Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC về việc ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 69/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH GIÁ BÁN T I THI U S N PH M THU C LÁ I U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng s 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 119/2007/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t và kinh doanh thu c lá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c ý ki n th ng nh t c a B Công thương (công văn s 6923/BCT-CNN ngày 07/8/2008 v phương án giá t i thi u s n ph m thu c lá) và Hi p h i Thu c lá Vi t Nam (công văn s 60/HHTL-CV ngày 09/7/2008 v xu t phương án giá bán t i thi u thu c lá bao); Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá, QUY T NNH i u 1. Quy nh giá bán t i thi u s n phNm thu c lá i u c a doanh nghi p s n xu t thu c lá như sau: + Giá bán t i thi u s n phNm thu c lá i u bao c ng: 2.500 ng/bao. + Giá bán t i thi u s n phNm thu c lá i u bao m m: 2.100 ng/bao. M c giá trên là giá bán t i kho c a doanh nghi p s n xu t trên phương ti n bên mua, ã bao g m thu tiêu th c bi t và chưa bao g m thu giá tr gia tăng; m i bao thu c lá có 20 i u thu c. i u 2. Các doanh nghi p s n xu t thu c lá quy nh giá bán s n phNm thu c lá i u thu c thNm quy n c a mình m b o không th p hơn giá bán t i thi u quy nh t i i u 1. Trư ng h p doanh nghi p s n xu t thu c lá bán s n phNm c a mình th p hơn giá bán t i thi u quy nh t i i u 1 s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 3. Các doanh nghi p s n xu t thu c lá ph i th c hi n kê khai giá bán s n phNm thu c lá i u thu c thNm quy n c a mình theo quy nh t i Ngh nh s 75/2008/N - CP ngày 9/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá và văn b n hư ng d n có liên quan. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. C c trư ng C c Qu n lý giá, T ng giám c, Giám c các doanh nghi p s n xu t thu c lá ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B : Công thương, K ho ch và u tư; Tr n Xuân Hà - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v : TCHQ; TCT; C c TCDN; V CST; V PC; - Hi p h i s n xu t kinh doanh thu c lá Vi t Nam; - Các ơn v s n xu t kinh doanh thu c lá; - Lưu: VT, QLG(4).
Đồng bộ tài khoản