Quyết định số 692/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 692/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 692/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 692/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 692/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 80-CV/TU ngày 17/5/2006 c a T nh u B c Ninh; Xét ngh c a U an Dân s , Gia dình và Tr em t i công văn s 156/DS-CB ngày 11/5/2006 ( Kèm theo Văn b n s 468/DSGDTE-TCCB ngày 10/5/2006 c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em Vi t Nam ), QUY T NNH: i u 1. Cho phép bà Nguy n Th Th ng, Phó Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh tham gia oàn cán b i h c t p kinh nghi m qu n lý chương trình Dân s , Gia ình và Tr em t i ài Loan t 4/6 n 15/6/2006. Kinh phí chuy n i do phía ài Loan ài th . i u 2. Bà Nguy n Th Th ng ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và ài Loan. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, U ban Dân s , Gia ình và Tr em và bà Nguy n Th Th ng căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản