Quyết định số 693/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 693/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 693/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 693/Q -UBND B c Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a Văn phòng T nh u B c Ninh t i công văn s 66-CV/VPTU ngày 15/05/2006 ( Kèm theo Văn b n s 556-CV/CNTT ngày 10/5/2006 c a Ban Ch o công ngh thông tin c a các cơ quan ng, Ban Ch p hành Trung ương ), QUY T NNH: i u 1. Cho phép ông Nguy n Th Khôi, Trư ng phòng Công ngh Thông tin – Cơ y u, sinh ngày 9/7/1954, ng ch chuyên viên MS: 01.003, tham d khoá ào t o c a Công ty IBM Vi t Nam t i Qu ng Châu - Trung Qu c t ngày 5/6/2006 n ngày 10/6/2006. Kinh phí chuy n i do Công ty IBM Vi t Nam ài th . i u 2. Ông Nguy n Th Khôi ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Trung Qu c. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, Văn phòng T nh u và ông Nguy n Th Khôi căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản