Quyết định số 694/2000/QĐ-UB-TD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 694/2000/QĐ-UB-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 694/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Chăm ngụ tại 34F tổ 79, khu phố 4, phường 18, quận Tân Bình do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 694/2000/QĐ-UB-TD

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 694/2000/Q -UB-TD TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH V/V GI I QUY T ĐƠN KHI U N I C A BÀ TRƯƠNG TH CHĂM NG T I 34F T 79, KHU PH 4, PHƯ NG 18, QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t Khi u n i-t cáo ngày 02/12/1998 ; Căn c Quy t nh s 297/CT ngày 02/10/1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c gi i quy t m t s v n v nhà ; Xét ơn c a bà Trương Th Chăm xin l i căn nhà s 39 Nguy n Th Nh phư ng 2, qu n 6 (s nhà cũ là 39C Dương Công Tr ng, phư ng 1, qu n 6) ; Xét căn nhà s 39 Nguy n Th Nh phư ng 2, qu n 6 do bà Võ Ng c Anh xây c t cho con gái là Nguy n Th Ng c Th y s d ng t trư c năm 1975. Ngày 12/4/1977 bà Th y làm gi y y quy n cho bà Trương Th Chăm làm ch nhà và tr n quy n s d ng căn nhà trên nhưng chưa làm th t c chuy n quy n s h u nhà. Năm 1978, khi bà Chăm chưa vào thì bà Anh và bà Th y vư t biên i nư c ngoài. Ngày 27/5/1995, y ban nhân dân thành ph có quy t nh s 63884/Q -UB xác l p quy n s h u Nhà nư c i v i căn nhà s 39 Nguy n Th Nh . Hi n t i y ban nhân dân phư ng 2, qu n 6 s d ng làm tr s . Xét căn nhà s 39 Nguy n Th Nh ã ư c ưa vào di n Nhà nư c qu n lý và ã b trí s d ng nên căn c i u 1 quy t nh s 297/CT ngày 02/10/1991 c a Ch t ch H i ng B Trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) thì nay không xem xét tr l i. Tuy nhiên, bà Trương Th Chăm thu c di n gia ình chính sách, ã có nhi u c ng hi n cho t nư c và nay ang g p khó khăn v ch nên cũng c n ư c Nhà nư c quan tâm ãi ng . Xét quy t nh gi i quy t khi u n i s 1026/Q -UB ngày 18/7/1998 c a y ban nhân dân qu n 6 và báo cáo s 638/BC-TTr ngày 13/10/1999 c a Thanh tra thành ph . QUY T NNH: i u 1. - Công nh n quy t nh gi i quy t khi u n i s 1026/Q -UB ngày 18/7/1998 c a y ban nhân dân qu n 6 bác ơn c a bà Trương Th Chăm xin l i căn nhà s 39 Nguy n Th Nh , phư ng 2, qu n 6 là úng pháp lu t.
  2. - Giao S Lao ng Thương binh và xã h i thành ph H Chí Minh xem xét hoàn c nh gia ình bà Trương Th Chăm xu t y ban nhân dân thành ph gi i quy t v chính sách. i u 2. ây là quy t nh cu i cùng c a y ban nhân dân thành ph v vi c gi i quy t khi u n i c a bà Trương Th Chăm, có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Ch nhi m Văn phòng Ti p dân thành ph , Giám c S a chính-Nhà t thành ph , Giám c S Lao ng Thương binh và xã h i thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 6, bà Trương Th Chăm ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như i u 3 - Thanh tra Nhà nư c PHÓ CH T CH - TT/TU, TT H ND thành ph - TTUB : CT, PCT/ T, UV/PC - oàn BQH/TP - Văn phòng Ti p dân TP (3b) - VPUB : PVP/NC, NC - Lưu Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản