Quyết định số 694/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định số 694/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 694/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 694/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 694/Q -CTN Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 68/TTr-CP ngày 06/05/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 07 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 694/Q -CTN ngày 30 tháng 05 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam)
  2. 1. Tr n Th Thanh Th y; Gi i tính: N ; sinh ngày 19/10/1976 t i ng Tháp Hi n trú t i: S 90, ư ng L Quang, khóm 3, phư ng Hoa Thúy, thành ph B n Ki u, huy n ài B c. 2. Hà Th H ng Nhiên; Gi i tính: N ; sinh ngày 17/4/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: S 377, ư ng Thành Công, khóm 1, phư ng Ki n Qu c, thành ph Thái Bình, huy n ài Trung. 3. Huỳnh Th Em; Gi i tính: N , sinh ngày 10/3/1983 t i ng Tháp Hi n trú t i: S 4, l u 5, h m 15, ngõ 232, ư ng Hoa Tân, khóm 13, phư ng nh Nam, thành ph Trung Hòa, huy n ài B c. 4. Nguy n Th M H nh Gi i tính: N , sinh ngày 18/8/1978 t i Long An. Hi n trú t i: S 8, h m 89, ngõ 223, o n 1, ư ng Trung Sơn, khóm 4, phư ng Nhân Nghĩa, thành ph Trung L ch, huy n ào Viên. 5. Nguy n Kim Huy n; Gi i tính: N , sinh ngày 17/02/1982 t i Tây Ninh Hi n trú t i: S 2-19, khu ch s 2, o n 2, ư ng Tam Dân, khóm 14, phư ng i ôn, khu Trung, thành ph ài Trung. 6. Võ Thanh Trúc; Gi i tính: nam; sinh ngày 25/11/1970 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: l u 4/26, s 36, ư ng Quang Ph c, khóm 15, phư ng Nan Xương, th tr n u Nam, huy n Vân Lâm. 7. Võ Thanh Th o; Gi i tính: N ; sinh ngày 16/9/1996 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: l u 4/26, s 36, ư ng Quang Ph c, khóm 15, phư ng Nan Xương, th tr n u Nam, huy n Vân Lâm.
Đồng bộ tài khoản