Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập- Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 69/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC, BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2006 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM HẾT HIỆU LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực, gồm 165 văn bản (có Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; Phạm Vũ Luận - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Như Điều 3; - Kiểm toán nhà nước; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; - Các HV, ĐH, CĐ, TCCN toàn quốc - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
 2. - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ; - Các trường ĐH, CĐ, TCCN; - Lưu VT, PC. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC, BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2006 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM HẾT HIỆU LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Các văn bản quy định về văn bằng, chứng chỉ: 05 văn bản. 2. Các văn bản quy định về biên chế năm học: 02 văn bản. 3. Các văn bản quy định về tuyển sinh: 30 văn bản. 4. Các văn bản quy định về thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp: 27 văn bản. 5. Các văn bản quy định về chương trình đào tạo: 15 văn bản. 6. Các văn bản quy định về thanh tra, kiểm tra: 01 văn bản. 7. Các văn bản quy định về hoạt động đào tạo: 34 văn bản. 8. Các văn bản quy định về nhiệm vụ của nhà trường: 10 văn bản. 9. Các văn bản quy định về tổ chức hoạt động của nhà trường: 05 văn bản. 10. Các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học trong nhà trường: 02 văn bản. 11. Các văn bản quy định về kiểm định chất lượng giáo dục: 02 văn bản. 12. Các văn bản quy định về sử dụng nhà giáo: 03 văn bản. 13. Các văn bản quy định về hoạt động ngoại khóa: 07 văn bản. 14. Các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với người học: 03 văn bản. 15. Các văn bản quy định về chế độ đối với nhà giáo: 13 văn bản. 16. Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo: 06 văn bản. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có)
 3. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 1. Thông tư số 12/TT ngày 20/4/1983 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày Bộ Giáo dục về việc quản lý in, phân đã có văn bản 09/11/2007 ban hành Quy định của Bộ phối bằng tốt nghiệp phổ thông, sư thay thế trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy phạm trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 2. Quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23 Hết hiệu lực vì Luật giáo dục 2005; tháng 11 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thay thế Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT văn bằng bậc đại học ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 3. Quyết định số 63/1998/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng Bộ việc bồi dưỡng Giáo dục và Đào tạo ban hành chứng theo 02 chỉ học phần, giấy chứng nhận hoàn Chương trình thành chương trình bồi dưỡng thường đã hoàn thành xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên phổ thông trung học và trung học chuyên ban, chu kỳ 1998-2000 cho giáo viên mầm non 4. Thông tư số 45/1998/TT-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì ngày 07/8/1998 của Bộ Giáo dục và không còn phù Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung hợp với Luật Điều 5 Thông tư số 03/TT ngày giáo dục 20/4/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHCN Việt Nam 5. Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo giáo dục phổ thông, giáo dục trung học dục quốc dân chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 6. Quyết định số 35/2002/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực ngày 09/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo do văn bản chỉ dục và Đào tạo về biên chế năm học áp dụng trong 2002 - 2003 của giáo dục mầm non, năm học 2002- giáo dục phổ thông, giáo dục thường 2003 xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm
 4. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 7. Quyết định số 23/2005/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo do văn bản chỉ dục và Đào tạo về biên chế năm học áp dụng trong 2005 - 2006 của giáo dục mầm non, năm học 2005- giáo dục phổ thông, giáo dục thường 2006 xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH 8. Thông tư số 12/TT/LB ngày 02/4/1985 Hết hiệu lực vì của Bộ Đại học và Trung học chuyên chỉ áp dụng nghiệp, Bộ Giáo dục quy định về việc trong năm học tuyển sinh vào các trường trung học sư 1985 - 1986 phạm năm học 1985 - 1986 9. Thông tư số 08/ĐTBD ngày 10/4/1975 Hết hiệu lực vì của Bộ Giáo dục về việc tuyển sinh vào chỉ áp dụng các truờng đại học sư phạm năm học trong năm học 1975 - 1976 1975 - 1976 10. Chỉ thị số 14/CT/ĐTBD ngày Hết hiệu lực vì 17/6/1975 của Bộ Giáo dục về việc văn bản chỉ áp tuyển sinh vào các trường sư phạm cấp dụng trong 1 cấp 2 ở các khu, thành tỉnh năm học năm học 1975 1975 - 1976 - 1976 11. Chỉ thị số 09/ĐTBD ngày 19/5/1976 Hết hiệu lực vì của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh văn bản chỉ áp vào các trường sư phạm cấp 1, cấp 2 dụng trong địa phương năm học 1976 - 1977 năm học 1976 - 1977 12. Chỉ thị số 05/CT/ĐTBD ngày Hết hiệu lực vì 08/4/1977 của Bộ Giáo dục về công tác văn bản chỉ áp tuyển sinh vào các trường sư phạm cấp dụng trong 1, cấp 2 năm học 1977 - 1978 thuộc các năm học 1977 tỉnh phía Bắc - 1978 13. Thông tư số 12/TT/ĐTBD ngày Hết hiệu lực vì 13/6/1977 của Bộ Giáo dục về công tác chỉ áp dụng tuyển sinh vào các trường cao đẳng và trong năm học trung học sư phạm các tỉnh phía Nam 1977 - 1978 năm học 1977 - 1978 14. Thông tư số 15/TT/ĐTBD ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT 23/6/1977 của Bộ Giáo dục về công tác đã có văn bản ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo tuyển sinh vào các trường sư phạm mẫu thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo Trung ương số 2, số 3 và trường tuyển sinh vào các trường đại học, cao sư phạm thể dục Trung ương số 2 đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy
 5. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 15. Chỉ thị số 07/CT ngày 14/4/1978 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào chỉ áp dụng các trường cao đẳng sư phạm, sư phạm trong năm học cấp 1, sư phạm cấp 2 năm học 1978 - 1978-1979 1979 thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc 16. Chỉ thị số 12/CT ngày 02/5/1978 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào chỉ áp dụng các trường sư phạm mẫu giáo số 1, số trong năm học 2, số 3 năm học 1978 - 1979 1978 - 1979 17. Chỉ thị số 18/CT ngày 24/5/1978 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào chỉ áp dụng trường sư phạm thể dục TW số 2 năm trong năm học học 1978 - 1979 1978 - 1979 18. Chỉ thị số 27/CT ngày 24/7/1978 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào chỉ áp dụng trường sư phạm TD nhạc hoạ TW năm trong năm học học 1978 - 1979 1978 - 1979 19. Thông tư số 10/TT ngày 5/3/1979 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn tuyển chỉ áp dụng sinh vào sư phạm năm học 1979 - 1980 trong năm học 1979 - 1980 20. Quyết định số 454/TT ngày 22/6/1981 Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung đã có văn bản ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo học chuyên nghiệp ban hành quy chế thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về công tác thi tuyển sinh vào các tuyển sinh vào các trường đại học, cao trường đại học, cao đẳng đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy 21. Thông tư số 05/TT/LB ngày 28/3/1984 Hết hiệu lực vì của Bộ Đại học và Trung học chuyên chỉ áp dụng nghiệp, Bộ Giáo dục quy định việc trong năm học tuyển sinh vào các trường trung học sư 1984 - 1985 phạm năm học 1984 - 1985 22. Thông tư số 05/TT 29/3/1984 của Bộ Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT Giáo dục quy định việc tuyển sinh vào đã có văn bản ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo các trường sư phạm từ năm học 1984 - thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế 1985 tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy 23. Thông tư số 18/SP ngày 21/5/1986 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT Bộ Giáo dục hướng dẫn việc tuyển sinh đã có văn bản ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo hệ chuyên tu đào tạo giáo viên cấp 1, thay thế dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào cấp 2, mẫu giáo có trình độ đại học sư các trường đại học, cao đẳng đối với hình phạm thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy
 6. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 24. Quyết định số 461/QĐ-TS ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT 11/02/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế sinh vào hệ chính quy trong các trường tuyển sinh vào các trường đại học, cao đại học, cao đẳng, trung học chuyên đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính nghiệp quy 25. Thông tư số 07/TCCB ngày 13/5/1992 Hết hiệu lực vì Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đã có văn bản ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo tuyển sinh vào các trường, lớp đại học thay thế dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các và cao đẳng hệ tại chức trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy 26. Quyết định số 311/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT 22/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế điểm trong Quy chế tuyển sinh vào hệ tuyển sinh vào các trường đại học, cao chính quy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính đẳng, trung học chuyên nghiệp quy 27. Quyết định số 256/QĐ-GDĐT ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT 25/01/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quy chế thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào hệ chính quy trong các tuyển sinh vào các trường đại học, cao trường đại học, cao đẳng và trung học đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính chuyên nghiệp quy 28. Quyết định số 2241/QĐ-GDĐT ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT 08/8/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo về việc ban hành quy chế thay thế dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các tuyển sinh vào hệ đào tạo tại chức trong trường đại học, cao đẳng đối với hình các trường đại học, cao đẳng thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy 29. Chỉ thị số 26/1999/CT-BGD&ĐT ngày Hết hiệu lực vì Chỉ thị số 11/2005/CT-BGD&ĐT ngày 04/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản 04/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và và Đào tạo về việc tăng cường công tác thay thế Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các và tuyển sinh trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 30. Quyết định số 31/2000/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 20/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tạm thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thời về việc tuyển sinh đào tạo sau đại tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách sách nhà nước năm 2000 nhà nước
 7. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 31. Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT Các quy định Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ về tuyển sinh 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành trình độ thạc sĩ Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình quy chế tuyển sinh sau đại học hết hiệu lực vì độ thạc sĩ đã có văn bản thay thế 32. Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT Các quy định Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo về tuyển sinh 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung trình độ thạc sĩ Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình một số điều trong quy chế tuyển sinh hết hiệu lực vì độ thạc sĩ sau đại học ban hành kèm theo Quyết đã có văn bản định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày thay thế 20/1/2001 33. Quyết định số 16/2003/QĐ-BGD&ĐT Các quy định Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 09/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo về tuyển sinh 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo về việc bổ sung quy chế trình độ thạc sĩ Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình tuyển sinh sau đại học ban hành theo hết hiệu lực vì độ thạc sĩ QĐ số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày đã có văn bản 29/01/2001 đã được sửa đổi, bổ sung thay thế theo QĐ số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 34. Quyết định số 11/2004/QĐ-BGD&ĐT Các quy định Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 21/04/2004 của Bộ trưởng Bộ về tuyển sinh 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ trình độ thạc sĩ Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình sung một số điều của Quy chế tuyển hết hiệu lực vì độ thạc sĩ sinh sau đại học ban hành kèm theo đã có văn bản Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT thay thế ngày 29/01/2001 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2002 QĐ- BGD&ĐT ngày 9/4/2002 và Quyết định số 16/2003 QĐ-BGD&ĐT ngày 09/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 35. Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục dục và Đào tạo về việc ban hành Quy thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy chính quy 36. Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh sung một số điều của Quy chế tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 8. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 37. Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 22/02/2007 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh sung một số điều của Quy chế tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THI, KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 38. Quyết định số 294/QĐ ngày 28/4/1975 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục kèm theo Quyết định này Quy chế về thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, thi cuối khoá và xét công nhận tốt kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong nghiệp sư phạm cấp 1, sư phạm cấp 2 các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung); Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 39. Thông tư số 17/TT ngày 14/8/1976 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày Bộ Giáo dục tổ chức thi cuối khoá cho đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục các trường sư phạm cấp 1 hệ 12+1 ở thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, vùng mới giải phóng kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) 40. Quyết định số 519/QĐ ngày 28/4/1977 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục kèm theo Quy chế về thi cuối khoá và thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp sư phạm cấp kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong 1, sư phạm cấp 2 ở các tỉnh, thành phố các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp miền Bắc và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung); Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy
 9. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 41. Quyết định số 587/QĐ ngày 27/4/1978 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ Giáo dục bãi bỏ các Điều đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 5,7,13 trong Quy chế xét và công nhận thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, tốt nghiệp sư phạm cấp I, II ban hành kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong Quyết định số 519/QĐ ngày 28/4/1977 các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp thay thế bằng các Điều 5,7,13 và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung); Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 42. Thông tư số 21/TT ngày 06/6/1978 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày Bộ Giáo dục về việc tổ chức thi cuối đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục khoá cho các trường trung học sư phạm thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, Miền Nam kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) 43. Thông tư số 23/TT ngày 19/6/1978 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày Bộ Giáo dục về việc tổ chức thi tốt đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp ở thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về các trường và cơ sở cao đẳng sư phạm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công