Quyết định số 69/NN-BVTV/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 69/NN-BVTV/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/NN-BVTV/QĐ về việc bổ sung tên thương phẩm, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/NN-BVTV/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CÔNG NGHI P TH C NAM PH M c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 69/NN-BVTV/Q Hà N i , ngày 24 tháng 3 năm 1992 QUY T NNH B SUNG TÊN THƯƠNG PH M, HÀM LƯ NG HO T CH T VÀ D NG THU C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM Sau lúc xem xét các k t qu phân tích và theo ngh c a H i ng tư v n thu c BVTV, B Nông ngi p và CNTP ng ý cho b sung tên thương phNm, hàm lư ng ho t ch t và d ng thu c vào các lo i thu c ã có trong danh m c thu c ư c phép s d ng Vi t Nam sau ây: S Thu c có trong danh m c ư c b sung thêm tên th thương phNm, ho t ch t, t d ng thu c (1) (2) (3) 1 Cartap (Padan) 95 SP 10G 2 Carbaryl (Sevin) 85 WP Comet 85 WP 3 Carbofuran (Furandan, Curaterr) 3G 5G 4 Cypermethrin (Sherpa, Cymbueh Folytrin) 10 EC, 25 EC 5 EC, Tornado 10 EC 5 Diazinon (Basudin, Neocidil) 50 EC 40EC,10 G, Platom 60 EC 6 Dichlorvos (DDVP, Nuvan) 50 EC Demon 50 EC 7 Dimethoate (Bi 58, Rogor, Rexion Fostion) 50 EC 40 EC 8 Endosulfan 30 EC 35 EC 9 Enthofenprex (Trebon) 10 EC Trevon Q 10EC 10 Fenithrotion (Sumithion) 50 EC Factor 50 EC 11 Fenobucarb (Bassa, BPMC, Hopcin) 50 EC Heppecin 50 EC, Vitagro
  2. 12 Fencalerate (Sumicidin) 10 EC, 20 EC 50 EC, Super Kill 50 EC 13 Isoprocarb (Mipcin) 20EC, 25EC, 50 WP Fantasy 20 EC 14 Lindane (Gama BHC, gama HCH) 99, 5WP 25 WP 15 Methamidophos (Filitox, Menitor) 60 SC 90 WP, Gamatox 20 EC 16 Monocrotopho (Zodrin, Nuvacron) 50 SCW 50SC, 70, 73SC, Dynamite 17 Methyl parathion (Parathion, wp-fatox, Metphos) 50SC 18 50EC 40 EC, Thunder 515 DD 19 Phosphamidon (Dimecron pamidon) 50 SCW 20 EC, 40 EC Milion 50 20 Trichlorfon 50 EC. 80 WP EC Pro teon 50 EC 21 Validamycin (Validacin) 3 SC 100 SCW 22 Zimeb 80 WP Dipterex. Chlorophos 90 WP 90 SP 23 Protilachlor (Sofit) 30 EC Jing gang meisu 5 WP,3SL Phosphua k m (Fokeba) 20% Zodiac 80 WP Rifit 30 EC 1%, 5% Ngô Th Dân ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản