Quyết định số 696/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 696/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 696/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình Trưng Đông, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 696/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 696/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG BÌNH TRƯNG ÔNG, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 156/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 504/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng Bình Trưng ông, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. N i dung phương án quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích 331,44 100,00 331,44 100,00 t t nhiên 1 t nông nghi p NNP 114,46 34,53 6,67 2,01 1.1 t s n xu t SXN 64,34 56,21 - - nông nghi p 1.1 t tr ng cây CHN 25,50 39,63 - -
  2. hàng năm 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 38,84 60,37 - - năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 50,12 43,79 6,67 100,00 th y s n 2 t phi nông PNN 216,98 65,47 324,77 97,99 nghi p 2.1 t OTC 151,99 70,05 173,84 53,53 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 151,99 100,00 173,84 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 30,60 14,10 122,76 37,80 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,21 0,69 0,55 0,45 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c phòng, CQA 5,50 17,97 1,28 1,04 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 1,09 3,56 2,89 2,35 kinh doanh PNN 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 1,09 100,00 2,89 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 23,80 77,78 118,04 96,16 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 18,95 79,62 61,18 51,83 2.2.4.2 t th y l i DTL - - 3,41 2,89 2.2.4.3 t chuy n DNT - - - - d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2,06 8,66 28,14 23,84 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,10 0,42 0,95 0,80 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 2,66 11,18 17,33 14,68 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - - 4,61 3,91 - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,03 0,13 0,91 0,77 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - 1,43 1,21 danh th ng
  3. 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - 0,08 0,07 ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,94 0,43 1,69 0,52 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 10,59 4,88 - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 22,43 10,34 17,89 5,51 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK 0,43 0,20 8,59 2,64 nghi p khác 3 t chưa s d ng CSD - - - - b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông NNP/PNN 107,79 nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 64,34 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 25,50 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC/PNN 2,53 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 38,84 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 43,45 2 t phi nông nghi p không ph i t PKT/OTC(a) 4,97 chuy n sang t 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 2,87 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 2,57 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC - 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,30 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 2.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 2,10 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC -
  4. c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th LO I T PH I THU H I Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p NNP 107,79 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 64,34 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 25,50 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC 2,53 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 38,84 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 43,45 2 t phi nông nghi p PNN 47,64 2.1 t OTC 36,01 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 36,01 2.2 t chuyên dùng CDG 4,66 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,04 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 4,28 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK - 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,34 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2,28 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 4,54 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 0,15 C ng 155,43 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình Trưng ông, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình Trưng ông, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau:
  5. 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 331,44 331,44 331,44 331,44 331,44 tích t t nhiên 1 t nông NNP 106,65 100,51 78,21 42,30 6,67 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 59,97 57,82 45,53 22,14 - nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 23,52 23,52 19,63 8,77 - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 23,52 23,52 19,63 8,77 - lúa 1.1.1.1.1 t chuyên LUC 1,33 1,33 1,03 - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng LUK 22,19 22,19 18,60 8,77 - lúa nư c còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 36,45 34,30 25,90 13,37 - cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 46,68 42,69 32,68 20,16 6,67 tr ng th y s n 2 t phi PNN 224,79 230,93 253,23 289,14 324,77 nông nghi p 2.1 t OTC 159,83 165,97 163,32 169,09 173,84 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 159,83 165,97 163,32 169,09 173,84 th 2.2 t chuyên CDG 30,27 30,27 55,69 90,11 122,76
  6. dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,21 0,21 0,20 0,58 0,55 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA 5,50 5,50 1,22 1,22 1,28 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 1,09 1,09 2,89 2,89 2,89 xu t, kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 1,09 1,09 2,89 2,89 2,89 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 23,47 23,47 51,38 85,42 118,04 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 18,62 18,62 35,30 46,19 61,18 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - 3,41 3,41 2.2.4.3 t DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s DVH 2,06 2,06 4,77 11,89 28,14 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,10 0,10 0,09 0,95 0,95 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 2,66 2,66 6,27 15,95 17,33 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - 2,61 4,61 4,61 th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,03 0,03 0,91 0,91 0,91 2.2.4.9 t có di LDT - - 1,43 1,43 1,43 tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC - - - 0,08 0,08 x lý ch t
  7. th i 2.3 t tôn giáo, TTN 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 10,59 10,59 8,31 4,01 - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 22,13 22,13 21,84 19,66 17,89 su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK 0,28 0,28 2,38 4,58 8,59 nông nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 M SD t trong kỳ KH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 107,79 7,81 6,14 22,30 35,91 35,63 nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 64,34 4,37 2,15 12,29 23,39 22,14 xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN/PNN 25,50 1,98 - 3,89 10,86 8,77 cây hàng năm Trong ó: LUC/PNN 2,53 1,20 - 0,30 1,03 - t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng CLN/PNN 38,84 2,39 2,15 8,40 12,53 13,37 cây lâu năm
  8. 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 43,45 3,44 3,99 10,01 12,52 13,49 tr ng th y s n 2 t phi PKT(a)/OTC 4,97 0,60 - 2,57 0,80 1,00 nông nghi p không ph i t chuy n sang t 2.1 t chuyên CDG/OTC 2,87 0,30 - 2,57 - - dùng 2.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - - cơ quan, công trình s nghi p 2.1.2 t qu c CQA/OTC 2,57 - - 2,57 - - phòng, an ninh 2.1.3 ts n CSK/OTC - - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.1.4 t có m c CCC/OTC 0,30 0,30 - - - - ích công c ng 2.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 2.3 t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa a 2.4 t sông SMN/OTC 2,10 0,30 - - 0,80 1,00 su i và m t nư c CD 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th LO I T Mã Di n Phân theo t ng năm
  9. t PH I THU tích c n Năm Năm Năm Năm Năm H I thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP 107,79 7,81 6,14 22,30 35,91 35,63 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 64,34 4,37 2,15 12,29 23,39 22,14 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 25,50 1,98 - 3,89 10,86 8,77 hàng năm Trong ó: t LUC 2,53 1,20 - 0,30 1,03 - chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây CLN 38,84 2,39 2,15 8,40 12,53 13,37 lâu năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 43,45 3,44 3,99 10,01 12,52 13,49 th y s n 2 t phi nông PNN 47,64 0,78 - 21,99 13,55 11,32 nghi p 2.1 t OTC 36,01 - - 17,22 9,27 9,52 2.1.1 t t i nông ONT - - - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 36,01 - - 17,22 9,27 9,52 2.2 t chuyên CDG 4,66 0,33 - 4,30 - 0,03 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,04 - - 0,01 - 0,03 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA 4,28 - - 4,28 - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK - - - - - - kinh doanh PNN 2.2.4 t có m c CCC 0,34 0,33 - 0,01 - - ích công c ng 2.3 t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng
  10. 2.4 t nghĩa NTD 2,28 - - 0,18 2,10 - trang, nghĩa a 2.5 t sông su i SMN 4,54 0,30 - 0,29 2,18 1,77 và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK 0,15 0,15 - - - - nghi p khác C ng 155,43 8,59 6,14 44,29 49,46 46,95 i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Bình Trưng ông, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản