intTypePromotion=3

Quyết định số 696/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 696/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 696/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 696/Q -UBND B c Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH B SUNG D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T KHU NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG XÃ ÌNH B NG, HUY N T SƠN CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t Xây d ng ngày 26. tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a UBND xã ình B ng t i t trình s 26/TT-UB ngày 20.4.2006 và báo cáo th m nh s 337/KH-XDCB ngày 10.5.2006 c a S K ho ch và u tư, v vi c phê duy t i u ch nh, b sung d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu nhà và công trình công c ng xã ình B ng, huy n T Sơn, QUY T NNH: i u 1: Phê duy t i u ch nh, b sung d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu nhà và công trình công c ng xã ình B ng, huy n T Sơn t i Quy t nh s 1270/Q -CT ngày 04.11.2003 c a Ch t ch UBND t nh, v i các n i dung ch y u sau: 1. N i dung b sung: - B nh xá cao 02 t ng, di n tích sàn 1200 m2, k t c u móng bang giao thoa BTCT mác 200, khung BTCT ch u l c mác 200; tư ng bao che xây g ch r ng 2 l mác 75, xây v a XM-C mác 50; sàn mái BTCT t i ch , bê tông mác 200, n n lát g ch Ceramic kích thư c (30x30) cm, trát v a XM-C mác 50. Tr n tư ng lan sơn. H th ng i n, nư c b trí i ng m. - B sung ch chính sách, giá v t tư, thi t b theo các quy nh hi n hành. 2. T ng m c u tư sau khi i u ch nh, b sung: 35.358.581.000 ng (ba mươi năm t , ba trăm năm mươi tám tri u, năm trăm tám mươi m t nghìn ng); trong ó: - Xây l p : 27.323.823.000 ng; - Thi t b : 110.000.000 ng; - Chi khác : 6.241.016.000 ng;
  2. - D phòng : 1.683.742.000 ng. Tang 8.477.581.000 ng so v i t ng m c u tư t i Quy t nh s 1270/Q -CT ngày 04.11.2003 c a Ch t ch UBND t nh. (các kho n chi phí c th theo báo cáo thNm nh) 3. Các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 1270/Q -CT ngày 04.11.2003 c a Ch t ch UBND t nh. i u 2: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n T Sơn và Ch t ch UBND xã ình B ng căn c Quy t nh th c hi n./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản