a B trư ng B Giáo d c 1989 B giao cho hi u trư ng trư ng thay th và ào t o ban hành Quy ch v thi, ki m i h c sư ph m ư c ký quy t nh tra h c ph n, xét c p ch ng ch i h c thành l p h i ng thi t t nghi p các h i cương, thi và công nh n t t nghi p ào t o, t p trung, t i ch c, chuyên tu cho h ào t o t i ch c các trư ng i h c và cao ng; Quy t nh s 3968/GD- T ngày 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 105. Quy t nh s 258/Q ngày 16/8/1989 H t hi u l c vì Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày c a B trư ng B Giáo d c quy nh v ã có văn b n 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v b u trư ng khoa, trư ng ban chuyên thay th vi c ban hành i u l trư ng i h c môn và trư ng b môn 106. Thông tư s 3950/TT ngày 19/12/1989 H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày c aB i h c, Trung h c chuyên ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c nghi p và D y ngh hư ng d n th c thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v hi n vi c k t thúc giai o n I tuy n vào t ch c ào t o, ki m tra, thi và công giai o n II h i h c dài h n nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 107. Quy t nh s 647/G & T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 18/2000/Q -BGD& T 14/02/1996 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n ngày 08/6/2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch ch ào t o và b i dư ng sau i h c ào t o sau i h c 108. Quy t nh s 2138/GD- T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 18/2000/Q -BGD& T 28/6/1997 s a i và b sung Quy t ã có văn b n ngày 08/6/2000 c a B trư ng B Giáo nh s 647/G & T ngày 14/2/1996 thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch c a B trư ng B Giáo d c và ào ào t o sau i h c t o v vi c ban hành Quy ch ào t o và b i dư ng sau i h c 109. Quy t nh s 62/1998/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 18/2000/Q -BGD& T B trư ng B Giáo d c và ào t o v ã có văn b n ngày 08/6/2000 c a B trư ng B Giáo vi c b sung i m 2, i u 1 c a Quy t thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch nh s 2138/GD& T ngày 28/6/1997 ào t o sau i h c c a B trư ng B Giáo d c và ào t o
 18. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 110. Quy t nh s 18/2000/Q -BGD& T Các quy nh Quy t nh s 45/2008/Q -BGD T ngày ngày 08/6/2000 c a B trư ng B Giáo v ào t o 05/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c ban hành quy trình th c sĩ ào t o ban hành Quy ch ào t o trình ch ào t o sau i h c h t hi u l c vì th c sĩ ã có văn b n thay th 111. Quy t nh s 03/2001/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 82/2007/Q -BGD T ngày ngày 06/02/2001 c a B trư ng B ã có văn b n 24/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c Giáo d c và ào t o v vi c ban hành thay th và ào t o ban hành Quy ch t ch c và Quy ch t ch c và ho t ng c a trung ho t ng c a Trung tâm giáo d c Qu c tâm giáo d c qu c phòng phòng - An ninh sinh viên 112. Ch th 29/2001/CT-BGD& T ngày H t hi u l c 30/7/2001 c a B trư ng B Giáo d c do văn b n ch và ào t o v vi c tăng cư ng gi ng áp d ng n d y, ào t o và ng d ng công ngh năm 2005 thông tin trong ngành giáo d c giai o n 2001-2005 113. Quy t nh s 40/2002/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 69/2007/Q -BGD T ngày ngày 14/10/2002 c a B trư ng B ã có văn b n 14/11/2007 c a B trư ng B Giáo d c Giáo d c và ào t o v vi c ban hành thay th và ào t o ban hành Quy nh t ch c Quy ch môn h c giáo d c qu c phòng d y, h c và ánh giá k t qu h c t p môn giáo d c qu c phòng - an ninh 114. Quy t nh s 49/2002/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 06/2008/Q -BGD T ngày ngày 05/12/2002 c a B trư ng B ã có văn b n 13/02/2008 c a B trư ng B Giáo d c Giáo d c và ào t o v vi c ban hành thay th và ào t o ban hành Quy nh ào t o Quy nh t m th i v ào t o liên thông liên thông trình cao ng, i h c d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c CÁC VĂN B N QUY NNH V NHI M V C A NHÀ TRƯ NG 115. Ch th s 27/CT ngày 23/9/1976 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nhi m v năm h c văn b n ch áp 1976 - 1977 c a các trư ng sư ph m d ng trong m u giáo c p 1, c p 2 năm 1976 - 1977 116. Ch th s 06/ TBD ngày 07/5/1977 H t hi u l c vì c a B Giáo d c v nhi m v năm h c ch áp d ng 1976-1977 c a các trư ng cao ng sư trong năm h c ph m, trung h c sư ph m các t nh phía 1976-1977 Nam 117. Ch th s 16/CT ngày 24/6/1977 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nhi m v năm h c ch áp d ng 1977-1978 c a các trư ng i h c sư trong năm h c ph m ( phía B c) 1977-1978 118. Ch th s 38/CT ngày 30/10/1978 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nhi m v năm h c ch áp d ng 1978-1979 c a h i h c sư ph m v a trong năm h c h c v a làm 1978-1979
 19. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 119. Quy t nh s 602/Q ngày 14/6/1984 H t hi u l c vì Quy t nh s 3968/GD- T ngày c a B Giáo d c giao nhi m v cho ã có văn b n 14/10/1995 c a B trư ng B Giáo d c hi u trư ng các trư ng i h c sư ph m thay th và ào t o v vi c ban hành Quy ch v ư c công nh n t t nghi p t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p cho các h ào t o i h c và cao ng chính quy 120. Ch th s 20/CT ngày 14/6/1985 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nh ng nhi m v cơ b n ch áp d ng c p bách c a các trư ng i h c sư trong hai năm ph m trong hai năm 1985 - 1987 1985 - 1987 121. Ch th s 02/CT ngày 28/01/1986 c a H t hi u l c vì B Giáo d c v nhi m v c a các không phù h p trư ng cao ng sư ph m, sư ph m c p v i các Ch th 2, sư ph m c p 1 trong hai năm h c c a nh ng 1985 - 1987 và m t vài năm ti p theo năm ti p theo 122. Ch th s 34/CT ngày 26/12/1986 c a H t hi u l c B Giáo d c v nhi m v các trư ng sư vì không phù ph m m u giáo trong năm h c 1986 - h p v i các 1987 và m y năm ti p theo Ch th c a nh ng năm ti p theo 123. Quy t nh s 38/2007/Q -BGD T H t hi u l c vì ngày 31/7/2007 v k ho ch th i gian ch áp d ng năm h c 2007 - 2008 c a giáo d c trong năm h c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c 2007 - 2008 thư ng xuyên 124. Ch th s 39/2007/CT-BGD T ngày H t hi u l c vì 31/7/2007 v nhi m v tr ng tâm c a ch áp d ng giáo d c m m non, giáo d c ph thông, trong năm h c giáo d c thư ng xuyên, giáo d c 2007 - 2008 chuyên nghi p và các trư ng, khoa sư ph m trong năm h c 2007-2008 CÁC VĂN B N QUY NNH V T CH C HO T NG C A NHÀ TRƯ NG 125. Quy t nh s 1785/Q ngày 3/9/1976 H t hi u l c vì Quy t nh s 38/Q ngày 15/01/1981 ban hành Quy nh t m th i v t ch c ã có văn b n c a B trư ng B Giáo d c ban hành b n và nhi m v trư ng cao ng sư ph m thay th quy nh v t ch c trư ng cao ng sư ph m 126. Thông tư s 17/TTLB ngày 29/4/1979 H t hi u l c vì c a B Giáo d c, B Tài chính v công ã hoàn thành tác chuNn b bàn giao các trư ng cao vi c bàn giao ng sư ph m phía Nam v các a các trư ng quy phương nh trong văn b n 127. Quy t nh s 346/Q ngày 2/4/1981 H t hi u l c vì Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày c a B Giáo d c ban hành quy nh v ã có văn b n 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và nhi m v h i ng ào t o thay th vi c ban hành i u l trư ng i h c i h c sư ph m và quy ch v t ch c và nhi m v c a H i ng b môn i h c sư ph m
 20. TT S , ký hi u; ngày, tháng, năm ban Lý do h t hi u Văn b n ho c i u kho n văn b n thay hành; trích y u văn b n l c th (n u có) 128. Quy t nh s 1649/Q -BGD ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 24/2000/Q -BGD& T 11/10/1982 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 11/7/2000 c a B trư ng B Giáo ban hành i u l trư ng trung h c sư thay th d c và ào t o v vi c ban hành i u l ph m trư ng trung h c chuyên nghi p 129. Quy t nh s 24/2000/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 43/2008/Q -BGD T ngày ngày 11/7/2000 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 29/7/2008 c a B trư ng B Giáo d c và d c và ào t o v vi c ban hành i u thay th ào t o v vi c ban hành i u l trư ng l trư ng trung h c chuyên nghi p trung c p chuyên nghi p CÁC VĂN B N QUY NNH V NGHIÊN C U KHOA H C TRONG NHÀ TRƯ NG 130. Quy t nh s 901/Q ngày 04/8/1989 H t hi u l c vì Quy t nh s 19/2005/Q -BGD& T c a B trư ng B i h c, trung h c ã có văn b n ngày 15/6/2005 c a B trư ng B Giáo chuyên nghi p và d y ngh v vi c ban thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy hành Quy nh v công tác nghiên c u nh v ho t ng khoa h c và công ngh khoa h c - lao ng s n xu t trong các trong các trư ng i h c, cao ng tr c trư ng i h c thu c B Giáo d c và ào t o 131. Quy t nh s 1686/Q - T ngày H t hi u l c vì Quy t nh s 19/2005/Q -BGD& T 16/5/1995 c a B trư ng B Giáo d c ã có văn b n ngày 15/6/2005 c a B trư ng B Giáo và ào t o v vi c thay i i u 22 thay th d c và ào t o v vi c ban hành Quy trong b n Quy nh v công tác nghiên nh v ho t ng khoa h c và công ngh c u khoa h c - lao ng s n xu t trong trong các trư ng i h c, cao ng tr c các trư ng i h c thu c B Giáo d c và ào t o CÁC VĂN B N QUY NNH V KI M NNH CH T LƯ NG GIÁO D C 132. Quy t nh s 38/2004/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 65/2007/Q -BGD T ngày ngày 02/12/2004 c a B trư ng B ã có văn b n 01/11/2007 c a B trư ng B Giáo d c Giáo d c và ào t o v vi c ban hành thay th và ào t o ban hành quy nh v tiêu quy nh t m th i v ki m nh ch t chuNn ánh giá ch t lư ng giáo d c lư ng trư ng i h c trư ng i h c; Quy t nh s 76/2007/Q -BGD T ngày 14/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh v quy trình và chu kỳ ki m nh ch t lư ng giáo d c trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p 133. Quy t nh s 27/2006/Q -BGD& T H t hi u l c vì Quy t nh s 76/2007/Q -BGD T ngày ngày 27/6/2006 c a B trư ng B Giáo ã có văn b n 14/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c d c và ào t o v vi c s a i, b sung thay th và ào t o ban hành Quy nh v quy m t s i u Quy t nh s trình và chu kỳ ki m nh ch t lư ng giáo 38/2004/Q -BGD& T ngày d c trư ng i h c, cao ng và trung c p 02/12/2004 c a B trư ng B Giáo d c chuyên nghi p và ào t o v vi c ban hành quy nh t m th i v ki m nh ch t lư ng trư ng i h c CÁC VĂN B N QUY NNH V S D NG NHÀ GIÁO 134. Ch th s 04/CT ngày 02/4/1977 c a H t hi u l c B Giáo d c v vi c huy ng cán b vì không phù gi ng d y các trư ng i h c sư ph m, h p v i tình sư ph m 10+3 các t nh phía B c vào hình th c t giúp gi ng d y cho các trư ng cao ng sư ph m các t nh phía Nam
Đồng bộ tài khoản