ở Miền Nam nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 44. Quyết định số 1234/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 25/8/1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Trung học chuyên nghiệp về Quy thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về chế thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công áp dụng cho đại học nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 45. Thông tư số 29/TT ngày 6/10/1980 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày Bộ Giáo dục hướng dẫn thi và công đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhận tốt nghiệp trong các trường cao thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về đẳng sư phạm theo hình thức học tập tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công trung nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy
 10. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 46. Quyết định số 258/QĐ ngày 26/3/1983 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ Giáo dục ban hành Quy chế thi đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, sư phạm cấp 1 và cấp 2 sư phạm mẫu kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong giáo các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung); Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 47. Thông tư số 08/TT ngày 6/4/1984 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày Bộ Giáo dục bổ sung Thông tư số đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 29/TT ngày 6/10/1980 về hướng dẫn thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp và tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công công nhận tốt nghiệp của Bộ Đại học nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại và Trung học chuyên nghiệp cho các học và cao đẳng chính quy trường cao đẳng sư phạm đào tạo theo hình thức tập trung 48. Thông tư số 25/TT ngày 10/11/1984 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy chế thi, kiểm tra xét lên lớp ở đại thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về học sư phạm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 49. Thông tư số 26/TT ngày 10/11/1984 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quy chế thi tốt nghiệp và công nhận tốt thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về nghiệp ở các trường đại học sư phạm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 50. Quyết định số 233/QĐ ngày 05/3/1986 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày của Bộ Giáo dục ban hành quy chế thi đã có văn bản 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm cao đẳng sư phạm bồi dưỡng (chuyên tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học tu và tại chức) đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng; Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy
 11. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 51. Quyết định số 234/QĐ ngày 05/3/1986 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ Giáo dục phân cấp quản lý thi đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tốt nghiệp cuối khoá học ở các hệ trung thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, học sư phạm cấp 2 hệ 12+3 miền Bắc kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong và 12+2 miền Nam, trung học sư phạm các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp cấp 1, 12+1 cho các trường trung học và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) sư phạm cấp 2 và trung học sư phạm cấp 1 thuộc các sở giáo dục quản lý từ năm học 1985 - 1986 52. Quyết định số 236/QĐ ngày 06/3/1986 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày của Bộ Giáo dục thí điểm phân cấp đã có văn bản 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục quản lý tốt nghiệp cuối khoá hệ cao thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm đẳng sư phạm đào tạo chuẩn, các hệ bồi tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học dưỡng chuyên tu, tại chức bắt đầu từ đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp năm học 1985-1986 cho 2 trường cao cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại đẳng sư phạm Hà Nội và Thành phố Hồ học và cao đẳng; Chí Minh Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 53. Quyết định số 1167/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 17/12/1987 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quy chế kiểm tra và xét lên lớp áp thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, dụng cho các trường trung học sư phạm kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong cấp 1 các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) 54. Quyết định số 172/QĐ ngày 23/3/1988 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ Giáo dục ban hành quy chế đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục kiểm tra khi Bộ giáo dục xét lên lớp thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, trong trường trung học sư phạm mẫu kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong giáo các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) 55. Quyết định số 174/QĐ ngày 23/3/1988 Hết hiệu lực vì Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày của Bộ Giáo dục ban hành quy chế thi đã có văn bản 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, trung học sư phạm mẫu giáo kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) 56. Quyết định số 108/QĐ ngày 10/8/1989 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục chuyên nghiệp và Dạy nghề ban hành thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về bảng quy định về phân loại và xếp hạng tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công sinh viên các trường đại học, cao đẳng nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy
 12. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 57. Quyết định số 503/QĐ-ĐTTC ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 21/6/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành kèm theo quyết định này Quy thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm chế tạm thời thi, kiểm tra học phần, thi tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học chuyển giai đoạn, thi tốt nghiệp và đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại tại chức và hệ đào tạo mở rộng ở các học và cao đẳng; trường đại học và cao đẳng Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 58. Quyết định số 2120/QĐ-TCCB ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 02/10/1992 của Bộ Giáo dục và Đào đã có văn bản 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tạo ban hành quy chế thi, kiểm tra học thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm phần, thi chuyển giai đoạn, thi và công tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học nhận tốt nghiệp hệ đào tạo tại chức ở đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp trường đại học và cao đẳng cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng 59. Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập quy trung) 60. Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 9/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, thay thế Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa đại học đại cương, thi và công nhận tốt học nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng 61. Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 04/1999/QĐ- BGD&ĐT 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ tạo đại học và cao đẳng chính quy chính quy 62. Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo về việc thí điểm tổ chức thay thế Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy thống tín chỉ theo học hệ tín chỉ
 13. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 63. Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo về việc ban hành Quy thay thế Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công cấp chuyên nghiệp hệ chính quy nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy 64. Quyết định số 21/2003/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và cấp chuyên nghiệp hệ chính quy công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 65. Quyết định số 1456/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 359/QĐ ngày 10/4/1986 26/10/1977 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản của Bộ Giáo dục về chương trình bồi kèm theo quyết định này chương trình thay thế dưỡng giáo viên cấp 2 hệ 10+3 lên trình (tạm thời) bồi dưỡng giữa cấp 2 lên độ cao đẳng sư phạm trình độ cao đẳng sư phạm 66. Thông tư số 04/TT ngày 02/4/1982 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày Bộ Giáo dục quy định về sửa đổi kế đã có văn bản 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và hoạch đào tạo và chương trình đại học thay thế Đào tạo ban hành bộ Chương trình khung sư phạm hệ 4 năm đào tạo theo hình giáo dục đại học khối ngành sư phạm thức tập trung trình độ đại học 67. Quyết định số 167/QĐ ngày 02/3/1983 Hết hiệu lực vì Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục ban hành chương trình đã có văn bản ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo cao đẳng sư phạm khoa âm nhạc, thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chuyên khoa Mỹ thuật (chương trình chương trình khung giáo dục đại học khối tạm thời) ngành cao đẳng sư phạm 68. Quyết định số 757/QĐ ngày 21/7/1984 Hết hiệu lực vì Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày của Bộ Giáo dục ban hành kế hoạch và đã có văn bản 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và chương trình tạm thời đào tạo đại học thay thế Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung sư phạm hệ tập trung 4 năm và 5 năm giáo dục đại học khối ngành sư phạm của các khoa tiếng việt, văn học, lịch trình độ đại học sử, địa lý, toán học, vật lý, hoá - sinh, tâm lý giáo dục 69. Quyết định số 7178/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 40/2001/QĐ-BGD&ĐT 8/10/1984 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản ngày 18/9/2001 về việc ban hành Chương chương trình bồi dưỡng giáo viên cấp 2 thay thế trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm (hệ 12+2) ở các tỉnh phía Nam lên trình theo phương thức không chính quy cho độ cao đẳng sư phạm giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý
