Quyết định số 692/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 692/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 692/2006/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 692/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 692/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điầu của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luậ Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 481/TTr - KT ngày 5 tháng 5 năm 2006), QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng 32 Cờ thu đua của Chính phủ cho các đơn vị nhất, nhì, ba các cụm, khối thi đua, đã có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 31/2004/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Điều 2. Mức tiền thưởng cho giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 40 triệu đồng, giải ba 30 triệu đồng. Điều 3. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 3 - Ban TĐKT TW - VPCP: PCN Nguyễn Công Sự; - Lưu VT, TCCB (3b) Nguyễn Tấn Dũng
  2. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẤT, NHÌ, BA CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Cụm 14 tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ - Giải nhì: + tỉnh Bắc Giang + tỉnh Thái Nguyên - Giải ba: + tỉnh Yên Bái + tỉnh Phú Thọ 2. Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương: - Giải nhì: TP.HCM 3. Cụm 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng: - Giải nhất: + tỉnh Quảng Ninh - Giải nhì: + tỉnh Vĩnh Phúc - Giải ba: + tỉnh Nam Định 4. Cụm 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ: - Giải nhì: tỉnh Bình Dương 5. Cụm 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ: - Giải nhất: + tỉnh Long An - Giải nhì: + tỉnh Vĩnh Long + tỉnh Tiền Giang - Giải ba: + tỉnh Kiên Giang + tỉnh Hậu Giang 6: Cụm 5 tỉnh Tây Nguyên:
  3. - Giải nhất: + tỉnh Đắk Lắk - Giải nhì: + tỉnh Lâm Đồng 7. Cụm 13 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung - Giải nhì: + tỉnh Nghệ An - Giải ba: + tỉnh Thừa Thiên - Huế + tỉnh Bình Định 8. Khối các Tổng Công ty Nhà nước (các tập đoàn kinh tế): - Giải nhì: + Tổng Công ty Xi măng Việt Nam + Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Giải ba: + Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam + Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 9. Khối các Bộ, ngành kinh tế: - Giải nhì: + Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Giải ba: + Bộ Tài nguyên và Môi trường + Bộ Xây dựng 10. Khối các Bộ, ngành nội chính - Giải nhì: + Bộ Công an - Giải ba: + Bộ Tư pháp 11. Khối các Bộ, ngành tổng hợp: - Giải nhì: + Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Giải ba: + Văn phòng Quốc hội + Ban Thi đua - Khen thưởng TW 12. Khối Mặt trận và các đoàn thể:
  4. - Giải nhì: + Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đồng bộ tài khoản