 14. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 70. Quyết định số 343/QĐ ngày 02/4/1985 Hết hiệu lực vì của Bộ Giáo dục ban hành kế hoạch và văn bản chỉ áp nội dung cơ bản chương trình bồi dụng trong 2 dưỡng thường xuyên về văn hoá nghiệp năm 1985, vụ cho giáo viên ngành học phổ thông 1986 71. Quyết định số 359/QĐ ngày 10/4/1986 Hết hiệu lực vì Quyết định số 40/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục về chương trình bồi đã có văn bản ngày 18/9/2001 về việc ban hành Chương dưỡng giáo viên cấp 2 hệ 10+3 lên thay thế trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm trình độ cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý 72. Quyết định số 947/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT 09/10/1986 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo kế hoạch và chương trình tạm thời đào thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ tạo cao đẳng sư phạm, hệ tập trung 3 chương trình khung giáo dục đại học khối năm khoa kỹ thuật phổ thông gồm các ngành cao đẳng sư phạm ban KTNN, KTCN, KTPV từ năm học 1985 - 1986 73. Quyết định số 106/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT 22/02/1988 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo bộ chương trình hệ cao đẳng sư phạm thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ đào tạo giáo viên cấp II trường phổ chương trình khung giáo dục đại học khối thông cơ sở cải cách giáo dục ngành cao đẳng sư phạm 74. Quyết định số 276/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 17/2004/QĐ-BGD&ĐT 16/02/1993 của Bộ Giáo dục và Đào đã có văn bản ngày 16/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo tạo ban hành mục tiêu kế hoạch, thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Chương chương trình cao đẳng sư phạm đào tạo trình khung giáo dục đại học ngành giáo giáo viên tiểu học dục tiểu học trình độ cao đẳng 75. Quyết định số 277/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/02/1993 của Bộ Giáo dục và Đào đã có văn bản 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tạo ban hành mục tiêu, kế hoạch, thay thế và Đào tạo ban hành Chương trình khung chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học học lên trình độ cao đẳng sư phạm liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng 76. Quyết định số 42/1998/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày ngày 28/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo ban hành mục tiêu, kế thay thế Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung hoạch đào tạo giáo viên phổ thông giáo dục đại học khối ngành sư phạm trung học kỹ thuật nông nghiệp trình độ trình độ đại học cử nhân 77. Quyết định số 09/1999/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 16/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản 15/5/2007 ban hành Chương trình khung Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thay thế giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành chương trình cao đẳng sư phạm nhà trẻ giáo dục mầm non thuộc khối ngành sư mẫu giáo phạm
 15. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 78. Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày Hết hiệu lực vì ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản dục và Đào tạo về việc ban hành và Đào tạo ban hành Chương trình giáo thay thế chương trình giáo dục quốc phòng cho dục Quốc phòng - An ninh cấp trung học các trường trung học phổ thông, trung phổ thông; học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ đại học, cao đẳng 79. Quyết định số 4578/QĐ-BGD&ĐT- Hết hiệu lực vì Quyết định số 07/2008/QĐ-BGDĐT ngày ĐH&SĐH ngày 13/8/2004 của Bộ đã có văn bản 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban thay thế và Đào tạo ban hành Chương trình khung hành Chương trình đào tạo liên thông giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học ngành giáo dục tiểu học từ trình độ liên thông từ trình độ trung cấp chuyên trung học lên trình độ cao đẳng (thí nghiệp lên trình độ cao đẳng điểm) CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, KIỂM TRA 80. Quyết định số 20/1998/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày ngày 04/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục dục và Đào tạo về việc ban hành Quy thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy định về định về tổ chức và hoạt động thanh tra tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi các kỳ thi theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 81. Chỉ thị số 13/CT ngày 15/6/1976 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về việc phân phối học sinh văn bản chỉ áp tốt nghiệp các trường đại học sư phạm dụng trong và trung học sư phạm trực thuộc Bộ năm 1976 Giáo dục năm 1976 82. Chỉ thị số 29/CT ngày 13/10/1976 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục tổ chức đợt vận động đã hoàn thành “Tổng kết việc quán triệt đường lối đợt vận động quan điểm của Đảng vào công tác đào tạo thầy giáo” trong các trường đại học sư phạm 83. Thông tư số 15/TT ngày 23/11/1976 Hết hiệu lực vì Thông tư số 22/TT ngày 13/6/1981 của của Bộ Đại học và Trung học chuyên đã có văn bản Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nghiệp hướng dẫn về chuyển ngành học thay thế về chuyển ngành học, chuyển trường đối và chuyển trường cho học sinh đại học với học sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 16. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 84. Chỉ thị số 34/CT ngày 21/11/1977 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về vấn đề mở hệ “đại học văn bản chỉ áp sư phạm vừa học vừa làm” dụng cho năm học 1977-1978 85. Chỉ thị số 15/CT ngày 13/5/1978 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục xét công nhận tốt nghiệp văn bản chỉ áp cho giáo sinh đã hoàn thành tập sự dụng cho người học tốt nghiệp năm học 1975-1976 theo Thông tư số 110/QLHS ngày 27/5/1976 86. Chỉ thị số 32/CT ngày 30/8/1979 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn triển chỉ áp dụng khai hoạt động của các lớp đại học sư hết năm 1983 phạm vừa học vừa làm trong thời gian từ 1980-1983 87. Chỉ thị số 06/CT ngày 24/3/1980 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về một số quy chế áp các văn bản dụng cho các trường cao đẳng sư phạm chỉ đạo thực hiện trong Chỉ thị đã hết hiệu lực 88. Thông tư số 10/TT ngày 30/7/1980 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày Bộ Đai học và Trung học chuyên đã có văn bản 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và nghiệp giải quyết đối với học sinh đại thay thế Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học học và trung học chuyên nghiệp không và cao đẳng hệ chính quy; tốt nghiệp và không tiếp tục học Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 89. Quyết định số 1096/QĐ ngày Quyết định số 36/2003/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì 28/8/1980 của Bộ Giáo dục về Quy chế ngày 01/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản tạm thời thực tập nghiệp vụ sư phạm áp dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thay thế dụng cho các trường cao đẳng sư phạm thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy 90. Chỉ thị số 23/CT ngày 16/9/1980 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học văn bản chỉ áp 1980 - 1981 của hệ đại học sư phạm dụng trong vừa học vừa làm năm học 1980- 1981
 17. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 91. Chỉ thị số 06 CT/QS ngày 12/02/1981 Hết hiệu lực vì của Bộ Giáo dục về việc huấn luyện văn bản chỉ áp đào tạo sĩ quan dự bị trong các trường dụng trong đại học sư phạm năm 1981 năm 1981 92. Thông tư số 22/TT ngày 13/6/1981 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày Bộ Đại học và Trung học chuyên đã có văn bản 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và nghiệp về chuyển ngành học, chuyển thay thế Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học trường đối với học sinh đại học, cao và cao đẳng hệ chính quy; đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 93. Quyết định số 1564/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 511/QĐ ngày 18/06/1986 17/11/1981 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc quy quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu thay thế định trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học sư phạm, trường trưởng các trường trực thuộc Bộ Giáo dục cán bộ quản lý giáo dục, trường cao trong công tác tổ chức cán bộ đẳng sư phạm, trường trung học sư phạm trực thuộc bộ trong công tác tổ chức cán bộ 94. Chỉ thị số 19/CT ngày 14/8/1981 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học văn bản chỉ áp 1981-1982 của hệ đại học sư phạm vừa dụng trong học vừa làm năm 1981 - 1982 95. Chỉ thị số 01/CT ngày 180/02/1982 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về việc huấn luyện sỹ văn bản chỉ áp quan dự bị trong các trường đại học sư dụng trong phạm năm 1982 năm 1982 96. Chỉ thị số 03/CT ngày 02/3/1984 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về việc huấn luyện sĩ quan chỉ áp dụng sự bị trong các trường đại học sư phạm trong năm năm 1984 1984 97. Thông tư 31/TT ngày 17/12/1984 của Hết hiệu lực vì Quyết định số 04/1999/QĐ- BGD&ĐT Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện quy đã có văn bản ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo chế làm khoá luận, luận văn tốt nghiệp thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ở các trường đại học sư phạm đào tạo tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công theo hình thức tập trung nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy 98. Chỉ thị số 10/CT ngày 12/3/1985 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về việc huấn luyện sĩ quan chỉ áp dụng dự bị trong các trường đại học sư phạm trong năm năm 1985 1985
 18. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 99. Quyết định số 360/QĐ ngày 10/4/1986 Hết hiệu lực vì Quyết định số 36/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản ngày 01/8/2003 ban hành Quy chế thực bản “Quy chế thực tập sư phạm dùng thay thế hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các cho các trường đại học sư phạm” đào trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo tạo theo hình thức tập trung từ năm học viên phổ thông, mầm non trình độ chính 1986 - 1987 quy 100. Quyết định số 511/QĐ ngày 18/6/1986 Hết hiệu lực vì Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc quy đã có văn bản 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về định trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu thay thế việc ban hành Điều lệ trường đại học; trưởng các trường trực thuộc Bộ Giáo dục trong công tác tổ chức cán bộ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Quyết định số 24/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp 101. Quyết định số 1101/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 23/11/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều trong bản quy định thay thế việc ban hành Điều lệ trường đại học; trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Quyết định số 24/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2000 về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp 102. Quyết định số 104/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 21/02/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có văn bản 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các thay thế việc ban hành Điều lệ trường đại học trường Đại học sư phạm tổ chức bầu chủ nhiệm khoa 103. Quyết định số 999/QĐ ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 30/2001/QĐ-BGD&ĐT 24/10/1988 của Bộ Giáo dục ban hành đã có văn bản ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo quy chế tổ chức trường phổ thông trung thay thế dục và Đào tạo ban hành Quy chế trường học thực hành thực nghiệm sư phạm thực hành sư phạm phục vụ công tác đào của trường đại học sư phạm tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học
 19. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 104. Quyết định số 92/QĐ ngày 21/02/1989 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày của Bộ Giáo dục từ năm học 1988 - đã có văn bản 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 1989 Bộ giao cho hiệu trưởng trường thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm đại học sư phạm được ký quyết định tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học thành lập hội đồng thi tốt nghiệp các hệ đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp đào tạo, tập trung, tại chức, chuyên tu cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng; Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 105. Quyết định số 258/QĐ ngày 16/8/1989 Hết hiệu lực vì Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định về đã có văn bản 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về bầu trưởng khoa, trưởng ban chuyên thay thế việc ban hành Điều lệ trường đại học môn và trưởng bộ môn 106. Thông tư số 3950/TT ngày 19/12/1989 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày của Bộ Đại học, Trung học chuyên đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục nghiệp và Dạy nghề hướng dẫn thực thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về hiện việc kết thúc giai đoạn I tuyển vào tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công giai đoạn II hệ đại học dài hạn nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 107. Quyết định số 647/GĐ&ĐT ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT 14/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học đào tạo sau đại học 108. Quyết định số 2138/GD-ĐT ngày Hết hiệu lực vì Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT 28/6/1997 sửa đổi và bổ sung Quyết đã có văn bản ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo định số 647/GĐ&ĐT ngày 14/2/1996 thay thế dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào đào tạo sau đại học tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học 109. Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo đã có văn bản việc bổ sung điểm 2, điều 1 của Quyết dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thay thế định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 đào tạo sau đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 110. Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT Các quy định Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo về đào tạo 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và dục và Đào tạo về việc ban hành quy trình độ thạc sĩ Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình chế đào tạo sau đại học hết hiệu lực vì độ thạc sĩ đã có văn bản thay thế
 20. TT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Lý do hết hiệu Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay hành; trích yếu văn bản lực thế (nếu có) 111. Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 06/02/2001 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thay thế và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và Quy chế tổ chức và hoạt động của trung hoạt động của Trung tâm giáo dục Quốc tâm giáo dục quốc phòng phòng - An ninh sinh viên 112. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày Hết hiệu lực 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục do văn bản chỉ và Đào tạo về việc tăng cường giảng áp dụng đến dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ năm 2005 thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005 113. Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 14/10/2002 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thay thế và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức Quy chế môn học giáo dục quốc phòng dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh 114. Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT Hết hiệu lực vì Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày ngày 05/12/2002 của Bộ trưởng Bộ đã có văn bản 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thay thế và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo Quy định tạm thời về đào tạo liên thông liên thông trình độ cao đẳng, đại học dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG 115. Chỉ thị số 27/CT ngày 23/9/1976 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học văn bản chỉ áp 1976 - 1977 của các trường sư phạm dụng trong mẫu giáo cấp 1, cấp 2 năm 1976 - 1977 116. Chỉ thị số 06/ĐTBD ngày 07/5/1977 Hết hiệu lực vì của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học chỉ áp dụng 1976-1977 của các trường cao đẳng sư trong năm học phạm, trung học sư phạm các tỉnh phía 1976-1977 Nam 117. Chỉ thị số 16/CT ngày 24/6/1977 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học chỉ áp dụng 1977-1978 của các trường đại học sư trong năm học phạm (ở phía Bắc) 1977-1978 118. Chỉ thị số 38/CT ngày 30/10/1978 của Hết hiệu lực vì Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học chỉ áp dụng 1978-1979 của hệ đại học sư phạm vừa trong năm học học vừa làm 1978-1979 119. Quyết định số 602/QĐ ngày 14/6/1984 Hết hiệu lực vì Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày của Bộ Giáo dục giao nhiệm vụ cho đã có văn bản 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục hiệu trưởng các trường đại học sư phạm thay thế và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về được công nhận tốt nghiệp tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy
Đồng bộ tài khoản